Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка1/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ „ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”


 1. Інформація про напрям підготовки
Галузь знань (код)

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки (код)

8.010101 Дошкільна освіта

Спеціалізація
Освітній рівень

Повна вища освіта

Кваліфікація

Викладач ВНЗ; організатор

ОКР

магістр педагогічної освіти

Термін навчання

1 рік на базі базової вищої освіти

Форма навчання

Денна/ заочна


^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для вступу на навчання за ОКР "магістр" необхідно скласти вступні випробування у формі співбесіди за змістом дисциплін циклу професійно-педагогічної підготовки на спеціалітеті. Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи на освітньо-кваліфікаційному рівні „бакалавр” (для випускників ЛНУ), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних проектах, перемоги в конкурсах наукових робіт).


^ 3. Загальний опис напряму підготовки

Мета підготовки полягає в тому, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців для роботи в навчальних закладах всіх рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових установах, органах державного управління та місцевого самоврядування системи освіти, соціального захисту, охорони здоров’я на посадах, передбачених для заміщення фахівцями рівня „Магістр” типових номенклатурних посад.

^ Ключові результати навчання. Магістри повинні мати комплекс особистісних якостей, необхідних для ефективної організаційної діяльності; володіти комплексом наукових знань, необхідних для організаційної діяльності, відрізнятися сформованістю основних груп організаційних вмінь; мати системно-моделюючий рівень організаційної діяльності.

^ Магістр повинен:

 • мати наукове уявлення про світобудову, філософські релігійні картини походження життя на Землі, еволюційні процеси;

 • знати основні напрямки світової філософської думки минулого і сучасності щодо розуміння місця людини в світі, житті, у загальному взаємозв’язку всього існуючого в природі;

 • мати уявлення про роль пізнання людиною реальної дійсності, відкриття законів природи і суспільства, в забезпеченні її життєдіяльності та розумінні відповідальності людства за збереження екологічного простору;

 • знати найважливіші галузі, а також етапи розвитку гуманітарних, соціально-економічних та природничих знань, основні наукові школи та концепції;

 • мати уявлення про основні історичні епохи в житті людства, мати знання про історичні події, факти життя і діяльності видатних діячів минулого;


Магістр повинен знати:

 • знати основи педагогіки і психології вищої школи;

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення наукових, організаційно-управлінських завдань;

 • дисципліни психолого-педагогічного циклу;

 • зміст і принципи організації фундаментальних та прикладних досліджень в галузі дошкільної педагогіки;

 • основні напрямки розвитку сучасних технічних та психолого-педагогічних галузей науки.

Магістр повинен уміти:

 • знати і вміти використовувати основи новітніх технологій

 • вміти організовувати фундаментальні та прикладні дослідження психолого-педагогічних галузей науки

 • вміти створювати інструментарій для фундаментальних чи прикладних наукових досліджень

 • володіти методами обробки експериментальної інформації

 • володіти методикою викладання педагогічних та дидактико-методичних дисциплін у навчальних закладах всіх рівнів акредитації.


4. Магістр зі спеціальності „Дошкільна освіта”: відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: науково-дослідницьку; управлінську; методичну; консультативну; прогностичну; освітню; виховну; корекційну; діагностичну.

Професійні профілі випускників:

 • Вихователь ДНЗ;

 • Вихователь-методист;

 • Вихователь дітей дошкільного віку у спеціалізованих закладах для дітей дошкільного віку;

 • Вихователь приватного навчального закладу для дітей дошкільного віку;

 • Вихователь дітей дошкільного віку в закладах системи додаткової освіти;

 • Інспектор з охорони дитинства;

 • Дефектолог-логопед у дошкільних навчальних закладах

 • Методист з дошкільного виховання у методичному кабінеті відділу освіти

 • Викладач ВНЗ

^ 5. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР "магістр" за напрямом підготовки „Дошкільна освіта” можна вступити до аспірантури за напрямами: _”Дошкільне виховання”, „Управління навчальними закладами”, „Теорія і методика професійної підготовки”, „Теорія і методика виховання”, «Теорія і методика навчання».


^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

1.1.1.

Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності

6

1

1,5

1.1.2.

Філософія (методи та форми наукового пізнання)

6

1, 2

1,5

1.1.3.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

6

2

2,5

2.1.1.

Вища освіта і Болонський процес

6

1

1,5

2.1.2.

Інтелектуальна власність

6

1, 2

1,5

2.1.3.

Психологія вищої школи

6

1, 2

1,5

2.1.4.

Педагогіка вищої школи

6

1, 2

3,0

3.1.1.

Методологія та методи науково-педагогічних досліджень

6

1, 2

2,5

3.1.2.

Теорія і методика викладання дошкільної педагогіки

6

1, 2

4,0

3.1.3.

Дидактико-методичний аспект викладання дисциплін галузі "Дошкільна освіта"

6

1, 2

6,0

3.1.4.

Актуальні проблеми українського мовознавства та його регіональні особливості

6

1, 2

6,0

3.1.5.

Організація та управління дошкільними закладами

6

2

2,5

3.2.1.

Теорія та методика мовленнєвого розвитку дитини в дошкільному закладі

6

2

5,5

3.2.2.

Розвиток творчої особистості засобами дитячої літератури

6

1

2,5
Всього годин:42,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведення семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою ("незадовільно", "задовільно", "добре", "відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або "зараховано", "не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке опрацювання

незадовільно

0 – 20

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку "зараховано" виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).


Державна атестація випускників ВНЗ є підсумковим етапом моніторингу навчальних досягнень у відповідності до державного стандарту за ОКР „магістр” і спрямована на визначення рівня теоретичної і практичної готовності майбутніх педагогів до вирішення професійних завдань, оволодіння професійними компетенціями, сформованості педагогічного мислення й технологічних умінь. Державна атестація проводиться у формі захисту магістерської роботи. Теми магістерських досліджень затверджуються на засіданні випускової кафедри, на якій пізніше обов’язково проводиться перед захист.

9. Координатор ECTS на факультеті / в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи):


ПІБ: _Геннадій Іванович Божко .

Посада: директор Інституту педагогіки і психології

Поштова адреса: вул.. Оборонна, 2

Номер телефону 0642 53-35-83

e-mail _______________


^ 10. Зміст робочих програм.


   1. Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Використання комп’ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності»

 1. ^ Назва курсу.

«Використання комп’ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності»

Форма(-и) навчання: дистанційна.

Спеціальність (-ості):. «Початкове навчання»

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[1_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зайцев Анатолій Павлович – асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: donbass@rambler.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення теоретичний та практичних засад використання комп’ютерних технологій в сфері документально-інформаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Набуття навичок із створення баз знань за допомогою MS Excel та їх застосування для розв’язання економічних та управлінських завдань.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс інформатики середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Інтерфейс MS Excel

4


4

1.2.

Адресація комірок та їх діапазонів, формули та функції

6
2
4

1.3.

Сортування та фільтрація даних

6
2
4

1.4.

 Зведені таблиці, оптимальний ввід даних.

7

1

2
4
^ Другий модуль
2.1.

 Статистичні функції. Аналіз даних в MS Excel

9

1

2
6

2.2.

Діаграми. Використання графіків MS Excel для регресійного аналізу.

6
2
4

2.3.

Робота з базами даних в MS Excel.

9

1

2
6

2.4.

Використання макросів.

7

1

2
4
загальна кількість годин

54

4

14
36

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Льюис Паттерсон. Microsoft Excel 97. Освой самостоятельно за 24 часа: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1998.

 2. Электронные таблицы Excel 4.0: Практ. Пособ./Пер. с нем. – М.:ЭКОМ., 1994

 3. Нелсон Стефен. Путеводитель по Microsoft Excel 97/ Пер. с англ. –М.: Издательский отдел “Русская Редакция” ТОО “Channel Trading Ltd.”, 1994. с.: ил.

Додаткова навчальна література

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних занять;

 • написання реферату;

Поточний контроль:

Форма семестрового контролю:

 1. Критерії оцінювання (у %).

Захист практичний завдань – 4 пр х20% =80%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

4.

Реферат на обрану тему

20
УСЬОГО:

100
 1. ^ Мови викладання.

Українська


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи