Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 397.23 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сторінка2/4
Дата24.02.2014
Розмір397.23 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4Захист відбудеться 09 жовтня 2012 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601


Автореферат розісланий _7_ вересня 2012 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, професор Л.Л.Антонюк


^ Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Визначальною тенденцією розвитку світового господарства на початку третього тисячоліття є формування нової системи глобального банківського бізнесу, яка, з одного боку, характеризується, складністю, суперечливістю форм та механізмів, інтенсивними міжнародними злиттями та поглинаннями, наявністю різновекторних фінансових центрів, а з іншого – дозволяє раціоналізувати поведінку залучених до неї учасників, забезпечує нову систему зв'язків між суб'єктами, гарантує динамічні конкурентні переваги. Ці переваги пов'язані із прискоренням та зниженням вартості міжнародних банківських розрахунків, запровадженням новітніх банківських послуг, наданням можливостей клієнтам самостійно управляти рухом своїх коштів в межах міжнародних грошових систем в реальному режимі часу.

Однак, як показала світова фінансова криза 2008-2010 рр., економічна глобалізація – це складний і суперечливий процес, якому поруч з позитивними рисами притаманні й негативні ознаки, зокрема: асиметричність і циклічність розвитку національних економік, фінансова нестабільність та кризові явища в економічній та банківських сферах, соціальні протиріччя і конфлікти, техногенні та екологічні загрози. За таких умов транснаціональні банки (ТНБ) намагаються знаходити нові підходи до нарощування своєї глобальної конкурентоспроможності, з одного боку, шляхом розробки і впровадження інноваційних моделей і інструментів банківського менеджменту, а з другого боку, проведенням агресивної політики міжнародних злиттів і поглинань. В результаті цих процесів формуються могутні глобальні фінансові конгломерати, утворюються різноманітні міжнародні банківські альянси, метакорпоративні, віртуальні та інші форми міжбанківського співробітництва.

Серед наукових праць, у яких досліджуються теоретичні основи глобалізації фінансово-кредитної сфери, моделі інтернаціоналізації банківської діяльності, проблематика сутності транснаціонального банківського капіталу, міжнародна практика функціонування комерційних банків, методика оцінки глобальної конкурентоспроможності ТНБ необхідно виділити праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців як А.Абіад, А.Беззуб, А.Бергер, О.Білорус, М.Бредфорд, З.Васильченко, В.Геєць, Х.Деріх, Е.Детрагайке, А.Дженевезі, Р.Дуттагупта, У.Едвардес, М.Енг, С.Козьменко, В.Кравець, П.Кругман, Л.Кураков, П.Ліндерт, Ф.Ліс, Д.Лук'яненко, З.Луцишин, Дж.Маджноні, Л.Мауер, Дж.Медюра, В.Міщенко, О.Мозговий, Т.Мусієць, С.Науменкова, Є.Панченко, А.Петров, А.Поручник, О.Рогач, Д.Рокфеллер, П.Роуз, Л.Руденко-Сударєва, Дж.Сінкі, О.Сльозко, О.Сохацька, Н.Стукало, Н.Ткачук, Л.Федулова, С.Циганов, Б.Шарп, О.Швиданенко, В.Шевчук, І.Школьник і інших.

Однак, у науковій літературі на сьогодні недостатньо повно розкрито теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції у фінансово-банківському секторі. В умовах посилення глобальної нестабільності подальшого ґрунтовного аналізу потребує система управління глобальною конкурентоспроможністю ТНБ та стратегії її нарощування; вкрай важливими є дослідження крос-культурних особливостей посилення позицій на світових ринках транснаціональними банками різних країн; удосконалення вимагають методики оцінки та аналізу міжнародної конкурентоспроможності банків-лідерів світового ринку з метою використання досвіду їх діяльності. Крім того, у зв'язку із інтенсивною експансією європейських, американських і російських банків на український фінансовий ринок, актуальною залишається проблема посилення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних банків і обґрунтування на цій основі шляхів посилення їх позицій на зарубіжних фінансових ринках. Таким чином, комплексне дослідження механізму, факторів та параметрів формування глобальної конкурентоспроможності ТНБ після світової фінансової кризи є важливим як в теоретичному, так і в практичному плані, що зумовило вибір теми дисертації, її мету, завдання та структуру, предмет, об’єкт та логіку дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках міжкафедральної науково-дослідної теми «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0106U004357) факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати досліджень автора використані в розділах «Становлення системи глобального менеджменту», «Конкурентоспроможність і проблема лідерства в глобальній економіці». Також дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідних тем «Розроблення моделі макроекономічного прогнозування на довгостроковий період» (номер державної реєстрації 0111U003864) та «Науково-методичне забезпечення розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік» (номер державної реєстрації 0111U00602212) Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Матеріали автора були використані при сценарному прогнозуванні міжнародних злиттів і поглинань у банківському секторі за участю українських банків.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексне дослідження сутності, механізмів та формування компонентів нарощування конкурентоспроможності транснаціональних банків, а також розроблення науково обґрунтованих напрямів посилення конкурентних позицій українських банків на глобальному фінансовому ринку.

Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлено такі конкретні завдання:

 • розкрити природу та сучасні форми прояву категорії «конкурентоспроможність транснаціональних банків» в умовах глобалізації;

 • класифікувати та проаналізувати моделі глобалізації банківської діяльності;

 • дослідити сучасні концепції побудови індикаторів глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків;

 • обґрунтувати систему параметрів глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків;

 • виявити крос-культурні особливості забезпечення конкурентоспроможності транснаціональних банків країн – світових лідерів;

 • узагальнити стратегії забезпечення глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків;

 • визначити перспективи і обґрунтувати шляхи посилення конкурентоспроможності українських банків на глобальних фінансових ринках.

^ Об'єктом дослідження є процес забезпечення конкурентних позицій транснаціональних банків на глобальних фінансових ринках.

Предметом дослідження є умови і механізми досягнення високого конкурентного статусу транснаціональних банків у глобальному фінансовому середовищі.

Логіка дисертаційного дослідження представлена на рис. 1.

^ Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося на основі принципів єдності теорії та практики, а також наукової абстракції. Методологічною основою дисертаційного дослідження є історико-логічний метод (під час визначення категорії «конкурентоспроможність транснаціональних банків та форм її прояву, а також дослідження сучасних тенденцій розвитку теорії і практики конкуренції в умовах глобалізації, моделей інтернаціоналізації банківської діяльності – п. 1.1, 1.2, 1.3); факторний аналіз (під час розкриття методології оцінки глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків та аналізу крос-культурних особливостей забезпечення міжнародної конкурентоспроможності банків різних країн – п. 1.3, 2.2, 2.3); методи кількісного і якісного порівнянь (під час побудови індикаторів глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків, а також визначення ступеню впливу структурних та інноваційних факторів на конкурентні позиції комерційних банків на світових фінансових ринках – п. 1.2, 2.1, 3.1); економіко-статистичні методи (під час оцінювання індексів глобальної конкурентоспроможності провідних європейських, американських і японських банків та впливу культури ризик-менеджменту на ефективність банківської діяльності – п. 2.2, 3.2); компаративного аналізу (для виявлення особливостей міжнародних злиттів і поглинань транснаціональними банками провідних країн світу – п. 2.3, 3.1); експертних оцінок і прогнозний (для обґрунтування пріоритетних напрямів посилення конкурентних позицій українських банків на зарубіжних фінансових ринках – п. 3.3).

Джерельною та статистичною базами роботи виступають монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій (Світового банку, Світової організації торгівлі, ЮНКТАД, Організації економічного співробітництва і розвитку, Міжнародного валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків), результати наукових досліджень Національного банку України, неурядових організацій (Асоціації українських банків, Центру соціально-економічних досліджень CASE – Україна), рейтингових агентств (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), транснаціональних банків країн Західної Європи, США, Японії та ін., результати наукових досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інформаційні та аналітичні матеріали ряду міжнародних експертних асоціацій та рейтингових агентств.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті ключових факторів забезпечення конкурентних позицій транснаціональних банків в сучасних умовах розвитку світової економіки, обґрунтуванні моделі оцінки та нарощування міжнародної конкурентоспроможності транснаціональних банків, виявленні крос-культурних особливостей збільшення конкурентного потенціалу транснаціональних банків провідних країн та окресленні стратегічних напрямів і перспектив розвитку діяльності українських банків на глобальних фінансових ринках.
Рис. 1. Логіка дисертаційного дослідження


Нові наукові результати одержані особисто автором, які виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

 • обґрунтовано комплексну модель глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків з виокремленням ключових параметрів, що віддзеркалюють їх виробничу конкурентоспроможність (глобальна місія і стратегія, мультивалютне фінансове становище, міжнародний бренд), структурну конкурентоспроможність (географічна експансія, клієнтська база, кореспондентська транснаціональна мережа, міжнародні операції), інноваційну конкурентоспроможність (диверсифікованість, рівень банківських технологій, культура ризик-менеджменту); запропоновано для забезпечення корпоративних оцінок конкурентоспроможності в глобалізованій банківській сфері стандарт «базового» банку, який побудовано шляхом розрахунку кількісних і якісних показників провідних транснаціональних банків, що знаходяться в числі лідерів світового фінансового бізнесу протягом останніх десяти років, а саме HSBC Holding (Великобританія), Deutsche Bank (Німеччина), Citigroup (США), Mitsubishi UFJ Financial Group (Японія);

удосконалено:

 • сучасну періодизацію процесу глобалізації банківської діяльності з виділенням наступних етапів: 1950-1960 рр. – домінування американських ТНБ у зв’язку із рециркуляцією нафтодоларів та кредитуванням ТНБ США розвитку країн-імпортерів нафти та інвестуванням країн-членів ОПЕК; у 70-ті роки – домінування японських банків, обумовлене високим активним сальдо платіжного балансу Японії, концентрацією фінансового капіталу і формуванням наднаціональних фінансових установ; у 80-90-ті рр. – збалансований банківський трикутник (США, Японія, ЄС), який відзначався високими темпами валютної інтеграції та експансією на міжнародних ринках; 2000-ті роки – диверсифіковане лідерство, для якого притаманно присутність у Топ-10 світових банків таких країн як Іспанія і Китай, головною ознакою якого є створення принципово нової глобальної організації Continuous Link Settlement Bank, що гарантує надійність міжбанківських розрахунків і таким чином створює умови для забезпечення глобальної конкурентоспроможності транснаціонального банку;

 • характеристику взаємозв'язку між культурою банківського ризик-менеджменту і міжнародною конкурентоспроможністю комерційних банків, який полягає у тому, що в провідних транснаціональних банках культура, базована на сильному прагненні ризику та невисокому рівні етики змінюється культурою із середнім прагненням ризику та високим рівнем етики («сови»). В цьому зв'язку на підставі обстеження вітчизняних ризик-менеджерів показано, що банкам із іноземним капіталом притаманна культура «орла», а національним комерційним банкам – культура «страуса», який уникає ризику, що свідчить про їх низький потенціал у посиленні своїх конкурентних позицій на зарубіжних фінансових ринках;

дістали подальший розвиток:

 • підходи до глобалізації банківської діяльності: експортноорієнтований, пов’язаний із утворенням чи купівлею національним банком в інших країнах власних відділень, який потребує ретельного опанування іншої культури бізнесу: імпортноорієнтований, що полягає у залученні іноземних банків до співпраці з місцевими банками шляхом продажу партнерам певної частини акцій, що викликає ризики нарощування зовнішнього боргу із-за використання ресурсів більш потужних транснаціональних банків;

 • положення, що характеризують посилення фінансової стійкості транснаціональних банків, яка була втрачена під час фінансової кризи 2008-2010 рр., що пов’язано, з одного боку, з банкрутством та купівлею слабких банків, а другого – з посиленням вимог до банків в контексті стандартів «Базель ІІІ», все більш ефективною діяльністю СLS Bank, до складу якого входить понад 9 тис. транснаціональних банків; суттєве зростання вартості банківських брендів (середня вартість бренду Топ-15 в 2008 році впала у порівнянні із 2007 роком на 26% із 14,1 млрд. дол. США до 11,2 млрд., а вже в 2011 році досягла 19,2 млрд.дол.США, перевищивши 2007 рік на 13,6%;

 • позиціонування вітчизняних банків, що стали частиною транснаціональних банківських конгломератів, на фінансовому ринку України; встановлено, що міжнародні групи за ключовими показниками (вартість бренду, розмір активів) програють «Приватбанку», державним банкам «Укрексімбанк» та «Ощадбанк», оскільки керівництво міжнародних банків не скористалось можливостями нового етапу життєвого циклу, запізнились із проведенням поетапного ребрендингу (формування концепції бренда та базової атрибутики, розроблення інструментальних стратегій та креативних заходів в рамках інтегрованих маркетингових комунікацій бренда, реалізація стратегій на основі управління вартістю бренда);

 • класифікація конкурентних стратегій глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків: злиття і поглинання (глобальні,регіональні, національні); інвестиційні (диверсифікація структури активів шляхом придбання перспективних бізнесів); інноваційні (концепція формування «банку майбутнього» на основі Internet-banking, smart-cards, private banking).

^ Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення сформульованих автором теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає у тому, що вони можуть стати методологічною базою розроблення державними органами стратегії регулювання процесу виходу вітчизняних банків на зарубіжні фінансові ринки в контексті інтеграції банківської системи України до спільного європейського простору на засадах підвищення фінансової стійкості.

Отримані результати дістали своє впровадження на загальнодержавному рівні при сценарному прогнозуванні міжнародних злиттів і поглинань у банківському секторі за участю українських банків Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (довідка № 1/17-а від 16.04.2012 р.).

Результати дослідження впроваджено в діяльності комерційних банків: ПАТ «БАНК ФОРУМ» (Commerzbank Group) при визначенні конкурентних позицій на глобальних фінансових ринках, при розробці інвестиційної та інноваційної стратегій підвищення міжнародної конкурентоспроможності банку (довідка № 683/551 від 09.02.2012 р.); ПАТ «АСТРА БАНК» у процесі розрахунку показників міжнародної конкурентоспроможності банку та розробки заходів щодо використання стандартів «Базель-ІІІ» в діяльності комерційного банку (довідка № 27/1 від 08.09.2011 р.).

Матеріали та результати дослідження впроваджено також у навчальний процес ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» під час розроблення робочих програм, науково-методичного забезпечення та викладання дисциплін “Глобальна економіка”, «Міжнародний менеджмент» та «Управлінська результативність у міжнародному бізнесі» на факультеті міжнародної економіки та менеджменту (довідка від 23.04.2012 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які викладені в дисертаційному дослідженні та виносяться на захист, одержані автором особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки результатів дослідження доповідалися та обговорювалися на п'яти конференціях, зокрема на: Другій міжнародній науковій конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» (м. Суми, квітень 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (м. Київ, квітень 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, грудень 2010 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, березень 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (м. Київ, квітень 2011 р.).

Публікації. Основні положення результатів дисертаційного дослідження опубліковано в 8 публікаціях загальним обсягом 3,8 друк. арк., з них: 7 – у наукових фахових виданнях, 1 – матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 197 сторінок основного тексту. У тексті дисертації розміщено 10 рисунків на 6 сторінках і 25 таблиць на 10 сторінках, 15 додатків на 54 сторінках, список використаних джерел містить 234 найменування.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, об’єкт і предмет дослідження, визначено методологічну базу, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів дослідження.

У розділ 1 «Методологія дослідження глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків» розкрито характер банківської конкуренції в умовах глобалізації, досліджено суть і сучасні форми прояви конкурентоспроможності транснаціональних банків, систематизовано чинники вибору комерційними банками моделей глобалізації банківської діяльності.

Проведений автором комплексний аналіз чинників міжнародної конкурентоспроможності транснаціональних банків та їх еволюції впродовж другої половини минулого та початку нинішнього століття засвідчив, що їх доцільно досліджувати за трьома складовими: виробнича конкурентоспроможність (співвідношення між якістю і ціною банківських послуг), структурна транснаціональна конкурентоспроможність (частка банку на світовому фінансовому ринку) та інноваційна глобальна конкурентоспроможність. Доведено, що на перетині цих складових і формується інтегральна глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків.

На основі дослідження підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування сутності категорії «глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків», виявлено різноваріантне трактування її сутності, а саме як: «прибутковість діяльності банку», «фінансова стабільність банку», «частка на світовому ринку капіталів», «можливість зберігати ринкові позиції на обраних сегментах у певних регіонах», «здатність поглинати інші банки, або ж вдаватись до міжнародних злиттів». Враховуючи певну односторонність та вузькість вказаних трактувань, автор дає власне системне визначення цієї категорії як реальної та потенційної здатності транснаціонального банку в умовах фаянсового глобалізму надавати високоякісні послуги своїм клієнтам та своєчасно виконувати свої зобов’язання в усіх країнах, використовуючи одночасно три напрями своєї діяльності – продуктовий, структурний, інноваційний. Підкреслено, що саме в межах інноваційного напряму віддзеркалюється динамічна природа транснаціональних банків (конкурентні квоти, надання спеціальних послуг і додаткових зручностей клієнтам, швидкість виконання замовлення, оцінка міжнародного фінансового середовища, прогнозні розробки).

Проаналізувавши різні критерії конкурентоспроможності транснаціональних банків, автор доводить доцільність використання двох ключових показників в оперативному менеджменті: ринкової капіталізації та консолідованих активів. Показано, що ринкова капіталізація (обчислюється на основі цін акцій банку на всіх глобальних фондових ринках), найкраще характеризує рівень пристосування до вимог клієнтів, а отже може слугувати в якості критерію поведінкової складової конкурентоспроможності. Акціонери (інвестори) різних країн разом із розгалуженою глобальною мережею аналітичних, рейтингових та консалтингових агенцій дуже ретельно відстежують поведінку банків на світових ринках і миттєво реагують на її зміну як у позитивному, так і у негативному напрямах. Водночас показник консолідованих активів якнайкраще свідчить про потенціал банку до нарощування своєї присутності на глобальних фінансових ринках за умов безперервних змін, віддзеркалює можливість банку надавати фінансові послуги.

В роботі проведено аналіз зазначених показників глобальної конкурентоспроможності провідних транснаціональних банків у 2000-2011 рр. і зроблено висновок, що: за показником ринкової капіталізації найбільш конкурентоспроможними виглядають китайські банки. З одного боку, Індустріально-комерційний банк Китаю надійно очолює список топ-10 понад десятиліття, маючи 223,4 млрд. дол. США ринкової капіталізації, при його відриві від другої позиції у 56,3 млрд. дол. США (25,2%), в той час як відставання третьої позиції – також китайського будівельного банку – від другої – британського банківського холдингу становить лише 17 млрд. дол. США, тобто 10%. Отже, лідируюча позиція Індустріально-комерційного банку Китаю протягом останніх 11 років є не просто очевидною, а якісно переважаючою. З другого боку, Китай переважає інші країни, насамперед США, і за кількістю своїх банків у чільній десятці: чотири проти трьох. Однак за показником консолідованих активів лідируючі позиції посідають «старі» банки із розвинутих країн на чолі із «Бі Ен Пі Паріба» (Франція). При цьому, у чільній десятці три британських банки, по два французьких і американських банки і по одному з Німеччини, Японії та Китаю.

У дисертації акцентовано увагу на тому, що комплексний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків на початку нового століття потребує дослідження ролі створеної в Лондоні (1997 р.) принципово нової управляючої компанії «Continuous Link Settlement Group Holding Ltd», з двома дочірніми Continuous Link Settlement International Bank (CLS Bank) та Continuous Link Settlement Aggregation Services (CLS Services), акціонерами якої є 73 крупних банки розвинутих країн, яких рекомендували відповідні центральні банки: . Позитивний вплив CLS Group на зміцнення глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків полягає у наданні їм можливості користуватись послугами CLS Bank, який бере участь у міжбанківських розрахунках транснаціональних банків у 17 валютах розвинутих країн. Нині в цій системі задіяно понад 7 тис. транснаціональних банків різних країн, завдяки чому їх глобальна конкурентоспроможність як і світової банківської системи в цілому суттєво підвищилась. Рекорд кількості щоденних операцій в CLS Bank становить понад 1,5 млн. (вересень 2008р.), а обсягу – понад 10,3 трлн. дол. США. В січні 2010 року в якості інструментів CLS Bank почали використовуватись хедж-фонди, а в операціях стали брати участь алгометричні трейдери – роздрібні торговці та інструментальні клієнти.

У розділ 2 «Розвиток системи управління глобальною конкурентоспроможністю транснаціональних банків» проаналізовано сучасні концепції побудови індикаторів міжнародної конкурентоспроможності комерційних банків, здійснено реінжиніринг управління глобальною конкурентоспроможності транснаціональних банків на основі створення десятифакторної симплексної моделі та виявлено крос-культурні особливості забезпечення конкурентоспроможності транснаціональних банків США, Західної Європи та Японії.

Досліджуючи еволюцію концепцій побудови індикаторів глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків, автор робить висновок про те, що сучасні оцінки глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків ґрунтується переважно на використанні рейтингових систем трьох провідних агенцій: Standart & Poor’s, Moody’s Investor Service, Fitch Rating. На підставі ретельного аналізу діяльності вищенаведених американських «важковаговиків» в роботі показано, що їхні методики оцінки, не враховують європейську специфіку і традиції. В цьому зв’язку Європейська комісія вживає заходів щодо розвитку конкуренції на європейському і світовому ринках рейтингових послуг, з метою підвищення об’єктивності й уникнення монопольного ціноутворення при оцінці реального стану справ в окремо взятій економіці чи компанії, а також відповідності об’єкта дослідження певним критеріям.

Запропонований комплексний підхід до оцінки глобальної конкурентоспроможності банку, не може базуватись на розрахунку якогось одного загального штучного показника, а полягає у побудові профілю (таблиці) міжнародної конкурентоспроможності банку на основі даних про діяльність ряду найкрупніших світових банківських інститутів з різними діловими культурами, що задають тон у сучасній системі міжнародних фінансів і банківської справи і забезпечують рух до єдиного глобального фінансового простору. Результати розрахунків параметрів глобальної конкурентоспроможності провідних банків різних країн наведені в таблиці 1, рис. 2.

^ Таблиця 1

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності транснаціональних

банків на 01.08.2011р.


Параметр

Шкала

Citigroup

HSBC Group

MUFJ Financial Group

Deutsche Bank

«Базовий» банк

 1. Виробнича (національна) конкурентоспроможність

1.1.Місія і стратегія

1-5

5

5

5

5

5

1.2.Фінансове становище

1-9

8

7,5

6,5

7,5

7,3

1.3.Міжнародний бренд

1-6

5,5

6

5

5,5

5,5

 1. Структурна (міжнародна) конкурентоспроможність

2.1.Філіальна мережа

1-7

4

5

1

4

6

2.2.Клієнтська база

1-5

2

4

2

3

3

2.3.Кореспондентська мережа

1-5

5

5

4

4

4,5

2.4.Міжнародні операції

1-6

6

6

4

4

5,1

 1. Інноваційна конкурентоспроможність

3.1.Диверсифікація діяльності банку

1-5

3,8

2,8

2,9

3,3

3,6

3.2.Банківські технології

1-5

4,6

4,0

2,8

5,0

4,2

3.3.Культура ризик-менеджменту

1-6

6

6

6

6

6

Всього

10-58

49,9

51,3

39,2

47,3

50,2
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи