Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет icon

Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет
Скачати 49.73 Kb.
НазваД. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет
Д.А. Ценова<><><><><>МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В <>СЧЕТОВОД
Дата23.02.2014
Розмір49.73 Kb.
ТипОтчет


УДК 657 Симеонова С.Ц., д.э.н., доц.

Хозяйственная академия имени Д.А. Ценова


МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В
СЧЕТОВОДСТВОТО – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИДнес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)1. Финансовите отчети се изготвят и представят на потребителите от предприятия, които функционират при различни социални, икономически и правни обстоятелства. При определянето на изискванията към финансовите отчети следва да се вземат предвид и потребностите на различните ползватели на информация. Именно Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС)2 е ангажиран с намаляването на тези различия, като се стреми към хармонизиране на регламентите, стандартите и процедурите за счетоводно отчитане, свързани с изготвянето и представянето на финансовите отчети.

Понастоящем усилията на СМСС са свързани преди всичко с конвергенцията между МСФО и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ3. Целта на този проект е да се разшири приложимостта на МСС, преди всичко за нуждите на фондовите борси в САЩ, Канада и Япония. Това би улеснило и представянето на финансовите отчети на европейските предприятия на тези фондови пазари.

Независимо от стремежа на СМСС да развива МСС в посока на създаване на единен комплект от високачествени, разбираеми и глобално приети стандарти за финансово отчитане, възникват и някои предизвикателства при тяхното прилагане. Това се отнася преди всичко за практиката на страните представителки на континенталната традиция в счетоводството, каквито са Германия, Франция и др. Конвергирането на двете счетоводни бази води до навлизането в системата на МСФО на елементи от англосаксонското счетоводство. Съществува разлика между счетоводните системи на страните в Европа и англосаксонския свят. Следва да се отбележи, че счетоводството в България е по-близко до това в европейските страни. В тази връзка неминуемо се стига до възникване на дискусионни моменти в теоретичен аспект и до предизвикателства пред практикуващите счетоводната професия. Най-общо може да се посочат следните такива:

Първо, финансовите отчети изготвяни и представяни на базата на МСФО обслужват най-вече инвеститорите. В редица западноевропейски страни (Франция, Германия и др.) съществува традиционно придържане към съществуващата търговско-правна и данъчно-правна законодателна система. Счетоводството е ориентирано към потребностите на кредиторите и държавата. Именно правото на кредиторите е характерно за континенталния европейски счетоводен модел4. За СМСС и всички, които споделят англосаксонската традиция за счетоводство, при създаването на счетоводната информация се отдава приоритет на предимството на съдържанието (икономическата и финансовата същност на сделките) пред тяхната юридическа форма.

Второ, концепцията за представяне на финансовите резултати. В САЩ от 1997 година със счетоводен стандарт е възприета концепцията за представяне на всеобхватния (всеобщия, глобалния) резултат във финансовите отчети5. При този подход всеобхватният доход се разглежда като изменение на капитала, което се дължи освен на превишението на разходите над приходите от дейността и на други признати изменения на капитала, които не са свързани с вложения от страна на собствениците и на разпределения между тях6. Пренасянето на тази концепция в МСС 1 Представяне на финансовите отчети води до необосновано завишаване на доходите (печалбата). За най-голямото предизвикателство при конвергирането на двете рамки (IFRS и US GAAP) се счита именно представянето на финансовия резултат във финансовите отчети.

Трето, то е свързано с казаното по-горе – прекомерната употреба на справедливата стойност. През май 2011г. СМСС издаде МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.

Оценяването на активите и пасивите по справедлива стойност е в разрез с изискването за полезността на информацията във финансовите отчети. Една от нейните качествени характеристики е уместността, която се свързва с полезността и за вземане на икономически решения от потребителите.

В Концептуалната рамка за финанасово отчитане се съдържат две алтернативни концепции за капитала, поддържането му и определянето на печалбата: финансова, при която капиталът се разглежда като инвестирани средства или инвестирана покупателна способност (нетни активи, собствен капитал) и физическа концепция, при която на капитала се гледа като на производствен капацитет, измерен в производствени единици. Изменението на цените се третира по различен начин при тези две концепции:

При физическата концепция промените в цените се разглеждат като корекция за поддържането на капитала. В този контекст те не създават резултат (печалба или загуба). Докато при финансовата концепция промените в стойностите на активите от преоценки на активите се прибавят към собствения капитал, т.е. те се считат за източници на капитал.

Променя се характера на резултата от дейността на предприятието – увеличението на стойността на активите се счита като част от работата му и се включва във всеобхватния доход.

Четвърто, под известно съмнение се поставят някои от качествените характеристики на финансовата информация. Това се отнася най-вече до достоверността на представянето и. Установяването на справедливата стойност при отсъствие на активен пазар и чрез използване на различни техники за оценяването според мнозина автори води до манипулиране на отчетите7.

В заключение може да се отбележи, че независимо от разширяването на прилагането на МСФО като глобална счетоводна база, съществуват проблеми и трудности, чието решаване и преодоляване ще бъде един продължителен процес.


1 International Financial Reporting Standards (IFRS)

2 International Accounting Standards Board (IASB)

3 US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)

4 NOBES, C. A judgemental international classification of financial reporting practices. Journal of Business Finance and Accounting, vol. 10, p. 1-19; Според P.Garnier: „Счетоводството е алгебра на правото...”, Вж. La comptabilité, algèbre du droit et méthode d’observation des sciences économiques, Dunod, Paris, 1947.

5 Statement of Financial Accounting Standards 130 Reporting Comprehensive Income.

6 Същността на този подход е изследвана от Hendrickson и Van Brenda в: HENDRICKSON, E. end Van Brenda. Accounting Theory, Irwin, Homewood, 1992.

7 CAPRON, M. Les enjeux de la mise en œuvre des normes comptables internationales, in Capron et al., Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme financier, La Découverte, Paris, 2005, p. 5-26. Richard J. L’Union Européenne mise aux normes américaines – Une comptabilité sur mesure pour les actionnaires , Le Monde diplomatique, 2005, novembre, pp. 26-27.


Схожі:

Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconДифракция света Характерным проявлением волновых свойств света является дифракция света —
Франческо Гримальди в конце XVII в. Объяснение явления дифракции света дано Томасом Юнгом и Огюстом Френелем, которые не только дали...
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconИзучение дисперсии света в 11-м классе
Этот урок проводится в конце изучения темы “волновые свойства света” в классах физико-математического профиля
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconМетодические указания по курсу Физика для студентов заочной формы обучения факультета компьютерных наук мсу
Элементы волновой теории света. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Когерентность и монохроматичность световых волн....
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconСтандартизация в целом 6 1 Стандартизация: понятие, назначение, объекты 6
Гост р 30-2003. Унифицированные системы документации унифицированная система организационно-распорядительной документации. М., 2003....
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2013 р
М. И. Дуплищев. Теоретические и экспериментальные исследования явлений излучения и распространения света в пространстве : [биогр...
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconДокументи
1. /sert/Качество стандартизация сертификация/3 Циклы дисц. подг. магистра/Менеджмент качества/К-2.11.Контр.робот.doc
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconДокументи
1. /нормативная база/2012-2013_лист.doc
2. /нормативная...

Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconДокументи
1. /нормативно-правовая база ДУЗ/811соц.пед. патронат.doc
2. /нормативно-правовая...

Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconЗаява на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «проблеми взаЄмодії колії та рухомого складу», присвяченій 100-річчю професора Мойсея Абрамовича фрішмана прізвище,
Міжнародній науково-практичній конференції «проблеми взаЄмодії колії та рухомого складу», присвяченій 100-річчю професора Мойсея...
Д. А. Ценова международната стандартизация в счетоводството състояние и проблеми днес повече от 100 страни в света прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчет iconУдк 539. 22 Фрактальный анализ фоторефрактивного рассеяния света в легированных кристаллах ниобата лития
Фрактальный анализ фоторефрактивного рассеяния света в легированных кристаллах ниобата лития
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи