Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка4/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7^ 3.1.1. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Методологія та методи науково-педагогічних досліджень”

 1. ^ Назва курсу.

Методологія та методи науково-педагогічних досліджень


Форма(-и) навчання: денна/заочна

Спеціальність (-ості): магістратура спеціальності 8.010101 "Дошкільне виховання"

 1. Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й (магістратури)

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чиж Олександр Никифорович – професор кафедри дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419, 3 корпус, ауд. 5.25 )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння магістрантів знаннями основних положень методології науково-педагогічного дослідження, підгодовувати їх до виконання самостійного наукового дослідження у галузі педагогіки тощо.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс педагогіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.МОДУЛЬ А


основи методології

науково-дослідної роботи

45

8

4
33
Теми лекцій
1.

Закономірності та тенденції розвитку сучасної педагогічної науки. Наука як продуктивна сила розвитку суспільства

5

23

2.

Організація наукової діяльності в Україні. Науково-дослідна діяльність в Європейській та вітчизняній вищій педагогічній школі. Історія становлення розвитку науки

6

24

3.

Поняття про методологію наукового пізнання. Види та функції наукового дослідження

5

23

4.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Наукова інформація, її роль у науковому дослідженні. Джерела інформації

5

23
^ Теми семінарських(практичних) занять
1.

Принципи наукового дослідження. Робота над літературними джерелами

5
2
3

2.

Структура педагогічного дослідження. Понятійний апарат

4
2
2
^ Самостійна робота студентів
1.
^

Вивчення передового педагогічного досвіду


5


5

2.
^

Методи теоретичного дослідження


5


5

3.
^

Наукове дослідження: теорія і практика


5


5МОДУЛЬ Б


методи та техніка

науково-педагогічного дослідження

36

10

4
22
Теми лекцій
1.

Методи та техніка наукового дослідження. Критерії ефективності

4

22

2.
^

Етапи виконання науково-дослідної роботи як кваліфікаційного дослідження


4

22

3.
^

Науковий текст. Види наукового тексту. Вимоги до наукового стилю мовлення


4

22

4.
^

Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження. Форми наукової звітності


6

42
^ Теми семінарських (практичних) занять
1.
^

Організація експерименту. Методика проведення спостережень


4
2
2

2.
^

Методика організації інтерв'ювання та обробки анкет


4
2
2
^ Самостійна робота студентів
1.

Методи бесіди та опиту

5


5

2.

Магістерська робота: виконання та захист

5


5
загальна кількість годин

81

18

8
55

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література до модулів А, Б.

1. Закон України „Про інноваційну діяльність” (від 26.12.2002 №380 - IV) // Відомості ВР України. – 2003. - №10-11. – С. 86.

2. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 01.12.98 № 284 - XIV) // Відомості ВР. України. – 1999. - №23. – С.20.

3. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.:. Знання, 2003.

4. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. –К.: РНКЦ, 2000; ДімП, 2000. – 259с.

5. Пілюшенко В.Т., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К.: Лібра, 2004.

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. – К.: Знання-прес, 2002.

7. Цехмістрові Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. Посібник. – К.: „Видавничий Дім „Слово”, 2003. – 240с.

8. Науково-освітній потенціал нації. Погляд у ХХІ століття. – К.: „Національна книга”, 2004. – Кн. І.

9. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення // Авт. Колектив: В.Л. Пілюшенко, І.В. Щербак, Е.І. Словенко. – К.: „Лібра”, 2004.

10. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, - 188с.

11. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.

12. Жоль К.К. Методі научного познания и логика. – К.: „Атика”, 2001.

13. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К., 2003.

14. Стиченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: „Знання”, 2005.

15. Бюлетень вищої атестаційної комісії України.

16. Стеченко Д.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. – К.: КУТЕП. – 2002. – 35с.

17. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми // Освіта. – 29 травня 2005. - №31.

18. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 193с.

 1. Методи викладання.

Діяльність магістранта:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50%

 • участь у семінарах 30%

 • контроль самостійної роботи студента 20%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента з модулів А, Б.

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.
^

Вивчення передового педагогічного досвіду (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)


2%

2.
^

Методи теоретичного дослідження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)


5%

3.
^

Наукове дослідження: теорія і практика (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)


4%

4.

Методи бесіди та опиту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Магістерська робота: виконання та захист (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

6%
УСЬОГО:

20%

 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи