Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Скачати 399.76 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Сторінка1/3
Дата25.02.2014
Розмір399.76 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


БОЛДИРЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 336.71

АНТИКРИЗОВЕ

УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2012


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Раєвський Костянтин Євгенович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри банківської справи


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кузнєцова Людмила Вікторівна, Одеський національний економічний університет,

завідувач кафедри банківської справи

кандидат економічних наук, доцент

^ Клюско Лідія Антонівна, Національний університет державної податкової служби

України,

доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу


Захист відбудеться "15" березня 2012 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.


Автореферат розісланий "14" лютого 2012 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін A.M.
^


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Посилення процесів глобалізації та фінансової інтеграції в сучасному світі потенційно підвищують ймовірність виникнення та розповсюдження кризових явищ, зумовлюють появу нових викликів та загроз як на рівні національних економік, так і в окремих галузях. За таких обставин актуалізується завдання розробки ефективних управлінських рішень та формування системи заходів антикризового управління діяльністю суб’єктів підприємництва. З особливою гостротою ці питання постають у банківській сфері, адже банки виконують функцію збереження суспільного капіталу, тому до їх фінансової стійкості та надійності пред’являються особливо високі вимоги.

В сучасному глобальному середовищі небезпека кризи існує завжди, а отже її необхідно передбачати та прогнозувати. Це означає, що проблеми формування ефективної системи антикризового управління банками залишаються актуальними незалежно від економічної ситуації чи фази ділового циклу, адже банк може потрапити в складне фінансове становище навіть в період загального економічного підйому. Глобальна фінансова криза 2008 року показала, що існуючі підходи до регулювання банківської діяльності та антикризового управління банками не відповідають вимогам сучасного динамічного середовища, а отже потребують удосконалення та логічного переосмислення як на міжнародному рівні, так і на рівні окремих країн.

Розробці питань управління банківською діяльністю присвятили свої праці багато зарубіжних учених: Г. А. Афанасьєв, Т. Бекан, Фр.Ж. Гуіяр, Дж. Долан, Дж.Н. Келлі, Т. Копланд, Р. Коул, Т. Коллер, Дж.А. Пландер, П. П. Бунич, М. З. Бор, А. Г. Грязнова, А. В. Глаголєв, О. І. Лаврушин, Б. З. Мільнер, В. М. Усоскін. Вагомий внесок у дослідження проблем підвищення фінансової стійкості, надійності та платоспроможності банків, їх функціонування в умовах глобальної фінансової кризи зробили вітчизняні науковці М.Д. Алексєєнко, О.І. Барановський, О.Д. Вовчак, О.В. Дзюблюк, Л.В. Кузнецова, Л.А. Клюско, І.О. Лютий, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, М.І. Cавлук, В. К. Сенчагов, О. Л. Рогова, О.О. Терещенко, М. А. Федотова та ін.

Однак, багато питань антикризового управління банком залишається не вирішеними як в теоретичному, так і в практичному аспектах. В науковій літературі недостатньо уваги приділяється комплексному підходу до дослідження проблематики антикризового управління банками в умовах значного ускладнення ведення банківського бізнесу та зростання конкуренції з боку банків з іноземним капіталом, недостатньо вивчені причини виникнення кризових явищ, не розроблені відповідні механізми нейтралізації кризових ситуацій. Також не сформовано підґрунтя для створення ефективних механізмів запобігання банкрутств і процедур фінансового оздоровлення банків. Особливої уваги потребують проблеми забезпечення стабільності та безпеки банківської системи з огляду на відкритість національної економіки. Актуальність, теоретична та практична значущість вирішення зазначених питань для розвитку банківської системи України обумовили вибір теми дисертації, її мету та завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри менеджменту банківської діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Удосконалення регулювання та управління банківською діяльністю в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0107U001333). Автором досліджено особливості процесу антикризового управління банками, розвинуто методичні засади діагностики фінансової стійкості банку, удосконалено антикризові заходи та методи виходу банку з кризи.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних засад антикризового управління банківськими установами та розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення діагностики, попередження та подолання кризових явищ в банківському секторі.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення завдань, що визначили логіку дослідження та структуру роботи:

- дослідити сутність та значення антикризового управління в банківській діяльності;

- проаналізувати етапи розвитку банківської системи з погляду антикризового управління;

- визначити мету, завдання, інструментарій та сформувати концептуальні засади антикризового управління банком;

- узагальнити методичні підходи до визначення фінансової стійкості банку з метою їх удосконалення;

- розробити методику діагностики фінансової стійкості банку, спрямовану на раннє виявлення та попередження кризових ситуацій;

- розробити пропозиції щодо забезпечення економічної безпеки банківської системи та окремого банку;

- обґрунтувати рекомендації щодо удосконалення механізмів фінансового оздоровлення банківської системи та її інститутів;

- визначити напрями активізації участі держави в процесі реструктуризації банківської системи в межах антикризового управління;

- обґрунтувати напрями стратегічної антикризової орієнтації реформування банківської системи.

^ Об’єктом дослідження є процес антикризового управління банківськими установами.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають з приводу діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ в банківській діяльності як на мікро-, так і макрорівнях.

^ Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань були використані такі методи: діалектичний – для розкриття економічного змісту антикризового управління; системний – при обґрунтуванні концептуальних засад антикризового управління банком; історико-логічний – для вивчення етапів розвитку банківської системи України; коефіцієнтний – для розробки методичних підходів до діагностики фінансової стійкості банку; економіко-статистичний – для обробки інформації при розрахунках показників, що характеризують фінансову стійкість банку через достатність капіталу, рівень ділової активності, ліквідності та рентабельності; табличний і графічний – для відображення результатів дослідження; порівняння, узагальнення та систематизації – при дослідженні і оцінці методів діагностики банку з метою прогнозування кризових явищ; економіко-математичні – при діагностуванні передбачення кризи на основі методу теорії нечіткої логіки; комплексно-системний – для вивчення положень вітчизняного законодавства та нормативів з регулювання банківської діяльності.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, рішення Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, укази Президента, які регламентують діяльність банківської системи, нормативні документи і статистичні матеріали Національного банку України, методичні матеріали міжнародних організацій, результати досліджень зарубіжних і вітчизняних учених з питань антикризового управління в банківському секторі.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в поглибленні теоретичних засад антикризового управління банківськими установами та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення діагностики, попередження та подолання кризових явищ в банківському секторі.

вперше

  • розроблено концептуальні засади антикризового управління банківськими установами: 1) обґрунтовано, що в банківській сфері, на відміну від інших видів економічної діяльності, антикризове управління реалізується на двох рівнях: на макрорівні органами державного управління та на мікрорівні – власниками і менеджментом банку; 2) сформульовано мету, завдання та інструментарій антикризового управління банком на кожному з цих рівнів; 3) визначено, що антикризове управління банком включає комплекс заходів, об’єднаних у два блоки: фінансова діагностика, моніторинг, попередження кризових ситуацій в банку; антикризові заходи, спрямовані на нейтралізацію, подолання кризових явищ та фінансове оздоровлення банку. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність процесу антикризового управління банками на всіх рівнях управління;

удосконалено

  • методичні підходи до діагностики фінансової стійкості банку: розроблено методику обчислення інтегрального показника фінансової стійкості банку та економіко-математичну модель передбачення банкрутства банківської установи із застосуванням теорії нечіткої логіки. На відміну від існуючих, запропоновані підходи дозволяють заздалегідь виявити зростання ризиків та спрямовані на попередження кризових ситуацій в банку;

  • концептуальні засади участі Національного банку України в процесі реструктуризації банківської системи щодо обґрунтування необхідності урегулювання на законодавчому рівні питань: щодо надання права НБУ фінансувати заходи, спрямовані на запобігання банкрутства банків; передбачення можливості за певних обставин не застосовувати надзвичайні заходи наглядового реагування щодо банківських установ; надання повноважень щодо активного втручання НБУ в діяльність проблемних банків; розширення повноважень тимчасових адміністраторів;

  • сукупність індикаторів-параметрів безпеки банківської системи та обґрунтовано їхні граничні значення на основі виявлення взаємозв’язків між показниками економічної безпеки банківської діяльності та напрямами діагностики фінансової стійкості банків;

  • визначення поняття «ризик негативно-недобросовісної банківської практики», розроблено класифікацію негативно-кризових впливів на розвиток банківської системи, в якій враховано взаємозв’язок і взаємовплив окремих кризових ситуацій в банківській системі;

набули подальшого розвитку:

  • поняття «антикризове управління банком», яке запропоновано трактувати як сукупність економічних відносин, що виникають з приводу діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ в банківській діяльності як на макро-, так і мікрорівнях;

  • стратегічна антикризова орієнтація реформування банківської системи України, що ґрунтується на систематизації причин виникнення кризових ситуацій в банківській сфері та включає такі основні заходи їх попередження: забезпечення транспарентності банківської діяльності; формування системи запобігання банкрутству банків; підвищення ефективності процедур тимчасової адміністрації та ліквідації банків. Реалізація заходів стратегічної антикризової орієнтації дозволить нейтралізувати негативні тенденції, що визначають кризовий потенціал вітчизняної банківської системи;

  • періодизація розвитку банківської системи України, здійснена з погляду антикризового управління, що дозволило виокремити етапи еволюції механізмів, процедур та інструментарію антикризового управління банком та їх функціональну орієнтацію.

^ Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні концептуальних засад антикризового управління банківськими установами. Низка теоретичних положень доведена автором до рівня практичних рекомендацій, які можуть бути використані НБУ – для ранньої діагностики фінансової стійкості банків, контролюючими органами – для попередження кризових явищ в банках, банківськими установами – при розробці стратегії і тактики антикризового управління банком. Окремі результати можуть бути використані для підготовки нормативно-правових документів з питань регулювання банківської діяльності та в процесі розробки концепції економічної безпеки банківської системи України. Результати дослідження можуть використовуватися банківськими установами в процесі практичної організації внутрішнього контролю та моніторингу з метою попередження виникнення кризових ситуацій.

Результати дослідження використано в процесі відновлення діяльності банків під час запровадження тимчасової адміністрації ВАТ «Інпромбанк» (довідка від 05.10.2010 № 1348/010-1463), Промінвестбанку (довідка від 09.12.2011 № 04/1-7/1526) та при здійсненні рекапіталізації банків АБ «Укргазбанк» та АКБ «Київ» за рахунок держави (довідка Національного банку України від 11.12.2011 № 55-013/15672-13466). Окремі положення і висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку» та «Тимчасова адміністрація та ліквідація банків» (довідка від 15 листопада 2011 р.)

^ Особистий внесок здобувача. Сформульовані у роботі наукові результати, висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору і є його науковим здобутком, одержаним самостійно. Наукові положення та результати відображені в публікаціях автора.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: Всеукраїнська науково-практична конференця «Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні» (м. Київ, 27 лютого 2004 року), Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг» (м. Харків, 30 вересня 2010 року), Х Ювілейна Міжнародна наукова конференця «Еколого-соціальні орієнтири бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу: цивілізаційні виклики» «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» (м. Житомир, вересень 2011 року), II Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ, 3 листопада 2011 року).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 3,1 д.а., у тому числі 6 статей - у наукових фахових виданнях, 4 – в інших виданнях.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 195 сторінок. Дисертація містить 14 рисунків на 7 сторінках, 26 таблиць на 20 сторінках та 5 додатків на 19 сторінках. Список використаних джерел налічує 152 найменування і займає 12 сторінок.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів.

^ У розділі 1 “Теоретичні засади антикризового управління банками” досліджено сутність, роль та значення антикризового управління банківськими установами, проаналізовано тенденції розвитку банківської системи з погляду антикризового управління, сформовано концептуальні засади антикризового управління банком.

Антикризове управління зазвичай визначається як набір управлінських дій, спрямованих на запобігання та боротьбу з кризами, тобто антикризове управління є механізмом, успішна реалізація якого забезпечує стабільну беззбиткову діяльність економічних суб’єктів. Згідно сучасних поглядів на зміст антикризового управління, воно включає не лише заходи, спрямовані на вихід з кризи, а насамперед, заходи попередження кризових явищ та профілактику банкрутства. За результатами узагальнення та систематизації поглядів учених визначено, що антикризове управління – це процес виявлення, попередження та подолання кризових явищ та ситуацій, він триває постійно, адже моніторинг ризиків та можливих загроз має здійснюватися безперервно.

За результатами дослідження еволюції банківської системи України з позицій антикризового управління виокремлено основні етапи: 1) формування дворівневої банківської системи України, акціонування комерційних банків та значне збільшення кількості банківських установ (1987-1994 рр.); 2) період кризових явищ на фінансових ринках, посилення контролю з боку НБУ за діяльністю комерційних банків (1995–1999 рр.); 3) період оздоровлення та відносної стабілізації банківської системи (2000–2005 рр.); 4) входження іноземного банківського капіталу (друге півріччя 2005 – перше півріччя 2008 рр.); 5) системна банківська криза (друге півріччя 2008–2009 рр.); 6) посткризовий період (2010 р. - по теперішній час). Здійснена періодизація показала, що ознаки нестабільності були характерні як для кризових періодів розвитку банківської системи, так і для періодів відносної стабільності, адже на кожному з етапів завжди існували проблемні банки, хоча їх частка в окремі періоди суттєво коливалася (табл.1).


^ Таблиця 1

Проблемні банки в банківській системі України*

Період/назва

2006

2007

2008

2009

2010

Загальна кількість банків

170

175

184

182

176

Банки, в яких введено тимчасову адміністрацію

2

1

2

22

4

Частка в загальній кількості банків, %

1,18

0,57

1,09

12,09

2,27

Банки в стадії ліквідації

19

19

13

14

18

Частка в загальній кількості банків, %

11,18

10,86

7,07

7,69

10,23

Виключено з Державного реєстру банків

6

1

7

6

6

Частка в загальній кількості банків, %

3,53

0,57

3,81

3,30

3,41
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
move to 531-85337
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи