Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Скачати 437.29 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Сторінка1/2
Дата25.02.2014
Розмір437.29 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


Руденко Вікторія Василівна


УДК 658.152 (447) (043.3)


Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств


Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ.


^ Науковий керівник доктор економічних наук, професор

Терещенко Олег Олександрович,

ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”,

професор кафедри фінансів підприємств


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук,

старший науковий співробітник

Зимовець Владислав Вікторович,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування”

Національної академії наук України,

завідувач відділу фінансів реального сектора


кандидат економічних наук, доцент

^ Смірнова Ольга Олегівна,

ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”,

доцент кафедри банківських інвестицій


Захист відбудеться “16” листопада 2012 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, кім. 601.


Автореферат розісланий “16” жовтня 2012 року.


Учений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор А.М. Поддєрьогін

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні об’єктивно обумовлює необхідність розробки ефективного механізму фінансово-інвестиційного менеджменту на промислових підприємствах. Адже навіть при високій привабливості окремих галузей, у діяльності суб’єктів господарювання наявні значні проблеми щодо залучення та здійснення інвестицій. Така невідповідність виникла через прагнення інвесторів до стійкого зростання рентабельності, що не сприяє вирішенню стратегічного завдання – отримання конкурентних переваг та сталого розвитку підприємств у майбутньому на основі ефективного фінансування та реалізації інвестицій.

Актуальність дослідження методів та інструментів управління фінансово-інвестиційною діяльністю зумовлена необхідністю удосконалення теоретико-методичного та практичного забезпечення фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах. В цьому контексті важливого значення набуває обґрунтування шляхів покращення управління інвестиціями суб’єктів господарювання харчової промисловості та джерелами їх фінансування. Це зумовлено пріоритетністю підприємств харчової промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки України та досягненні високої національної конкурентоспроможності, а також значними недоліками в організації їх фінансово-інвестиційної діяльності.

Теоретичні та практичні питання управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств досліджували у своїх працях зарубіжні вчені: Г. Александер, Дж. Бейлі, Е. Боді, Л. Гітман, Е. Дж. Долан, А. Кейн, Д. Ліндсей, А. Дж. Маркус, Ю Ши Мінг, С. Е. Харгітей, Ф. Фабоцци, У. Шарп та інші. Проблематиці фінансово-інвестиційного менеджменту на підприємствах присвятили свої наукові праці провідні вчені України та країн СНД: М. Д. Білик, І. О. Бланк, В. В. Бочаров, В. В. Зимовець, Л.Л. Ігоніна, В.В. Ковальов, Н.І. Лахметкіна, В. Ф. Максимова, А. А. Пересада, В. П. Попков, В. П. Семенов, О. О. Смірнова, О. О. Терещенко, В. Г. Федоренко, А. В. Череп, В. Я. Шевчук, В. В. Шеремет та інші.

Незважаючи на розмаїття наукових поглядів щодо сутності, теорії і практики фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та її удосконалення, ці питання залишаються недостатньо вивченими українською фінансовою наукою. Зокрема, потребують подальшого дослідження: удосконалення методичних підходів до управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств та джерелами їх фінансування; розробка практичних рекомендацій щодо формування і вибору оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії субєктів господарювання та оцінювання привабливості підприємств – об’єктів інвестування; обгрунтування пропозицій щодо підвищення їх фінансово-інвестиційної активності.

Необхідність розвитку та поглиблення теоретичних розробок і практичних рекомендацій з питань удосконалення управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств обумовили вибір теми, мету, завдання та зміст дослідження.

^ Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств Державного вищого навчального закладу “Київський національний університет імені Вадима Гетьмана” за темами “Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U004358) та “Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва” (державний реєстраційний номер 0111U007426). При проведенні досліджень дисертантом особисто розроблено методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-прикладних засад управління фінансово-інвестиційною діяльністю на мікрорівні та обґрунтування методичних підходів, спрямованих на удосконалення менеджменту інвестицій підприємств і їх фінансового забезпечення.

Реалізація поставленої мети обумовила наступні завдання дослідження:

  • поглибити дослідження економічної сутності поняття “інвестиції підприємств” та удосконалити їх класифікацію на мікрорівні із виділенням власної ознаки групування;

  • дослідити зміст фінансово-інвестиційної діяльності та етапи її реалізації в контексті виділення двох форм інвестицій – реальних та фінансових;

  • обґрунтувати структуру системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств;

  • оцінити стан та особливості фінансово-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості;

  • удосконалити науково-методичні підходи до побудови механізму фінансування інвестиційної діяльності;

  • поглибити концептуальні підходи до управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємств;

  • обґрунтувати пріоритетні напрями підвищення фінансово-інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання;

  • запропонувати методичний підхід до розробки та вибору оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії на мікрорівні;

  • визначити шляхи активізації фінансово-інвестиційної діяльності підприємств в Україні.

^ Об’єктом дослідження є фінансово-інвестиційна діяльність підприємств.

Предметом дослідження є система економічних відносин, що виникають в процесі управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств.

^ Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання: діалектичний, аналізу та синтезу (для порівняння різних підходів науковців до тлумачення сутності понять “інвестиції підприємств”, “фінансово-інвестиційна діяльність підприємств”, “управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств”); абстрактно-логічного аналізу (при обґрунтуванні та розробці методичних підходів до управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств); статистичних групувань і порівнянь (при оцінці рівня фінансового забезпечення інвестиційної діяльності та аналізі стану здійснення реальних і фінансових інвестицій підприємств на прикладі харчової промисловості Подільського регіону); економіко-математичного моделювання (при визначенні рівня фінансово-інвестиційної привабливості підприємств); математичної статистики (при виборі оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії для підприємств).

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, країн СНД, офіційні статистичні дані Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Державної служби статистики України, Конференції об’єднаних націй з торгівлі та розвитку, ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, наукові праці з питань теорії та практики фінансово-інвестиційного менеджменту підприємств.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що одержані автором у процесі розв’язання поставлених у дисертації завдань та які відображають наукову новизну дослідження, полягають у наступному:

вперше:

 • обґрунтовано методичний підхід до формування та вибору оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії на мікрорівні на основі комбінованого використання теорії ігор і методів кореляційно-регресійного аналізу з урахуванням критерію “максимін” шляхом побудови економетричних залежностей між обсягами фінансування та інвестицій, величиною інвестицій та показниками результативності діяльності підприємств, що уможливлює оптимальне поєднання та розвиток стратегій фінансування й інвестування;

удосконалено:

 • визначення поняття “інвестиції підприємств” як вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників інвестиційного процесу. На відміну від існуючих дефініцій, пропоноване в дисертації визначення акцентує увагу не лише на фінансові інтереси підприємств, але й на цільові орієнтири усіх учасників процесу інвестування;

 • теоретичні підходи до класифікації складу та структури інвестицій підприємств, зокрема, фінансові інвестиції запропоновано поділяти на портфельні, стратегічні, венчурні й тезавраційні, а реальні − на матеріальні (вкладення капіталу в основні засоби й оборотні активи) та нематеріальні (інтелектуальні та інноваційні), що дозволяє систематизувати процес їх планування, аналізу та контролю в розрізі об’єктів вкладень з метою забезпечення ефективного управління фінансово-інвестиційною діяльністю на мікрорівні;

 • науково-методичні підходи до систематизації та визначення взаємозв’язку джерел, форм і методів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в сучасних умовах, що дає можливість комплексно враховувати їх вплив на інвестиційний процес та приймати виважені рішення щодо фінансування інвестицій;

 • рейтингово-матричний підхід до оцінки привабливості підприємств – об’єктів інвестування, що дозволяє враховувати взаємні інтереси усіх учасників процесу залучення та здійснення інвестицій, та передбачає виділення трьох взаємозалежних складових фінансово-інвестиційної привабливості: потенціал, ризик, фінансово-інвестиційна активність;

набули подальшого розвитку:

 • концептуальні підходи до управління реальними та фінансовими інвестиціями на мікрорівні в частині використання сучасних форм, типів та інструментів фінансово-інвестиційного менеджменту з урахуванням етапів інвестиційного процесу та його специфіки, впровадження яких дозволяє ефективно здійснювати інвестиції підприємств у фінансові та реальні активи;

 • пропозиції щодо підвищення рівня фінансово-інвестиційної активності підприємств на основі використання фінансових стимулів, фінансових регуляторів та заходів з фінансової комунікації (консультування й інформування), що дозволяє узгодити інтереси суб’єктів фінансово-інвестиційного процесу на державному, галузевому, регіональному рівні та на рівні окремих суб’єктів господарювання.

^ Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та висновки, що містяться в дисертаційній роботі, мають певне значення як для фінансової науки, так і для практичної діяльності, та можуть бути використані в процесі вдосконалення фінансово-інвестиційного менеджменту підприємств.

Наукові результати й рекомендації автора щодо створення сприятливого фінансово-інвестиційного та законодавчого середовища, а також забезпечення прозорості та відкритості здійснення фінансово-інвестиційної діяльності прийняті до впровадження Департаментом співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства фінансів України (довідка №31-08410-07-29/4001 від 20.03.2012 р.) та Державною бюджетною установою “Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” (довідка №10-02/44 від 30.03.2012 р.); рекомендації щодо вибору оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії на основі використання теорії ігор та методів кореляційно-регресійного аналізу використовуються при розробці окремих положень стратегії розвитку ПАТ “Вінницька кондитерська фабрика” (довідка №103 від 22.03.2012 р.); пропозиції з удосконалення методичних підходів до управління реальними та фінансовими інвестиціями на основі доповнення існуючої практики менеджменту новими складовими з виділенням основних етапів їх розробки і реалізації використовуються у фінансово-інвестиційній діяльності ПАТ “Вінницький олійножировий комбінат” (довідка №49 від 19.03.2012 р.).

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі при розробці методичного забезпечення та викладанні дисциплін “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, “Фінансовий менеджмент”, “Інвестування” та “Інвестиційний менеджмент” на кафедрі фінансів обліково-фінансового факультету Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (довідка №57 від 16.03.2012 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій відображено підхід автора до обґрунтування методичних та практичних рекомендацій щодо управління фінансово-інвестиційною діяльністю на підприємствах. Усі наукові положення, розробки, висновки та пропозиції, що виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно і належать особисто автору.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження було апробовано на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми” (м. Вінниця, 11 березня 2010 р.); “Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки” (м. Донецьк, 23 березня 2010 р.); “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації” (м. Житомир, 3-4 червня 2010 р.); “Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки” (м. Сімферополь-Судак, 4-6 червня 2010 р.); “Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність” (м. Харків, 10 грудня 2010 р.); “Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва” (м. Вінниця, 21 квітня 2011 р.); “Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу” (м. Київ, 3 листопада 2011 р.); “Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації” (м. Ужгород, 27-30 березня 2012 р.); “Фінансова політика як складова економічного розвитку” (м. Київ, 18-19 квітня 2012 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 17 наукових працях, загальним обсягом 6,1 друк. арк., з них: 8 – у наукових фахових виданнях, 9 – в інших виданнях.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 191 сторінка друкованого тексту. Робота містить 31 таблицю на 18 сторінках, 47 рисунків на 26 сторінках та 16 додатків на 39 сторінках Список використаних джерел налічує 259 найменувань на 25 сторінках.


^ Основний зміст дисертаційної роботи


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано його мету та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, відображено апробацію результатів дослідження.

У розділі 1 “Теоретичні основи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств” досліджено сутнісні характеристики інвестицій підприємств, обґрунтовано теоретичні та методичні підходи до фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, сформовано концептуальні засади фінансово-інвестиційного менеджменту на мікрорівні.

На основі аналізу існуючих точок зору зарубіжних та вітчизняних фахівців щодо визначення сутності поняття “інвестиції” їх було згруповано у три основних підходи – капіталоутворюючий, витратний та ресурсний. Запропоновано авторську дефініцію, що характеризує сутність цього поняття на мікрорівні, за якою інвестиції підприємств – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників інвестиційного процесу. Автором обґрунтовано поділ інвестицій підприємств в залежності від форми фінансування на комерційні, благодійні та бюджетні, подано їх сутнісну характеристику.

Запропоновано структурувати реальні інвестиції підприємств, враховуючи об’єкти їх вкладення − матеріальні та нематеріальні активи, тобто залежно від конкретних напрямів вкладення капіталу. У структурі матеріальних інвестицій виділено інвестиції в основні засоби (засоби виробництва) та інвестиції в оборотні активи (предмети праці). У структурі нематеріальних інвестиції виділено інтелектуальні (вкладення в об’єкти інтелектуальної власності) та інноваційні (вкладення в розвиток нових технологій, форм і методів організації виробництва). Запропоновано у структурі фінансових інвестицій підприємств виділяти портфельні (спрямовані на досягнення суто фінансових переваг у короткостроковому періоді), стратегічні (направлені на отримання контролю над тим чи іншим суб’єктом підприємництва, що сприяє збільшенню частки на ринку та отриманню довгострокових переваг), венчурні (ризикові в акції підприємств, що супроводжуються високим ризиком), тезавраційні (пов’язані з купівлею дорогоцінних металів і каміння).

Фінансово-інвестиційну діяльність підприємств запропоновано розглядати у двох аспектах: як суб’єктів та об’єктів фінансово-інвестиційного процесу (рис. 1).Рис. 1. Структурно-логічна схема фінансово-інвестиційної діяльності підприємств*

*Джерело: розроблено автором самостійно


Виділення двох аспектів фінансово-інвестиційної діяльності підприємств як суб’єктів та об’єктів фінансово-інвестиційного процесу зумовлює виникнення двох напрямів її реалізації, пов’язаних із залученням капіталу для подальшого інвестування (тобто фінансування) та вкладенням капіталу у різні активи (тобто інвестування).

За результатами узагальнення та систематизації поглядів науковців визначено, що управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств являється сукупністю скоординованих та цілеспрямованих заходів і дій щодо розробки та реалізації управлінських рішень, які носять стратегічний, динамічний й адаптивний характер, пов’язаних із здійсненням фінансово-інвестиційної діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників фінансово-інвестиційного процесу.

Автором доведено, що управління фінансово-інвестиційною діяльністю на мікрорівні необхідно розглядати з позицій системного підходу як сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів: об’єктів і суб’єктів управління, фінансово-інвестиційної політики та механізму її реалізації, системи мотивацій і стимулів, системи моніторингу та контролінгу, кадрового забезпечення. Системний підхід до управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств дозволяє створювати обґрунтовані рекомендації та інші методичні матеріали, необхідні для ефективного управління процесами фінансування й інвестування на мікрорівні; усунути суб’єктивізм та волюнтаризм; забезпечити вибір вірних рішень або уникнути серйозних помилок і прорахунків.

^ У розділі 2 “Аналіз системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств” здійснено аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості та запропоновано удосконалення методичних підходів щодо фінансово-інвестиційного менеджменту на мікрорівні.

У ході дослідження було встановлено, що важливим етапом здійснення фінансово-інвестиційної діяльності є процес її фінансового забезпечення, спрямований на задоволення потреб суб’єктів господарювання в залученні необхідних джерел фінансування й оптимізацію їх структури з позиції досягнення результатів їх діяльності. Запропоновано розглядати фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств як органічне поєднання джерел (внутрішніх та зовнішніх), форм (комерційної, благодійної, бюджетної) і методів (самофінансування, боргового фінансування, пільгового фінансування, лізингу, акціонерного фінансування, субсидування, проектного фінансування, фінансування на консорціумних засадах), що дає можливість комплексно враховувати їх вплив на процес інвестування та приймати виважені рішення щодо фінансування інвестицій.

Проведений аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості Подільського регіону протягом 2007-2011 років з урахуванням прогнозу на 2012 рік показав, що у їх структурі частка власних джерел становить 44,16%, частка залучених джерел – 3,85%, частка позикових джерел – 51,99% (рис. 2).Рис. 2. Структура джерел фінансування діяльності підприємств харчової промисловості Подільського регіону у 2007-2011 роках з урахуванням прогнозу на 2012 рік*

*Джерело: складено автором на основі даних ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

Така ситуація зумовлена, в основному, збитковістю суб’єктів господарювання, відсутністю мобілізації внутрішніх резервів та низьким рівнем інтегрованості у фінансовий ринок. Підприємствам харчової промисловості Подільського регіону потрібно приділяти більшу увагу залученню власних джерел фінансування інвестицій шляхом активізації використання прискореного методу амортизації та цільового використання амортизаційного фонду.

У результаті дослідження автором визначено, що важливого значення для забезпечення високих темпів розвитку і диверсифікації діяльності підприємств харчової промисловості набуває управління реальними інвестиціями суб’єктів господарювання. Результати проведеного аналізу свідчать, що у 7 з 20 підприємств харчової промисловості Подільського регіону у 2007-2011 роках з урахуванням прогнозу на 2012 рік обсяги інвестицій у реальні активи щорічно складали менше 1 млн. грн., у 9 суб’єктів господарювання – від 1 до 10 млн. грн., у 3 підприємств – від 10 до 50 млн. грн., у ПАТ “Вінницька кондитерська фабрика” – понад 50 млн. грн. (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги реальних інвестицій підприємств харчової промисловості Подільського регіону у 2007-2012 роках, тис. грн.*

№ з/п

Підприємство

Роки

Середньорічні обсяги реальних інвестицій за 6 років

2007 (факт)

2008 (факт)

2009 (факт)

2010 (факт)

2011 (факт)

2012 (прогноз)

І група – підприємства з середньорічними обсягами реальних інвестицій до 1 млн. грн.

1

ПАТ “Новоушицький консервний завод”

15,2

0

393

6

9,9

111

89

2

ПАТ “Теребовлянський комбінат хлібопродуктів”

0

2

504

58

466

412

240

3

ПАТ “Козятинхліб”

633,6

169

20

389

166

83

243

4

ПАТ “Борщівський сирзавод”

62,6

123

1076

231

183

438

352

5

ПАТ “Полонський комбінат хлібопродуктів”

36,9

547

124

166

857

621

392

6

ПАТ “Опілля”

1265

935

5

100

1425

495

704

7

ПрАТ “Бершадський комбінат”

2928,4

968

148

588

92

20

791

ІІ група – підприємства з середньорічними обсягами реальних інвестицій від 1 до 10 млн. грн.

8

ПрАТ “Деражнянський молочний завод”

805,8

1204

1285

1355

1751

1772

1362

9

ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод”

480,1

1492

288

2124

2126

2479

1498

10

ПАТ “Птахофабрика “Тернопільська”

3

260

1

609

5703

4840

1903

11

ПАТ “Красилівський цукровий завод”

1460,8

1082

540

2377

4808

4450

2453

12

ПрАТ “Вінницька харчосмакова фабрика”

1384,3

1127

1656

3291

4372

4808

2773

13

ПрАТ “Галіція Дистилері”

4290,4

2575

2984

3052

2255

2211

2895

14

ПрАТ “Добра вода”

2331,3

1127

10326

10685

14

121

4101

15

ПАТ “Крижопільський цукровий завод”

33521

4431

3541

3003

93

71

7443

16

ПАТ “Козятинський м'ясокомбінат”

15865,2

15319

14523

3264

5276

4470

9786

ІІІ група – підприємства з середньорічними обсягами реальних інвестицій від 10 до 50 млн. грн.

17

ПАТ “Бершадьмолоко”

6772,2

7875

7455

15506

21683

26106

14233

18

ПАТ “Славутський солодовий завод”

59418,3

16511

5310

3150

14020

3787

17033

19

ПАТ “Вінницький олійножировий комбінат”

6890,8

41750

11429

24091

47067

42150

28896

ІV група – підприємства з середньорічними обсягами реальних інвестицій понад 50 млн. грн.

20

ПАТ “Вінницька кондитерська фабрика”

152553

152870

216923

285690

372374

407819

264705

*Джерело: складено автором на основі даних ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”


У структурі реальних інвестицій підприємств харчової промисловості Подільського регіону у 2007-2011 роках з урахуванням прогнозу на 2012 рік переважали інвестиції у придбання (виготовлення) основних засобів (їх частка становила 78,79%). З позиції залучення зовнішніх інвесторів до реального інвестування, підприємства харчової промисловості є інвестиційно привабливими, адже належать до галузі із коротким виробничим циклом, що здатна швидко приносити доходи (прибутки).

З метою підвищення ефективності менеджменту реальних інвестицій на підприємствах харчової промисловості запропоновано удосконалити науково-методичні підходи до управління інвестиціями в реальні активи на основі виділення та реалізації чотирьох основних етапів менеджменту: передінвестиційного, інвестиційного, операційного та ліквідаційного. Передінвестиційний етап управління реальними інвестиціями підприємств передбачає обґрунтування доцільності інвестування капіталу в реалізацію проектів; інвестиційний етап зорієнтований на узгодження діяльності усіх учасників інвестиційного процесу з метою зниження додаткових витрат і запобігання зриву реалізації проекту; операційний етап включає контроль і коригування виробничої діяльності, що дозволить отримати намічені результати; ліквідаційний етап передбачає безпосереднє отримання запланованих результатів реального інвестування та формулювання висновків щодо реалізації існуючих та наступних інвестиційних проектів.

В результаті дослідження встановлено, що активною формою використання вільного капіталу та одним із засобів реалізації стратегічних цілей підприємств, пов’язаних з диверсифікацією їхньої діяльності, являється здійснення фінансових інвестицій. На балансі 6 з 20 підприємств харчової промисловості Подільського регіону протягом 2007-2011 років з урахуванням прогнозу на 2012 рік перебували інвестиції у фінансові активи, реалізовані в минулих періодах, які було здійснено у вигляді внесків в дочірні, асоційовані чи спільні підприємства. 18 з 20 досліджуваних підприємств отримували в аналізованому періоді середньорічні доходи від фінансових інвестицій у вигляді вкладень на депозитні рахунки банків та операцій з корпоративними облігаціями в розмірах від 0,9 до 6240 тис. грн. (у 60% підприємств доходи від даного виду інвестицій не перевищували 50 тис. грн.). Низький рівень використання різноманітних інструментів фінансового інвестування у харчовій промисловості (як і у більшості інших галузей) пояснюється наявністю на українському фінансовому ринку системних ризиків політичної нестабільності та низької корпоративної культури; обмеженістю набору фінансових активів для інвестування, існуванням кризи недовіри, за якої відсутність системи захисту базових цінностей суспільства породжує недотримання балансу інтересів учасників фінансового ринку, та відсутністю мотивації здійснення фінансових інвестицій у суб’єктів господарювання.

З метою підвищення ефективності управління фінансовими інвестиціями на мікрорівні запропоновано удосконалити науково-методичні підходи до управління інвестиціями у фінансові активи на основі послідовної реалізації керівництвом підприємств наступних етапів: 1) виявлення потреби вкладати капітал у фінансові інструменти; 2) визначення мети фінансового інвестування і оцінка можливостей її реалізації; 3) вибір форми (самостійна або делегована) та типу (активний, пасивний або змішаний) управління інвестиціями у фінансові інструменти; 4) формування портфелю фінансових інвестицій; 5) безпосереднє вкладення капіталу у фінансові активи (стратегічне, динамічне або тактичне); 6) оцінка ефективності здійснення фінансових інвестицій.

^ У розділі 3 “Шляхи вдосконалення управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств” запропоновано рекомендації щодо удосконалення фінансово-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в контексті оцінювання й забезпечення фінансово-інвестиційної привабливості, вибору оптимальної фінансово-інвестиційної стратегії та розробки на макро-, мезо- та мікрорівні заходів щодо активізації фінансування й здійснення інвестицій.

Запропоновано проводити оцінку фінансово-інвестиційної привабливості як можливості залучення джерел фінансування на основі матрично-рейтингового підходу, який є універсальним для господарюючих суб’єктів усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також сфери діяльності. Сутність матрично-рейтингового підходу полягає у побудові матриці фінансово-інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта (рис. 3).Рис. 3. Матриця формування фінансово-інвестиційної привабливості підприємства*

*Джерело: розроблено автором самостійно


Матриця поділена на чотири області, в яких будуть розміщуватися підприємства з позицій фінансово-інвестиційного потенціалу та ризиковості:

 • по осі Х (від 0 до 1) знаходяться підприємства залежно від рівня фінансово-інвестиційного ризику, що оцінюється на основі врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, які в сукупності дають найвищий рівень ризику – 1, тобто 0 − найвищий рівень ризику, 1 – найменший;

 • по осі Y (від 0 до 1) розташовані підприємства залежно від рівня фінансово-інвестиційного потенціалу, який розраховується шляхом урахування трьох факторів (фінансового стану, ринкового середовища та корпоративного управління), які мають різну вагомість, але в своїй сукупності максимально можуть дати результат 1, тобто 0 − найменший потенціал, 1 – найбільший;

 • фінансово-інвестиційна активність, що визначається як відношення капітальних та фінансових інвестицій до загального обсягу активів підприємства, яка зумовлює діаметр куль, що відображають його знаходження в певній області графіка.

Залежно від групи (області), в якій буде знаходитись підприємство, буде визначатися рівень його фінансово-інвестиційної привабливості:

І група. Підприємства, що потрапили до І групи є найкращими з точки зору здійснення фінансово-інвестиційної діяльності, тобто є привабливими для усіх типів інвесторів та можуть реалізовувати всі види інвестицій, маючи можливість залучати практично усі джерела фінансування.

ІІ група. Підприємства, що потрапили до ІІ групи є привабливими для тих інвесторів, пріоритетами яких є надійність та безпека організації господарської діяльності (портфельних, фінансових й стратегічних інвесторів). Такі економічні суб’єкти, в основному, реалізовують реальні інвестиції з метою розширення виробництва, підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності, проте мають обмеження у залученні джерел фінансування інвестицій (зокрема внутрішніх, оскільки зазвичай є неприбутковими).

ІІІ група. Підприємства, що потрапили до ІІІ групи є привабливими для тих інвесторів, пріоритетами яких є дохідність діяльності (тобто спекулятивних, портфельних та фінансових). Такі юридичні особи реалізовують всі види інвестицій, маючи можливість залучати практично усі джерела фінансування, проте повинні проводити ефективну політику диверсифікації інвестиційного портфелю з метою зниження його ризиковості.

ІV група. Підприємства, що потрапили до ІV групи з точки зору залучення інвестицій є непривабливими, оскільки мають нестійкий фінансовий стан, низьку якість корпоративного управління, піддаються впливу несприятливих зовнішніх умов. Такі суб’єкти мають труднощі із залученням інвесторів, пошуком джерел фінансування інвестиційної діяльності та реалізовують, в основному, лише реальні інвестиції з метою стимулювання виробництва та виходу із кризи.

Практична значимість і новизна запропонованого підходу полягає у тому, що він може бути використаний як підприємствами для оцінки свого становища на певний період часу, так і інвесторами для вибору об’єктів інвестування. Крім того, даний підхід враховує мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та може бути застосований для підприємств різних галузей.

За результатами дослідження встановлено, що важливою складовою ефективного управління підприємствами є розробка й реалізація фінансово-інвестиційної стратегії. Визначення оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії та її коригування запропоновано здійснювати у два етапи за допомогою використання теорії ігор та методів кореляційного й регресійного аналізу з виділенням стратегії фінансування та стратегії безпосереднього здійснення інвестицій, як відображено на рис. 4.

Запропонований методичний підхід до вибору оптимального варіанту фінансово-інвестиційної стратегії на основі застосування теорії ігор та методів нечітких множин дозволяє адекватно оцінювати розроблену фінансово-інвестиційну стратегію підприємств та при необхідності коригувати процес її реалізації. Даний підхід має низку практичних переваг: 1) дає можливість вибрати оптимальну стратегію фінансування та інвестування для суб’єктів господарювання в умовах невизначеності та наявності великої кількості ризиків; 2) базується на реальних показниках діяльності підприємств; 3) існує можливість вибору надійних фінансово-інвестиційних стратегії за допомогою теоретико-ігрового моделювання; 4) на основі прогнозування параметрів фінансово-інвестиційної стратегії, у господарюючих суб’єктів з’являється стимул забезпечити зростання їхнього фінансово-економічного потенціалу активізацією фінансово-інвестиційної діяльності.Рис. 4. Методичний підхід до вибору оптимального варіанту реалізації фінансово-інвестиційної стратегії підприємства та її коригування*

*Джерело: розроблено автором самостійно


Автором обґрунтовано, що заходи щодо активізації фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання мають відбуватися на макро-, мезо- та мікрорівнях, що дозволяє узгодити та об’єднати державні, галузеві, регіональні та приватні інтереси у сфері здійснення інвестицій з метою сприяння розширеному відтворенню та вирішенню соціально-економічних проблем суспільства. Для стимулювання фінансово-інвестиційної активності господарюючих суб’єктів запропоновано на державному рівні реалізовувати наступні заходи: стимулювання (фінансово-кредитного, податкового, інвестиційного та інфраструктурного), регулювання (визначення прозорих правових засад залучення та здійснення інвестицій), консультування й інформування (допомога щодо роз’яснення умов здійснення фінансово-інвестиційної діяльності), в результаті проведення яких створюється сприятливе інвестиційне та нормативно-правове середовище, а також забезпечується прозорість та відкритість здійснення інвестиційної діяльності. На регіональному рівні для підвищення фінансово-інвестиційної активності суб’єктів господарювання розроблено рекомендації щодо покращення інвестиційного іміджу адміністративно-територіальних одиниць на основі створення сучасної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих технологій, формування технополісів та технопарків, переорієнтацією виробництва на найбільш конкурентні та експортно-орієнтовані галузі. На галузевому рівні активізацію фінансово-інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів запропоновано здійснювати за рахунок створення просторових інтегрованих структур кластерного типу, що дозволять об’єднати інтереси багатьох виробників в межах однієї галузі для досягнення бажаних результатів. На мікрорівні стимулювання фінансово-інвестиційної активності запропоновано забезпечувати за рахунок проведення наступних заходів: удосконалення процесу управління фінансово-інвестиційною діяльністю, покращення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, удосконалення управління реальними інвестиціями, удосконалення управління фінансовими інвестиціями.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
move to 531-85337
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи