Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 82.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата31.07.2012
Розмір82.91 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра Садово-паркового господарства та екології

(назва кафедри)


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Екологічна зоологія_______________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) екологія________________

форма навчання денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В. В. Лєснова


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма дисципліни
^ Екологічна зоологія

 1. ^ Назва курсу

„Екологічна зоологія”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): екологія і охорона природного середовища.

 1. ^ Код курсу

[...]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

2

 1. Кількість кредитів ECTS

4,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Загороднюк Ігор Володимирович – доцент кафедри СПГ та екології, доцент ентомо­логії, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук (2-й корпус, ауд. 457-Б, e-mail: zoozag@ukr.net)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами зоології та різноманіттям основних систематичних груп тварин, послідовно від найпростіших до амніот; формування в них уявлення про основні етапи еволюційного розвитку тваринного світу та основи зоологічної класифікації; формування розуміння неперервності філогенезу; засвоєння основ вироблення адаптацій тварин до існування в різних середовищах.

Вивчення екологічної зоології як складової циклу професійно-орієнтованих дисциплін має сприяти формуванню уявлення про сучасне біологічне різноманіття.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс середньої школи «Зоологія» та університетський курс «Основи екології»

 1. ^ Зміст курсуЗмістовні модулі
та їхня структура


 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Основи зоологічної класифікації

8

4
4
1.2.

Типи рухи. Життєві цикли

8

4
4
1.3.

Фауна України та її зміни

6

2
2

2

1.4.

Протозої та метазої

6

4
2
1.5.

Різноманіття лофотрохозоїв

8

4
4
1.6.

Різноманіття линяючих

8

4
4Другий модуль
2.1.

Різноманіття вторинноротих

8

4
4
2.2.

Основні групи анамній

6

2
4
2.3.

Основні групи амніот

8

4
4
2.4.

Різноманіття ссавців

6

2
4загальна кількість годин

72

34
36х2

2

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури


Основна навчальна література

 1. Догель В. А. Основные этапы филогенетического развития животного мира // Зоология беспозвоночных: Учебник для университетов / Под ред. Ю. Полянского. — Москва: Высшая школа, 1975. — 6-е изд. — С. 534–538.

 2. Крапивный А. П., Радкевич В. А., Тихонова Н. И. Краткий зоологический словарь (2-е изд., перераб. и дополн.). — Минск: Вышэйшая школа, 1990. — 240 с.

 3. Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных: В 2-х томах. — Москва: Высшая школа, 1979. — Ч. 1: Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земновод­ные. — 333 с.; Ч. 2: Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. — 272 с.

 4. Токарский В. А., Есилевская М. А. Зоология позвоночных / Под ред. Д. А. Шабанова. — Харьков: ХГУ, 1998. — 292 с.


Додаткова навчальна література

 1. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с.

 2. Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных (перевод с англ., в 3-х томах). — Москва: Мир, 1993. — Том 2. — 280 с.

 3. Маркевич О. П., Татарко К. I. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник: термінологія i номенклатура. — Київ: Наукова думка, 1983. — 412 с.

 4. Мусієнко М. М., Славний П. С. Біологія. Основні поняття. — Київ: Либідь, 1995. — 96 с.

 5. Природа Украинской ССР. Животный мир / Под ред. В. А. Топачевского. — Киев: Наук. думка, 1985. — 240 с.

 6. Червона книга України. Тваринний світ / Ред. кол. М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. — Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. — 1994. — 464 с.

 7. Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Методичні рекомендації до лабораторних робот зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 62 с.

 8. Эпштейн В. М. Философия систематики. Книга первая: Методология, история, системный подход / Под ред. Я. И. Старобогатова и И. К. Лисеева. — Харьков: Ранок, 1999. — 368 с.

 9. Linnaeus C. Systema naturae. Regnum animaliae. — London, 1956 (1758). — 823 p.
 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій (перегляд презентацій);

 • виконання лабораторних завдань;

 • ведення робочого зошиту:

 • самостійна робота (виготовлення колекційного зразка).

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40 %

 • відвідування занять 20 %

 • поточні опитування 20 %

 • самостійна робота 20 %
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу (%)

1.

Виготовлення колекційного зоологічного зразка (змонтований зразок)

15%

2.

Пояснювальна записка до зразка

5%
Усього

20%
 1. Мови викладання

Українська

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи