Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Сторінка1/8
Дата17.10.2012
Розмір1.82 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


1. Інформація про напрям підготовки

Галузь знань (код)

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки (код)

8.010102 Початкова освіта

Спеціалізація
Освітній рівень

Повна вища освіта

Кваліфікація

Викладач ВНЗ; організатор

ОКР

магістр педагогічної освіти

Термін навчання

1 рік на основі базової вищої освіти

Форма навчання

Денна/ заочна

2. Спеціальні вимоги до зарахування

Для вступу на навчання за ОКР "магістр" необхідно скласти вступні випробування у формі співбесіди за змістом дисциплін циклу професійно-педагогічної підготовки на спеціалітеті. Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи за період навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні „бакалавр” (для випускників ЛНУ), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних проектах, перемоги в конкурсах наукових робіт тощо).

3. Загальний опис напряму підготовки

Мета підготовки полягає в тому, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців для роботи в навчальних закладах різних рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових установах, органах державного управління та місцевого самоврядування системи освіти, соціального захисту, охорони здоров’я на посадах, передбачених для заміщення фахівцями рівня „Магістр” типових номенклатурних посад.

^ Ключові результати навчання. Магістри повинні мати комплекс особистісних якостей, необхідних для ефективної організаційної діяльності; володіти комплексом наукових знань, необхідних для організаційної діяльності, відрізнятися сформованістю основних груп організаційних вмінь; мати системно-моделюючий рівень організаційної діяльності.

^ Магістр повинен:

 • мати наукове уявлення про світобудову, філософські картини походження життя на Землі, еволюційні процеси;

 • знати основні напрямки світової філософської думки минулого і сучасності щодо розуміння місця людини в світі, житті, у загальному взаємозв’язку всього існуючого в природі;

 • мати уявлення про роль пізнання людиною реальної дійсності, відкриття законів природи і суспільства, в забезпеченні її життєдіяльності та розумінні відповідальності людства за збереження екологічного простору;

 • знати найважливіші галузі, а також етапи розвитку гуманітарних, соціально-економічних та природничих знань, основні наукові школи та концепції;

 • мати уявлення про основні історичні епохи в житті людства, мати знання про історичні події, факти життя і діяльності видатних діячів минулого;

Магістр повинен знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення наукових, організаційно-управлінських завдань;

 • дисципліни психолого-педагогічного циклу;

 • зміст і принципи організації фундаментальних та прикладних досліджень у галузі початкової освіти;

 • основи загальної теорії управління, зміст і принципи організації управління освітою;

 • основні напрямки розвитку сучасних технічних та психолого-педагогічних галузей науки.

Магістр повинен уміти:

 • застосовувати здобуті знання при розв’язанні дослідницьких, педагогічних, управлінських та науково-методичних завдань;

 • провадити педагогічну діяльність; визначати ступінь та глибину засвоєння студентами програмного матеріалу;

 • здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження, керувати їх проведенням;

 • розробляти технологію вирішення прикладних задач;

 • готувати аналітичні звіти про проведення дослідження;

 • готувати наукові публікації;

 • працювати на сучасному рівні з комп’ютером, застосовувати математичні методи обробки даних, побудови моделей.

Магістр повинен:

 • знати і вміти використовувати основи новітніх педагогічних технологій;

 • вміти організовувати фундаментальні та прикладні дослідження в галузі психолого-педагогічних наук;

 • розробляти інструментарій для фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

 • володіти методами обробки експериментальної інформації;

 • знати основи педагогіки і психології вищої школи;

 • володіти методикою викладання педагогічних та дидактико-методичних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;

 • володіти уміннями організації управлінської діяльності в закладах освіти та освітніх установах.


4. Магістр зі спеціальності „Початкова освіта”: відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: науково-дослідницьку; управлінську; методичну; консультативну; прогностичну; освітню; виховну; корекційну; діагностичну.

Професійні профілі випускників:

 • вчитель початкової школи;

 • організатор початкової освіти;

 • керівник відділу управління освітою;

 • керівник науково-методичного відділу;

 • викладач ВНЗ різних рівнів акредитації.

5. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР "магістр" за напрямом підготовки „Початкова освіта” можна вступити до аспірантури за напрямами: „Управління навчальними закладами”, „Теорія і методика професійної освіти”, „Теорія і методика виховання”, «Теорія і методика навчання», «Теорія та історія педагогіки».

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS (інформація береться з навчального плану)

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності

6

1

1,5

1.1.2.

Філософія (методи та форми наукового пізнання)

6

1, 2

1,5

1.1.3.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

6

2

2,5

2.1.1.

Вища освіта і Болонський процес

6

1

1,5

2.1.2.

Інтелектуальна власність

6

1

1,5

2.1.3.

Психологія вищої школи

6

1, 2

1,5

2.1.4.

Педагогіка вищої школи

6

1, 2

3,0

3.1.1.

Методологія та методи науково-педагогічних досліджень

6

1

2,5

3.1.2.

Організація та управління початковою школою

6

1

2,5

3.1.3.

Дидактико-методичний аспект викладання дисциплін галузі "Початкова освіта"

6

1, 2

7

3.1.4.

Актуальні проблеми українського мовознавства та його регіональні особливості

6

1, 2

6

3.1.5.

Теорія та методика викладання філологічних дисциплін в початкових класах

6

1, 2

5,5

3.1.6.

Теорія і методика викладання педагогіки початкової школи

6

2

3

3.2.1.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

6

1, 2

2,5
Всього годин:42,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведення семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою ("незадовільно", "задовільно", "добре", "відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або "зараховано", "не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке опрацювання

незадовільно

0 – 20

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку "зараховано" виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).

Державна атестація випускників ВНЗ є підсумковим етапом моніторингу навчальних досягнень у відповідності до державного стандарту за ОКР „магістр” і спрямована на визначення рівня теоретичної і практичної готовності майбутніх педагогів до вирішення професійних завдань, оволодіння професійними компетенціями, сформованості педагогічного мислення й технологічних умінь. Державна атестація проводиться у формі захисту магістерської роботи. Теми магістерських досліджень затверджуються на засіданні випускової кафедри, на якій пізніше обов’язково проводиться передзахист.

9. Координатор ECTS на факультеті / в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи):

Божко Г.І., директор Інституту педагогіки і психології

Поштова адреса вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011, Україна

Номер телефону (0642)53-35-85

e-mail

10. Зміст робочих програм.   1. Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Використання комп’ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності»

 1. ^ Назва курсу.

«Використання комп’ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності»

Форма(-и) навчання: дистанційна.

Спеціальність (-ості):. «Початкове навчання»

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Почат_Навч_Маг].[1_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зайцев Анатолій Павлович – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: donbass@rambler.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення теоретичний та практичних засад використання комп’ютерних технологій в сфері документально-інформаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Набуття навичок із створення баз знань за допомогою MS Excel та їх застосування для розв’язання економічних та управлінських завдань.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Інтерфейс MS Excel

4


4

1.2.

Адресація комірок та їх діапазонів, формули та функції

6
2
4

1.3.

Сортування та фільтрація даних

6
2
4

1.4.

 Зведені таблиці, оптимальний ввід даних.

7

1

2
4
^ Другий модуль
2.1.

 Статистичні функції. Аналіз даних в MS Excel

9

1

2
6

2.2.

Діаграми. Використання графіків MS Excel для регресійного аналізу.

6
2
4

2.3.

Робота з базами даних в MS Excel.

9

1

2
6

2.4.

Використання макросів.

7

1

2
4
загальна кількість годин

54

4

14
36

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Льюис Паттерсон. Microsoft Excel 97. Освой самостоятельно за 24 часа: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1998.

 2. Электронные таблицы Excel 4.0: Практ. Пособ./Пер. с нем. – М.:ЭКОМ., 1994

 3. Нелсон Стефен. Путеводитель по Microsoft Excel 97/ Пер. с англ. –М.: Издательский отдел “Русская Редакция” ТОО “Channel Trading Ltd.”, 1994. с.: ил.

Додаткова навчальна література

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних занять;

 • написання реферату;

Поточний контроль:

Форма семестрового контролю:

 1. Критерії оцінювання (у %).

Захист практичний завдань – 4 пр х20% =80%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

4.

Реферат на обрану тему

20
УСЬОГО:

100
 1. ^ Мови викладання.

Українська


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи