Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 400.21 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сторінка3/3
Дата24.02.2014
Розмір400.21 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Список опублікованих праць за темою дисертації

Монографія:

1. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: [монографія] / [за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова]. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

- Черницька Т.В. Міжнародний трансферт технологій і стратегія економічного розвитку України / Т.В.Черницька // – С.358-368. (0,72 д.а.)

У наукових фахових виданнях:

 1. Черницька Т.В. Сучасні тенденції розвитку міжнародної кооперації у науково-технічній сфері / Т.В.Черницька // Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2001. - № 30. – С. 19-25. (0,42 д.а.)

 2. Черницька Т.В. Роль міжнародних технологічних альянсів у реалізації інноваційної стратегії корпорацій / Т.В.Черницька // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 14 / Відп. ред. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – C.87-93. (0,34 д.а.)

 3. Черницька Т.В. Роль трансферту технологій у міжнародному науково-технічному співробітництві / Т.В.Черницька // Формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – Вип. 13. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 120-128. (0,48 д.а.)

 4. Черницька Т.В. Стратегічні альянси як інститут глобалізації науково-технічного розвитку / Т.В.Черницька // Зовнішня торгівля: право та економіка: Науковий журнал. - №6(29). – К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2006. – С.74-77. (0,46 д.а.)

 5. Черницька Т.В. Формування макроінноваційної стратегії України у контексті інтеграції до світового науково-технічного простору / Т.В.Черницька // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики», Випуск 241, Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 36-44. (0,53 д.а.)

В інших виданнях:

 1. Черницька Т.В. Проблема оцінки результативності навчання студентів з урахуванням когнітивних рівнів знань / Т.В.Черницька // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Матеріали Науково-методичної конференції, 5-8 лютого 2008 р. - К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2008. – С.539-541. (0,1 д.а.)

 2. Черницька Т.В. Перспективи наукового співробітництва закладів вищої освіти та суб’єктів бізнес-середовища / Т.В.Черницька // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку: Матеріали Науково-методичної конференції. 6-8 лютого 2007 р. - К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – С.544-546. (0,12 д.а.)

 3. Черницька Т.В. Міжнародний трансферт технологій як перспективний напрям науково-технологічного розвитку України / Т.В.Черницька // На Схід і Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: Зб. матеріалів міжн. науково-практ. конф., 5-7 жовтня 2006 р. – К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2006. – С.230-242. (0,2 д.а.)

 4. Черницька Т.В. Таксономія навчальних задач у підготовці фахівців / Т.В.Черницька // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої освіти: Науково-методична конференція., 31.01 – 2.02.2006 р. – К: КНЕУ, 2006. - С.191-193. (0,1 д.а.)

 5. Черницька Т.В. Міжнародне науково-технічне співробітництво регіонів ЄС: досвід для України / Т.В.Черницька // Європейський союз та Україна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 черв. 2004 р. / Відп. за вип. В.І.Чужиков. – К.: КНЕУ, 2004. – С.135-142. (0,41 д.а.)

 6. Черницька Т.В. Міжнародне науково-технічне співробітництво регіонів / Т.В.Черницька // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей, 30-31 травня 2003 р. / Відп.ред. Р.А.Слав’юк. – Луцьк, 2003. – С.280-281. (0,2 д.а.)

 7. Черницька Т.В. Міжнародне науково-технічне співробітництво як фактор конкурентоспроможності в сучасному світогосподарстві / Т.В.Черницька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 9-12 квітня 2003 р. – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2003.–С.543-544. (0,2 д.а.)

 8. Черницька Т.В. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері НДДКР як фактор зростання національної конкурентоспроможності / Т.В.Черницька // Глобалізація та регіоналізація економічного розвитку: Мат-ли міжнар. наук. конф. м.Київ, 25 лютого 2003 р. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2003. – С. 56-57. (0,1 д.а.)

 9. Черницька Т.В. Пріоритетні напрямки розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва / Т.В.Черницька// Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 квітня 2002 р. – К.: «Політехніка», 2002. - С.337-338. (0,1 д.а.)Анотація

Черницька Т.В. Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню міжнародного науково-технічного співробітництва у контексті підвищення національної конкурентоспроможності.

У дисертації розкрито теоретичні засади міжнародного науково-технічного співробітництва. Систематизовано форми, механізми і рівні міжнародного науково-технічного співробітництва. Виявлено й охарактеризовано основні тенденції сучасного етапу розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Досліджено специфіку діяльності міжнародних стратегічних альянсів у науково-технічній сфері. Визначено принципові напрями та результативність науково-технічного співробітництва на регіональному рівні. Розроблено авторську методику оцінки міжнародного науково-технічного співробітництва на основі комплексних критеріїв його інтенсивності, за допомогою якої проведено бенчмаркінг та визначено сучасну конкурентну диспозицію країн світу.

Визначено передумови і проаналізовано потенціал міжнародного науково-технічного співробітництва України. Обґрунтовано шляхи інтеграції України до світового науково-технічного простору через реалізацію стратегічних пріоритетів та механізмів її міжнародного науково-технічного співробітництва.

^ Ключові слова: міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародний трансферт технологій, стратегічні пріоритети, міжнародний стратегічний альянс, технологічний парк, кластер, глобалізація, глобальна інноваційна система.


Аннотация

Черницкая Т.В. Международное научно-техническое сотрудничество в условиях глобализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – Мировое хозяйство и международные экономические отношения. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». – Киев, 2009.

Диссертация посвящена исследованию международного научно-технического сотрудничества в контексте повышения национальной конкурентоспособности.

В диссертации раскрыто теоретические основы международного научно-технического сотрудничества. Определены и охарактеризованы основные тенденции современного этапа развития международного научно-технического сотрудничества. Исследована специфика деятельности международных стратегических альянсов в научно-технической сфере. Раскрыты основные направления научно-технического сотрудничества и его результативность на региональном уровне. Разработана авторская методика оценки международного научно-технического сотрудничества на базе комплексных критериев его интенсивности, на основе которой проведен бенчмаркинг и определена современная конкурентная диспозиция стран мира.

Проанализирован потенциал международного научно-технического сотрудничества Украины. Обоснованы шаги интеграции Украины в мировое научно-техническое пространство через реализацию стратегических приоритетов и механизмов ее международного научно-технического сотрудничества.

^ Ключевые слова: международное научно-техническое сотрудничество, международный трансферт технологий, стратегические приоритеты, международный стратегический альянс, технологический парк, кластер, глобализация, глобальная инновационная система.


Annotation

Chernytska T.V. International Scientific and Technical Collaboration in Conditions of Globalization. – The Manuscript.

A Thesis for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.02 - World Economy and International Economic Relations. – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University». – Kyiv, 2009.

The dissertation is devoted to research of the international scientific and technical cooperation in a context of increase of national competitiveness.

In the dissertation it is opened theoretical bases of the international scientific and technical cooperation. On the basis of the deep theoretical analysis generalization and structurization of the basic concepts revealing the nature of the international scientific and technical cooperation that has allowed to systematize methodological approaches is carried out and to allocate two conceptual groups: theories of economic growth (communication of a science and the industry, influence of results of scientific and technical activity on economic development, theories of innovative activity, the theory of the technological stalemate, new models of economic growth) and theories of increase of competitiveness on the basis of cooperation (functioning enterprise "ecosystem", "cocompetition", theories of interfirm cooperation, the theory of games).

Becoming the international scientific and technical cooperation as newest form of the international economic relations is proved. It is systematized forms and levels of the international scientific and technical cooperation depending on: the purposes, a direction of cooperation and subjects, a field of activity, such as contracts, sources of financing, a role of the state. The author's treatment of a category «the international scientific and technical cooperation» is given. It is allocated two components of the given phenomenon: interstate scientific and technical cooperation and the international innovative-technological cooperation.

The basic tendencies of the present stage of development of the international scientific and technical cooperation are determined and characterized. Specificity of activity of the international strategic alliances in scientific and technical sphere is investigated. Basic directions of scientific and technical cooperation and its productivity at a regional level are determined.

The author's technique of an estimation of intensity of the international scientific and technical cooperation of the countries is developed on the basis of use of such parameters: densities of highly technological production of the country in the foreign trade turnover, a share of the foreign capital in financing research and development, a share of foreign royalties in total amount of payments under licenses, a share of foreign license receipts, a share of the foreign property in patents, a share of international articles in the foreign co-authorship in total of international clauses articles.

On the basis of the technique suggested by the author it is determined a modern competitive disposition of the countries on the basis of complex criteria indicators of intensity of the international scientific and technical cooperation, character of innovative strategy and a global rating of competitiveness of economy.

Preconditions are determined and the potential of the international scientific and technical cooperation of Ukraine is analyzed. Steps of integration of Ukraine in global scientific and technical space through realization of strategic priorities of the international scientific and technical cooperation are proved.

Macroinnovative strategy of Ukraine is developed scientifically proved in three stages on the basis of realization of its scientific and technical potential and use of corresponding strategy at each stage. 1 stage «Construction bases» provides re-structuring economy and overcoming of consequences of crisis. 2 stage «Overcoming absence of system innovative communications» is concentrated on formation of partnership Education - Science - business, creation of an infrastructure of a transfer of technologies, accumulation of resources for innovations, development of venture institutions. 3 stage «End of formation NIS» is determined by the purpose achievement of a highly technological structure of specialization, domination of 5 and 6 technological ways in structure of the industry of Ukraine.

The author approves, that the most perspective way of increase of the international competitiveness of Ukraine is the International scientific and technical cooperation through formation of effective national innovative system. It will allow realizing adequate to modern model of economic development of the country mechanisms of integration of national economy in global scientific and technical space.

In the dissertation necessity of reduction of quantity of priority branches of economy affirms, by allocation of several basic branches V and VI technological ways. It will allow carrying out technological jerk.

Realization of priorities of scientific and technical cooperation of Ukraine should pass with the help of increase in volume of financing of innovative projects from the state and private sources; optimization of structure of financing by priority kinds of works; stimulations of scientific and inventive activity of subjects of innovative sphere; assistance to development highly technological clusters, that will enable to create a platform for formation of radical innovations; supports of small and average business as most dynamical and flexible structures of national innovative system; stimulations of direct investment.

Key words: the international scientific and technical cooperation, the international transfer of technologies, macroinnovative strategy, the international strategic alliance, technological park, кластер, globalization, global innovative system.
1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі страхування двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи