Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 397.23 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сторінка3/4
Дата24.02.2014
Розмір397.23 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4
Рис. 2. Графічні моделі конкурентоспроможності транснаціональних банків: ^ HSBC Holding, Mitshubishi UFJ Financial Group, Citigroup, Deutsche Bank


На основі такого підходу в роботі зроблено наступні висновки. По-перше, важливим є представництво транснаціональних банків з високим, однак різним рівнем конкурентоспроможності. Найвищий рівень має HSBS Group – 51,3 (88% від максимального рівня – 58 балів), найменший рівень притаманний MUFJ Financial Group – 39, 2 бали (66% від максимального). Причому, японський банк має гірші позиції за рахунок меншої філіальної мережі (1бал) і клієнтської бази (2 бали). Решта банків-об’єктів дослідження – мають рейтинги, що близькі до середнього рівня «базового» банку. По-друге, рейтинг «базового» банку – 50,2 бали на відміну від «ідеального» банку (58 балів) є цілком реальним для визначення конкурентоспроможності будь-якого транснаціонального банку шляхом порівняння профілю пелюсткових діаграм «базового банку» та обраного об’єкта дослідження. Запропонований підхід дозволяє оцінити основні параметри, впливу на міжнародну конкурентоспроможність транснаціонального банку з позицій її композиції та структури. З використанням сімплекс-методу здійснено відповідне позиціонування досліджуваного банку по розглянутим 10-и параметрам.

Аналіз крос-культурних особливостей еволюції конкурентних позицій провідних комерційних банків різних країн протягом другої половини минулого століття і початком 2000-х років (рис. 3).


^ Рис. 3. Хронологія розвитку транснаціональних банків у світовій економіці

Ключовою особливістю розвитку світової банківської системи на сучасному етапі є перехід від банківського трикутника в період 1970-2000 роки (США, Японія, Західна Європа) до багатокутнику у ХХІ столітті Великобританією, Францією, Німеччиною, Іспанією.

З урахуванням останніх змін на глобальному банківському ринку складено узагальнений рейтинг Тор-10 транснаціональних банків (табл. 2).

Таблиця 2

^ Зведений рейтинг Тор-10 транснаціональних банків, серпень 2011 р.

Рейтинг

Банки

Країна

Рейтинг за активами

^ Рейтинг за капіталізацією

Сума

Млрд. дол.

США
Млрд. дол.

США
1

HSBC Holding

UK

2556

3

150

3

6

2

Industrial & Commercial Bank of China

China

2400

8

223

1

9

3

IP Morgan Chase & Co

USA

2266

10

130

5

15

4

Mitsubishi UFJ Financial Group

Japan

2741

2

64

14

16

5

China Construction Bank

China

1968

14

167

2

16

6

Citigroup Inc.

USA

1875

13

76

8

21

7

BNP Paribas

France

2543

5

57

19

24

8

Bank of America

USA

2129

11

63

13

24

9

Banco Santander

Spain

1621

19

75

10

29

10

Deutsche Bank

Germany

2803

1

36

32

33

Джерело: Розрахунки автора.


Проведений автором порівняльний аналіз підходів до нарощування глобальної конкурентоспроможності провідних банків різних країн дозволяє зробити висновок про ключову роль у цьому процесі міжнародних банківських злиттів і поглинань, хоча кожній із регіональних груп притаманні і суттєві особливості. Європейські транснаціональні банки використовують міжнародні злиття та поглинання крупних зарубіжних конкурентів за межами Західної Європи, що дає можливості швидкого посилення позицій на регіональних ринках, однак ускладнює транснаціональний банківський менеджмент внаслідок відмінностей корпоративних культур материнських і місцевих банків. Американські транснаціональні банки здійснюють угоди із злиттів та поглинань з іншими національними комерційними банками із розгалуженою мережею зарубіжних відділень, що дозволяє уникнути конфліктів крос-культурного характеру в управлінській діяльності, однак уповільнює посилення конкурентних позицій на зарубіжних регіональних ринках. Японські банки втратили домінуючі позиції 1960-1970-х років, проте продовжують відігравати провідну роль у глобальному бізнесі і на початку ХХІ століття, демонструючи свій оригінальний і вельми надійний шлях нарощування глобальної конкурентоспроможності на основі використання потенціалу специфічних угрупувань – кейрецу.

У розділі 3 «Механізми забезпечення глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків» комплексно охарактеризовано банківські стратегії щодо посилення своїх конкурентних позицій на світових фінансових ринках, виявлено напрями підвищення ефективності міжнародного банківського ризик-менеджменту та обґрунтовано перспективи і шляхи розширення діяльності українських банків у зарубіжних країнах.

Дослідження стратегічних дій провідних транснаціональних банків протягом останнього десятиліття засвідчує, що в сучасні глобальній конкурентній боротьбі розмір банку стає однією з ключових переваг, а тому міжнародні банківські злиття і поглинання набули на початку третього тисячоліття величезних масштабів. Показано, що найкрупніші угоди укладались у цій сфері у передкризовий період, зокрема в 2007 році купівля банку ABN Amro Holding NV коштувала покупцю Santander Central Hispano 103,75 млрд дол. США. У посткризовий період кількість і масштаби поглинань різко зменшились, що пов’язано із відсутністю належних ресурсів та взаємною недовірою.

З метою посилення глобальної конкурентоспроможності переважна більшість В дисертації констатується, що все більш зростаюче значення у посиленні конкурентоспроможності транснаціональних банків відіграють інноваційні стратегії, які ґрунтуються на використанні трьох новітніх банківських технологій: Інтернет, електронний банкінг, смарт-карти. Виокремлено два типи інноваційних стратегій: стрибкоподібних змін у західних банках та «підтримуючих технологій» японських банків, які ґрунтуються на концепції «кайдзен». Останні отримують все більше розповсюдження у транснаціональних банках не лише розвинутих країн, а й Китаю, Бразилії, Росії тощо.

В роботі висвітлено тенденції зміни структури втрат транснаціональних банків за типами ризиків останніх 25-и років. По-перше, роль операційних ризиків суттєво знизилась із 35% в 1997-2007 рр. до 30% у 2008-2011 рр. у зв’язку із вдосконаленням банківських технологій і запровадженням нормативів «Базель ІІІ». По-друге, значення ризику ліквідності і ринкового ризику залишилось на тому ж рівні в 1997-2011 рр. – 13-14%. По-третє, існує стабільна тенденція посилення впливу кредитного ризику на втрати транснаціональних банків із 28% в 1986 -1996 рр. до 32% в 1997-2007 рр. і 34% в 2008-2011рр. Підкреслено, що ці ризики пов’язані із діями клієнтів та інших агентів міжнародного конкурентного середовища, а тому носять поведінковий характер.

До основних напрямів посилення міжнародної конкурентоспроможності українських банків відносяться: проведення зваженої політики міжнародних поглинань українських банків іноземними банками; формування сучасного іміджу та ребрендинг банків; інтеграція банківської і страхової діяльності; опанування сучасних інструментів банківського менеджменту; підготовка і підвищення кваліфікації банківських працівників; удосконалення регулювання банківської діяльності в контексті прозорості операцій, орієнтації на клієнтів та соціальної відповідальності.


Висновки

У дисертаційній роботі здійснені теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової задачі щодо визначення сутності та факторів формування глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків. Комплексне дослідження та розкриття ключових компонентів підвищення конкурентного статусу міжнародних банків в умовах інтернаціоналізації банківської діяльності як на глобальному, так і на регіональному рівнях дало автору змогу сформулювати наступні висновки:

 1. В умовах фінансової глобалізації з 80-х років ХХ ст. діяльність транснаціональних банків стає все більш глобальною під впливом як факторів внутрішнього середовища (підвищення вимог споживачів до якості банківських послуг, посилення регуляторної функції національних банків, ускладнення механізмів співробітництва банківських і небанківських фінансових установ та ін..), так і зовнішніх чинників (розширення сфер і нарощування масштабів банківської діяльності, уніфікація міжнародного регуляторного механізму, посилення вимог до фінансової стабільності банків на основні введення в дію нових міжнародних стандартів оцінки надійності банків та перегляд механізму ринкових ризиків за критеріями Базель ІІ-ІІІ зняття валютних обмежень в операціях банків, сегментна конвергенція світового фінансового ринку та ін..). Основними формами глобалізації банківської діяльності є географічна глобалізація, консолідація та концентрація банківського сегменту, диверсифікація інноваційних складових банківської діяльності, модифікація базових функцій транснаціональних банків у зарубіжних відділеннях, а видами – міжнародні злиття та поглинання, укрупнення банківських груп, збільшення їх міжнародної мережі філій, нарощування масштабів банківських транзакцій та операцій, злиття банківського та промислового капіталів, конвергенція міжнародних ринків капіталів, віртуалізація банківських послуг та розвиток дистанційного банкінгу, офшоризація та серк'юретизація банківської діяльності.

 2. Протягом останнього півстоліття світова банківська система пройшла складну еволюцію свого розвитку: домінування американських транснаціональних банків у 50-60-ті роки у зв’язку із рециркуляцією нафто доларів та кредитуванням країн-імпортерів нафти та інвестуванням членів ОПЕК; посилення ролі японських банків у 70-ті роки, коли Японія мала значне позитивне сальдо платіжного балансу, високу концентрацію фінансового капіталу і формувала наднаціональні фінансові установи; етап збалансованого банківського трикутника у 80-90-ті рр., який відзначався високими темпами валютної інтеграції та експансією на міжнародних фінансових ринках; сучасний етап диверсифікованого лідерства, для якого притаманні збалансовані позиції банків розвинутих країн і Китаю, з одного боку, та створення і функціонування принципово нової фінансової організації Continuous Link Settlement Bank, що забезпечує надійність міжбанківських розрахунків.

 3. Найбільш узагальнюючим показником ефективності діяльності транснаціональних банків є їх глобальна конкурентоспроможність, яка формується трьох груп факторів, що віддзеркалюють їх виробничу складову (глобальна місія і стратегія, мультивалютне становище, міжнародний бренд), структурну складову (географічна мережа, клієнтська база, кореспондентська транснаціональна мережа, міжнародні операції), інноваційну складову (диверсифікація, банківські технології, культура ризик-менеджменту). В роботі побудована симплексна модель глобальної конкурентоспроможності провідних транснаціональних банків, яка дозволила встановити лідерські позиції HSBS Group (Великобританія – 51,3 бали з 58), Citigroup (США – 49,9 бали) та Deutshe Bank (Німеччина – 47,3 бали).

 4. Завдяки удосконаленню менеджменту в транснаціональних банках після світової фінансової кризи 2008-2012 рр. спостерігається чітка тенденція повернення довіри до міжнародних банківських установ. З одного боку, слабкі банки потерпіли банкрутство і були куплені потужними фінансовими установами. З другого боку, суттєво посилився регуляторний вплив міжнародних організацій до транснаціональних банків в частині дотримання нормативів фінансової стабільності і ліквідності, управління міжнародними фінансовими ризиками і т.і.

 5. Стратегії посилення конкурентних позицій транснаціональних банків на світових фінансових ринках включають: забезпечення найвигіднішої унікальної позиції транснаціонального банку на глобальному ринку, шляхом міжнародних злиттів і поглинь; налагодження партнерських взаємовідносин між провідними транснаціональними банками на основних регіональних фінансових ринках з метою уникнення надмірної конкуренції, яка може набувати руйнівного характеру, шляхом інвестиційної діяльності; досягнення оптимального балансу між традиційними і новими банківськими продуктами, який забезпечується інноваційними стратегіями. Оскільки в сучасні глобальній конкурентній боротьбі розмір банку стає однією з ключових переваг, міжнародні банківські злиття і поглинання набули на початку третього тисячоліття величезних масштабів.

 6. З метою посилення глобальної конкурентоспроможності переважна більшість транснаціональних банків використовують стратегії портфельного інвестування. Ці стратегії ґрунтуються на моделі портфельної оптимізації, яка передбачає комбінацію із значного числа цінних паперів емітентів із різновекторною динамікою їх курсової вартості, що дозволяє мінімізувати ризики за умови, що кількісна величина складу фінансових інструментів інвестиційного портфелю не повинна перевершувати 15. В іншому випадку виникає ефект «зайвої диференціації», який ускладнює портфельний менеджмент і знижує інвестиційні доходи банків. В цьому зв’язку в роботі виявлені крос-культурні особливості інвестиційних стратегій транснаціональних банків: американські банки зорієнтовані на придбання акцій вітчизняних високотехнологічних компаній, пріоритет японських банків пов’язаний із купівлею державних цінних паперів приймаючих країн, європейські банки мають збалансований портфель.

7. Посилення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних банків потребує розробки і реалізації наступних заходів щодо удосконалення комплексної системи управління ризиками: переглянути свою організаційну структуру з метою виявлення і ліквідації дублюючих підрозділів чи банківських комітетів; впровадити зворотнє тестування використовуваних моделей ризик-менеджменту з метою їх уточнення і доопрацювання на основі фактичної інформації; переключити увагу із збирання статистичної інформації на відбір якісних показників і розробку індикаторів раннього попередження (ключових індикаторів ризику); поліпшити обмін інформації між підрозділами при одночасному посиленні контролю за доступом до неї; провести навчання персоналу для того, щоб кожен співробітник розумів природу ризиків та їх вплив на діяльність банків, а також опанував сучасний тип культури ризик-менеджменту – «сови» чи «орла».

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Коваль В.В. Проблеми оцінки міжнародної конкурентоспроможності банків /В.В.Коваль// Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 1 (52). – Ірпінь. – 2011. – с. 52-57 (0,3 д.а.).

 2. Коваль В.В. Сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних компаній в умовах загострення конкурентної боротьби /В.В.Коваль// Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 2 (53). – Ірпінь. – 2011. – с. 46-52 (0,3 д.а.).

 3. Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку /В.В.Коваль// Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 6. – с. 78-80 (0,3 д.а.).

 4. Коваль В. Моделі глобалізації банківської діяльності /Є.Панченко, В.Коваль// Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5-6. – с. 53-64 (1,2 д.а.; особисто автору належить 0,8 д.а. – аналіз імпортної та експортної моделі глобалізації банківської діяльності, систематизація переваг та ризиків експансії іноземних банків на фінансовий ринок України).

 5. Коваль В.В. Конкурентні стратегії транснаціональних банків в сучасних умовах фінансової глобалізації /В.В.Коваль// Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: КНЕУ, 2011. – с. 58-67 (0,7 д.а.).

 6. Коваль В. Інтернаціоналізація діяльності українських банків як фактор підвищення їхньої конкурентоспроможності /В.В.Коваль// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2011. - № 6. – с. 112-117 (0,5 д.а.).

 7. Коваль В. Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків /Є.Панченко, В.Коваль// Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1-2. – с. 3-14 (1,2 д.а.; особисто автору належить 0,8 д.а. – рейтингування міжнародних банків Топ-10 за показниками ринкової капіталізації та консолідованих активів, побудова моделі глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків, характеристика діяльності CLS-group).

В інших виданнях:

 1. Коваль В.В. Роль і місце транснаціональних банків в умовах фінансової глобалізації /В.Коваль// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку» 17-18 грудня 2010 р. – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку, 2010. – с. 70-71 (0,1 д.а.).

Анотація

Коваль В.В. Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2012.

Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу фінансової глобалізації на конкурентоспроможність транснаціональних банків.

У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції конкурентоспроможності транснаціональних банків. З'ясовано вплив ключових інтеграційних, глобалізаційних та регіоналізаційних процесів на діяльність міжнародних комерційних банків в контексті формування олігополістичної світової банківської системи. Обґрунтовано глобальні детермінанти та внутрішні чинники конкурентного статусу транснаціональних комерційних банків. Розкрито суть та механізми посилення конкурентних позицій транснаціональних банків-лідерів США, Західної Європи та Японії на світових фінансових ринках.

У дисертації обґрунтована десятифакторна модель оцінки і нарощування глобальної конкурентоспроможності транснаціональних банків, а також визначені її переваги у порівнянні із існуючими методиками рейтингування CAMEL, Standard & Poor’s, Moody’s, Thomson Financial Bank Watch і ін. Виявлені крос-культурні особливості посилення конкурентних позицій транснаціональними банками різних країн на глобальних фінансових ринках.

У дисертації здійснена комплексна оцінка міжнародної конкурентоспроможності українських банків і визначено перспективи і шляхи посилення їх позицій на зарубіжних, фінансових ринках. Виявлено рівень ефективності міжнародного банківського ризик-менеджменту в провідних українських банках та запропоновано шляхи його підвищення.

Ключові слова: інтернаціоналізація банківської діяльності, фінансово-кредитна інтеграція, глобалізація, конкуренція, конкурентоспроможність, глобальна банківська система, фінансово-банківські конгломерати, моделі глобалізації банківської діяльності, культура міжнародного банківського ризик-менеджменту, світова фінансова криза.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи