Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Сторінка6/7
Дата17.10.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

^ 3.2.1. Теорія та методика мовленнєвого розвитку дитини в дошкільному закладі

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ Теорія та методика рідної мови дітей дошкільного віку

 1. ^ Назва курсу.

Теорія та методика рідної мови дітей дошкільного віку


Форма(-и) навчання: денна, заочна.

^ Спеціальність (-ості): Дошкільне виховання.

 1. Код курсу.

[ІПП].[Дош_Вих_Маг].[3_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гавриш Наталія Василівна –доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти (1 поверх, ауд. 1-419)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – дати майбутнім педагогам такі теоретичні знання і практичні вміння, за допомогою яких вони зможуть досягти високого науково-методичного рівня навчально-виховної роботи з розвитку мовлення дітей з різних вікових групах дитячого садка відповідно до положень нової концепції дошкільного виховання

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс теорії та методики розвитку рідної мови

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики
2

2
4

1.2.

Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку
24

1.3.

Закономірності та принципи розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови
2

2
4

1.4.

Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики
2

2
4

1.5.

Зміст, засоби, фори, методи і прийоми розвитку мовлення дітей
24

1.6.

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку
24

1.7.

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку
24
^ Другий модуль
2.1.
^

Методика розвитку зв'язного мовлення дітей

4

4
60

2.2.
^

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

2

2
40

2.3.
^

Методика організації театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності

213

2.4.
^

Педагогічний менеджмент в організації навчально-мовленнєвої діяльності в дошкільному закладі освіти

2

2
4

2.5.
^

Спільна робота дошкільного закладу і сім'ї з розвитку мовлення дітей

2

2
4
загальна кількість годин

189

26

16
147

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.

 2. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К.: Рад.шк., 1984.

 3. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – практикум. – К.: Вища шк., 1995.

 4. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. – К.: Рад.шк., 1995.

 5. Богуш А.М. Мова ваших дітей. – К.: Рад.шк., 1989.

 6. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма. – Тернопіль "Мандрівець", 1999.

 7. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. – Запоріжжя "Просвіта" – 2000.

 8. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М.Богуш. – Одеса, "Маяк", 1999.

Додаткова навчальна література

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: "Світ", 1990.

 2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: "Артек", 1997.

 3. Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. – К.: Рад.шк., 1988.

 4. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М., 1996.

 5. Гладкіна І.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 1997.

 6. Гончаренко С.У. Методика як наук. – Київ-Хмельницький, 2000.

 7. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1999.

 8. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1999.

 9. Дитина в дошкільні роки. – Запоріжжя, 2000.

 10. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упор. А.М.Богуш. – Ч.1. – К.: Вища шк., 1999.

 11. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упор. А.М.Богуш. – Ч.2. – К.: Вища шк., 1999.

 12. Іванишин В., Радевич-Виницький Я. Мова і нація. – Дрогобич "Відродження", 1994.

 13. Кононенко В.І. Українська етнолінгводидактика. – Івано-Франківськ, 1995.

 14. Коррекция речи у детей шестилетнего возраста в процессе их обучения / Укл. С.Л.Карабко, В.В.Сосидко. – К.: Рад.шк., 1984.

 15. Кулачковская С.Е., Ладьевир С.А. Пироженко Г.А. Учите малыша общаться с детьми и взрослыми. – К., 1995.

 16. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. – Запоріжжя, 1998.

 17. Крутій К.Л. Чарівна логопедія. – Д.: Сталкер, 1999.

 18. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. – Одеса, 2001.

 19. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 20. Маляточко. – Запоріжжя, 2000.

 21. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. – К.: Магістр-S, 1996.

 22. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: Просвещение, 1991.

 23. Одарченко П. Про культуру української мови. – К.: Смолоскип, 1997.

 24. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

 25. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. – К.: Грайлик, 1999.

 26. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999.

 27. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993.

 28. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма-довідник для дошкільних закладів з українським мовним режимом / Укл. Н.Я.Дзюбишина-Мельник. – К.: Освіта, 1991.

 29. Семиченко В.А. Психология речи. – К.: Магістр-S, 1998.

 30. Слепович Е.С. Формирование речи у дошкольников с задержками психического развития. – Лишек, 1989.

 31. Соботович Е.Ф. Психолингвистическая структура речевой деятельности и механизмы ее формирования. – К., 1997.

 32. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению. – К., 1998.

 33. Струганець Л. Теоретичні основи культури мови. – Тернопіль, 1997.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Мова як суспільне явище, суспільний характер походження мови. Мова як засіб спілкування. Взаємозв'язок мови і мислення

5%

2.

Мовленнєві вміння і навички. Мовленнєві ситуації. Мовленнєва активність

5%

3.

Мовлення вихователя як засіб розвитку дітей. Вимоги до мовлення дітей. Запитання вихователя й вимоги до них

5%

4.

Зміст, завдання і методика розвитку мовлення дітей першого року життя. Керівництво розвитком мовлення дітей другого року життя

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи