Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми icon

Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми
Скачати 389.02 Kb.
НазваЗагальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми
Дата24.02.2014
Розмір389.02 Kb.
ТипДокументиЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток малого бізнесу суттєво впливає на структурну перебудову економіки країни, вносить вагомий вклад у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє економії і раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та здійснення підприємницької діяльності.

Фінансовий стан більшості малих підприємств України можна охарактеризувати як незадовільний. Проблемою для вітчизняних малих підприємницьких структур є обмеженість їх фінансових ресурсів, що істотно позначається на ефективності їх господарювання. Нестача фінансових ресурсів не дає змоги малим підприємствам здійснювати інвестиційну діяльність у тих обсягах, які відповідали б реальним потребам економічного розвитку.

Одночасно недостатня забезпеченість малих підприємств фінансовими ресурсами супроводжується низькою ефективністю їх використання. Становище, що склалося, об’єктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів, активізації ролі фінансових інструментів в управлінні фінансовими ресурсами малих підприємств.

Ефективність функціонування малих підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, темпи їх розвитку значною мірою визначаються рівнем управління фінансовими ресурсами. Тому одним із найважливіших напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному етапі є формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка повинна бути спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію фінансових ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. Вирішення цих питань у період розвитку ринкових відносин є однією із важливих умов діяльності малих підприємств, досягнення стійкого і збалансованого їх розвитку.

Важливі положення щодо управління фінансовими ресурсами малих підприємств містяться в наукових працях українських вчених О. Барановського, М.Білик, Л. Буряка, П.Буряка, О.Василика, З. Варналія, Л. Воротіної, Ю. Єханурова, В.Завгороднього, С.Покропивного та інших.

Серед російських учених, які займаються дослідженням управління фінансовими ресурсами малих підприємств, слід назвати А.Азимова, А. Большакова, М.Горенбургова, А. Крутика, Г.Лазарєва, М.Лапусту, О. Муравйова, О.Ігнат’єва, О.Пєсоцьку, В.Томілова, Е.Уткіна, Б.Шохіна .

Проблемам управління фінансами малих підприємницьких структур присвячені роботи багатьох західних фахівців, насамперед, Т. Дикки , Д Берджеса, К. Боуві, Дж. К. Ван Хорна, Р.Дорнбуша, М. Мескона, Я. Мейтланда, Д.Дж. Речмена, Дж.В. Твілла, П. Уілсона, С.Фішера, К.Ховарда, Р. Шалензі, Д. Штайнхоффа та інших.

Однак у роботах названих фахівців недостатньо досліджені: фінансові ресурси як об’єкт фінансового менеджменту; процес управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва; оптимізація складу та структури джерел формування їх фінансових ресурсів; ефективність використання фінансових ресурсів малих підприємств. Вище викладене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана “Управління фінансами підприємств та розвиток ринку страхових послуг” (№ державної реєстрації 0101V009213). Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні теоретичних засад управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва, а також розробці пропозицій щодо її удосконалення з метою підвищення ефективності розвитку даного сектору економіки в Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження методологічних основ управління фінансовими ресурсами малого підприємства та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності їх формування і використання в умовах ринкової економіки.

^

Досягнення поставленої мети зумовило постановку та вирішення таких завдань:


- дослідити фінансові ресурси як об’єкт фінансового менеджменту;

- з’ясувати сутність управління фінансовими ресурсами підприємства;

 • узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід щодо нормативно - правового регулювання розвитку малого бізнесу в Україні;

 • проаналізувати динаміку та взаємозв’язок базових показників фінансового стану, тенденцій зміни складу, структури та джерел формування фінансових ресурсів на малих підприємствах України та Чернігівської області;

 • обґрунтувати вплив оподаткування на формування фінансових ресурсів малих підприємств у ринкових умовах господарювання;

 • визначити можливі напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами малих підприємств і розробити практичні рекомендації щодо їх реалізації.

^ Об'єктом дослідження виступають фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі управління фінансовими ресурсами малих підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці України.

^ Предметом дослідження є процес управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні економічної сутності фінансових ресурсів використаний метод наукової абстракції й історизму. Індукція і дедукція, аналіз і синтез застосовувались в процесі дослідження фінансових ресурсів як об’єкта фінансового менеджменту. Оцінка динаміки та структури фінансових ресурсів малих підприємств України здійснювались на основі методів інтерпретації, системного і ретроспективного аналізу, спостереження, групування, типізації, порівняння та графічного зображення результатів дослідження. Розробка моделі оптимізації структури джерел формування фінансових ресурсів малих підприємств здійснена на основі використання методів економіко-математичного моделювання. При обґрунтуванні рекомендацій з удосконалювання системи управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва були застосовані методи системності, комплексності, логічного моделювання.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є: вітчизняна і зарубіжна література з досліджуваної проблеми; законодавчі та нормативно-правові акти України з питань регулювання фінансової діяльності підприємницьких структур; статистичні збірники і матеріали Держкомстату України, обласного статистичного управління Чернігівської області, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Національної Асоціації кредитних спілок України.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що отримані в процесі дослідження теоретичні й практичні результати є внеском у вирішення наукового завдання щодо забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами малих підприємств в умовах сучасного розвитку економіки України. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

Вперше:

 • розроблено економіко-математичну модель оптимізації структури джерел фінансових ресурсів малого підприємства, яка забезпечує обґрунтування доцільності використання різних джерел формування фінансових ресурсів малого підприємства, їх обсягу та структури з урахуванням очікуваних майбутніх грошових потоків і потреби у фінансуванні. Для практичного використання запропонованого інструментарію оптимізації структури джерел фінансових ресурсів малого підприємства було запропоновано створити автоматизовану обчислювальну систему з використанням універсального середовища Delfi.

 • розроблені методичні рекомендації щодо напрямків здійснення податкового планування для забезпечення формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва в умовах традиційної та спрощеної системи оподаткування;

Удосконалено:

 • запропоновано систему управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва, на основі використання формалізованих планових документів - бюджетів, з врахуванням особливостей, властивих малому підприємству, що дозволяє підвищити оперативність погодження та прийняття фінансових рішень. Розроблена система бюджетів малого підприємства сприятиме обґрунтуванню обсягів фінансових ресурсів;

 • схему позикового фінансування малих підприємств через кредитні спілки, що дозволить додатково залучити фінансові кошти для забезпечення фінансово – господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва. Зокрема пропонується формування системи гарантій для учасників кредитних спілок шляхом введення пільгового страхування паїв у рамках спеціальних регіональних програм;

 • схему лізингового кредитування суб'єктів малого бізнесу, що підвищить доступність їх довгострокового кредитування, зменшить рівень фінансових ризиків шляхом гарантування лізингових угод через регіональний фонд підтримки підприємництва.

^ Набули подальшого розвитку питання теорії та практики управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва, зокрема:

 • обґрунтовано теоретичні засади фінансових ресурсів підприємства як об’єкта фінансового менеджменту, зокрема визначено призначення фінансових ресурсів у процесі фінансування підприємницької діяльності.

 • сформульовано ряд особливостей управління фінансовими ресурсами вітчизняних малих підприємств, а саме: відмінність підприємницьких мотивацій керівників-власників малих підприємств, і найманих менеджерів великих фірм; простота організаційно-фінансової структури підприємства, що обумовлено незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації; обмежений доступ на фінансовий ринок; високий рівень фінансових ризиків;

 • запропоновано класифікацію напрямків використання фінансових ресурсів підприємства, яка передбачає їх групування по трьох основних ознаках: мета використання; напрямок використання; спосіб використання. Запропонована класифікація сприятиме розширенню можливостей аналізу використання фінансових ресурсів підприємств з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані та обґрунтовані наукові положення, висновки та рекомендації щодо теорії і практики управління фінансовими ресурсами малих підприємств.

Застосування результатів дисертаційного дослідження в роботі підприємств дозволить забезпечити раціональність використання обмежених, в умовах малого бізнесу фінансових ресурсів, підвищити ефективність їх використання. Окремі наукові результати були використанні головним управлінням економіки Чернігівської обласної державної адміністрації при розробці Програми розвитку малого бізнесу Чернігівської області на 2005-2006 роки (довідка №01.06-07/2863 від 02.11.2005р), впроваджені в практику діяльності малих підприємств ТОВ ВКФ «ФУД» (довідка № 3/1 від 07.02.2005р.), ТОВ «Техносервіс» (довідка № 52 від 12.09.2005р.), а також використовувались при викладанні навчальних дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент» (довідка № 101-08/583 від 25.10.2004р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо визначення шляхів удосконалення управління фінансовими ресурсами малих підприємств. Викладені в дисертації наукові результати отримані автором особисто і полягають в конкретизації сутності категорії “фінансові ресурси підприємства”; вдосконаленні системи управління фінансовими ресурсами малого підприємства; розробці моделі оптимізації структури фінансових ресурсів малих підприємств.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, "Підприємництво Чернігівщини : Гендерний підхід. Місце, роль і проблеми становлення малого та середнього бізнесу серед жінок", (м.. Чернігів , 22 грудня 2001 року ); Обласній науково-практичній конференції "Соціальне партнерство - як основа формування регіональної політики соціально-трудових відносин та зайнятості населення", ( м. Чернігів, 28 травня 2003 року); І науково - практичній конференції "Україна наукова 2002" "Проблеми розвитку малого бізнесу на Україні" (м. Дніпропетровськ , 5-7 листопада 2002 року); І Міжнародній та ІІ Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених "Управління розвитком соціально –економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання", (м. Донецьк , 11-14 грудня 2002 року ); Х Міжнародній науково-практичній конференції „Управління організацією: регіональні аспекти"( м. Київ, 12- 13 квітня 2003 року); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми фінансово - економічного розвитку підприємництва та малого бізнесу ( регіональний аспект)" (м. Чернівці, 17-18 квітня 2004 року ); Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м. Рівне, 20–21 травня 2005 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 13 наукових працях загальним обсягом 3,03 др. арк., в тому числі 6 статей у фахових наукових виданнях (1,76 др. арк.), 7- в інших виданнях (1,27 др. арк.).

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 187 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 22 таблиці на 16 сторінках, 13 рисунків на 9 сторінках, 4 додатки на 12 сторінках. Список використаних джерел налічує 217 найменувань і займає 17 сторінок.
^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність наукового дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, окреслено методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.


^ У розділі 1 «Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами малих підприємств» розкрито економічну сутність фінансових ресурсів підприємств як об’єкта фінансового менеджменту, досліджено сутність та завдання управління фінансовими ресурсами малих підприємств, проаналізовано нормативно-правові основи їх створення і функціонування в Україні.

В результаті проведеного дослідження теоретичних основ управління фінансовими ресурсами малих підприємств критично оцінено наявні в економічній літературі дефініції та сформульовано авторське визначення понять, які складають основу термінології фахівців та практиків з питань управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва.

У дисертації обґрунтовано, що фінансові ресурси підприємства слід розглядати як грошові кошти суб’єктів господарювання, які отримуються у формі доходів від: операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; за рахунок внесків власників; коштів залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів. Фінансові ресурси підприємства призначені для виконання зобов'язань перед суб’єктами господарювання, фінансово-кредитною системою, матеріального стимулювання працівників, здійснення витрат щодо відтворювального процесу.

В результаті аналізу фінансової літератури встановлено, що фінансові ресурси як об’єкт фінансового управління доцільно розглядати з двох позицій: за джерелами їх формування та за напрямками використання. Тобто, процес менеджменту фінансових ресурсів на підприємстві доцільно здійснювати у безперервному взаємозв’язку процесів їх формування і використання. Взаємозв’язок джерел формування, напрямків та форм використання фінансових ресурсів представлений автором на рис. 1.

Рис.1. Джерела, напрямки та форми використання фінансових ресурсів


Представлена класифікація уточнює та доповнює існуючі групування фінансових ресурсів і дозволяє зробити висновок, що рух фінансових ресурсів підприємства являє собою безперервний процес кругообігу коштів із власних і позикових джерел у ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У дисертації проведено дослідження особливостей управління фінансовими ресурсами малих підприємств, в результаті якого виявлено основні чинники, які впливають на фінансовий менеджмент в малому бізнесі. До переліку таких чинників віднесено: відмінність підприємницьких мотивацій керівників-власників малих підприємств і найманих менеджерів великих фірм; прагнення власника малого підприємства до збереження незалежності й певного, достатнього рівня доходів; залежність від внутрішніх джерел фінансування та складність доступу на фінансовий і грошовий ринки; обмежені ресурси й потужності; менш розвинені системи управління, адміністративних процедур і технологій; недостатня організація довгострокового планування, що обумовлено незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації; низький рівень кваліфікації менеджерів; високий рівень фінансових ризиків.

В роботі виявлено недоліки законодавчої бази, що регулює розвиток малого підприємництва в Україні: велика кількість нормативно-правових документів, які регулюють діяльність суб’єктів малого бізнесу і є досить суперечливими; багато законів не є актами прямої дії, а для їх реалізації органами виконавчої влади розробляється велика кількість підзаконних актів (інструкцій, наказів, листів), що систематично доповнюються і керуватись якими досить проблематично; недостатні правові гарантії усіх форм власності та захисту приватної власності як основної умови розвитку підприємницької діяльності; відсутність єдиної дієвої державної політики підтримки малого підприємництва на основі відповідної нормативно-правової бази та дійового механізму реалізації такої політики.

^ У розділі 2 “ Управління формуванням фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва” проаналізовано склад та структуру джерел формування фінансових ресурсів малих підприємств України. Викладено суть та результати апробації використання коефіцієнтів оцінки впливу традиційної та спрощеної систем оподаткування на формування фінансових ресурсів малих підприємств та запропоновано економіко-математичну модель оптимізації структури джерел фінансових ресурсів малого підприємства .

У процесі дослідження тенденцій фінансування розвитку малих підприємств значна увага була приділена аналізу власних джерел фінансових ресурсів, в тому числі прибутку та амортизаційних відрахувань (табл.1).

З наведених в табл. 1 даних видно, що таке джерелом формування фінансових ресурсів на малих підприємствах як прибуток не відіграє помітної ролі. Його питома вага в загальному обсязі власних фінансових ресурсів має тенденцію до зниження і в середньому становить 4,3%. В 2000-2004 роках спостерігається низькі темпи зростання прибутків малих підприємств України - лише 123 %. Також необхідно враховувати той факт, що на прибуток безпосередньо впливає інфляція. Це проявляється через підвищення середнього рівня цін в економіці і таким чином спотворює реальні результативні дані діяльності.

Дані табл. 1 свідчать про зростання обсягів амортизаційних відрахувань малих підприємств України. Протягом 2000- 2004 років їх приріст становив 95%, що свідчить про підвищення значення капітальних вкладень у фінансуванні суб’єктів малого підприємництва.

Таблиця 1

^ Обсяг та структура власних джерел фінансових ресурсів малих підприємств України в 2000-2004 р.р.(млн.грн)*

Роки

Темп росту 2004/2000 р.р.,%

2000

2001

2002

2003

2004

Тис.грн

%,до підсумку

Тис.грн

%,до підсумку

Тис.грн

%,до підсумку

Тис.грн

%,до підсумку

Тис.грн

%,до підсумку

Чистий прибуток

3019,8

5,45

3068,3

5,21

3058,7

3,82

3629,6

4,02

3708,9

3,00

122,82

Амортизаційні відрахування

2011,6

3,63

1938,3

3,29

2366,5

2,95

2860,3

3,17

3937,8

3,18

195,75

Інші джерела власних фінансових ресурсів, в тому числі:

50350,8

90,92

53840,4

91,49

74704,8

93,23

83788,5

92,81

116088,7

93,82

230,56

Статутний капітал

29170,2

52,67

409516

69,59

49741,1

62,08

52072,2

57,68

65017

52,55

222,89

Додатковий

капітал

21127,2

38,15

4646

7,90

27154

33,89

65017,1

72,02

38600,2

31,20

182,70

Резервний капітал

1847,5

3,34

1780,8

3,03

1743

2,18

1876,9

2,08

1833,5

1,48

99,24

Власні фінансові ресурси

55382,2

100,0

58847

100,0

80130

100,0

90278,4

100,0

123735,4

100,0

223,42

*Примітка. За даними Держкомстату України.


Разом з тим, питома вага амортизаційних відрахувань в загальному обсязі власних фінансових ресурсів в середньому становить 3,2%. Також потрібно враховувати, що збільшення абсолютної суми амортизації зменшує суму прибутку від звичайної діяльності - джерела фінансового забезпечення малого підприємства. Однак при цьому дещо зменшується сума податку на прибуток для малих підприємств, які обрали традиційну систему оподаткування та обліку.

Незначні обсяги прибутку і амортизаційних відрахувань не дають змоги малим підприємствам проводити активну інвестиційну політику, не створюють відповідних фінансових умов економічного розвитку підприємств, обумовлюють необхідність значної мобілізації фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел фінансування з метою забезпечення економічного розвитку малих підприємств.

Зважаючи на вищевикладене, було розроблено схему позикового фінансування малих підприємств через кредитні спілки, що дозволить додатково залучити фінансові кошти з метою забезпечення фінансово – господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва. Також було запропоновано схему лізингового кредитування суб'єктів малого бізнесу, що збільшує можливість довгострокового залучення фінансових ресурсів і зменшує рівень фінансових ризиків шляхом гарантування лізингових угод через регіональний фонд підтримки підприємництва. Автором пропонується формування системи гарантій для учасників кредитних спілок шляхом введення пільгового страхування паїв у рамках спеціальних регіональних програм та надання «стартових» довгострокових кредитів за рахунок державних коштів.

Для комплексного вирішення проблеми управління фінансовими ресурсами малих підприємств запропоновано вдосконалення методики податкового планування, яка спрямована на оптимізацію податкових виплат малого підприємства.

Указом Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” (у редакції Указу від 28.06. 99р. № 746/99) поряд із загальною (традиційної) системою оподатковування використовується спрощена система оподатковування обліку й звітності, що передбачає заміну сплати більшості встановлених законодавством податків й обов'язкових платежів сплатою одного податку - єдиного.

З метою визначення доцільності застосування традиційної системи оподаткування або спрощеної системи оподатковування і звітності автором розроблена методика розрахунку коефіцієнтів податкомісткості фінансових ресурсів при традиційній (Кпмт) і спрощеній (Кпмс) системах оподаткування.

Коефіцієнти податкомісткості фінансових ресурсів при спрощеній системі оподатковування пропонується розраховувати за наступними формулами:

- якщо ставка єдиного податку -6% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування сплати акцизного збору та сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"

(1)

- якщо ставка єдиного податку -10 % без урахування сплати акцизного збору, але включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

, (2)

де^ Єп –єдиний податок; Н — непрямі податки; ФР —сума всіх фінансових ресурсів які використовувався малим підприємством за період, що розглядається, тис. грн .

Коефіцієнт податкомісткості фінансових ресурсів при традиційній системі оподатковування (Кпмт) можна розрахувати по формулі:

, (3)


де Птр - сума всіх податків, що сплачуються малим підприємством при традиційній системі оподатковування протягом періоду, що розглядається, тис. грн.

При розрахунку значень приведених вище коефіцієнтів керівники малого підприємства можуть обґрунтовано прийняти рішення щодо переходу на спрощену систему оподатковування у випадку, коли коефіцієнт податкомісткості фінансових ресурсів менше при спрощеній системі оподатковування і звітності у порівнянні із традиційною.

У результаті проведеного в роботі дослідження існуючих у науковій літературі методик оптимізації структури джерел фінансових ресурсів було виявлено відсутність узгодженого комплексного підходу до цього питання. Для розв’язання цієї проблеми в роботі розроблено економіко-математичну модель оптимізації структури джерел фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва, яка забезпечує обґрунтування доцільності використання різних джерел формування фінансових ресурсів малого підприємства, їх обсягу, складу та структури з урахуванням очікуваних майбутніх грошових потоків і потреби у фінансуванні та дозволяє знайти кількісне вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками і факторами, що їх визначають.

В сучасній економічній літературі не існує єдиного критерію визначення оптимальності структури фінансових ресурсів. Кожний з можливих критеріїв (величина чистого прибутку, рівень фінансового ризику, економічна рентабельність, внутрішня норма доходності тощо) має свої переваги і недоліки. Прийняття остаточного рішення щодо структури фінансових ресурсів має, перш за все, узгоджуватися зі цілями розвитку кожного окремого малого підприємства.

Із загальних міркувань було зроблено висновок, що досягнення оптимуму можливе, коли граничні витрати від використання кредиту врівноважуються з граничними прибутками.

Для забезпечення росту малого підприємства повинні бути виконані дві умови:

1). Розмір відсотків не повинен перевищувати загального прибутку:

(4)

2). Розмір чистого прибутку повинен перевищувати боргові зобов'язання: або

(5)

В економічних дослідженнях величина доступності кредиту звичайно оцінюється індикатором µ(t), що обчислюється як відношення боргового зобов'язання S(t) до величини M2(t) :

. (6)

При µ≤1 кредит у момент t є доступним, при µ>1 - відповідно до недоступних. Умова (5) визначає співвідношення параметрів, що входять в S й M2(t) , і кредитів, що забезпечують доступність, для малого підприємства. У цьому випадку маємо:

, (7)

де

(8)


Таким чином, при досить швидкому рості A(t) забезпечується µ(t)<1.

У математичній моделі використовувалися такі позначення: Р(t) - випуск продукції в момент t у вартісному вираженні; f - показник фондовіддачі;A(t) - вартість основних виробничих засобів; M1(t) - загальний прибуток МП; M2(t) - чистий прибуток за винятком податкових відрахувань; τ1 τ2 - ставки оподатковування на обсяг випуску й прибуток відповідно; ξ(t)- частка чистого прибутку, що відраховується на реінвестування; K0- сума кредиту; S - частина основного боргу в момент t; s - сума відсотків, виплачуваних у цьому ж періоді.

Для практичного використання запропонованої моделі оптимізації обсягів та структури джерел фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва необхідне створення засобів автоматизованого вирішення задач з оптимізації управління фінансовими ресурсами малого підприємства. Для розробленої в дисертації моделі запропоновано інтерактивну обчислювальну систему з використанням універсального середовища Microsoft Есхеl та Delfi.

Практичне застосування розроблених підходів до управління фінансовими ресурсами дозволить малим підприємствам підтримувати на достатньому рівні фінансову стійкість і отримувати додатковий прибуток від раціонального формування фінансових ресурсів з урахуванням змін економічних умов господарювання суб’єктів малого підприємництва.

^ У розділі 3“Управління використанням фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва” проаналізовано ефективність використання фінансових ресурсів малих підприємств України та розроблено пропозиції щодо удосконалення системи управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва.

Проведеним дослідженням встановлено, що вихід малих підприємств з економічної кризи і покращення їхнього фінансового стану значною мірою пов’язані з підвищенням ефективності використання фінансових ресурсів. Зважаючи на це, одним із найважливіших завдань дослідження є оцінка ефективності використання фінансових ресурсів малих підприємств, пошук резервів подальшого підвищення рівня ефективності.

Розрахунок показників рентабельності малих підприємств України, що найбільш повно відбивають всі проміжні фактори ефективності: від моменту інвестування фінансових ресурсів до одержання кінцевого результату у вигляді прибутку, наведений в табл. 2.


Таблиця 2

^ Показники рентабельності малих підприємств України

у 1998-2004 роках (у %)*


Показники

Роки

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Рентабельність власного капіталу

0,6

0,7

0,7

0,9

0,4

0,3

0,2

Рентабельність капіталу

0,5

0,3

1,1

1,3

0,5

0,2

0,2

Рентабельність оборотного капіталу

1,1

0,1

2,9

2,6

0,9

0,7

0,5

*Примітка. Розраховано за даними Держкомстату України


Аналіз зазначеного комплексу показників привертає увагу до низького рівня рентабельності. Так, прибутковість малих підприємств коливається в межах від 0,5% до 3 %. Зниження рівня рентабельності малих підприємств зумовлено наступними причинами: 1)значним зменшенням суми прибутку малих підприємств; 2) зростання витрат малих підприємств на виробництво і реалізацію продукцію; 3) зростання суми власного та позикового капіталів. Фінансовий стан досліджуваних малих підприємств свідчить про те, що керівники підприємств не готові адекватно реагувати на зміни в економіці.

У дисертаційній роботі доведено, що процес управління фінансовими ресурсами малого підприємства базується на відповідній системі, яка включає сукупність елементів розробки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва.

Автором розроблена система управління використанням фінансових ресурсів, яка полягає в застосуванні формалізованих планових документів – бюджетів, з врахуванням особливостей, властивих малому підприємству, що дозволить підвищити оперативність погодження та прийняття фінансових рішень.

На підставі аналізу економічного, бухгалтерського та податкового підходів до формування витрат визначено, що основними бюджетами, які доцільно формувати в сучасних умовах на малих підприємствах України, є бюджет прибутків і збитків, бюджет руху грошових коштів, балансовий бюджет.

При цьому на малому підприємстві варто формувати допоміжні бюджети (собівартості, продаж, операційної діяльності, оборотних коштів, кредитних ресурсів), які допомагають розробляти основні бюджети. Також на малому підприємстві доцільно формувати ще спеціальні бюджети, які деталізують окремі елементи або статті витрат з метою відображення їх ресурсного забезпечення (бюджет сировини й матеріалів, бюджет оплати праці). Такі бюджети можуть формуватися з метою чіткого відслідковування використання та розподілу фінансових ресурсів.

Вдосконалення планування діяльності малих підприємств на основі бюджетування забезпечує мобілізацію внутрішніх резервів підприємства за рахунок виявлення ще на стадії планування обсягу і структури активів, реально необхідних для досягнення основних виробничих показників, чітке визначення власних і позикових джерел фінансування діяльності і розвитку підприємства в плановому періоді. Розроблена здобувачем система бюджетування передбачає здійснення на малому підприємстві послідовного планування витрат виходячи з установленого планового нормативу доходу. Планування діяльності малого підприємства в рамках запропонованої системи бюджетування передбачає аналіз і планування динаміки структури активів і пасивів підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів. На відміну від існуючих систем бюджетування запропонована в дисертації не вимагає деталізованої інформації бухгалтерського характеру і дозволить: ефективно планувати перспективи розвитку малого підприємства; раціонально використовувати поточні фінансові ресурси.

На основі аналізу існуючих пакетів прикладних програм та сучасного стану системи бюджетування розроблено автоматизовану систему бюджетування на малому підприємстві.


висновки

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні методологічних основ управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва. Результати проведеного дослідження дозволили зробити ряд висновків теоретико–методологічного та науково-практичного характеру :

 1. Дослідження сутності фінансових ресурсів суб’єктів господарювання дозволило синтезувати основні характеристики щодо цього поняття та обґрунтувати його як грошові кошти суб’єктів господарювання, які надходять: у формі доходів від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; за рахунок внесків власників; коштів залучених на фінансовому ринку або запозичених у контрагентів. Фінансові ресурси підприємства призначені для виконання зобов'язань перед суб’єктами господарювання, фінансово-кредитною системою, матеріального стимулювання працівників, здійснення витрат щодо відтворювального процесу.

 2. Дослідження фінансових ресурсів як об’єкта фінансового менеджменту дозволило зробити такі висновки: фінансовий менеджмент –це система управління, яка характеризується комплексом (системою) принципів, методів та форм організації фінансової діяльності підприємства; фінансовий менеджмент як система управління може бути представлена в об’єктно-суб’єктному аспекті; об’єктом фінансового менеджменту у широкому розумінні виступають фінансові відносини, а в більш вузькому значенні – фінансові ресурси.

Дослідження фінансових ресурсів як об’єкта фінансового управління доцільно здійснювати з двох позицій: за джерелами їх формування та за напрямками використання. Тобто менеджмент фінансових ресурсів на підприємстві заключається у безперервному взаємозв’язку процесів їх формування і використання.

 1. В проведеному дослідженні дістала подальшого розвитку класифікація напрямків використання фінансових ресурсів, при якій пропонується групування по трьох основних ознаках: мета використання; напрямок використання; спосіб використання.

 2. Дослідження організації фінансів малого підприємства дозволило визначити її особливості: дефіцит власних фінансових ресурсів підприємства; обмежений доступ до отримання кредитів; більш висока собівартість продукції малих підприємств у порівнянні з великими фірмами; обмежена можливість інвестування через недостатність необхідних фінансових ресурсів та нерегулярність інвестицій.

 3. Встановлено недоліки законодавчого забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні: велика кількість нормативно-правових документів, які регулюють діяльність суб’єктів малого бізнесу і є досить суперечливими; багато законів не є актами прямої дії, а для їх реалізації органами виконавчої влади розробляється велика кількість підзаконних актів (інструкцій, наказів, листів), що систематично доповнюються і керуватись якими досить проблематично; недостатні правові гарантії усіх форм власності та захисту приватної власності як основної умови розвитку підприємницької діяльності; відсутність єдиної дієвої державної політики підтримки малого підприємництва на основі відповідної нормативно-правової бази та дійового механізму реалізації такої політики.

 4. У результаті дослідження фінансових ресурсів малих підприємств України виявлено: дефіцит необхідного обсягу фінансових ресурсів, що істотно позначається на ефективності господарювання малих підприємств; недостатню забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами при низькій ефективності їх використання; зростання питомої ваги власних фінансових ресурсів та зменшення долі позикових джерел фінансування; незацікавленість українських комерційних банків у кредитуванні малих підприємств через високі ризики, відсутність високоліквідної застави, обмеженість платоспроможності позичальників.

 5. Рівень оподаткування впливає на обсяг коштів, що залишаються у розпорядженні малого підприємства, необхідних для покриття поточних витрат та забезпечення інвестицій. Критерієм доцільності застосування малим підприємством традиційної або спрощеної систем оподатковування і звітності є розмір чистого прибутку, що залишається в їх розпорядженні після сплати податків і є джерелом формування власних фінансових ресурсів.

З метою удосконалення податкового планування при формуванні фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва запропоновано розрахунок коефіцієнтів податкомісткості фінансових ресурсів при традиційній і спрощеній системах оподаткування, які в процесі порівняння дають можливість обрати відповідну систему оподаткування, обліку та звітності .

 1. Для додаткового залучення кредитних ресурсів розроблено схему позикового фінансування малих підприємств через кредитні спілки, що дозволить поліпшити забезпечення фінансово – господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва. Автором пропонується формування системи гарантій для учасників кредитних спілок шляхом введення пільгового страхування паїв у рамках спеціальних регіональних програм.

 2. З метою збільшення обсягів довгострокового кредитування суб’єктів малого підприємництва запропоновано схему лізингового кредитування суб'єктів малого бізнесу. При цьому зменшення рівня фінансових ризиків має бути досягнуто шляхом гарантування лізингових угод через регіональний фонд підтримки підприємництва.

 3. Для забезпечення оптимізації структури джерел фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва, в дисертації на основі використання економіко-математичних методів розроблено модель, яка забезпечує обґрунтування доцільності використання різних джерел формування фінансових ресурсів малого підприємства, їх обсягу та структури з урахуванням очікуваних грошових потоків і потреби у фінансуванні.

 4. З метою удосконалення системи управління використанням фінансових ресурсів запропоновано складання формалізованих планових документів - бюджетів, із врахуванням особливостей діяльностей малих підприємств, що дозволить підвищити оперативність погодження та прийняття фінансових рішень. Розроблена в дисертації система бюджетів для малого підприємства, при її використанні, сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами.

Запропоновані науково-практичні рекомендації дають можливість підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами малих підприємств, адаптувати сучасні форми і методи цього управління до складних умов становлення і розвитку ринкової економіки.

Список опублікованих праць ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


у фахових виданнях:


 1. Пономаренко (Виговська) В.В. Фінансові аспекти розвитку малого бізнесу в Чернігівській області // Сіверянський літопис.-2001.- № 1 (37).-С.133-135.-0,3 др.арк.

 2. Пономаренко (Виговська) В.В. Місце малого бізнесу в економіці Чернігівської області // Сіверянський літопис.-2002.- № 2 (44).-С.156-159.-0,3 др.арк.

 3. Виговська В.В. Особливості формування капіталу малих підприємств Чернігівської області // Сіверянський літопис.-2002.- № 6 (48).-С.191-194.-0,3 др.арк.

 4. Виговська В.В. Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку малого підприємництва в Україні // Вісник Національної Академії управління при Президентові України: Науковий журнал.-2003.- №4 .-С.208-212.- 0,38 др.арк.

 5. Виговська В.В. Формування фінансово- кредитного механізму регулювання малого бізнесу // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2003. – Вип. 4: Економічні науки. – С. 130–132. - 0,1др.арк.

 6. Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №8 (38). -С.35-40.- 0,38 др.арк.


в інших виданнях:


 1. Пономаренко (Виговська) В.В. Проблеми розвитку малого бізнесу на Україні // Матеріали Першої всеукраїнської наук.-практ. конф. «Україна наукова ‘2001». Том 13. Економічні науки.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001.-С.20-21. - 0,1др.арк.

 2. Пономаренко (Виговська) В.В. Регіональний аспект розвитку малого бізнесу // Матеріали обл. наук.-практ. конф. “Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Підприємництво Чернігівщини: Тендерний підхід. Місце , роль і проблеми становлення малого і середнього бізнесу серед жінок” / Редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. – Чернігів, 2002. – С.72–73. - 0,1др.арк.

 3. Пономаренко (Виговська) В.В. Роль малого бізнесу в становленні регіональної та національної економіки // Праці Першої міжнар. та Другої всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч 2. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова), Александров І.О. (заступник голови) та ін. – Донецьк: ДоНУ, 2001. – С. 209–210. - 0,1др.арк.

 4. Пономаренко (Виговська) В.В. Стан розвитку малого бізнесу в Чернігівському регіоні // Матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. “Управління організацією: регіональні аспекти”, 12–13 квітня 2002 рік. / За ред. В.Г. Герасимчука. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2002. – С. 243–244. - 0,05др.арк.

 5. Виговська В.В. Методика аналізу фінансового стану й оцінки фінансової неспроможності суб’єктів малого бізнесу // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування: Економіка. Збірник наукових праць. Випуск №2 (26), частина ІІ.-2004.-С.189-194.- 0,4 др.арк.

 6. Виговська В.В. Вдосконалення процесу планування фінансово-господарської діяльності малого підприємства // Матеріали 5 міжнародної конференції студентів і молодих вчених “Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі”. ‑ Донецьк: РВА ДонНТУ, 2004.– С. 16–17. - 0,12др.арк.

 7. Виговська В.В. Оптимізація структури фінансових ресурсів малого підприємства // Науковий вісник Академії наук вищої школи України.-2005.-№4(30) Серія: Економіка.-С.25-34.-0,4 др.арк.


анотація


Виговська В.В. Управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2006.


Дисертацію присвячено розв’язанню наукового завдння управління фінансовими ресурсами суб’єктів малого підприємництва в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. В результаті проведеного дослідження виявлено шляхи покращення управління фінансовими ресурсами малих підприємницьких структур.

На основі всебічного аналізу, з метою підвищення результативності управління фінансовими ресурсами малих підприємств удосконалена система управління ними, яка забезпечить повну мобілізацію внутрішніх резервів суб’єктів малого підприємництва за рахунок ефективного використання власних та залучених фінансових коштів.

Розроблено схему лізингового кредитування суб'єктів малого бізнесу та схему позикового фінансування малих підприємств, що є пайовиками кредитних спілок, які дозволять ефективно управляти процесом залучення позикових фінансових ресурсів.

Запропоновано економіко-математичну модель, яка дає змогу оптимізувати структуру джерел фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва.

Ключові слова: суб’єкти малого підприємництва, малі підприємства, фінансові ресурси, самофінансування, оптимізація структури фінансових ресурсів, управління фінансовими ресурсами.


АННОТАЦИЯ


Выговская В.В. Управление финансовыми ресурсами субъектов малого предпринимательства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 – Финансы, денежное обращение и кредит – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2006.

Развитие рыночной экономики объективно предусматривает становление малого предпринимательства как полноценного субъекта рынка, утверждение его рыночных позиций в условиях конкурентной среды. С развитием данного сектора экономики связано решение ряда важнейших политических, финансово- экономических и социальных задач общегосударственного и регионального значения.

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических основ управления финансовыми ресурсами субъектов малого предпринимательства и разработке научно обоснованных предложений относительно повышения эффективности их формирования и использования в условиях рыночной экономики.

Произведен критический анализ существующих в научной литературе точек зрения на экономическую сущность финансовых ресурсов и сформулировано авторское определение понятия «финансовые ресурсы». Проанализированы существующие в научной литературе подходы к управлению финансовыми ресурсами предприятий. Изучение достижений теории и практики управления финансовыми ресурсами малых предприятий позволило сформулировать ряд факторов, которые определяют особенности управления финансовыми ресурсами малого предприятия.

В проведенном исследовании получила дальнейшее развитие классификация направлений использования финансовых ресурсов, при которой предлагается группирование по трем основным признакам: цель использования; направление использования; способ использования.

Акцентировано внимание на недостатках законодательного обеспечения развития малого бизнеса в Украине. Сформулированы рекомендации по совершенствованию нормативно-правового регулирования малого предпринимательства в Украине.

На базе обширного статистического материала проведён анализ эффективности формирования и использования финансовых ресурсов малых предприятий Украины. Выявлено, что на малых предприятиях Украины не существует эффективной системы управления финансовыми ресурсами.

В результате проведенного исследования в работе определены перспективные направления повышения эффективности управления финансовыми ресурсами субъектов малого предпринимательства. Сформулированы предложения по финансовому обеспечению развития малого предпринимательства. В частности с целью увеличения объемов долгосрочного кредитования субъектов малого предпринимательства предложено схему лизингового кредитования. При этом уменьшение уровня финансовых рисков должно быть достигнуто путем гарантирования лизинговых соглашений через региональный фонд поддержки предпринимательства. Для дополнительного привлечения кредитных ресурсов разработана схема заемного финансирования малых предприятий через кредитные союзы, которая позволит улучшить обеспечение финансово - хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства. Автором предлагается формирование системы гарантий для участников кредитных союзов путем введения льготного страхования паев в рамках специальных региональных программ.

В работе рассмотрены роль и методы налогового планирования. Разработаны методические рекомендации по его использованию при формировании финансовых ресурсов малого предприятия, определены показатели, позволяющие оценить эффективность налогового планирования на малом предприятии. В диссертации, исходя их основных положений теории принятия решений, сформулированы концептуальные подходы к формированию системы управления финансовыми ресурсами малых предприятий. Разработана экономико-математическая модель оптимизации объема и структуры источников финансовых ресурсов, которая обеспечивает обоснование целесообразности использования разных источников формирования финансовых ресурсов малого предприятия, их объема и структуры с учетом будущих денежных поступлений.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, малые предприятия, финансовые ресурсы, самофинансирование, управление финансовыми ресурсами, оптимизация объема и структуры финансовых ресурсов.

ANNOTATIONVygovska V.V. Management of the financial resources of small business enterprises. – Manuscript.

Dissertation on acquirement of the academic degree of the candidate of economic sciences in specialty (08.04.01) – Finance, Money circulation and Credit. – Kyiv National Economic University in the name of Vadym Getman, Kyiv, 2006.

Dissertation is devoted to the study of theoretical, methodological and practical problems of the management of the financial resources of small business enterprises in conditions of formation and development of market relations. As a result of the research the ways of improving the management of the financial resources of small business enterprises are found.

With the purpose of raising the efficiency of the management of financial resources of small business enterprises on the base of fundamental analysis the system of management was improved. It will provide the full mobilization of inner reserves of the management of the financial resources of small business enterprises by effective using of their own and borrowed finances.

The model of leasing crediting of small enterprises and the model of debt financing of small enterprises are introduced. They are the shareholders of the credit unions that will allow to manage effectively the process of involving the borrowed financial resources.

Economic and mathematical model which helps to optimize the structure of sources of financial resources of small business enterprises is introduced.

Key words: small business enterprises, small enterprises, financial resources, self-financing, optimization of the structure of the financial resources, management of the financial resources.

Схожі:

Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми дослідження
України, функцій та завдань, які має виконувати держава згідно Конституції. Досі в нормативних документах не визначені вихідні поняття,...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconПро стан виконання дисертаційної роботи
Петрова П. П. про стан виконання дисертаційної роботи. Петров П. П. виклав основні положення дисертаційної роботи та повідомив, що...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Тому розробка та дослідження ламп з ефективним спектральним складом випромінювання для вирощування томатів є актуальними
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Регулювання здійснюється на національному, міжнародному (дво- і багатосторонньому), наднаціональному (у межах інтеграційних міждержавних...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
МВт, а загальна потужність машин становить мільйони кіловат. За даними рат «Газпром» щорічні витрати на паливний газ становлять 3,5...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Вагнера, Е. Жардіна, А. П. Ковальова, Р. Н. Колегаєва, А. Кофмана, В. Я. Омельченка, Д. М. Палтеровича, І. А. Ушакова. Розвиток матеріально-технічної...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Це обумовлено їх високою електричною потужністю, керованістю в широкому діапазоні напруг, низькою енергією запуску, малою індуктивністю,...
Загальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сучасна економічна наука знаходиться в процесі зміни наукових парадигм, пошуку нових методологічних підходів, виявлення недоліків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи