Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Скачати 437.29 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Сторінка2/2
Дата25.02.2014
Розмір437.29 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретико-прикладних засад управління фінансово-інвестиційною діяльністю на мікрорівні та обґрунтуванні методичних підходів, спрямованих на удосконалення менеджменту інвестицій підприємств і їх фінансового забезпечення. В результаті проведеного дослідження сформульовано такі висновки і пропозиції:

1. На основі критичного аналізу законодавчої бази та спеціальної економічної літератури узагальнено різні підходи до визначення поняття “інвестиції”, основними серед яких є капіталоутворюючий, витратний та ресурсний. Запропоновано авторську дефініцію, що характеризує сутність цього поняття на мікрорівні, за якою інвестиції підприємств – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників інвестиційного процесу. На відміну від існуючих трактувань, пропоноване в дисертації визначення акцентує увагу не лише на фінансові інтереси підприємств, але й на цільові орієнтири усіх учасників процесу інвестування.

2. Враховуючи існуючі у науковій літературі класифікаційні ознаки інвестицій, систематизовано їх групування на мікрорівні із визначенням авторської ознаки – форми фінансування, що передбачає розподіл інвестиції підприємств на три види: інвестиції, що здійснюються на комерційній основі, інвестиції, що реалізовуються на благодійній основі та інвестиції, що здійснюються на бюджетній основі. Поглиблено теоретичні підходи до структурування інвестицій підприємств, зокрема, фінансові інвестиції запропоновано розглядати як портфельні, стратегічні, венчурні й тезавраційні, а реальні як матеріальні (вкладення капіталу в основні засоби й оборотні активи) та нематеріальні (інтелектуальні та інноваційні).

3. Дослідженням встановлено, що у економічній літературі ведуться дискусії щодо визначення понять “інвестиційна діяльність підприємств” та “фінансова діяльність підприємств”. Запропоновано розглядати фінансово-інвестиційну діяльність підприємств як сукупність практичних дій з вироблення та реалізації рішень, спрямованих на залучення та вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників фінансово-інвестиційного процесу. Обґрунтовано, що фінансово-інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання слід розглядати з двох сторін: як суб’єктів та об’єктів фінансово-інвестиційного процесу, що зумовлює виникнення двох напрямів її реалізації, пов’язаних із залученням капіталу для подальшого інвестування (тобто фінансування) та вкладенням капіталу у різні активи (тобто інвестування).

4. Для досягнення високої ефективності залучення та вкладення капіталу, керівництво підприємств зобов’язано враховувати основні принципи фінансово-інвестиційної діяльності, до яких автор пропонує відносити: принцип незалежності, принцип добровільності, принцип рівноправності, принцип прозорості, принцип відповідальності, принцип ефективності, принцип захищеності, принцип поступового обмеження свободи дій, принцип адаптивних витрат, принцип мультиплікатора (множника).

5. Запропоновано визначати управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств як сукупність скоординованих та цілеспрямованих заходів і дій щодо розробки та реалізації управлінських рішень, які носять стратегічний, динамічний й адаптивний характер, пов’язаних із здійсненням фінансово-інвестиційної діяльності з метою зростання ринкової вартості підприємств та досягнення індивідуальних цілей усіх учасників фінансово-інвестиційного процесу. Управління фінансово-інвестиційною діяльністю ґрунтується на принципах інтегрованості, комплексності, високого динамізму, варіативності та узгодженості із стратегічними цілями розвитку підприємства, які запропоновано доповнити авторськими принципами: 1) визначення напрямів фінансово-інвестиційної діяльності залежно від об’єктів інвестування; 2) максимального зниження ризиків.

6. Встановлено, що процес фінансового забезпечення інвестиційної діяльності спрямований на задоволення потреб суб’єктів господарювання в залученні необхідних джерел фінансування й оптимізації їх структури з позиції досягнення результатів їх діяльності. Запропоновано розглядати систему фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств як органічне поєднання джерел (внутрішніх та зовнішніх), форм (комерційної, благодійної, бюджетної) і методів (самофінансування, боргового фінансування, пільгового фінансування, лізингу, акціонерного фінансування, субсидування, проектного фінансування, фінансування на консорціумних засадах).

7. Проведене дослідження засвідчило, що необхідною складовою управління фінансово-інвестиційною діяльністю на мікрорівні є управління реальними інвестиціями підприємств, яке обґрунтовано здійснювати у чотири основні етапи (передінвестиційний, інвестиційний, операційний та ліквідаційний), в процесі перебігу яких відбувається як використання, так і збільшення різних видів ресурсів суб’єктів господарювання з метою ефективної реалізації інвестиційних проектів.

8. Результати дослідження засвідчили, що важливою складовою управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств є управління фінансовими інвестиціями, яке обґрунтовано здійснювати в низку етапів, що, в основному, передбачають проведення аналітичної роботи з визначення якісних і кількісних параметрів об’єктів інвестування, в ході яких забезпечується збереження та приріст вкладеного капіталу у фінансові активи шляхом формування інвестиційного портфелю.

9. Доведено, що важливу роль при управлінні фінансово-інвестиційною діяльністю господарюючих суб’єктів відіграє фінансово-інвестиційна привабливість – основний індикатор можливості підприємства зацікавити потенційного інвестора, оскільки ймовірність прийняття помилкових інвестиційних рішень в сучасних умовах є досить високою. Удосконалено методику оцінки фінансово-інвестиційної привабливості підприємств на основі рейтингово-матричного підходу, що передбачає врахування взаємних інтересів суб’єктів господарювання та їх потенційних інвесторів. В результаті використання даної методики формується матриця, що поділена на чотири області залежно від фінансово-інвестиційного потенціалу, фінансово-інвестиційних ризиків та фінансово-інвестиційної активності підприємств. Залежно від того, в якій області знаходиться господарюючий суб’єкт, таким буде рівень його привабливості, який визначатиме подальші напрями його фінансово-інвестиційної діяльності з метою підвищення її ефективності. Застосування методики дозволить підприємствам комплексно оцінити свою привабливість з точки зору залучення інвестицій, а інвесторам  зробити оптимальний вибір підприємств – об’єктів інвестування з урахуванням мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

10. Обґрунтовано, що для удосконалення управління фінансово-інвестиційною діяльністю важливого значення набуває розробка та реалізація оптимальної фінансово-інвестиційної стратегії підприємств, що дозволяє визначити не тільки форми та джерела ресурсів, що залучатимуться й використовуватимуться суб’єктами господарювання для реалізації загальної стратегії їх розвитку, але і враховувати фактори впливу на її подальше формування та реалізацію. Запропоновано алгоритм розробки фінансово-інвестиційної стратегії як сукупність органічно пов’язаних та взаємодіючих елементів, узгоджене функціонування яких підпорядковане здійсненню і підвищенню ефективності фінансово-інвестиційної діяльності підприємств. Розроблено методичний підхід до вибору оптимального варіанту реалізації фінансово-інвестиційної стратегії суб’єктів господарювання на основі використання теорії ігор та кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяє адекватно оцінювати розроблену фінансово-інвестиційну стратегію та при необхідності коригувати процес її реалізації. Запропонований підхід дає можливість підприємствам вибрати оптимальну стратегію фінансування та інвестування в умовах невизначеності і наявності великої кількості ризиків; що стимулює суб’єкти господарювання до забезпечення зростання їхнього потенціалу активізацією фінансово-інвестиційної діяльності.

11. Встановлено, що подальше удосконалення управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств доцільно здійснювати на запропонованих у дослідженні практичних рекомендацій щодо посилення їх фінансово-інвестиційної активності. Запропоновано заходи щодо активізації фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання здійснювати з урахуванням державних, регіональних, галузевих та приватних інтересів на макро-, мезо- та мікрорівнях. Активізацію фінансово-інвестиційної діяльності на рівні держави та регіонів обґрунтовано здійснювати як комплекс фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів щодо створення сприятливого інвестиційного клімату. Розроблено рекомендації щодо активізації фінансово-інвестиційної діяльності на рівні окремих галузей національної економіки шляхом створення просторових інтегрованих структур кластерного типу, що дозволить об’єднати зусилля та інтереси різних суб’єктів господарювання в напрямку підвищення фінансово-інвестиційної привабливості та конкурентноздатності галузей. На мікрорівні заходи щодо активізації фінансово-інвестиційної діяльності запропоновано здійснювати в контексті удосконалення процесу управління фінансово-інвестиційною діяльністю, покращення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, а також удосконалення управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємств.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


У наукових фахових виданнях:

 1. Руденко В. В. Концептуальні засади здійснення інвестиційної діяльності підприємств / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Серія: Економічні науки.  2010. – Вип. ІІ (38). – С. 239-246. – 0,4 д.а.

 2. Руденко В. В. Методичні підходи до розробки інвестиційної політики підприємств / В. В. Руденко // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.  2010. – Вип. 2(18). – С. 187-197. – 0,4 д.а.

 3. Руденко В. В. Методичні підходи до управління реальними інвестиціями підприємств харчової промисловості / В. В. Руденко // Сталий розвиток економіки.  2010. − №3. – С. 175-181. – 0,6 д.а.

 4. Руденко В. В. Напрямки активізації інвестиційної діяльності підприємств України на державному та регіональному рівнях / В. В. Руденко // Економічний форум.  2011. − №4. – С. 325-334. – 1,1 д.а.

 5. Руденко В. В. Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості України / В. В. Руденко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: Збірник наукових праць ДОНДУУ: Серія “Економіка”.  2009. – Вип.127. − Т. Х. – С. 59-67. – 0,5 д.а.

 6. Руденко В. В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості Подільського регіону / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету: Серія: Економічні науки.  2011. − №1. – С. 177-122. – 0,6 д.а.

 7. Руденко В. В. Теоретико-методологічні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства / В. В. Руденко // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.  2009. – Вип. 4(16). − Том 1. – С. 221-230. – 0,5 д.а.

 8. Руденко В. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інвестицій підприємства та їх класифікації / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Серія: Економічні науки.  2009. – Вип. IV. – С. 210-220. – 0,5 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Руденко В. В. Напрями активізації інвестиційної діяльності у корпоративному секторі економіки / В. В. Руденко // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. 27-30 березня 2012 р. – Вінниця: ЦПННМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2012. −Ч. 1. − С.366-370. – 0,2 д.а.

 2. Руденко В. В. Прагматика та проблематика управління фінансовими інвестиціями підприємств в Україні / В. В. Руденко // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: Матеріали Щорічної між нар. інтернет-конференції студентів та молодих вчених 10 грудня 2010 р.  Харків: ФПП Томенко Ю.І., 2010.  С.118-122. – 0,1 д.а.

 3. Руденко В. В. Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційної діяльності підприємства / В. В. Руденко // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 23 березня 2010 р.  Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010.  С.118-122. – 0,2 д.а.

 4. Руденко В. В. Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах економічної кризи: теоретичний аспект / В. В. Руденко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. 3-4 червня 2010 р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 130-137. – 0,3 д.а.

 5. Руденко В. В. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності промислових підприємств / В. В. Руденко // Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. 21 квітня 2011 року. – Вінниця: ЦПННМВ ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – Т.1. – С.347-352. – 0,3 д.а.

 6. Руденко В. В. Перспективи розвитку джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання / В. В. Руденко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 3 листопада 2011 р. – Київ: КНЕУ, 2011.  С.432-434. – 0,1 д.а.

 7. Руденко В. В. Сравнительный анализ законодательных подходов Российской федерации, Республики Беларусь и Украины к определению понятия “инвестиции”/ В. В. Руденко // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки: Матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 207-208. – 0,1 д.а.

 8. Руденко В. В. Теоретичні підходи до розмежування сутності реальних та фінансових інвестицій підприємства / В. В. Руденко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. 11 березня 2010 р. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – Ч.2.  С.113-117. – 0,1 д.а.

 9. Руденко В. В. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії підприємств / В. В. Руденко // Фінансова політика як складова економічного розвитку: Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. 18-19 квітня 2012 р. – Київ: КНТЕУ, 2012.  С.191-193. – 0,1 д.а.


АНОТАЦІЯ


Руденко В. В. Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. − Київ, 2012.

Обґрунтовано теоретичні та методичні основи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств.

В роботі досліджено економічну сутність інвестицій підприємств, здійснено їх класифікацію, визначено зміст фінансово-інвестиційної діяльності та фінансово-інвестиційного менеджменту на підприємствах. Розроблено практичні рекомендації щодо управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств, джерелами їх фінансового забезпечення, а також удосконалення фінансово-інвестиційного менеджменту на мікрорівні.

До основних результатів дослідження належать: розкриття основної сутності інвестицій, фінансово-інвестиційної діяльності та фінансово-інвестиційного менеджменту підприємств; удосконалення науково-методичних підходів до управління реальними і фінансовими інвестиціями на мікрорівні та джерелами їх фінансування; розробка практичних пропозицій щодо удосконалення оцінювання привабливості підприємств – об’єктів інвестування, вибору оптимальної фінансово-інвестиційної стратегії та підвищення фінансово-інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

^ Ключові слова: інвестиції підприємств, фінансово-інвестиційна діяльність підприємств, управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств, фінансово-інвестиційна привабливість підприємств, фінансово-інвестиційна стратегія підприємств, фінансово-інвестиційна активність підприємств.


АННОТАЦИЯ


Руденко В. В. Управление финансово-инвестиционной деятельностью предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”. − Киев, 2012.

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию теоретических основ и разработке практических рекомендаций, направленных на усовершенствование финансово-инвестиционной деятельности предприятий.

Систематизированы научные взгляды на экономическую сущность инвестиций предприятий, на основании которых предложена новая дефиниция “инвестиции предприятий” как вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью роста рыночной стоимости предприятий и достижения индивидуальных целей всех участников инвестиционного процесса. Усовершенствована классификация инвестиций на микроуровне с выделением собственного признака группирования – формы финансирования. Аргументированы теоретические подходы к структуризации инвестиций предприятий, в частности, финансовые инвестиции предложено классифицировать как портфельные, стратегические, венчурные и тезаврационные, а реальные как материальные (вложение капитала в основные средства и оборотные активы) и нематериальные (интеллектуальные и инновационные).

Обосновано рассматривать финансово-инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования с двух сторон: 1) как деятельность по привлечению капитала (финансирование), когда предприятия выступают в качестве объектов финансово-инвестиционного процесса, 2) как деятельность по вложению капитала (инвестирование), когда предприятия выступают в качестве субъектов финансово-инвестиционного процесса.

Предложено управление финансово-инвестиционной деятельностью предприятий (финансово-инвестиционный менеджмент) рассматривать как совокупность скоординированных и целеустремленных мероприятий и действий относительно разработки и реализации управленческих решений, которые носят стратегический, динамический и адаптивный характер, связанных с осуществлением финансово-инвестиционной деятельности с целью роста рыночной стоимости предприятий и достижения индивидуальных целей всех участников финансово-инвестиционного процесса. Управление финансово-инвестиционной деятельностью предприятий предложено рассматривать как сложную динамическую систему, которая включает определенный набор элементов: объекты и субъекты управления; финансово-инвестиционную политику и механизм ее реализации; систему мотиваций и стимулов; систему мониторинга и контролинга, а также кадровое обеспечение.

Исследовано состояние финансово-инвестиционной деятельности на примере предприятий пищевой промышленности Подольского региона в 2007-2011 годах с учетом прогноза на 2012 год, в течении которых выявлен ряд недостатков в системе финансово-инвестиционного менеджмента. Предложено существующие источники и методы финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий дополнить формами финансирования (коммерческой, бюджетной и благотворительной). Усовершенствовано концептуальные подходы к управлению реальными и финансовыми инвестициями на основании дополнения существующих методических подходов к менеджменту инвестиций новыми составляющими с выделением основных этапов их разработки и реализации.

Аргументировано использование рейтингово-матричного подхода к оценке финансово-инвестиционной привлекательности предприятий, что позволяет учитывать взаимные интересы субъектов хозяйствования и их потенциальных инвесторов, и предусматривает выделение таких составляющих финансово-инвестиционной привлекательности как потенциал, риск и финансово-инвестиционная активность.

С целью повышения эффективности финансово-инвестиционной деятельности предприятий обоснован методический подход к формированию и выбору оптимального варианта финансово-инвестиционной стратегии предприятий на основе использования теории игр и методов корреляционно-регрессионного анализа, который учитывает эконометрические зависимости между объемами финансирования, величиной инвестиций и показателями результативности деятельности субъектов хозяйствования.

Разработаны рекомендации относительно повышения уровня финансово-инвестиционной активности предприятий на основе использования финансовых стимулов, финансовых регуляторов и мероприятий по финансовой коммуникации (консультирование и информирование). Установлено, что мероприятия относительно активизации финансово-инвестиционной деятельности субъектов ведения хозяйства должны происходить на макро-, мезо- но микроуровнях, что позволяет согласовать и объединить государственные, отраслевые, региональные и частные интересы в сфере привлечения и осуществления инвестиций с целью содействия расширенному воссозданию и решению социально-экономических проблем общества.

^ Ключевые слова: инвестиции предприятий, финансово-инвестиционная деятельность предприятий, управления финансово-инвестиционной деятельностью предприятий, финансово-инвестиционная привлекательность предприятий, финансово-инвестиционная стратегия предприятий, финансово-инвестиционная активность предприятий.


ANNOTATION


Rudenko V. V. Management of enterprises financially-investment activity. – Manuscript.

The dissertation for acquiring a candidate scientific degree in economics, specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. – SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”. − Kyiv, 2012.

The work develops the theoretical and methodical framework for enterprises of financially-investment activity.

Economic essence of investments of enterprises is in-process exposed, their classification, maintenance of financially-investment activity and financially-investment management on enterprises has been carried out in this article. Practical recommendations are worked out in relation to the management of enterprises the real and financial investments by sources them financial providing and also improvement of financially-investment management on a microlevel has been improved.

The main findings consist of opening of basic essence of investments, financially-investment activity and financially-investment management of enterprises; improvement of methodology of management the real and financial investments on a microlevel and sources of their financing; development of practical suggestions is in relation to the improvement of evaluation of attractiveness of enterprises − objects of investing, choice of optimal financially-investment strategy and increase financial and investment activities of economic entities.

Key words: investments of enterprises, financially-investment activity of enterprises, management of enterprises financially-investment activity, financially-investment attractiveness of enterprises, financially-investment strategy of enterprises, financially-investment activity of enterprises.


1   2

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
move to 531-85337
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи