Жолнерчик ганна юріївна icon

Жолнерчик ганна юріївна
Скачати 404.46 Kb.
НазваЖолнерчик ганна юріївна
Сторінка1/3
Дата25.02.2014
Розмір404.46 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЖОЛНЕРЧИК ГАННА ЮРІЇВНА


УДК 35.073.513


ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


КИЇВ  2010

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ.


^ Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

Потій Ванда Зиновіївна,

ДВНЗ «Київський національний економічний

Університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри фінансів підприємств


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Непочатенко Олена Олександрівна,

Уманський національний університет садівництва, завідувач кафедри фінансів і кредиту


кандидат економічних наук, доцент

^ Рязанова Надія Сергіївна,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри фінансових ринків


Захист відбудеться « 9 » грудня 2010 року о 12годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203 .


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, кім. 601 .


Автореферат розісланий «­ 9 » листопада 2010 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.е.н., професор Поддєрьогін А.М.

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливим нагальним завданням соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі є вихід з фінансово-економічної кризи та перехід до ефективного функціонування вітчизняної економіки. Одним з важелів, здатних сприяти успішному та якнайшвидшому виконанню цього завдання є чітко налагоджений інвестиційний процес. Багаторічний низький рівень інвестицій в технічне переоснащення економіки та постійне недофінансування її реального сектору призвели до накопичення морально та фізично зношеного виробничого обладнання. Сьогоднішній стан основних засобів багатьох підприємств в Україні не відповідає потребам технічного прогресу і нерідко є причиною збоїв у виробничому процесі та чинником техногенних ризиків. За даними Держкомстату України, на початок 2010 року в промисловості більш як 60% устаткування було морально застарілим і зношеним, що суттєво понижує конкурентоздатність вітчизняної економіки.

Найвагомішим джерелом інвестицій в основний капітал підприємств України в 2009 році були їх власні фінансові ресурси (прибуток та амортизаційні відрахування), що становили 63,3% загального обсягу інвестицій. Позикові ресурси (кредити банків і боргові зобов’язання) у зв’язку з їхньою високою вартістю становили лише 14,2%. До того ж 47,5% промислових підприємств України збиткові й не мають достатньо коштів на оновлення своєї матеріально-технічної бази за рахунок власних ресурсів.

Вищевикладене ще раз підкреслює актуальність пошуку сучасних механізмів фінансування оновлення основних засобів в Україні. На нашу думку лізинг є саме таким механізмом, який дозволяє фінансувати технічне переозброєння виробництва в умовах дефіциту власного капіталу у підприємств, що підтверджує досвід багатьох розвинених країн.

Актуальність теми дисертаційної роботи пов’язана як з необхідністю теоретичного обґрунтування використання лізингу в економіці України, так і практичного доведення доцільності застосування лізингу для фінансування оновлення основних засобів, виходячи з: а) фінансового стану конкретного підприємства і можливості погашення ним лізингових платежів з урахуванням вартості основних засобів; б) терміну окупності коштів, вкладених в оновлення основних засобів через лізинг; в) співвідношення власних і позикових ресурсів (коефіцієнт Бівера).

Дослідженню лізингу як інструменту фінансування оновлення основних засобів підприємств присвячені праці вітчизняних вчених-економістів Внукової Н.М., Кочеткова В.М., Луціва Б.Л., Лях О.І., Манойленко О.В., Міщенко В.І., Непочатенко О.О., Ольховикова О.В., Потій В.З., Рязанової Н.С., Слав'янської Н.Г., Усенко Я.Б., Холодного Г.О.

З числа зарубіжних фахівців, які розглядали вказані питання необхідно назвати Адамса Дж.Н., Газмана В.Д., Гехта Л.І., Головніну Л.А., Горемикіна В.А., Кабатову О.В., Карпа М.В., Лещенко М.І., Прилуцького Л.Н., Сміта Дж. В., Уолтерса Дж., Чекмарьову Е.Н, Шабаліна Е.М., Шпіттлера Х.Й.

Незважаючи на зростання інтересу до теми лізингу серед вітчизняних науковців, в Україні ще недостатньо проведено досліджень щодо використання лізингу як активного інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств, зокрема, підприємств легкої промисловості. Відсутні практичні напрацювання щодо доцільності застосування на підприємствах цієї галузі лізингу, враховуючи фінансовий стан підприємств та їхню спроможність виконувати лізингові зобов’язання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» як складова частина теми: «Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки» (державний реєстраційний номер 0106V004358). Особисто автором у рамках цієї науково-дослідної теми розроблені методичні рекомендації щодо лізингового фінансування оновлення основних засобів вітчизняних підприємств.

^ Мета і завдання дослідження. На основі наукового узагальнення теоретичних засад лізингу, дослідження розвитку лізингу та його використання на підприємствах легкої промисловості, розробити практичні рекомендації щодо лізингового фінансування оновлення основних засобів.

Мета дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань:

 • уточнити економічну сутність лізингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств;

 • розглянути механізм дії різних видів лізингу;

 • проаналізувати сучасний стан розвитку лізингу в Україні та його правове забезпечення;

 • дослідити особливості діяльності та проаналізувати фінансовий та майновий стани швейних підприємств легкої промисловості;

 • дослідити методи оцінювання інвестицій з урахуванням лізингового фінансування;

 • запропонувати напрями державної підтримки розвитку лізингу в Україні з врахуванням міжнародного досвіду;

 • розрахувати інтегральний показник фінансового стану швейних підприємств легкої промисловості з метою визначення ефективності лізингового фінансування оновлення їхніх основних засобів;

 • розробити систему економетричних моделей для визначення залежності між лізинговими платежами, вартістю лізингового фінансування, співвідношенням власних і залучених коштів через коефіцієнт Бівера, терміном окупності лізингового фінансування оновлення основних засобів з врахуванням фінансового стану швейних підприємств легкої промисловості.

^ Об’єктом дослідження є лізингове фінансування оновлення основних засобів на вітчизняних швейних підприємствах легкої промисловості.

Предметом дослідження виступають фінансові відносини між лізингодавцем та лізингоодержувачем у процесі здійснення операцій фінансового лізингу.

^ Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовувалися наступні методи: методи теоретичного узагальнення і порівняння при визначенні сутності лізингу; емпі­ричний – при зборі статистичного матеріалу, його систе­матизації й узагальненні; економіко-статистичний – при визначенні показників господарської діяльності сукупності вибіркових підприємств легкої промисловості міста Києва та Київської області; графічний  при наочному відображенні результатів дослідження; економіко-математичний – при побудові дискримінантної моделі для сукупності вибіркових підприємств легкої промисловості міста Києва і Київської області, розрахунку інтегрального показника фінансового стану, побудові диференційного рівняння та системи економетричних моделей.

Інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних науковців і фахівців, законодавчі та нормативні акти України, періодичні публікації, звітно-аналітична й статистична інформація державних органів виконавчої влади України, міжнародних фінансових організацій, фінансова звітність підприємств легкої промисловості міста Києва і Київської області (опрацьована особисто автором), а також ресурси Internet.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, які мають наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

 • розроблено методичний інструментарій виміру взаємозв’язку між фінансовим станом підприємства та можливістю погашення лізингових платежів шляхом розрахунку інтегрального показника, який дозволяє визначити фінансовий стан підприємства (рівень платоспроможності), обґрунтувати частку основних засобів виробництва, які доцільно оновити через лізинг на основі економіко-математичної моделі. Запропонована модель дає можливість встановити кількісну залежність показників вартості, терміну окупності лізингових угод і частки власних коштів на покриття зобов’язань, що сприяєтиме забезпеченню ефективності лізингового фінансування оновлення основних засобів із мінімальним ризиком;

удосконалено:

 • визначення економічної сутності лізингу. Зокрема обґрунтовано, що лізинг, з одного боку, є самостійним видом підприємницької діяльності, який супроводжується економічними відносинами між лізингодавцем і лізингоодержувачем, з другого – це особливий інструмент фінансування, який поєднує: орендні, кредитні та майнові відносини; сприяє суттєвому підвищенню інвестиційної привабливості підприємств та забезпечує їх технічне переозброєння, що в підсумку підвищує інвестиційний потенціал підприємств;

 • класифікацію власних та залучених джерел фінансування інвестицій підприємства шляхом їх поділу на прямі (статутний капітал, нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, пайові фінансові інструменти, державні субсидії та кредитні, державні позики, боргові фінансові інструменти, фінансовий лізинг) та непрямі (податкові пільги, податкові кредити, а також гарантії, страхування, кредитні лінії, майно під заставу). Це повніше розкриватиме їхній економічний зміст та взаємозв’язок із ризиками, що сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності лізингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств;

набули подальшого розвитку:

 • визначення функцій лізингу. Ґрунтуючись на існуючих видах діяльності підприємств (операційна, фінансова, інвестиційна діяльність) та виходячи з Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, вважаємо доцільним виробничу функцію визначити як операційну, а фінансову функцію  як інвестиційну, що адекватно відобразить їх економічний зміст та відповідно сприятиме поглибленню теоретичних засад лізингу;

 • визначення пріоритетних напрямків державної підтримки розвитку лізингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей щодо удосконалення амортизаційної політики оновлення основних засобів підприємств, які передані в лізинг, що сприятиме швидкому оновленню основних засобів вітчизняних підприємств.

^ Практичне значення одержаних результатів. Положення дисертації мають теоретичне та практичне значення. Теоретична цінність роботи визначається обґрунтованими пропозиціями щодо лізингу як особливого інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств, що сприятиме підвищенню їх економічного потенціалу. Висновки та практичні рекомендації стосовно вдосконалення напрямів державної підтримки розвитку лізингу відносно основних засобів, які придбані в лізинг, передбачають доцільність виділення їх в окрему групу з застосуванням до кожного предмета лізингу прискореного методу нарахування амортизаційних відрахувань, з врахуванням строку їхнього корисного використання; усунення подвійної сплати податку на додану вартість лізингоодержувачем при отриманні об’єкта в лізинг та при переході права власності на основні засоби, мають практичне значення для вирішення завдань щодо швидкого накопичення коштів для відтворення основних засобів підприємств і забезпечення розвитку лізингових послуг в Україні.

Практичні результати роботи були використані при внесенні змін і доповнень до нормативних актів щодо регулювання лізингових операцій, що підтверджено довідкою Міністерства економіки України (№3901 – 22/51 від 25.02.2010 р.) та Всеукраїнською асоціацією лізингу «Укрлізинг» (№02/01/2010 від 01.03.2010 р.). Розроблені автором рекомендації щодо застосування лізингу як інвестиційного механізму оновлення основних засобів впроваджені на підприємстві ВАТ „Воронін” (довідка про впровадження №26 від 22.02.2010 р.). Методичні положення щодо використання лізингу сприятимуть науково обгрунтованій стратегії і тактиці організації розвитку лізингу, виходячи з внутрішніх потреб підприємства в інвестиціях і потенційних можливостей їх залучення.

Положення і висновки дисертаційного дослідження використані автором у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для підготовки бакалаврів і магістрів при викладанні навчальних дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» та «Фінансовий менеджмент».

^ Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Наукові положення, розробки прикладного характеру, висновки і пропозиції, викладені в дисертації, належать особисто автору та є його внеском у розвиток теорії і практики застосування лізингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Особистий внесок автора у роботах, які надруковані, наведено окремо у списку опублікованих праць.

^ Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, викладені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію та обговорювались на п’яти конференціях: ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення» (м. Дніпропетровськ, 22 березня 2004 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Хмельницький, 12 травня 2005 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання» (м. Луцьк, 3-5 червня 2005 р.); ХII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Севастополь, 14-17 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ, 22 квітня 2010 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 10 наукових працях, загальним обсягом 2,4 друкованого аркуша, зокрема, 5 – у наукових фахових виданнях, 5  матеріали і тези конференцій.

^ Обсяг і структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел із 164 найменувань на 16 сторінках та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 163 сторінки. Дисертація вміщує 26 таблиць на 14 сторінках, 35 рисунків на 12 сторінках, 18 додатків на 49 сторінках.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його мету, завдання, об’єкт і предмет, обґрунтовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

^ У розділі 1 «Теоретичні основи лізингу» поглиблено дослідження економічної сутності лізингу; проаналізовано механізм дії різних видів лізингу; розглянуто функції лізингу з урахуванням видів діяльності згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Обґрунтовано доцільність визначення функцій лізингу відповідно до видів діяльності підприємств. Досліджено переваги та недоліки лізингу як для лізингодавця, так і для лізингоодержувача та особливості лізингу як інструменту фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку лізингу в Україні.

Встановлено, що лізинг можна охарактеризувати, з одного боку, за економічною природою як самостійний вид підприємницької діяльності, який супроводжується економічними відносинами, а з другого,  як особливий інструмент фінансування, що поєднує орендні, кредитні й майнові відносини та забезпечує технічне переозброєння підприємств за допомогою прямих інвестицій в матеріальній чи грошовій формах. З цього випливає, що лізинг має більш вагомий вплив як інструмент фінансування на інвестиційну діяльність підприємства, ніж банківський кредит та придбання основних засобів за власні кошти.

Дослідження автором функцій лізингу дали можливість обґрунтувати такі функції лізингу, як інвестиційна та операційна. Сутність інвестиційної функції лізингу ґрунтується на тому, що суб’єкти господарювання за допомогою лізингу вирішують свої інвестиційні потреби. Операційна функція пов’язана з основною операційною діяльністю.

У ході проведеного дисертаційного дослідження автором було встановлено, що лізинговим відносинам притаманні як переваги, так і недоліки. Узагальнюючи їх, можна визначити ефективність лізингу для інвестиційних процесів у діяльності підприємства, яка проявляється в тому, що лізинг: а) розширює як фінансові можливості підприємства, так і платоспроможний попит на основні засоби та виступає важливим інструментом регулювання економіки; б) сприяє прискоренню відновлення техніки і удосконаленню технології виробництва, підвищує темпи зростання показників ефективності економіки у всіх її складових – продуктивності праці, капітало-, ресурсо- та енергозбереження, якості продукції, а отже конкурентоздатності товарів.

Дослідження економічних умов інвестиційної діяльності українських підприємств показало, що темпи зростання ВВП в Україні впродовж останніх років (2006  2010 рр.) постійно скорочувалися (в 2006 році  107,9%, в 2008 році – 102,1%, а за прогнозними показниками в 2010 році становитиме 99,2%).

Ступінь зносу основних засобів в економіці України на 1 січня 2010 року становив 60,0%, а ступінь їх придатності  40,0%; на промислових підприємствах 61,8% і 39,2% відповідно. Отже, для підтримання темпів економічного зростання в Україні існує нагальна потреба у модернізації та оновленні основних засобів.

Автором на підставі аналізу статистичних даних зроблено висновок, що рівень інвестицій в основні засоби в Україні нижчий від аналогічного показника в країнах-членах Європейського Союзу. Аналіз інвестицій в основний капітал показав значне зниження темпів вкладання інвестицій (табл.1).

^ Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал в Україні в 2002-2010 роках

(у фактичних цінах)

Показники

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20101

Інвестиції в основний капітал (млн.грн)

37178

51011

75714

93096

125253,7

188486

233081

151776,8

111284,4

Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього року, %

108,9

131,3

128,0

101,9

119,0

129,8

97,4

58,5

73,3
  1   2   3

Схожі:

Жолнерчик ганна юріївна iconКиївський національний університет імені тараса шевченка марченко ганна юріївна удк 368: [336. 77: 332. 2] Страхування ризиків іпотечного кредитування в україні
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Жолнерчик ганна юріївна iconГлуха Ганна Яківна
Глуха Ганна Яківна директор навчально-методичного центру дуеп імені Альфреда Нобеля
Жолнерчик ганна юріївна iconСтанкевич Ірина Юріївна Сушич Катерина Сергіївна Твєрітіна Єкатерина Євгенівна Ткач Юлія Юріївна Шама Марія Борисівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс
За більш детальною інформацією звертайтесь до відбіркової комісії факультету біотехнології та екологічного контролю, б-306,307
Жолнерчик ганна юріївна iconСписок диссертантов кафедры внутренней медицины им. А. Я. Губергрица Доннму за 2010-2011 гг. Якименко Єлізавета Юріївна. Диплом кандидата медицинских наук дк №063125
Якименко Єлізавета Юріївна. Диплом кандидата медицинских наук дк №063125 решение президиума вак 26. 01. 2011 г., протокол
Жолнерчик ганна юріївна iconПеринська Юлія Юріївна Поза конкурс

Жолнерчик ганна юріївна iconІсторія денне Москаленко Катерина Юріївна

Жолнерчик ганна юріївна iconЛавріцька Юлія Юріївна відмінно за конкурс

Жолнерчик ганна юріївна iconКрижанівський Володимир Володимирович 70,0 + Бугера Лариса Юріївна 68,0 диплом

Жолнерчик ганна юріївна iconПерепелиця Сергій Валерійович 37,0 + Бугера Лариса Юріївна 37,0 диплом

Жолнерчик ганна юріївна iconЛавріцька Юлія Юріївна відмінно за конкурс
move to 1192-20665
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи