Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” icon

Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Скачати 404.36 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Сторінка1/3
Дата24.02.2014
Розмір404.36 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана


Волошанюк Наталя Володимирівна


УДК 336.761:658.144


Фінансова реструктуризація підприємств


(на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України)


Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2009


дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України


^ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Терещенко Олег Олександрович,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

професор кафедри фінансів підприємств


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Науменкова Світлана Валентинівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту


кандидат економічних наук

Стецько Микола Васильович,

Тернопільський національний економічний університет

доцент кафедри фінансів суб’єктів

господарювання і страхування


Захист відбудеться «___» жовтня 2009р. о 14 год.. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.04 у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”: 03113, м. Київ, вул.. Дегтярівська 49-г, ауд. 601.


Автореферат розісланий «____» вересня 2009р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін А.М.


1

^ Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В умовах загострення світової економічної кризи та глобальних інтеграційних процесів значна кількість промислових підприємств в Україні, у тому числі тих, які займають пріоритетні позиції в економіці, опинилася на межі банкрутства. Подолання проблеми фінансової кризи на підприємствах залежить від вирішення ряду питань, які тісно пов’язані з фінансовою реструктуризацією: удосконалення фінансово-економічних відносин; зміни структури витрат, активів та пасивів; запровадження нових технологій фінансового управління; концентрації капіталу на основі формування вертикально-інтегрованих бізнес структур.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю реалізації програм з фінансової реструктуризації підприємств як засобу запобігання та подолання кризових явищ у реальному секторі економіки України, зокрема в гірничо-металургійному комплексі. Заходи з фінансової реструктуризації сприятимуть покращенню інформаційного забезпечення фінансових рішень, підвищенню дієздатності системи ризик-менеджменту, удосконаленню внутрішньо-господарських фінансових відносини та фінансового управління в цілому.

Необхідною передумовою успішної реалізації програм фінансової реструктуризації підприємств є постійне удосконалення відповідного теоретико-методичного забезпечення. У наукових працях зарубіжних учених (К.Друрі, К.Коупленд, А. Вагенгофер, Д. Пфаф, Г. Кюппер, Дж. Баумлер, Т. Коллера, Дж. Мурін, М. А. Раппапорт, М. Сіровер, Дж. Хиршляйфер) розглядаються окремі складові фінансової реструктуризації, досліджуються фінансово-економічні механізми та передумови успішної реалізації заходів з реструктуризації, а саме: конфлікти інтересів, зумовлені недоліками в корпоративному управлінні, економічні наслідки процесів злиття та поглинання компаній, реагування фінансових ринків на процеси корпоративної реструктуризації, трансфертне ціноутворення.

Дослідженню проблематики реструктуризації підприємств присвячені праці ряду українських науковців: О.Амоші, М.Білик, С. Голова, С.Довбні, І. Зятковського, О. Мендрула, І. Отенка, С. Науменкової, М. Стецька, О.Терещенка, Л. Тимощик та інших. Їх науковий доробок дозволив вирішити ряд важливих завдань щодо удосконалення окремих напрямків реструктуризації, її фінансового та організаційного забезпечення.

Вивчення наукових результатів, теоретичних концепцій вітчизняних та іноземних фахівців дозволило встановити коло найбільш актуальних проблем у сфері реструктуризації, які потребують наукового вирішення: можливості використання заходів з реструктуризації для вирішення конфліктів інтересів та удосконалення внутрішньогосподарських фінансових відносин, теоретичне обґрунтування мотивів та домінант фінансової реструктуризації, дослідження механізму створення доданої вартості у результаті корпоративної реструктуризації.


2

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” і є складовою теми “Напрями фінансового оздоровлення підприємства в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0101V004358). Автором особисто написана частина розділу, присвяченого антикризовому фінансовому управлінні на підприємстві, де відображено шляхи удосконалення теоретичного, законодавчого та методичного забезпечення реструктуризації підприємств, як засобу їх фінансового оздоровлення.

^ Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження фінансових домінант реструктуризації підприємств в Україні та розробка методичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансової реструктуризації. Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження:

- дослідити економічну сутність, види, та мотиви реструктуризації підприємств;

- обґрунтувати фінансові домінанти внутрішньої та зовнішньої реструктуризації підприємств;

- визначити особливості реструктуризації підприємств гірничо-металургійного-комплексу України;

- провести оцінку фінансово-економічних передумов реструктуризації підприємств;

- встановити особливості фінансового управління за центрами відповідальності та визначити порядок застосування трансфертного ціноутворення;

- розкрити потенціал створення додаткової вартості в результаті корпоративної реструктуризації підприємств;

- обґрунтувати напрямки удосконалення фінансових відносин між господарськими структурами, що виникають у результаті корпоративної реструктуризації підприємств.

^ Об’єктом дослідження є фінансові домінанти реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають у процесі реструктуризації підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є сукупність загальнонаукових та спеціальних прийомів і методів дослідження, а саме: дедуктивний метод – для дослідження теоретичних засад реструктуризації компаній; емпірично-статистичні методи – для фінансово-економічної оцінки передумов реструктуризації, обґрунтування потенціалу створення доданої вартості за результатами реструктуризації; методи порівняльного аналізу та синтезу – для порівняння показників діяльності досліджуваних підприємств, характеристики способів трансфертного ціноутворення та визначення шляхів оптимізації фінансово-економічних відносин у бізнес-структурах.

3

При написанні дисертації використані вітчизняні законодавчі та нормативні акти України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, а також матеріали фінансової звітності вибіркової сукупності підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, які мають наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

обґрунтовано класифікацію видів фінансової реструктуризації залежно від типу фінансових відносин підприємства, зокрема, виокремлено внутрішню та зовнішню реструктуризацію. Внутрішня - спрямована на удосконалення та адаптацію внутрішньовиробничих фінансових відносин, на вирішення внутрішніх конфліктів інтересів. Зовнішня реструктуризація характеризується заходами з адаптації діяльності підприємства із зовнішнім середовищем, удосконалення фінансових відносин між підприємством та зовнішніми групами інтересів, у тому числі власниками, кредиторами, конкурентами, державою;

визначено фінансові домінанти реструктуризації підприємств: удосконалення фінансових відносин у розрізі зовнішніх та внутрішніх груп інтересів; децентралізація фінансової відповідальності; створення стратегічних передумов для залучення капіталу на зовнішніх ринках; підвищення рівня концентрації капіталу; забезпечення створення доданої вартості; формування фінансово-економічних передумов для недопущення ворожого поглинання, у тому числі за рейдерськими схемами;

набули подальшого розвитку:

визначення фінансової реструктуризації підприємства як комплексу фінансово-економічних заходів, спрямованих на оновлення фінансової структури підприємства та системи управління фінансами з метою збільшення ринкової вартості компанії на основі удосконалення фінансових відносин підприємства та ефективного використання потенціалу синергії. На відміну від існуючих дефініцій, ключовими позиціями у запропонованому визначенні є терміни „оновлення”, „удосконалення фінансових відносин”, „збільшення доданої вартості”;

трактування змісту та функцій трансфертного ціноутворення з виокремленням внутрішнього та зовнішнього трансфертного ціноутворення. За внутрішнього ціноутворення трансфертні ціни регулюють діяльність окремих центрів відповідальності, які входять до складу одного юридично самостійного підприємства. Система зовнішніх трансфертних цін запроваджується всередині об’єднання підприємств, що належать до одного холдингу чи концерну;

обґрунтування мотивів реструктуризації підприємства, зокрема, виокремлено такий мотив, як попередження ворожого поглинання та рейдерських захоплень, а також визначено, що термін „рейдерство” в економічному розумінні означає форму нелегального (ворожого) поглинання компанії, яка за допомогою використання прогалин у законодавстві, застосування кримінальних засобів

4

впливу, дозволяє захопити активи за ціною, яка є набагато нижче їх ринкової вартості;

удосконалено методичні підходи щодо:

фінансової реструктуризації підприємств металургійного комплексу України, зокрема, сформована система пріоритетів реструктуризації підприємств у розрізі окремих напрямків: корпоративної реструктуризації, реструктуризації управління, виробництва, активів та пасивів. В основі реструктуризації є реалізація стратегії управління за центрами фінансової відповідальності із запровадженням дієвих інструментів підтримання такої системи управління: децентралізація фінансової відповідальності, трансфертне ціноутворення, вартісні оціночні показники, система збалансованих показників;

оцінки потенціалу зростання доданої вартості за результатами реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємств. Для забезпечення зростання вартості компанії, теперішня вартість майбутніх доходів від використання ефекту синергії має перевищувати сплачену реорганізаційну премію на користь продавця. Якщо курс акцій компанії покупця знижується, то це означає, що ринок оцінює теперішню вартість майбутніх доходів від синергії нижче, ніж величину сплаченої реорганізаційної премії.

застосування системи зовнішніх трансфертних цін для оптимізації фінансово-економічних відносин між підприємствами, що належить до однієї вертикально- інтегрованої структури. Адекватними інструментами запобігання конфлікту інтересів між підприємствами та податковими органами при використанні трансфертних цін для цілей оптимізації податкового навантаження є консолідоване оподаткування та узгодження з податковими органами умов угод, які мають ознаки операцій з пов’язаними особами.

^ Практичне значення одержаних результатів дослідження. Теоретико-методичні положення дисертації, спрямовані на удосконалення порядку проведення фінансово-економічної експертизи підприємств, що підлягають реструктуризації, запровадження управління за центрами фінансової відповідальності, введення трансфертного ціноутворення знайшли свої відображення у висновках та рекомендаціях щодо удосконалення процедур реструктуризації та організації фінансово-господарської діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Практичні рекомендації щодо реалізації стратегії управління підприємствами ГМК за центрами фінансової відповідальності, в основі якої покладена децентралізація фінансової відповідальності, трансфертне ціноутворення, вартісні оціночні показники прийняті до впровадження на підприємствах, що входять до складу Асоціації «Укррудпром» (довідка про впровадження № УР-02/56 від 04.03.2009р.). Пропозиції щодо запобігання зловживанням трансфертним ціноутворенням з метою зменшення податкового навантаження прийняті до впровадження Міністерством фінансів України (довідка про впровадження від 18.03.2009р.).

Теоретичні та методичні положення та висновки, що містяться в дисертації використано в навчальному процесі у Криворізькому економічному інституті

5

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" при викладанні навчальних дисциплін: "Фінанси підприємств", "Фінансовий менеджмент", "Фінансова санація та банкрутство підприємств" (довідка № 01-196 від 27.03. 2009р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею. Викладені в роботі наукові результати, висновки та пропозиції щодо удосконалення фінансової реструктуризації підприємств є особистим надбанням автора. Опубліковані праці, за винятком однієї, виконані автором самостійно.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати, викладені в дисертації, доповідалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції „Контролінг у бізнесі: теорія і практика” (м. Київ, КНЕУ, 2008р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва” (м. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2008р.), IV міжнародній конференції „Наука і освіта 2001” (м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2001р.), V міжнародній конференції „Наука і освіта 2002” (м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2002р.), 3 міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в 21 ст.” (м. Тернопіль, ТДЕУ, 2006р.), всеукраїнській науково-практичній конференції „Теорія і практика економіки та підприємництва” (м. Алушта, Таврійський національний університет, 2004р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 12 наукових працях загальним обсягом 3,1 друк. арк., у тому числі 5 публікацій у наукових фахових виданнях, 7 – в інших виданнях.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 123 найменувань та 5 додатків. Повний обсяг роботи становить 194 сторінки і включає 10 рисунків на 5 сторінках, 16 таблиць на 11 сторінках.


^ Основний зміст дисертації


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено інформацію про їх апробацію.

^ У розділі 1 „Теоретико-методичні основи фінансової реструктуризації підприємств” досліджено сутність реструктуризації підприємства та її місце в корпоративних фінансах, здійснено теоретичне обґрунтування фінансових домінант внутрішньої та зовнішньої реструктуризації компаній, визначено особливості фінансової реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Проведене в дисертації дослідження дозволило виокремити такі характерні ознаки реструктуризації як інструменту фінансового управління підприємством:

6

- реструктуризація має бути спрямована на створення доданої вартості підприємством;

- проводиться як на підприємствах, що знаходяться у фінансовій кризі (інструмент фінансового оздоровлення), так і на успішно діючих підприємствах, які мають значний потенціал зростання;

- має бути спрямована на удосконалення внутрішньогосподарських фінансово-економічних відносин та на адаптацію діяльності підприємства із зовнішнім середовищем (оптимізація відносин із зовнішніми стейкхолдерами);

- включає у себе комплекс заходів з оновлення та покращення основних параметрів фінансового стану та сфер діяльності компанії.

З урахуванням вищевикладеного, фінансову реструктуризацію підприємства можна визначити як комплекс фінансово-економічних заходів, спрямованих на оновлення фінансової структури підприємства та системи управління фінансами з метою збільшення ринкової вартості компанії на основі удосконалення фінансово-економічних відносин підприємства та ефективного використання потенціалу синергії. Місце реструктуризації підприємств у системі фінансового управління визначається фінансовими домінантами реструктуризації. Термін „фінансові домінанти реструктуризації” означає основні пріоритети, цілі, переважаючі принципи та заходи фінансового характеру, що є складовою процесу реструктуризації підприємства. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств у тезовому вигляді можна сформулювати таким чином:

- удосконалення внутрішньогосподарських фінансових відносин та децентралізація фінансової відповідальності на основі створення центрів відповідальності та запровадження внутрішнього трансфертного ціноутворення;

- створення стратегічних передумов для залучення капіталу на зовнішніх ринках;

- підвищення рівня концентрації капіталу бізнес структур на основі проведення заходів із корпоративної реструктуризації спрямованої на укрупнення (злиття, приєднання, поглинання);

- забезпечення формування доданої вартості за результатами реструктуризації;

- удосконалення фінансових відносин між підприємством та зовнішніми групами інтересів, у тому числі власниками, кредиторами, конкурентами, державою;

- формування фінансово-економічних передумов для недопущення (ворожого) поглинання, у тому числі за рейдерськими схемами.

У дисертації обґрунтована класифікація напрямків фінансової реструктуризації підприємств залежно від типу фінансових відносин, які її характеризують: внутрішня та зовнішня реструктуризація. Внутрішня реструктуризація спрямована на удосконалення та адаптацію внутрішньовиробничих фінансово-економічних відносин, на вирішення внутрішніх конфліктів інтересів з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. У рамках внутрішньої реструктуризації реалізуються заходи із удосконалення фінансової структури підприємств, запровадження систем мотивації та сучасних критеріїв оцінки ефективності діяльності, удосконалення структури активів та пасивів, фінансового управління в цілому. Ці заходи мають внутрішній характер і не пов’язані зі змінами у економіко-правових відносинах

7

підприємства із зовнішніми групами інтересів. Результатом внутрішньої реструктуризації має бути зменшення усіх видів витрат та створення дієвих механізмів мотивації персоналу до підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, зокрема, до зростання доданої вартості.

Зовнішня реструктуризація спрямована на удосконалення фінансових відносин між підприємством та зовнішніми групами інтересів (власники, кредитори, конкуренти, виробничі партнери). До зовнішньої реструктуризації ми відносимо заходи з реорганізації компанії (корпоративна реструктуризація), основним завданням яких є отримання переваг у вигляді ефекту синергії або конкурентних переваг у результаті диверсифікації діяльності та правової відособленості окремих структурних підрозділів.

Комплекс мотивів здійснення різних типів реструктуризації слід розглядати у двох аспектах: спрямування на створення доданої вартості для власників та на забезпечення збереження уже створеної вартості. Найбільш теоретично обґрунтованим мотивом з точки зору створення доданої вартості є використання синергетичних ефектів, що проявляються через зниження витрат виробництва чи збільшення виручки від реалізації продукції. Виправданими є також заходи з реструктуризації, спрямовані на удосконалення внутріфірмових фінансових відносин на основі запровадження механізмів функціонування внутрішнього ринку. Такі мотиви реструктуризації, як попередження поглинання та рейдерства, фінансова санація та забезпечення інтересів керівництва компанією здебільшого забезпечують збереження створеної вартості.

У дисертації доведено, що важливим мотивом здійснення заходів щодо реструктуризації підприємств є попередження ворожого поглинання та рейдерських захоплень. Термін „рейдерство” в економічному розумінні можна визначити як форму нелегального (ворожого) поглинання компанії, яка за допомогою використання прогалин у законодавстві, застосування кримінальних засобів впливу, дозволяє захопити певні активи за ціною, яка є набагато нижчою їх ринкової вартості. На погляд автора дисертації, для запобігання кримінальним способам корпоративної реструктуризації необхідним є здійснення заходів на двох рівнях:

- на рівні держави - удосконалення нормативно-правових актів, які спрямовані на захист прав власності, а також регулюють питання реорганізації, банкрутства, санації, фінансування, формування об’єднань підприємств, захисту конкуренції;

- на рівні підприємств - своєчасне проведення внутрішньої та зовнішньої реструктуризації як засобу запобігання кризовим явищам на підприємствах.

Фінансові домінанти реструктуризації у дисертації розглядаються з урахуванням особливостей об’єкту дослідження - підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Особливості фінансової реструктуризації підприємств ГМК полягають у такому:

- корпоративна реструктуризація має бути спрямована на масштабну інтеграцію та створення транснаціональних корпорацій. У результаті консолідації вирішується проблема дефіциту внутрішніх джерел зростання виробництва, долаються бар’єри доступу на нові ринки, розширюється сировинна база;

8

- реструктуризацію фінансового управління слід зосередити на модернізації фінансової структури та запровадженні управління за центрами відповідальності;

- реструктуризацію операційної діяльності доцільно проводити у напрямку виокремлення центрів витрат та запровадження трансфертного ціноутворення, що дозволить мобілізувати операційну синергію, забезпечити зниження витрат компаній;

- реструктуризація пасивів має сприяти підготовці підприємств до здійснення первинного розміщення корпоративних прав (ІРО);

- реструктуризацію активів слід зосередити на аутсорсінгу окремих виробничих процесів та підрозділів, які не належать до основної діяльності та не створюють додану вартість, виведенні з експлуатації морально та фізично застарілих металургійних агрегатів, нерентабельних виробництв.

^ У розділі 2 „Удосконалення внутрішньофірмових фінансових відносин як домінанта реструктуризації підприємств” проведено оцінку фінансово-економічних передумов реструктуризації підприємств ГМК України, досліджено особливості формування системи фінансового управління підприємством за центрами відповідальності, визначено шляхи оптимізації фінансових відносин на основі внутрішнього ціноутворення.
  1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі страхування двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи