Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка5/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7^ 3.1.3. Дидактико-методичний аспект викладання дисциплін галузі "Дошкільна освіта"
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Дидактико-методичні основи

художньо-естетичного розвитку дитини”


 1. ^ Назва курсу.

Дидактико-методичні основи

художньо-естетичного розвитку дитини


Форма(-и) навчання: денна, дистанційна

Спеціальність (-ості): дошкільне виховання


 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

5-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саприкіна Олена Володимирівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419 , e-mail: saprykina_elena@ukr.net)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – дидактико-теоретична, психолого-педагогічна та професійно-методична підготовка вихователів до керівництва художньо-естетичним розвитком дитини та підготовка майбутніх викладачів до організації з майбутніми вихователями роботи, спрямованої на художньо-естетичний розвиток дитини.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Філософія, дидактика вищої школи, дидактика дошкільної освіти, теорія виховання.

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

практ. зан.

Самост.54

16

8

30
Перший модуль
^ Модуль 1 Загально-теоретичні основи проблеми естетичного виховання дошкільників

1.1.

Естетичне виховання особистості: сутність основних понять.

10

4
6

1.2.

Творчість та креативність

4

2
2

1.3.

Естетичне виховання дошкільників. Зміст та методи

6

2

2

2

1.4.

Естетичне виховання дошкільників. Історичний аспект

12

2
10
Модуль 2. Підготовка майбутнього вихователя до естетичного виховання дітей дошкільного віку

1.5.

Планування, організація та форми роботи з викладання курсу „Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дошкільників”

13

4

4

5

1.6.

Спецкурс з методики образотворчого мистецтва.

9

2

2

5
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Естетика: Навч. посіб./ М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін.; за ред. В.О. Лозового. – К.: Юринтом Інтер, 2003. – 208 с.

  2. Николаева Е.Н. Психология детского творчества. – СПб: Речь, 2006. – 220 с.

  3. Современные подходы к организации художественно-творческой деятельности дошкольников. – Донецк: ИППО, 2005. – 166 с.

Додаткова навчальна література

 1. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 255 с.

 2. Креативный ребёнок: Диагностика и развитие творческих способностей. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 416 с.

 3. Николаенко Н.Н. Психология творчества. – СПб: Речь, 2005. – 220 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • робота на практичних заняттях: розробка діагностичних методик, розробка програми спецкурсу, фрагментів лекцій, практичних занять;

 • написання письмових робіт;

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова залікова робота – 25%

 • присутність на лекційних та практичних заняттях (наявність конспектів) – 5%

 • активна робота на заняттях – 20 %

 • самостійна робота (портфоліо) – 50 %


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

Естетичне виховання дошкільників. Історичний аспект

10


2.

Діагностика в системі естетичного виховання дошкільників

10


3.

Розробка програми спецкурсу з методики образотворчого мистецтва

10


4.

Розробка фрагментів лекцій та практичних занять

20

Разом

50%
 1. Мови викладання.

Українська


^ 3.1.4. Актуальні проблеми українського мовознавства та його регіональні особливості
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Актуальні проблеми українського мовознавства та його регіональні особливості”

 1. ^ Назва курсу.

„ Актуальні проблеми українського мовознавства та його регіональні особливості”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Дошкільна освіта».

 1. ^ Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Мельник Лариса Володимирівна – доцент кафедри філологічних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент (1 корпус, ауд. 1-421).

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу: засвоєння магістрантами теоретичних відомостей про основні напрямки й проблеми мовознавчої науки, актуальні питання розвитку й функціонування української мови, її територіальну й соціальну диференціацію; поглиблення й систематизація знань про одиниці фонологічної, лексико-семантичної, граматичної систем мови, отриманих від час вивчення курсу сучасної української мови; формування на основі засвоєних знань практичних умінь і навичок аналізу мовних явищ, закріплення навичок з правопису української мови; розвиток мовлення, художнього смаку, мовного чуття магістрантів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс сучасної української мови ВНЗ

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль “Основні напрямки й проблеми мовознавства в контексті сучасних знань”.

5

1.1.

Мовознавство як наука й навчальна дисципліна. Походження і розвиток мови.
4

2
10

1.2.

Природа і функції мови. Структура мовної системи.
4

4
5

1.3.

Мова і мовлення.
6

4
5
^ Другий модуль “Актуальні питання розвитку й функціо-нування української мови”.

5

2.1

Мовна ситуація в Україні.
410

2.2

Українська фонетика.

Звуки мови, їх вивчення й класифікація. Склад. Наголос”.
2

2
5

2.3

Зміни звуків в потоці мовлення. Чергування звуків”.
4

2
5

2.4

Шляхи розв΄язання мовного питання в Україні в контексті світового досвіду.2
5
^ Третій модуль: “Досягнення української лінгвістики: традиції та перспективи”.

5

3.1

Розвиток письма й унормування українського правопису.
410

3.2

Українська лексикографія.
4

2
5

3.3

Основні принципи правопису. Складні випадки української орфографії4
5
^ Четвертий модуль “Територіальна й соціальна диференціація української мови. Граматична система мови”.

10

4.1

Територіальні різновиди української мови. Особливості східнослобожанських і степових говірок Донбасу.
210

4.2

Поняття про соціальні діалекти.
2


4.3

Класифікації морфем. Складні питання українського словотвору.
45

4.4

Основні поняття граматики. Критерії виділення частин мови. Гомогенна та гетерогенна класифікації. Взаємопереходи в системі частин мови.
610

4.5

Морфеміка як розділ мовознавства”2
5

4.6

Поняття словотвору. Способи творення слів2
5

4.7

Граматика. Класифікація частин мови2
5

4.8

Мова, діалект, говірка. Арго, жаргон, сленг2
5
загальна кількість годин

216

46

30
5

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К., 1980.

 2. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. – М., 1979.

 3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1997.

 4. Головин В.Н. Введение в языкознание. – М., 1983. – С. 151–168.

 5. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974.

 6. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К. – Одеса, 1991.

 7. Кодухов В.Й. Введение в языкознание. – М., 1987.

 8. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 9. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

 10. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1996.

 11. Русанівський В. М. Мова в нашому житті. – К., 1989.

 12. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

 13. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. – М., 1995.

 14. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс. – К., 2006.

 15. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

Додаткова навчальна література

 1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопр. языкознания. – 1963. – № 3.

 2. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопр. языкознания. – 1978. – №4.

 3. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. Се­рія друга // Булаховський Л. А. Вибрані праці в п'яти томах. – К., 1975. – Т. 1. – С. 166–237.

 4. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.

 5. Виноградов В.А. Всегда ли система системна? // Сис­тема и уровни языка. – М., 1969.

 6. Вихованець І.Р. та ін. Граматика української мови. – К., 1982.

 7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений в шести томах. – М., 1982. – Т. 2.

 8. Гардинер А. Различия между речью й языком // Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – Ч.2. – С. 111– 120.

 9. Гухман М.М. Понятие системы языка в синхронии и диахронии // Вопр. языкознания. – 1962. – №4.

 10. Ельмслев Л. Язык и речь // Звегинцев В. А. История языкозкания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1960. – Ч. 2.

 11. Жилко Ф.Т. Сучасна фонетична транскрипція української мови // Мовознавство. – 1972. – №1. – С.3 – 12.

 12. Журавлев В,К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. – М., 1982.

 13. Кисленко Ю. І. Системна організація мови. – К., 1997.

 14. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. – М., 1966. – Вып. 3.

 15. Красная книга языков народов России / Под ред. В. П. Нерознака. – М., 1994.

 16. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – К., 1961.

 17. Левицький В.В. Символічні значення українських голосних і приголосних // Мовознавсгво. – 1973. – №2. – С.36 – 49.

 18. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969.

 19. Ломтев Т.П. Язык и речь // Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание. – М., 1976.

 20. Мартинс А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. – Вып. 3. – М., 1963. – С. 366-558.

 21. Масенко Л. Т. Мова і політика. – К., 1999.

 22. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

 23. Мельничук А. С. Понятие системы и структуры языка...// Вопр. языкознания. – 1970.№1.

 24. Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як пред­мет сучасного мовознавства // Мовознавство. – 1997. – № 2–3.

 25. Міщенко Т.С. Про інтенсивність голосних української мови// Мово­знав­ство. – 1974. – №4. – С.56 – 62.

 26. Мова і духовність нації. – К., 1992.

 27. Мова, людина, суспільство. – К., 1977.

 28. Мова у соціальному і культурному контексті. – К., 1977.

 29. Мороховский А.Н. Понятие функции и цели в лингвистике // Методологические вопросы науки и языка. – К., 1982. – С. 81 – 99.

 30. Мороховський О. М. Про співвідношення понять мов­лення – норма – система //Мовознавство. – 1973.№1.

 31. Мосенкис Ю.Л. Сравнение языков разных надсемей и проб­лема языкового моногенеза. – К., 1997.

 32. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М., 1972.

 33. Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка / Отв. ред. Б.А.Серебренников. – М., 1970.

 34. Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія. – К.: Наук. думка, 1978.

 35. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. – М., 1980.

 36. Радевич-Винницький Я.К. Україна: Від мови до нації. – Дрогобич, 1996.

 37. Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. – М., 1975.

 38. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1977.

 39. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М., 1977.

 40. Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности. – Минск, 1996.

 41. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред.
  І.К. Білодіда. – К., 1969.

 42. Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. – М., 1987.

 43. Тоцька Н. І., Кононенко О. В. Побічний наголос в українській мові // Мо­во­знавство. – 1998. – №2. – С. 58 – 64.

 44. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія.– К., 1981.

 45. Український правопис. – К., 1993.

 46. Успенский Б.А. Отношение подсистем в языке и связанные с ними универсалии // Вопр. языкознания. – 1968. – № 6.

 47. Формування орфоепічних норм української літературної мови // Мовознав­ство. – 1996. – №1. – С. 37 – 42.

 48. Чабаненко В.А. Фонетична варіативність слова і мовна експресія // Мово­знав­ство. – 1981. – №5. – С. 28 – 35.

 49. Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии. – М., 1973.

 50. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языко­вая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

 51. Якушин Б.В. Гипотеза о происхождении языка. – М., 1984.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на практичному занятті;

 • участь у дискусії на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання творчо-пошукових завдань;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Екзамен, залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях 30%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання проблемних і творчих завдань.

5%

2.

Написання творів.

5%

3.

Бесіда за самостійно опрацьованою літературою.

5%

4.

Конспект першоджерел (див. список додаткової літератури).

5%

5.

Написання рефератів.

5%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Українська


^ 3.1.5. Організація та управління дошкільними закладами

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Організація та управління дошкільними закладами»


 1. ^ Назва курсу.

«Організація та управління дошкільними закладами»


Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність: 8.010101 Дошкільне виховання


 1. Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Нестеренко Лідія Петрівна – доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук (1 корпус, ауд. 419).

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Опанування загальних закономірностей управління системою дошкільної освіти, її інноваційними підходами до навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Вступ до фаху, загальні основи педагогіки, історія педагогіки, дошкільна педагогіка

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

практ. зан.

Самост.
^ Перший модуль

23

6

2

15

1.1.

Теоретичні основи управлінської діяльності керівника дошкільного освітнього закладу.

Основи побудови управлінської системи в ДОЗ.
2
5

1.2.

Сучасні підходи до управління ДОЗ та організаційна структура управління. Нормативно-правова база організації діяльності дошкільного закладу. Фактори, що забезпечують якість та результативність управлінської діяльності.
2
6

1.3.

Самоаналіз та самооцінка інноваційно-управлінської діяльності.
2
2

1.4.

Діагностика професійно-педагогічної культури вихователів.2

2
^ Другий модуль

30

8

2

20

2.1.

Організаційні форми управління освітнім процесом у дошкільному закладі.
2
5

2.2.

Створення інформаційного середовища – одне з головних умов удосконалення системи управління.
2
5

2.3.

Удосконалення змісту, форм та методів методичної роботи в дошкільному закладі.
2
6

2.4.

Контроль в системі дошкільної освіти. Види контролю. Загальні правила контролю. Організація інспектування ДОЗ.

Основи трудового законодавства в системі дошкільної освіти.
2

2

4
^ Третій модуль

28

4

4

20

3.1.

Планування (моделювання, проектування, конструювання) діяльності дошкільного закладу. Види планування.
2

2

10

2.2.

Документація у дошкільному закладі. Ведення документації. Документація завідувача дошкільним закладом.
2

2

10
^ Всього годин:

81

18

8

55 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.- К., 1999.

 2. Белая К.Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. – М, 2004.

 3. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом. – М., 1997.

 4. Бойчук О.В., Фесюкова Л.Б. Дитячий садок сьогодні та завтра. – Харків, 2007.

 5. Бойчук О. В., Фесюкова Л. Б. Дитячий садок із поглядом у майбутнє. – Харків, 2005.

 6. Войтенко В.І. та ін. Базовий компонент: пошуки, знахідки. – Кам'янець-Подільський, 2001.

 7. Дитячий садок: управління/ Упоряд. Т.Вороніна. – К., 2006.

 8. Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении. – М., 1995.

 9. Езопова С.А. Менеджмень в дошкольном образовании. – М.: Академия, 2003. – 320 с.

 10. Закон України "Про дошкільну освіту" – К., 2001.

 11. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. – М., 2005.

 12. Керівництво дошкільним навчальним закладом. – Тернопіль, 2006

13.Книга керівника дошкільного навчального закладу/ Упоряд.

О.А.Копейкіна та ін. – Харків, 2007.

14.Новикова Г.П. Управление дошкольным учреждением в современных

условиях. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 80 с.

15.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К.,

2003.

16.Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. – Запоріжжя,

1999.

17.Позняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. –

М., 2001.

18.Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2007– 2008

навчальний рік. – К., 2007.

19. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. Управління в освіті та педагогічна

діагностика. – К.: Слово, 2005. – 280 с.

20. Швайка Л.А., Чала Т.Т. Планування роботи в ДНЗ. – Харків, Основа,

2008. – 271 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність магістранта:

 • слухання лекцій;

 • робота на практичних заняттях;

 • підготовка реферативних повідомлень;

 • розробка планів завідувача ДОЗ

 • моделювання планування ДОЗ;

 • виконання проектів.

Поточний контроль:

 • перевірка портфоліо;

 • співбесіда;

 • моделювання батьківських зборів.

Форма семестрового контролю:

Залік – 2-й семестр

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота – 40%

 • участь у лекціях і практичних заняттях – 20%

 • самостійна робота – 40%

Карта оцінювання СРМ
Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Опрацювати посібник: Швайка.Л.А., Чала Т.Т. Планування роботи в ДНЗ.

Розробити план управлінської діяльності завідувача ДОЗ. Розробити модель планування дошкільного закладу.20 %

2.

Розробити структуру методичної роботи в дошкільному закладі.

^ Тема виноситься на модульний контроль.10 %

3.

Скласти перелік документації завідувача ДОЗ.

Розробити план роботи завідувача на один тиждень. Розробити план роботи завідувача на один день.

Розробити конспект батьківських зборів.10%

Разом

40%^ 14. Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи