Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Скачати 343.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Дата25.02.2014
Розмір343.11 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


Майборода Ірина Сергіївна


УДК 336.77


ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ.^ Науковий керівник

кандитат економічних наук, доцент

Романишин Володимир Ористович

ДВНЗ „Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”,

доцент кафедри фінансів підприємств.

^ Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Костирко Лідія Андріївна,

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля,

завідувач кафедри фінансів;


кандидат економічних наук, доцент

^ Прокопенко Валерія Юріївна,

Харківський національний університет внутрішніх справ,

доцент кафедри гуманітарних та економічних наук.Захист відбудеться „___” березня 2012 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49г, ауд. 601.


Автореферат розісланий „15” лютого 2012 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор А.М Поддєрьогін


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Функціонування і розвиток сільського господарства, як стратегічної галузі національної економіки України, значною мірою залежить від організації кредитних відносин в аграрній сфері. Ефективна діяльність аграрних підприємств не можлива без постійного залучення позикових коштів. На стан їх кредитоспроможності впливає збиткова діяльність значної кількості підприємств. Незважаючи на трансформаційні процеси в АПК, не вдалося досягти стійкого зростання сільськогосподарського виробництва та забезпечення його ефективності. У 2010 році частка збиткових сільськогосподарських підприємств становила 59% їх загальної кількості.

Для створення необхідних умов успішної діяльності сільськогосподарських підприємств потрібно сформувати ефективний економічний механізм. У його складі важливе місце посідає система оцінки кредитоспроможності підприємства. Об’єктивна необхідність її використання в аграрній сфері економіки пов’язана з особливостями сільськогосподарського виробництва, нерівномірністю обороту коштів підприємств та значними коливаннями потреби у них.

Напрацювання щодо вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні, адекватні ринковим умовам, хоча і зроблені, проте на сьогоднішній день ця проблема, особливо в сільськогосподарському господарстві, ще залишається не вирішеною. Це, у свою чергу, пояснює і недостатній рівень кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Питома вага кредитних ресурсів в обслуговуванні обігових коштів у сільському господарстві є низькою. Цим зумовлюється необхідність вдосконалення методів і впровадження методики оцінки кредитоспроможності підприємства, яка б сприяла розвитку кредитування сільського господарства.

Серед праць, присвячених дослідженню оцінки кредитоспроможності та проблем вдосконалення кредитних відносин в аграрній сфері, на особливу увагу заслуговують праці зарубіжних авторів У.Бівера, Л.Хоффманна, Є.Бріхгема, В.Хорна, Дж.Кейнса, а також вітчизняних учених В.Андрійчука, В.Гончаренка, Т.Доманчука, Т.Дудара , С.Дусановського, В.Зіновчука, Л.Костирко, О.Крисального, П.Лайко, М.Малік, А.Мороза, О.Могильного, В.Паламарчука, Б.Пасхавера, В.Поплавського, Л. Примостка, М.Савлука, П.Саблука, А.Стельмащука, А.Чухно, І.Яремчука. Разом з тим у більшості опублікованих наукових праць вітчизняних учених не визначено особливості та напрями вдосконалення методів оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств, які б враховували вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на її рівень. Це потребує продовження досліджень з метою розробки адекватних заходів вирішення зазначених питань.

Актуальність, науково-теоретична та практична значимість удосконалення оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств зумовили вибір теми дисертаційної роботи, обґрунтування її мети і завдань.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темами „Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U004358) та „Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва” (державний реєстраційний номер 0111U007426). Особисто автором досліджені особливості оцінки кредитоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств та стан їх кредитування, запропоновано вдосконалення методичних основ оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств, а також комплекс заходів щодо державної підтримки кредитування сільського господарства.

^ Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних положень та вдосконалення методичних підходів до аналізу й оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств, розроблення заходів з метою підвищення їх кредитоспроможності.

Досягнення поставленої мети зумовило потребу вирішення таких завдань:

- поглибити дослідження економічної сутності поняття „кредитоспроможність”;

- критично проаналізувати методики аналізу кредитоспроможності позичальників, які використовуються у вітчизняній практиці, і виявити їх позитивні сторони і недоліки;

- з’ясувати особливості ведення бізнесу в АПК України, які необхідно враховувати при аналізі кредитоспроможності підприємства;

- узагальнити зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств і обґрунтувати можливості його використання в Україні;

- визначити комплекс якісних і кількісних показників, які необхідно враховувати при оцінці кредитоспроможності сільськогосподарського підприємства;

- дослідити галузеві закономірності та встановити оптимальні значення щодо показників кредитоспроможності на основі аналізу фінансової звітності сільськогосподарських підприємств;

- обґрунтувати доцільність використання базової заставної вартості сільськогосподарських угідь при оцінці кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств і надати пропозиції щодо удосконалення методики її розрахунку;

- розробити методику оцінки кредитоспроможності сільськогосподарського підприємства, що враховує галузеву специфіку підприємства.

^ Обєкт дослідження - механізм кредитування сільськогосподарських підприємств України.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади формування оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.

^ Методи дослідження. У процесі роботи застосовувалися такі методи економічних досліджень: системно-структурний - при оцінці стану розвитку кредитних відносин; абстрактно-логічний - при визначенні структури кредитування сільського господарства; синтезу – для всебічного вивчення об'єкта дослідження; стохастичного та детермінованого аналізу – для визначення та прогнозування фінансового стану позичальника в процесі оцінки кредитоспроможності; експертних оцінок і сценаріїв, психологічного і морфологічного аналізу – для формування підходів до вдосконалення методів оцінки кредитоспроможності позичальників; порівняльного аналізу – для визначення спільних рис різних підходів до аналізу позичальників; балансовий метод та економіко-статистичні методи – для обґрунтування нормативних значень показників фінансового стану підприємств.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі акти Верховної Ради України, нормативні акти Кабінету Міністрів України, Національного банку України, інших органів виконавчої влади, положення та інструктивні матеріали ПАТ „ІМЕКСБАНК”, ПАТ „Комерційний банк Експобанк”, ПАТ „Український інноваційний банк” та інших вітчизняних та закордонних банків.

У дослідженні використані статистичні дані Національного Банку України, Державного комітету статистики України, Миколаївського обласного управління статистики, Херсонського обласного управління статистики, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, інтернет-ресурси офіційних веб-сторінок державних органів виконавчої влади та інших зарубіжних країн, річна фінансова звітність п'ятнадцяти сільськогосподарських підприємств південного регіону України, а також праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем кредитування та оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичних підходів до оцінки кредитоспроможності сільськогосподарського підприємства. Наукову новизну визначають такі положення:

вперше:

- розроблено методичні засади оцінки кредитоспроможності підприємств на основі комплексного підходу до визначення фінансового стану та якісних показників фінансово-господарської діяльності підприємств з урахуванням галузевих особливостей сільського господарства, що дозволило визначити інтегрований рейтинг підприємств на основі врахування фінансового, управлінського і галузевого рейтингів, рейтингу регіону і підприємств;

удосконалено:

- трактування поняття «кредитоспроможність», в якому на відміну від існуючих, наголошується не лише на фінансовій і правовій можливості позичальника залучати кошти, але й на забезпеченні повернення кредиту з відсотками у строк, встановлений договором, в умовах невизначеності, специфічних галузевих, регіональних, а також індивідуальних особливостей. Запропоноване визначення дозволяє сконцентрувати увагу на комплексності і багатоаспектності цього поняття;

– теоретико-методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємства на основі сукупності фінансових показників за рахунок усунення тих, які дублюються, однак найбільш повно відображають фінансово-господарську діяльність підприємства. Це дозволить підвищити об’єктивність оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств;

- методичне забезпечення розрахунку базової заставної вартості сільгоспугідь, яка ґрунтується на кадастровій оцінці вартості землі з урахуванням ризиків і фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Використання базової заставної вартості сільськогосподарських угідь підвищить рівень кредитоспроможності підприємств, що сприятиме покращенню умов кредитування і доступності кредитів;

набули подальшого розвитку:

- система регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств, яка базується на використанні державного фонду субсидійного кредитування, що дозволяє зменшити кредитні ризики комерційного банку;

- принципи формування інформаційного забезпечення та основні вимоги до даних, які використовуються в процесі аналізу позичальника за рахунок врахування стандартів до рейтингування активів з метою підвищення достовірності оцінки кредитоспроможності.

^ Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні підходи і методичні рекомендації дисертаційного дослідження доведені до рівня конкретних пропозицій, та спрямовані на формування ефективного механізму кредитування у сільському господарстві. Розроблені методичні рекомендації для визначення кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств і вибору на цій основі конкретних механізмів кредитування можуть бути використані на підприємствах, у публічних акціонерних товариствах, при формуванні кредитної політики держави.

Окремі положення та рекомендації, викладені у дисертації, знайшли свою реалізацію зокрема: рекомендації щодо системи регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств, яка, на відміну від відомих, базується на використанні державного фонду субсидійного кредитування, що дозволяє зменшити кредитні ризики банку - в діяльності Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження № 77-/06 09-01-29/11/11 від 17.03.2011 р.).; концептуальні основи формування методики оцінки кредитоспроможності підприємств на основі комплексного підходу до вивчення їх фінансового становища – в діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України для вдосконалення механізму кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (довідка про практичне застосування результатів дисертації № 37- 31/11 від 11.05.2011р.); питання розробки системи регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств - при здійсненні відповідних щорічних обласних заходів спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження № 99-1-13 від 18.03.2011 р. видана Миколаївською районною державною адміністрацією).

Сформульовані в дисераційному дослідженні практичні рекомендації використані в практичній діяльності ПАТ „ІМЕКСБАНК” у м. Миколаїв (акт впровадження № 890 від 25.03.2011р.), Товариства з обмеженою відповідальністю „Сандора” (акт впровадження № 10-05-641 від 28.03.2011р.), Дочірнього сільськогосподарського підприємства „Миколаївська птахофабрика” ЗАТ „АВАЛЬ-ЕТАЛОН” (акт впровадження № 547 від 23.04.2011р.), Закритого акціонерне товариства „Баштанський сирзавод” (акт впровадження № 941 від 28.04.2011р.).

Прикладне значення результатів дисертації підтверджується довідкою про їх використання комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України під час внесення змін до закону України „Про державну підтримку сільського господарства України” (довідка № 04-11/15-319 від 21.11.2011 р.).

Результати дисертації використовувались в навчальному процесі ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (Акт упровадження результатів науково-дослідної роботи від 12.09.2011р.).

^ Особистий внесок автора. Сформульовані у роботі наукові результати, що виносяться на захист одержані автором самостійно і є його науковим доробком.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження апробовано на 7 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: „Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації” (Житомир, 2009 р.), „Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України” (Київ, 2009 р.), „Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи” (Київ, 2009 р.), „Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (Луганськ, 2010 р.), „Розвиток агробізнесу в Україні:проблеми, пріоритети, перспективи” (Житомир, 2010 р.), „Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку” (Сімферополь, 2010 року), „Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" (Київ, 7 жовтня, 2011 року).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у 12 наукових працях (загальний обсяг 4,1 д.а.), з них 6 - у наукових фахових виданнях, 6 – у матеріалах і тезах конференцій.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 169 сторінок. Вона містить 29 таблиці на 13 сторінках, 10 рисунків на 4 сторінках, 5 додатків на 55 сторінках. Список використаних джерел нараховує 172 найменування.
^


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, та методи дослідження; сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.


У розділі 1 Теоретичні основи визначення кредитоспроможності підприємств” вивчено і критично проаналізовано основні підходи до визначення поняття «кредитоспроможність»; обґрунтовано теоретичні та методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств; узагальнено особливості організації кредитування сільськогосподарських підприємств в зарубіжних країнах та можливості їх використання в Україні.

Узагальнення існуючих підходів до визначення поняття «кредитоспроможності» засвідчило неоднозначність його трактування у наукових джерелах. У дисертації запропоновано власне визначення поняття кредитоспроможності підприємства як фінансової і правової можливості позичальника залучати позикові кошти, та забезпечення в умовах невизначеності і специфічних галузевих, регіональних, а також індивідуальних особливостей діяльності суб’єктів підприємництва повернути кредит з відсотками у строк, встановлений договором. Дане визначення розкриває комплексність і багатоаспектність поняття «кредитоспроможність».

Узагальнення існуючих методичних підходів до оцінки кредитоспроможності підприємств засвідчило, існування двох груп методик: комплексних та рейтингових. Комплексні методики оцінки кредитоспроможності широко використовуються публічними акціонерними товариствами, проте, вони мають “емпіричний характер”, недостатній рівень теоретико-методичного обґрунтування, недостатнє використання математичного апарату. Основний акцент при їх застосуванні робиться на суб’єктивній оцінці експертів. Рейтинговим методикам оцінки кредитоспроможності притаманні такі недоліки: статичність, можливість завищення нормативних значень показників, відсутність достатнього обсягу інформації для прогнозування майбутніх грошових надходжень і платежів, відсутність врахування галузевої специфіки діяльності позичальника. Аналіз зарубіжного досвіду оцінки кредитоспроможності позичальника дозволив зробити висновок, що розроблені методики придатні для застосування у розвинутих ринкових економіках, а тому їх використання у практичній діяльності вітчизняних підприємств можливе лише за умови врахування специфіки формування кредитоспроможності українських підприємств.

У ході дослідження виявлено, що методики оцінки кредитоспроможності, що використовуються вітчизняними банками, як правило, зводяться до розрахунку фінансових коефіцієнтів, що, на нашу думку, є недостатнім для прийняття рішення про доцільність кредитування того або іншого підприємства. Вказаний підхід не враховує додаткові чинники кредитоспроможності, зокрема, передане в заставу майно, регіональні ризики, кредитну історію підприємства і суб'єктивні чинники кредитоспроможності. Для усунення зазначених недоліків обгрунтовано необхідність здійснювати як системний аналіз фінансового стану підприємства, так і врахувати якість управління, репутацію керівництва, ринкові позиції та галузеві особливості функціонування підприємства при оцінці його кредитоспроможності.

Дослідження зарубіжного досвіду кредитування сільського господарства дозволило з’ясувати особливості його організації, що надало можливість обґрунтувати необхідність його врахування при кредитуванні сільськогосподарських підприємств України, а саме:

-   роль кредиту як джерела капіталу обмежена суворими правовими рамками: щодо термінів і порядку погашення позик, підвищення вартості кредиту в міру збільшення обсягу позикових коштів, дії принципу зростаючого ризику, відповідно до якого наростання частки використовуваних господарством позикових коштів викликає несприятливий влив на кредитоспроможність підприємства;

- терміни погашення кредиту знаходяться в прямій залежності від функціональної спрямованості позички. Коротко- та середньострокові кредити використовуються для фінансування поточних витрат і поповнення оборотних коштів, довгострокові - на оновлення і розширення основних засобів. Більше половини заборгованості сільськогосподарських виробників припадає на довгострокові позики;

- різноманітність способів погашення кредитів надає виробникам сільськогосподарської продукції широкий вибір оптимальних за економічними параметрами способів повернення позик відповідно до їх господарських можливостей. Пільговий режим кредитування розширює доступ до кредитних ресурсів усім сільськогосподарським виробникам;

- відмінною особливістю фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників багатьох зарубіжних країн є встановлення істотних пільг, як правило, за рахунок субсидування державою виплат підприємствами процентних ставок за банківськими кредитами та за участь у фінансуванні різних проектів;

   - фінансовим обслуговуванням сільськогосподарських підприємств займається розгалужена мережа спеціалізованих комерційних та кооперативних банків, страхових компаній, ощадних кас та інших кредитних інститутів. У Франції, Швеції, Нідерландах та Ізраїлі більшість фінансових операцій в агропромисловому комплексі здійснюється за допомогою одного-двох великих спеціалізованих банків.

У розділі 2 Аналіз стану кредитних відносин та методик оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств” визначено основні тенденції та проблемні аспекти розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств України за 2006-2011 роки, здійснено аналіз ефективності методик визначення кредитоспроможності підприємств провідними вітчизняними банками, які згідно з проведеним дослідженням займають основне місце за обсягом надання кредитів сільськогосподарським підприємствам. Досліджено, узагальнено й надано пропозиції щодо удосконалення методики оцінки фінансового стану при оцінці кредитоспроможності підприємств.

В результаті дослідження кредитування сільськогосподарських підприємств з 2006 р. по 2011р. автором було встановлено, що державна підтримка сільського господарства знизилася з 12 млрд. грн. у 2009 році до 10,6 млрд. грн. у 2011 році. Таке відношення з боку Уряду до сільськогосподарських підприємств є неприпустимим. Адже капіталізація галузі є вкрай низькою при тому, що постійно зростають ціни на мінеральні добрива, пальне, техніку, запасні частини. Потреба у наданні державної підтримки сільськогосподарським підприємствам через механізм здешевлення кредитів сягає обсягу не менше 1,8 млрд. грн., на створення оптових ринків сільськогосподарської продукції - 300 млн. грн. Динаміка банківського кредитування свідчить, що станом на 01.12.2010 сільськогосподарські підприємства залучили 8,85 млрд. грн. кредитів, що на 53,7 % більше, ніж за відповідний період 2009 р. Станом на 1 грудня 2011 р. у структурі кредитування сільськогосподарських підприємств переважали середньострокові кредити (від 1 до 5 років) – 36 018 млн. грн. Довгострокові кредити (більше 5 років) становили лише 3 998 млн. грн., і 23 641 млн. грн.- кредити на строк до 1 року. Найнижчу ж питому вагу у структурі наданих кредитів посідають довгострокові кредити - 17,3%, що є негативним явищем, оскільки більше 60% сільськогосподарських підприємств країни мають потребу у залученні позикових коштів на триваліший період часу.


У ході дослідження проведеного на даних вибірки сільськогосподарських підприємств Південного регіону України виявлено досить низький рівень їх кредитоспроможності, що обумовлено сукупністю факторів. Дисертантом запропоновано групування основних факторів низької кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств:

- галузеві фактори: сезонність виробництва і попиту на продукцію та пов’язані з цим коливання обсягів грошових надходжень і платоспроможності позичальника, залежність від погодних умов, складність обліку витрат, специфічність застави (галузеві фактори впливу є головними);

- економічні фактори: нерозвиненість ринку сільськогосподарської продукції та недієвість цінової політики держави, залежність ціни на сільськогосподарську продукцію від попиту на неї експортерів, відсутність ефективного страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників, недостатність довгострокових грошових коштів для інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств;

- інші фактори: відсутність єдиної методики оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств, недосконалість механізмів їх кредитування.

Результати проведеного аналізу оцінки кредитоспроможності на підприємствах сільськогосподарської галузі показали, що при майже однаковому наборі фінансових коефіцієнтів та їх значному внеску в загальну оцінку кредитоспроможності (від 80 до 90%), було отримано різну оцінку класу позичальника одними і тими ж підприємствами у різних банках. Тому в дисертації обґрунтовано необхідність удосконалення та уніфікації методики оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Автором доведено, що показники фінансового стану, які враховуються при оцінці кредитоспроможності підприємств повинні знаходиться у меншій залежності один від одного і найбільш повно відображати окремі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства. З урахуванням таких підходів, запропонована система фінансових показників, які всебічно характеризують окремі сторони діяльності сільськогосподарського підприємства і при цьому утворюють таку сукупність, що дає вичерпне уявлення про фінансовий стан підприємства. У дисертації обґрунтовано застосування для аналізу фінансового стану підприємства при оцінці його кредитоспроможності таких показників: коефіцієнт боргового навантаження (К1), коефіцієнт відношення скоригованих активів до короткострокових зобов’язань (К2), коефіцієнт відношення загального ліміта кредитування до власного оборотного капіталу (К3), коефіцієнт автономії (К4), коефіцієнт рентабельності (К5), коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (К6), коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (К7), коефіцієнт оборотності запасів (К8), коефіцієнт рентабельності власного капіталу (К9).

Розрахунок коефіцієнта детермінації між запропонованими фінансовими показниками засвідчив відсутність тісного зв’язку між ними. Таким чином, обрана сукупність складається з таких фінансових показників, які найменшим чином дублюють один одного, що, в свою чергу, підвищує об’єктивність оцінки кредитоспроможності підприємства.

Аналіз фінансового стану вибірки сільськогосподарських підприємств Південного регіону України дозволив обґрунтувати рекомендовані значення цих фінансових показників в з урахуванням специфіки сільського господарства (Табл.1).

Таблиця 1

^ Рекомендовані значення фінансових показників для сільськогосподарських підприємств

Показник

Значення фінансових показників сільськогосподарських підприємств

Низький

Середній

Високий

К1

> 2,0

> 1,5

≤ 1,5

К2

<0,8

<1

≥ 1

К3

>1,5

>1

≤ 1

К4

<0,3

<0,6

≥ 0,6

К5

<10%

<20%

≥ 20%

К6

<70

<45

≤ 45

К7

>75

>50

≤ 50

К8

>60

>40

≤ 40

К9

<15%

<35%

≥35%

Загальний бал

0,5

1

1,5
^

Джерело: розроблено автором


Дослідження кредитоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств засвідчило недостатність у них застави, що обмежує обсяги залучення кредитів. У дисертації запропоновано використовувати сільськогосподарські угіддя для забезпечення отриманих кредитів. З цією метою для груп підприємств з різним рівнем фінансової стійкості розрахована шкала базової заставної вартості сільськогосподарських угідь. Розрахунок шкали базової заставної вартості сільськогосподарських угідь пропонується здійснювати на основі кадастрової оцінки вартості землі з використанням розробленого коефіцієнта коригування, який враховує фінансову стійкість підприємства.

^ У розділі 3 „Удосконалення оцінки та підвищення кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств” обґрунтовано доцільність використання загального інтегрованого рейтингу підприємства при оцінці кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств; запропоновано основні шляхи підвищення кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств та напрями удосконалення їх кредитування.

У роботі сформовано новий підхід та окреслено шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємств. Обґрунтовано доцільність визначення інтегрованого рейтингу позичальника, як суми числових результатів фінансового, управлінського та галузевого рейтингів, зважених на індекс значимості, що відображає ступінь впливу на інтегрований рейтинг (рис 1).

Значне місце в дисертації займає дослідження, розробка та впровадження фінансового рейтингу підприємства, його впливу на оцінку їх кредитоспроможності. Алгоритм розрахунку фінансового рейтингу підприємства містить 25 факторів, відібраних методом експертних оцінок і об’єднаних у 5 груп: виробничий потенціал, економічна ефективність його використання, ринкова позиція, фінансовий стан
Ри


Рис.1. Визначення інтегрованого рейтингу підприємства при оцінці його кредитоспроможності

Джерело: розробка автора

підприємства та грошовий потік. У цілому зазначені групи налічують 28 показників. Такий підхід дозволить врахувати специфіку фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Принциповою особливістю аналізу фінансового стану в рамках розробленої методики є те, що аналіз фінансового стану компанії повинен здійснюватися на основі комбінованого аналізу даних управлінського і податкового обліків.

Проведений аналіз вітчизняного досвіду оцінки кредитоспроможності дозволив зробити висновок, що в Україні питанням аналізу функціонування зовнішнього середовища, галузевим особливостям, ринку збуту продукції, якості менеджменту на підприємстві не приділяється належна увага. Тому в дисертації обґрунтована необхідність визначення галузевого та управлінського рейтингу підприємства при визначенні його кредитоспроможності.

При визначенні галузевого рейтингу підприємства аргументовано доцільність врахування рівня економічного розвитку регіону при визначенні кредитоспроможності підприємств на основі аналізу показників фінансового та економічного стану регіону. У процесі дослідження доведено, що для підвищення попиту на сільськогосподарську продукцію та збільшення рівня кредитоспроможності підприємства особливого значення набуває оцінка обсягів ринку, на якому реалізується продукція. Така оцінка надасть змогу підприємствам визначити перспективи можливого загострення конкуренції в аграрному секторі, та запобігти його негативному впливу на фінансовий стан позичальника. Порівнювати своє становище на ринку підприємству варто не з його минулою часткою на ринку, а із сучасним станом ринку, його ємністю.

Галузевий рейтинг підприємства дозволяє спрогнозувати тенденції подальшого розвитку певного виду бізнесу, що є особливо цінним в процесі оцінки кредитоспроможності, особливо для сільського господарства.

У процесі дослідження доведено, що визначення управлінського рейтингу повинно базуватися на врахуванні рівня кваліфікації менеджменту та стратегічних цілей розвитку підприємства. В алгоритм розрахунку управлінського рейтингу підприємства запропоновано включати 8 груп показників. Врахування при оцінці кредитоспроможності поряд із показниками фінансового стану якісних показників його діяльності підвищує достовірність оцінки кредитоспроможності підприємства.

Запропонований метод оцінки кредитоспроможності підприємств на основі визначення інтегрованого рейтингу був апробований на досліджуваній вибірці сільськогосподарських підприємств Південного регіону України. Порівняння результатів оцінки кредитоспроможності вибірки сільськогосподарських підприємств засвідчило, що рівень кредитоспроможності трьох з п’ятнадцяти підприємств був оцінений вище ніж за традиційними методиками банків. Таким чином, застосування запропонованої методики дозволяє розширити доступ до позикових коштів сільськогосподарським підприємствам, за рахунок врахування при оцінці їх кредитоспроможності крім кількісних показників і якісних.

У процесі дослідження доведено, що для ефективного розвитку сільського господарства з метою комплексного підходу до удосконалення кредитних відносин необхідно використовувати систему державного регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств. На основі вивчення зарубіжного досвіду кредитування сільськогосподарських підприємств у дисертації обгрунтовано, що важливим елементом цієї системи в Україні має стати цільовий державний фонд субсидійного кредитування сільськогосподарських підприємств. Фонд повинен бути суб’єктом фінансово-кредитної діяльності, у тому числі на рівні міжнародних фінансово-кредитних відносин .

Обгрунтовано, що фонд має функціонувати як некомерційна структура. Усі доходи, пов'язані з його діяльністю, включаючи основну суму та відсотки за користування кредитами, за винятком оплати банківських, аудиторських та інших послуг, послуг Мінагрополітики з обслуговування фонду, мають повертатися у фонд і спрямовуватися на реінвестування подальших проектів з розвитку сільського господарства.

Для фінансування фонду пропонується використовувати такі основні джерела: кошти, одержані від реалізації продукції усіх сільськогосподарських підприємств в розмірі одного відсотка; обсяги поверненої заборгованості за раніше одержаними позичками з державного бюджету; надходження коштів від одержаного державою ввізного та вивізного мита за сільськогосподарську продукцію в розмірі 10%; надходження від повернення наданих кредитів за рахунок фонду та сплати відсотків за ці кредити; 25% коштів від обсягу податкових пільг із ПДВ, які надаються сільськогосподарським підприємствам; кошти, одержані в порядку благодійної та іншої допомоги. Використання коштів фонду повинно мати цільовий характер і визначатися положенням про цей фонд, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Реалізація запропонованих заходів забезпечить підґрунтя для створення уніфікованої методики оцінки кредитоспроможності підприємства з урахуванням галузевих особливостей, яка б комплексно характеризувала його кредитоспроможність.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання із удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Здійснене комплексне дослідження дозволило обґрунтувати такі висновки та пропозиції теоретичного і прикладного характеру:

1. На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих підходів до визначення кредитоспроможності сформульовано авторське визначення поняття кредитоспроможність підприємства як правову і фінансову можливості позичальника залучати позикові кошти, та забезпечення в умовах невизначеності і специфічних галузевих, регіональних, а також індивідуальних особливостей діяльності суб’єктів підприємництва повернути отриманий кредит з відсотками у строк, встановлений договором.

2. Результати аналізу стану фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні у 2006-2011 рр. засвідчили, що значною проблемою сільськогосподарських підприємств є недостатність коштів. Водночас, суттєво зменшені бюджетні видатки на державні програми підтримки розвитку сільського господарства, а за рядом з них – взагалі не передбачені. Обгрунтовано, що в умовах постійної нестачі коштів для сільськогосподарських підприємств одним з першочергових завдань є мобілізація необхідних внутрішніх фінансових ресурсів, та нарощування банківського кредитування сільського господарства. Це вимагає вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників.

3. На основі проведеного дослідження вибіркової сукупності сільськогосподарських підприємств Південного регіону України, виявлено досить низький рівень їх кредитоспроможності, що обумовлено рядом факторів. Автором систематизовано їх і виділено три групи факторів низької кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств: галузеві, економічні та інші фактори.

4. Аналіз зарубіжного досвіду кредитування сільськогосподарських підприємств дозволив виявити, що для країн з розвиненою ринковою економікою характерні складні і диференційовані методи оцінки кредитоспроможності клієнтів. Але така диференціація поєднується з єдиним підходом до методики оцінки кредитоспроможності, яка визначається центральним банком. Обгрунтовано, що методи визначення кредитоспроможності мають грунтуватися як на даних управлінських і податкових показниках звітності.

5. Критичний аналіз існуючих моделей оцінки фінансового стану підприємств дав можливість зробити наступний висновок, існуючі моделі оцінки фінансового стану підприємства включають фінансові показники, які дублюють один одного, а їх рекомендовані значення не диференціюються залежно від галузі економіки. Автором запропоновано систему фінансових показників, які найменшим чином дублюють один одного і при цьому дають вичерпне уявлення про фінансовий стан підприємства. На основі запропонованої системи фінансових показників, їх ваг, алгоритму розрахунку, а також рекомендованих автором значень, встановлених з урахуванням специфіки сільськогосподарських підприємств, розроблено новий підхід до оцінки фінансового стану потенційного позичальника шляхом визначення його фінансового рейтингу.

6. Комплексне дослідження чинних методик оцінки кредитоспроможності підприємств дозволило зробити висновок, що вони потребують вдосконалення. З цією метою запропоновано узагальнений підхід до оцінки кредитоспроможності позичальника, який базується на поєднані комплексного аналізу фінансованого стану підприємства і використанні якісних показників його діяльності та урахуванні впливу його галузевого і управлінського рейтингів.

7. Потреба в визначенні управлінського та галузевого рейтингу потенційного підприємства-позичальника та врахування його впливу на рівень кредитоспроможності на основі використання запропонованої у дисертації методики оцінки кредитоспроможності зумовлена особливостями діяльності підприємств у регіональному та галузевому аспектах. Автором розроблені моделі оцінки галузевого та управлінського рейтингів кредитоспроможності на основі визначення її критеріїв, показників та їх ваг.

8. Відповідно до вимог міжнародних стандартів Базель III „Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу та стандартів капіталу: нові підходи" удосконалено принципи формування інформаційного забезпечення та основні вимоги до даних, які використовуються в процесі аналізу позичальника за рахунок врахування стандартів до рейтингування активів з метою достовірності оцінки кредитоспроможності. Такий підхід найбільш повно враховує всі сфери діяльності підприємства і дозволяє своєчасно виявити можливі ризики, пов'язані з кредитуванням.

9. На основі проведеного дослідження доведена доцільність визначення інтегрованого рейтингу позичальника як суми числових результатів фінансового, управлінського та галузевого рейтингів підприємства, зважених на індекс значимості, що відображає ступінь впливу на інтегрований рейтинг. Застосування запропонованої методики оцінки кредитоспроможності на основі визначення інтегрованого рейтингу підприємства дозволяє підвищити об’єктивність оцінки його кредитоспроможності.

10. Апробація запропонованого методу оцінки кредитоспроможності підприємств на основі визначення інтегрованого рейтингу на вибіровій сукупності сільськогосподарських підприємств Південного регіону України засвідчила, що рівень кредитоспроможності восьми з п’ятнадцяти підприємств був оцінений за цією методикою вище, ніж за традиційними методиками банків, що розширить доступ сільськогосподарським підприємствам до позикових коштів.

11. Проведене дослідження кредитоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств засвідчило недостатність у них застави, що обмежує обсяги залучення кредитів. У дисертації запропоновано використовувати сільськогосподарські угіддя як заставу при отримані для забезпечення отриманих кредитів. З цією метою для груп підприємств з різним рівнем фінансової стійкості розрахована шкала базової заставної вартості сільськогосподарських угідь. Розрахунок шкали базової заставної вартості сільськогосподарських угідь запропоновано здійснювати на основі кадастрової оцінки вартості землі з використанням розробленого коефіцієнта коригування, який враховує фінансову стійкість підприємства.

12. З метою розвитку і вдосконалення системи регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств запропоновано і обґрунтовано створення цільового фонду субсидійного кредитування. Його створення сприятиме залученню кредитних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами, зменшенню витрат на обслуговування отриманих кредитів, поліпшить фінансовий стан та підвищить їх кредитоспроможність.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

  1. Майборода І.С. Системна оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств / І.С.Майборода // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць НУ НАУ.- Київ: НУ НАУ Проблеми системного підходу в економіці. - К 2009.- №31.- С. 230-236 (0,5 друк. арк.)

  2. Майборода І.С. Кредитні відносини в аграрному секторі економіки України / І.С. Майборода // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв: МДАУ - 2009.- №3(50). - С. 94-100 (0,4 друк. арк.)

  3. Майборода І.С. Умови банківського кредитування агроформувань / І.С.Майборода // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наукових праць .- Київ: НУ НАУ - №33, 2010. - С. 100-105. (0,4 друк. арк.)

  4. Майборода І.С. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі інтегрального показника / І.С. Майборода // Наукові праці. Серія економіка .- Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». - 2010.- № 113.- С. 149-153 (0,3 друк. арк.)

  5. Майборода І.С. Проблеми формування методів оцінки кредитоспроможності підприємств в період розвитку економічної кризи. / І.С. Майборода // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв: МДАУ- 2010.- № 1(52). - С. 215-220. (0,3 друк. арк.)

  6. Майборода І.С. Оцінка кредитоспроможності підприємства з урахуванням галузевих особливостей / І.С.Майборода // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наукових праць.- Київ: НУ НАУ.- № 37, 2011.- С. 145-152. (0,5 друк. арк.)

В інших виданнях:

7. Майборода І.С. Необхідність економічної підтримки сільського господарства / І.С. Майборода // Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи: зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф. - Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. - С. 52-56 (0,4 друк. арк.)

8. Майборода І.С. Оцінка інвестиційної привабливості як критерій кредитоспроможності в умовах економічної кризи на прикладі сільськогосподарських підприємств / І.С. Майборода // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: зб. матеріалів наук. -практ. конф.- Київ: НАУ, 2009.- С. 43-44 (0,1друк.арк.)

9. Майборода І.С. Інноваційна модель розвитку аграрного підприємництва/ І.С. Майборода // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІБ, УЕУ, 2010 - С. 142-146 (0,5 друк.арк)

10. Майборода І.С. Шляхи підвищення якості сільськогосподарської продукції вітчизняних виробників / І.С.Майборода // Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації: зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф.-Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2010,- С. 104-106 (0,2 друк. арк.)

11. Майборода І.С. Роль ресурсного потенціалу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору/ І.С.Майборода // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи:зб. матеріалів Всеукр. наук - практ. конф. - Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2010, - С. 55-58 (0,3 друк. арк.)

12. Майборода І.С. Оцінювання аграрного сектору в період ринкової трансформації економіки / І.С. Майборода // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук-практ. конф.- Луганськ: СУНУ імені Володимира Даля, 2010.- С. 644-646 ( 0,2 друк. арк.)

АНОТАЦІЯ

Майборода І.С. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. - Київ. - 2012.

Дисертацію присвячено дослідженню оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств; проаналізовані особливості кредитування підприємств аграрного сектору з урахуванням специфіки функціонування галузі, розробці концептуальних засад формуванням методології оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі комплексного підходу до визначення фінансового стану і якісних показників фінансово-господарської діяльності позичальника з врахування управлінського та галузевого факторів впливу.

Найважливіші результати дисертаційного дослідження стосуються сутності поняття «кредитоспроможність». Встановлено, що основні фактори впливу на низький рівень кредитування підприємств аграрного сектору є нерозвиненість ринку сільськогосподарської продукції та недієвість цінової політики держави; залежність ціни на сільськогосподарську продукцію від попиту на неї експортерів.

Вдосконалено механізм розрахунку базової заставної вартості сільгоспугідь. Наводиться організаційно-економічні заходи підвищення кредитоспроможності підприємств аграрного сектору. Усю сукупність підприємств за рівнем кредитоспроможності було розподілено за ознакою якості обслуговування боргу на шість груп.

^ Ключові слова: кредитоспроможність, сільськогосподарські підприємства, механізм оцінки кредитоспроможності, оцінка фінансово-господарського стану, аналіз факторів управлінських та галузевих факторів впливу.


АННОТАЦИЯ

Майборода И.С. Оценка кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий.- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - ГВУЗ „Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”. – Киев. – 2012.

Диссертация посвящена исследованию оценки кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы особенности кредитования предприятий аграрного сектора с учётом специфики функционирования отрасли, разработка концептуальных основ формирования методологии оценки кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий на основе комплексного подходу определения финансового положения и качественных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия с учётом управленческого и отраслевого фактора влияния.

В работе раскрыто экономическую природу и сущность кредитоспособности предприятий. Дана авторская трактовка понятия кредитоспособности как правовая и финансовая возможность заемщика привлекать заёмные средства, а также его желание и способность в условиях неопределенности возвратить полученный кредит с процентами в срок, установленный договором. Автором рассмотрены основные походы к определению понятия «кредитоспособность». Выполнен критический анализ существующий научных концепций и моделей оценки кредитоспособности предприятия, а также выделено их общие, слабые и сильные стороны. Обобщён зарубежный опыт анализа кредитоспособности предприятий в коммерческих банках США, Франции, ФРГ, России, Великобритании.

Исследуются состояния кредитных отношений сельскохозяйственных предприятий Украины за 2006-2011 годы в течение которых выявлен ряд недостатков в системе кредитования аграрного сектора. Осуществлен анализ методов оценки кредитоспособности заемщика, используемые коммерческие банки Украины, которые специализируются на кредитовании сельскохозяйственных предприятий и занимают ведущее место по объемом предоставления кредитов.

Диссертантом предложена классификация факторов, влияющих на банковское кредитование аграрного сектора: отраслевые факторы, макроэкономические факторы и банковские.

Доказано, что все модели оценки финансового состояния предприятия включают в себя финансовые показатели, которые находятся в функциональной зависимости между собой, а их нормативные значения одинаковые для всех отраслей экономики. Установлено, что данный фактор снижает эффективность применения на практике таких моделей. В диссертации автором предложена система финансовых показателей, которые находятся в минимальной функциональной зависимости друг друга и более объективно характеризуют отдельные стороны деятельности предприятия.

В диссертации представлена методика оценки кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий, в основу которой положено понимание кредитоспособности как многогранного понятия, на уровень которого влияет качественные и количественные факторы.

Предложено использовать сельскохозяйственные угодья как залог при оценки кредитоспособности предприятий. С этой целью для групп предприятий с разным уровнем финансовой стойкости рассчитана шкала базовой залоговой стоимости сельскохозяйственных угодий на основе кадастровой оценки стоимости земли с использованием разработанного коэффициента коррекции, который учитывает финансовую устойчивость предприятия. Изучение отечественной и зарубежной практики кредитования сельского хозяйства позволило сформулировать предложения по изменению государственной политики регулирования аграрного рынка.

С целью комплексного подхода к совершенствованию кредитных отношений в сельском хозяйстве диссертантом предложено использовать структуру перспективной системы кредитного обслуживания сельскохозяйственных предприятий.

В диссертации рассмотрены разработанные и апробированные автором на практике методика оценки интегрированного рейтинга предприятия. Оценку качественных и количественных показателей деятельности предприятия автором предложено объединить в системном подходе к рейтингованию предприятий в на основе их кредитоспособности.

Интегированый рейтинг заёмщика состоит из трьох составляющих:

- финансовый рейтинг предприятия;

- управленческий рейтинг предприятия;

- отраслевой рейтинг предприятия.

Позиция сельскохозяйственного предприятия на рынке должна правильно интерпретироваться кредитным аналитиком для более точного прогнозирования динамики развития анализируемой отрасли. С этой целью в диссертации предлагается алгоритм анализа состояние предприятия с учетом его конкурентных преимуществ и специфики рынка, на котором оно работает.

^ Ключевые слова: кредитоспособность, сельскохозяйственные предприятия, механизм оценки кредитоспособности, оценка финансово-хозяйственного состояния, анализ факторов управленческого и отраслевого факторов влияние.


ANNOTATION

Mayboroda I.S. The credit rating of the agricultural enterprices.- Manuscript.

The dissertation is for scientific degree of a candidate in economic Sciences on specialty 08.00.08 – money, finance, and credit – SHEE „Vadym Hetman Kyiv National Economic University”. – Kyiv. – 2012.

The thesis deals with the research of the agricultural enterprises borrower credit rating; the crediting characteristics of the agricultural enterprises with a glance on the specific character of the sector functioning are analyzed; сoncepts of the methodological build-up of the agricultural enterprises credit rating on the basis of the integrated approach to financial state definition and quality activities of the borrower financial and economic work on management and sector influences factors.

The most important results of the thesis deal with the essence of the term "creditability". The basic influence factors on the low agricultural enterprises crediting level are agricultural production market underdevelopment and state pricing policy inefficeincy; the price on the agricultural production dependence from the demand from the exporters.

The mechanism of the basic mortgage cost of the agricultural holding is updated. The organizational and economical actions on the agricultural enterprises creditability rise are given, characteristics of the enterprise accounting are taken into consideration. The whole set of the enterprises on their creditability level is divided into six groups for the debt service quality.

Key words: creditability, agricultural enterprises, mechanism of the credit rating, financial and economic condition evaluation, management and sector influence factors analysis

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” рибчак олена сергіївна
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз „Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дзебих ірина борисівна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconДержавний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи