Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка2/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

^ 1.1.2. Філософія (методи та форми наукового пізнання)
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Філософія”

 1. ^ Назва курсу.

„ ФІЛОСОФІЯ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[1_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Молодцов Борис Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Попов Василь Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс «Філософія» призначений для того, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку філософської думки, дати загальні знання про філософську проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення всесвіту.

У цілому вивчення курсу з філософії формує в студентів спроможність критичного ставлення не тільки до предмета свого наукового дослідження, а й критичного ставлення до мислених засобів цього дослідження, до категорій розсудку та ідей розуму.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Людина і суспільство» середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Філософія і світогляд. Проблема існування всезагальної основи реальності в давньогрецькій філософії

8

2

2
4

1.2.

Специфіка філософії як феномена культури. Філософія Давньої Індії і Давнього Китаю

8

2

2
4

1.3

Давньогрецька класична філософія про буття всезагального у формі ідеї

8

2

2
4

1.4

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження

6

24

1.5.

Гносеологічні дискусії в Західноєвропейській філософії Нового часу

8

2

2
4

1.6

Філософія Просвітництва. Філософія в Україні

6

24

1.7

Поняття розсуду та розуму в німецькій класичній філософії

4

2

21.8

Всезагальне: субстанційна форма чи регулятивний принцип буття

4

2

21.9

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття

8

2

2
4

2.0

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Проблема природи категорій як всезагальних форм визначення реальності

8

2

2
4

2.2.

Проблема співвідношення категорій матеріальне та ідеальне

2

2


2.3.

Проблема розуміння в філософії категорії протиріччя

2
22.4.

Абстрактне та конкретне розуміння розвитку

2

2


2.5.

Проблема спиралевидного характеру розвитку: циклічність та поступовість змін

4

2

22.6

Типологія філософських систем

6

24

2.7

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання

2


2

2.8

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності

6

24

2.9

Поняття про розвиток в історії філософії

4


4

3.0

Проблема розуміння активної ролі людини в історії

4


4
загальна кількість годин

108

32

22
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2000.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов / Под. ред. А.Т.Фролова. – В 2-х ч. – М., 1990.

 3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1991.

 5. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1.

 9. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.

 10. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 2-е. – М., 1997.

 12. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 13. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

 14. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 1997.

 15. Філософія: Курс лекцій / І.В.Бичко та ін. – К., 1993.

 16. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

 17. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. – К., 1995.

 18. Философия: учебн. пособие к семинарским занятиям. – Изд. 2, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

 19. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / под. ред. А.А.Радугина. – М., 1998.

Додаткова навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1997.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1976.

 4. Бойченко І.В. Філософія історії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 5. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. в 2-х т. – М., 1978. – Т. 2.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 7. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избранные произведения в 2-х т. – М., 1989. – Т.1. – С.250-296.

 9. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 10. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 11. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 12. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. – Т.42.

 13. Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1,2. – М., 1991.

 14. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 15. Почапский А. Развитие философской мысли на Украине. Первая половина ХІХ в. – Киев, 1984.

 16. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопросы философии. – 1985. – № 12. — 1986. – № 2.

 17. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 18. Рахманкулова Н.Ф. Ценности и возникновение национальной философской традиции (Индия и Китай) // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 2000. – № 1. – С.19-35.

 19. Світогляд та духовна культура. – К., 1993.

 20. Сковорода Г.С. Повне зібр. творів: У 2-х т. – К., 1973.

 21. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 22. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII вв. – М., 1996.

 23. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1997.

 24. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. – К., 1995.

 25. Степин В.С. Культура // Вопр. философии. – 1999. – №8. – С. 61-71.

 26. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – К.,1992.

 27. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 28. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 29. Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська


^ 1.1.3. Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Практичний курс англійської мови”

^ 1. Назва курсу.

„ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

Форма (-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): спеціальність „Початкова освіта та англійська мова“ Інституту педагогіки і психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

^ 2. Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[1_1_3]

3. Тип курсу ( обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестр / семестри.

3-й та 4-й семестри

6. Кількість кредитів ECTS.

2,9

^ 7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Мацько Дмитро Сергійович – старший викладач кафедри практики мовлення, кандидат педагогічних наук (1-й корпус, ауд. 1 – 125)

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розширення в майбутніх учителів початкових класів словникового запасу з професійно орієнтованої лексики англійської мови та знаннями про фонетичний склад і граматичні правила англійської мови. Вивчення англійської мови сприятиме розширенню гуманітарного світогляду студентської молоді та професійному становленню майбутніх учителів початкових класів, які матимуть змогу ознайомитися з опублікованими англійською мовою науковими дослідженнями з проблем дошкільної та початкової освіти.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи.

10. Зміст курсу (3-й семестр).^ Змістовні модулі та їхня структура

заг.

лекції

практ.

самост.
^ Перший модуль

1.1.

Charmed lives.

2
2
1.2.

The way it was

4
4
1.3.

Past Simple (Affirmative, Interrogative)

4
4
1.4.

Past habits (activities)

4
4
1.5.

From rags to riches

2
2
1.6.

Composition “A famous person I want to take after”

2323
Другий модуль

2.1.

Travelling. Modal Verbs

4
4
2.2.

Well-travelled. Present Perfect

4
4
2.3.

Time for a Change. Present Perfect vs. Past Simple

4
4
2.4.

Degrees of comparison

4
4
2.5.

Composition “The country I want to visit”

2323

2.9.

Module Work

2
2^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

80
34

46

10. Зміст курсу (4-й семестр).^ Змістовні модулі та їхня структура

заг.

лекції

практ.

самост.
^ Перший модуль

1.1.

Daily routines. Telling the time. School subjects

4
4
1.2.

People’s daily routines. School timetable

2
2
1.3.

Present Simple. Adverbs of frequency.

2
2
1.4.

Past Simple. Used to

2
2
1.5.

Lifestyle

2
2
1.6.

Agreeing – disagreeing (neither | nor)

4
4
1.8.

Composition “A letter to a pen-friend”

1010
Другий модуль

2.1.

Feelings and reactions. Stories

4
4
2.2.

Past Simple – Past Continuous. Adjectives. Adverbs

4
4
2.3.

Witness’ report

4
4
2.4.

Telling a story

2
2
2.5.

Project “Beginning | ending a story”

1616

2.6.

Module Work

2
2
2.7.

Individual Reading

2020
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

78
32

46

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Янсон В. С. Практичний курс англійської мови / В. С. Янсон, Т. В.Свистун. – Кн. 1. – К.: Віща школа, 2000. – 300 с.

2. Evans V. Enterprise-2. Elementary : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 170 p.

3. Evans V. Enterprise-2. Elementary : workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2002. – 83 p.

4. Evans V. Upstream. Beginner A 1 + : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2005. – 186 p.

5. Evans V. Upstream. Beginner A 1 + : workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley. – Newbury : Express Publishing, 2005. – 103 p.

Додаткова навчальна література

1. 2. Крылова И. П. Граматика современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. – [6-е изд.]. – М. : Книжный дом «Университет», 2000. – 448 с. – На англ. яз.

2. Моя родина – Украина : сб. текстов для аудиторной и самостоятельной работы : [под ред О. А. Габриэльян]. – Луганск, 1995. – 60 с.

3. Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : [для школьников, студентов, аспирантов] / Елизавета Манси. – К. :А. С. К., 2000. – 352 с.

4. Murphy R. English Grammar in Use / Raymond Murphy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 350 p.

5. McGarthy M. English Vocabulary in Use (elementary) / McGarthy M., O’Dell F. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 323 p.

6. Vince M. Elementary Language Practice / Michael Vince, Paul Emerson. – Oxford : Macmillan Publishers Limited. – 296 p.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

– участь у дискусії на практичному занятті;

– робота з текстами й аудіо матеріалами на практичному занятті;

– самостійна підготовка творів за проблематикою модулів;

– самостійна підготовка проектів за проблематикою модулів;

– індивідуальне читання творів художньої літератури;

– написання письмових кейсів

^ Поточний контроль:

письмова модульна робота (3-семестр), письмова модульна робота (4-й семестр)

Форма семестрового контролю:

атестація (3-й семестр), іспит (4-й семестр)

^ 13. Критерії оцінювання (у%).

Семестрова рейтингова оцінка (5-й семестр) розраховується, виходячи з критеріїв:

– письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента);

– участь у практичних заняттях 40%;

Семестрова рейтингова оцінка (6-й семестр) розраховується, виходячи з критеріїв:

– письмова модульна робота 65% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента);

– участь у практичних заняттях 30%;

– самостійна робота (індивідуальне читання) 10 %

^ Карта оцінювання СРС (3-й семестр).Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Composition “A famous person I want to take after”

7,5%

2.

Composition “The country I want to visit”

7,5%
УСЬОГО:

15%

Карта оцінювання СРС (6-й семестр).Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Composition “A letter to a pen-friend”

5%

2.

Project “Beginning | ending a story”

10%

3.

Individual Reading

10%
УСЬОГО:

25%

^ 14. Мова викладання:

англійська

Шкала оцінювання роботи студентів

Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ECTS

відмінно

90 – 100%

A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни


^ 2.1.1. Вища освіта і Болонський процес
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Вища освіта і Болонський процес

 1. ^ Назва курсу.

„Вища освіта і Болонський процес”


Форма навчання: денна, заочна


Спеціальності: усі спеціальності університету.

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[2_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік навчання.

1-й (магістратури)

 1. Семестр.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, які викладають дисципліну.

^ Мартинович Ніна Семенівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368);

Малькова Марина Олександрівна – в. о. доцента кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення з основними завданнями, принципами і положеннями, прийнятими в межах Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати ключові позиції Болонського процесу, документи Болонського процесу, систему вищої освіти у країнах Європи й Америки, Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS), принципи, шляхи і засоби адаптації ECTS у вищу освіту України, запровадження кредитно- модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України; вміти складати структурно-логічні схеми, навчальні плани, плани спеціальностей та індивідуальний навчальний план студента за вимогами КМСОНП; формувати змістовий модуль дисципліни та заліковий кредит курсу; розробляти шкалу оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах КМСОНП.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Ступінь бакалавра або спеціаліста

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.1

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу

6

24

1.2

Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

8

26

1.3.

Європейська кредитно-трансферна система - ECTS

8


2


2
4

1.4.

Принципи, шляхи і засоби адаптації ECTS у вищу освіту України

8

26

1.5.

Запровадження КМСОНП у ВНЗ України

8

26

1.6.

Компетентнісний підхід у формуванні змісту підготовки фахівців

8
2
6

1.7.

Оцінювання навчальної діяльності студента

8
2
6
загальна кількість годин

54

10

6
38

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Вища освіта України і Болонський процес: [Навчальниц посібник]/ За редакцією В.Г. Кременя [Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с.

 2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / [Упоряд. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., та ін.]. - Тернопіль: «Економічна думка», 2003. - 60 с.

 3. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / [Улад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш та ін.] / відпов. Ред. М.Ф. Степко. – К.: Освіта України, 2004. – 60с.

 4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 pp.)/ За ред. В.Г. Кременя. [Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин]. - Тернопіль: вид-во ТД ПУ імені В.Гнатюка, 2004. - 147 с.

Додаткова навчальна література

 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. – 2-е вид., доповнене і перероблене // М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.: ТОВ «Вид-во Дельта», 2007. – 24с.

 2. Корсунов В.И. Перспектива развития высшей школы США / В. Корсунов // Педагогика. – 2009. - №5. – С.116-124.

 3. Модернизация высшего педагогического образования в условиях вхождения России в Болонский процесс: информационные материалы к научно-методической конференции преопдавателей ВГПУ 3-4 февраля 2004г. / М-во образования Российской Федерации, Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград: «Перемена», 2004. – 106с.

 4. Монатсырская Т., Шатц В. Оценка нагрузки студентов в рамках европейской системы зачетных единиц / Т. Монастырская, В. Шатц // Высшее образование сегодня. – 2009. - №6. – С.9-13.

 5. Петренко В.Л. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу (переліки кваліфікацій, напрямів підготовки і спеціальностей вищої освіти) / В. Петренко // Проблеми освіти. – 2005. – Вип.46. – С.80-117.

 6. Подольська Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні / Є. Подольська // Вища школа. – 2007. - №1. – С.48-55.

 7. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти і Україні: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ: Парламентське видавництво, 2004. – 184с.

 8. Садлак Я. Болонский процесс: региональный ответ на глобальные проблемы / Ян Садлак // Высшее образование сегодня. – 2007. - №10. – С.16-20.

 9. Barblan A. The Sorbonne Declaration - Follow-Up and Implications: A Personal View. - Geneva: AEU/CRE, 1999. (Сорбонська декларація - реалізація і значення: особистий погляд).

 10. From Bologna to Prague - Reform of Study Programs and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000. - 63 pp. (від Болоні до Праги - реформа програм навчання і освітніх структур в Німеччині).

 11. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. - Special | Edition. -P.22-24. (Під знаком Болоньї).

 12. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From Bologna to Prague» - Reform of Study Programs and Structures in Germany. - Bonn, HRK, 2000.- P.47-56 (Процес виконання Болонської декларації).

 13. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. - Bonn, HRK, 2000. - 77 p. (Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи).

 14. News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE + Latvian ENIC / NARIC, 2001.-60 pp. (Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в межах 13-ої щорічної конференції Європейської асоціації міжнародної освіти 5-8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія).

 15. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of (he Bologna meeting (Sorbonne Declaration). - Aveiro: 1999. (Нотатки з приводу підготовки Болонської зустрічі (Сорбонська декларації).

 16. Prodi, R. Idea dell Europe. - Rome: II Mulino, 1999. (Європейська ідея)

 17. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. - 41 pp. (Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання).

 18. Tauch Christian. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher Education // EAIE Forum. -2000. - Vol. 2. -No. 1. -P.12-14 (Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті).

 19. Recognition Issues m the Bologna Process: Final Report of the Working Party on Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE + Latvian ENIC / NARIC, 2001. -60 pp. (Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документ про освіту за принципами Болонського процесу).

 20. Trends in Learning Structures m Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of March/May 2001. - Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 pp.. (Перспективи навчальних закладів вищої освіти (II): Повідомлення, підготовлене до конференції в Саламанці і Празі у березні / травні 2001 року).

 21. www.accreditation-council/de/

 22. www.bologna-berlin_2005.no

 23. www.bologna-bergen_2003.de/pdf/bologna-declaration.pdf/

 24. www.eua.de/

 25. www.coe.int/

 26. www.enga.net/

 27. www.europa/eu/int/comm/education/recognition

 28. www.europa/eu/int/comm/socrates/ects.html#c1/

 29. www.jointquality.org/

 30. www.isic.de/

 31. www.wensminster.sc.uk/

 32. www.ia-up.org/papers.html/

 33. www.mon.gov.ua/

 34. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання практичних завдань;

 • виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Поточний контроль:

 • усне опитування;

 • одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

Залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи - 45% (у тому числі 5% - на контроль самостійної роботи студента);

 • участь у практичних заняттях - 30%;

 • самостійна робота – 25% (у тому числі: конспектування – 5%; повідомлення – 3%; реферат – 7%; індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект, есе, звіт) – 10%).

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Ознайомитися із основними документами щодо співробітництва України та Євросоюзу (Декларація ЄС щодо України, 1991; Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (14.06. 1994); Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України (31.10.1994); Указ Президента України № 615 „Стратегія інтеграції України до ЄС"(11.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів України № 852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС (12.06.1998); Постанова Кабінету Міністрів України №1496 про „Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС (16.08.1999); Зобов'язання щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС, підписані на 4-му Самміті ЄС - Україна, м. Ялта (11.09.2001); Матеріали Самміту Європейський Союз - Україна, м. Копенгаген (4.07.2002) та ін.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

2.

Ознайомитися із принципами побудови систем вищої освіти Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції та інших країн Європейського Союзу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

3.

Ознайомитися із змістом основних документів Болонського процесу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

4.

Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

5.

Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

6.

Повідомлення

3

7.

Реферат

7

8.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект, есе, звіт)

10

9.

Конспектування (до практичних занять)

5
УСЬОГО:

25% (5% виноситься на модульний контроль)
 1. ^ Мови викладання.

Українська та російська
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи