Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції icon

Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції
Скачати 49.26 Kb.
НазваЛітературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції
Дата29.05.2013
Розмір49.26 Kb.
ТипДокументи

У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези». Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції.

Есе як вид письмової навчальної роботи


Індивідуалізація сучасних суспільних відносин та, як наслі­док, індивідуалізація сучасної професійної освіти відкриті для за­сто­сування нових ефективних форм діяльності, в т.ч. навчальної. Ось чому есе (трансформований, адаптований, змінений жанр літератури) набуває все більшої популярності як вид письмової самостійної роботи українського студента, а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне тракту­вання теми.

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестан­дарт­ного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність. Це також вільний стиль з можливими елементами імпровізації, певного пафосу, іронії. Однак все це призводить як до різних трактувань цього виду письмової роботи, так і до різних спроб його фор­малізації.

Зауважимо, що на відміну від реферату, який адресується будь-якому читачеві, тому традиційно починається зі слів: «Я хочу розповісти про…», а закінчується словами: «Я можу сформувати наступний висновок…», есе – це ближче до репліки, що адресується підготовленому читачеві. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі.

Звернімося до деяких спостережень викладачів та методистів щодо есе як виду письмової творчості. «Що таке есе, ніколи досконало не було визначено», - стверджує один із енциклопедичних словників, тоді як інший додає більшої категоричності: «Есе не може бути приведеним до будь-якої дефініції». Ця «невизначеність» становить особливу природу есе. І все ж є можливість виділити певні загальні ознаки, принципи виду письмової діяльності, які найчастіше зустрічаються в енциклопедичних словниках, а саме: есе – це суб’єктивний, індивідуальний, самостійний простір, де формуються позиції, висловлюються думки, передбачення та демонструється відповідне індивідуалізоване ставлення.

Тому, головна місія та мета есе – це самостійне бачення студентом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю тощо.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проб­леми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з ви­ко­ри­станням концепцій і аналітичного інструментарію, розгля­ну­того в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють автор­сь­ку позицію з поставленої проблеми.

Залежно від специфіки дисципліни, форми есе можуть знач­но диференціюватися. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної проблеми, аналіз ма­теріалів із засобів масової інформації й використання до­слі­джуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему тощо.
^

Структура есе


Побудова есе — це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

 1. Титульний аркуш (заповнюється за рекомендованим зразком);

 2. Вступ: місія1 студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення2 — гіпотеза3 або сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи — очікуваний резуль­тат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отриму­ватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо пра­вильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні питання: «Чи потрібно давати визначення термінам, що пролунали в темі есе?», «Чому те­ма, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», «Які по­няття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи більше дрібних підтем?» і т. д.

 3. ^ Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргу­ментації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з на­яв­них даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі.

 4. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до те­ми й т. д. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, під­кріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Мето­ди, що рекомендують для складання висновка: повторення, ілю­страція, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування досліджен­ня, на розвиток взаємозв'язків з іншими проблемами.

^ За що викладачі ставлять гарні оцінки авторам есе? Викладачі ставлять «гарні» оцінки за здатність в есе побудувати, довести власну позицію з певної проблеми на підставі набутих знань. Студент мусить виходити з того, що всі ми маємо справу з предметами, де не існує абсолютно “правильних” та “неправильних” відповідей на запитання, як це буває в фізиці чи математиці – існує тільки більш–менш аргументовані точки зору.

Викладачі чекають від студентів самостійного мислення, відображення власних думок стосовно певної теми, проблеми.

При оцінюванні есе в центрі уваги викладача знаходиться:

 • здібність студента критично та незалежно оцінити наявні дані, точки зору, позиції, аргументи;

 • здібність розуміти, оцінювати та встановлювати зв’язки між ключовими моментами проблем та запитань;

 • вміння диференціювати протилежні підходи та моделі, застосовуючи їх до емпіричного матеріалу або дискусії з принципових питань;

 • здатність до застосування аналітичних підходів, моделей тощо.

^ Що не «подобається» викладачам або чому може бути знижено оцінку за самостійну роботу? Наведемо кілька правил, які зазначають, що саме не потрібно робити в есе, бо ці дії призведуть виключно до поганого результату самостійної роботи:

 1. Студент не може сформувати гіпотезу.

 2. Відсутність чітких відповідей.

 3. Відсутність чіткої організації, плану, структури есе.

 4. Брак аргументації, доказів, доводів, висновків.

 5. Надмірне та поверхневе оперування даними.

 6. Проста констатація фактів замість їхнього узагальнення.

 7. Викладення точок зору інших при “замовчуванні” власної позиції.

 8. Надмірні повтори.

1 Місія від англ. mission - покликання, певна ідея, що несе в собі підставу для подальшого формування гіпотези.

2 Бачення — проникливість, певна гострота, що несе вагомість суб’єктивності підходу до розгляду проблеми в есе.

3 Гіпотеза від анг. Hypothesis - припущення, задум, намір, який несе авторську суб’єктивність і приймається за предмет дослідження.

Схожі:

Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconЕсе (фр essai «спроба, проба, нарис», від лат exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції
У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези»....
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconЕсе (фр essai «спроба, проба, нарис», від лат exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної композиції
У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези»....
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconЕсе (фр essai «спроба, проба, нарис», від лат exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції
У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гі­потези»....
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconПерелік літератури
Дроздовський В. П. Принципи І передумови стилістичного аналізу прозового твору. – Одеса, 1972
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconСценарій літературно-музичної композиції, присвяченої славнозвісній співачці Лідії Яківні Липковській сценарій літературно-музичної композиції, присвяченої славнозвісній
Село людьми славиться. І тими, що живуть І працюють у ньому, І тими, кого сьогодні шанобливо називаємо нашими земляками. Бабин став...
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconНаціональна французька література змістовий модуль І. Важливіші тенденції розвитку французької новелістики ХІХ ст
Тема Новела як окремий літературний жанр, її походження, еволюція. Особливості розвитку новели у ХІХ ст. Художньо-стилістичні особливості...
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconЗаява прошу сплатити за реєстрацію авторського твору повна назва твору автора(ів) 161,50 грн

Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconПрес-реліз Міжнародна наукова конференція «О. С. Пушкін та світовий літературний процес»
...
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Функції художнього твору. Критерії оцінки художнього твору як мистецького явища
Літературний жанр прозового твору невели­кого обсягу й вільної композиції iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи