Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Дата25.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


БОЙКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА


УДК 336.1 (043.3)


УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ:

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ


Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2013

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ.


^ Науковий керівник: докторекономічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

Федосов Віктор Михайлович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри фінансів


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Андрущенко Володимир Леонідович,

Ірпінська фінансово-юридична академія,декан фінансового факультету


кандидат економічних наук, доцент

^ Голубка Степан Михайлович,

ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України,

провідний науковий співробітник відділу теорії економіки та фінансів


Захист відбудеться "___" квітня 2013 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49 г, ауд. 601.


Автореферат розісланий "___" березня 2013 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін А.М.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.В економічному та соціальному розвитку держави важливу роль відіграють державні фінанси. Саме тому їхтеоретичне осмислення з погляду історичної ретроспективи та еволюційного розвитку є важливим. Особливої актуальності в цьому аспекті набуває вивчення генези та еволюції Української наукової школи державних фінансів, яка існує вже понад 150 років, її внеску в розвиток фінансової науки, можливостей його використання в сьогоднішній фінансовій теорії та практиці.Дослідження феномену Української наукової школи державних фінансів, її місця і ролі у світовій економічній думці, наукового доробку вітчизняних учених у сферах державного та місцевого фінансового господарств, особливо бюджету, міжбюджетних відносин, податків, державного кредиту та боргу, мають стати підґрунтям для подальшого розвитку сучасної фінансової науки. Адже її представниками були закладені підвалини української фінансової науки та розроблені рекомендації для фінансової практики, багато з яких не втратили своєї актуальності йнині.

Теоретичні засади функціонування державних фінансів розглядалися такими видатними вченими, представниками західної економічної думки, як Д. Б’юкенен, А. Вагнер, К. Віксель, Д. Кейнс, А. Лаффер, Р. Масгрейв, Ф. Нітті, В. Парето, У. Петті, А. Пігу, К. Рау, Д. Рікардо, Г. Роузен, Ж.-Б. Сей, Е. Селігмен, А. Сміт, Дж. Стігліц, Г. Шмольдерс та ін.; близького зарубіжжя – А. М. Александров, А. І. Буковецький, М. І. Боголєпов, Г. І. Болдирєв, Б. Г. Болдирєв, Е. А. Вознесенський, Л. О. Дробозіна, В. П. Дьяченко, В. О. Лєбєдєв, І. Х. Озеров, М. Ф. Орлов, Л. Н. Павлова, В. М. Родіонова, М. В. Романовський, Б. М. Сабанті, Х. Р. Сабіров, Г. П. Солюс, М. І. Тургенєв, Л. В. Ходський, В. Г. Чантладзе та ін.

Питання державних фінансів глибоко досліджувалися у працях відомих українських учених-фінансистів ХІХ – початку ХХ ст., які і заклали основи фінансової науки в Україні, сформували Українську класичну школу державних фінансів. Це, зокрема, М. М. Алексєєнко, М. Х. Бунге, С. І. Іловайський, А. О. Ісаєв, П. Л. Кованько, П. П. Мігулін, М. І. Мітіліно, І. І. Патлаєвський, Г. Ф. Сидоренко, І. Т. Тарасов, М. М. Цитович, М. П. Яснопольський, І. І. Янжул та ін. Надалі ці питання досліджували М. Б. Богачевський, В. Є. Власенко, В. А. Степаненко, В. М. Суторміна, В. М. Федосов та ін.

У наш час вивченню наукової спадщини представників Української наукової школи державних фінансів присвяченіпраці В. Л. Андрущенка, Г. О. Волощука, С. М. Голубки, Л. П. Горкіної, С. М. Злупка, П. М. Леоненка, С. В. Льовочкіна, І. В. Мордас, В. В. Небрат, Ю. В. Пасічника, Т. В. Тучак, В. М. Федосова, С. І. Юрія, П. І. Юхименка та ін. Незважаючи на певну активізацію досліджень у цьому напрямі, майже відсутні до цього часу цілісні, комплексні та фундаментальні дослідження державних фінансів від їх генези до сьогоднішніх днів. Необхідність дослідження генези та еволюції Української класичної школи державних фінансів, її специфічних рис та тенденційрозвитку, посилює актуальність даного дисертаційного дослідження, робить його особливо важливим з точки зору фінансової теорії та практики.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами «Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки» (державний реєстраційний номер 0101U003065) та «Фінансова інфраструктура ринкової економіки» (державний реєстраційний номер 0107U001336).Внесок автора полягає в обґрунтуванні напрямів покращення стану державних фінансів в Україні в контексті адаптування наукового надбання Української наукової школи державних фінансів.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження генези, становлення та еволюції Української наукової школи державних фінансів у контексті наукового доробку її представників та обґрунтування конкретних пропозицій щодо його застосування в сучасній фінансовій практиці для покращення стану державних фінансів в Україні.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі завдання:

 • обґрунтувати гіпотезу про правомірність існування Української наукової школи державних фінансів, визначити її специфічні особливості та риси;

 • визначити етапи становлення і розвитку Української наукової школи державних фінансів, особливості її формування;

 • довести існування Української класичної школи державних фінансів (ХІХ – початок ХХ ст.), показати, що вонаперебувала на рівні світової економічної науки і розвивалася під її впливом;

 • дослідити теоретичні розробки представників Української класичної школи державних фінансів у галузі бюджету, оподаткування і державного кредиту;

 • обґрунтувати пропозиції щодо можливостей використання теоретичних положень Української класичної школи державних фінансів з метою підвищення ефективності функціонування державних фінансів України і подальшого розвитку вітчизняної фінансової науки.

^ Об’єктом дослідженняє державні фінанси як вихідний сегмент та домінуюча складова фінансової системи.

Предметом дослідженняє фінансові відносини, що виникають у процесі формування, використання та руху державних фондів грошових ресурсів в їх історичній ретроспективі, генеза та еволюція фінансової теорії та фіскальної практики.

^ Методи дослідження. Методологічною і теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання фінансових явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених.

У процесі дослідження використовувалися такі методи: історичний (для дослідження генези та еволюції Української наукової школи державних фінансів, стану дохідної і видаткової частин бюджету, оподаткування та державного боргу);порівняльного аналізу (для дослідження економічних понять);графічний (для дослідження тенденцій розвитку оподаткування, державного боргу);статистико-економічні (для визначення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, прогнозування частки прямих та непрямих податків у податковій структурі України) та індексний(для оцінювання індексу бюджетної безпеки держави).

Інформаційною базою дослідження єматеріали Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України (раніше – Державна податкова служба України), Рахункової палати України, Державної казначейської служби України, Державної служби статистики України, Міністерства фінансів Російської імперії, матеріали науково-практичних конференцій, вітчизняна і зарубіжна монографічна і періодична література з питань функціонування державних фінансів.

^ Наукова новизна одержаних результатів.Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вонаявляє собою системне вивчення генези та еволюції Української наукової школи державних фінансів, підсумком якого є розробленняна цій основі теоретичних та прикладних положень з обґрунтуванням ефективного функціонування державних фінансів України та необхідності активної фіскальної політики для забезпечення макрофінансової стабільності. Основними результатами, що становлять новизну і виносяться на захист, є:

вперше:

 • здійснено спеціальнекомплексне дослідження Української наукової школи державних фінансів. Обґрунтовано її існування з визначенням відповідності ознакам, які притаманні науковій школі як специфічній формі наукових об’єднань, проведено комплексний аналіз її генези та еволюції; доведено, що її вихідні основи були закладені представниками Української класичної школи державних фінансів; розкриті напрями та ступінь впливу західної фінансової науки (особливо німецької) на її формування, що проявилосянасамперед у сприйнятті ідей економічного лібералізму та державного втручання в дію ринкового механізму;

удосконалено:

 • методологію дослідження державних фінансів в історико-хронологічному та проблемно-концептуальному аспектах з урахуванням сучасного стану розвитку фінансової науки;

 • періодизацію розвитку української фінансової науки, що дало можливість виявити особливості й тенденції її розвитку на кожному з етапів, а також особливості становлення та подальшої еволюції Української наукової школи державних фінансів: І етап (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) – сформульовано теоретичні положення та закладено основи Української класичної школи державних фінансів; ІІ етап (30-ті –середина 70-х років ХХ ст.) – ідеологізація фінансової науки і відрив її від світової; ІІІ етап (друга половина 70-х років ХХ ст. – до теперішнього часу) – пошук нових підходів до фундаменталізації фінансової науки,формування нового фінансового світогляду та відродження традицій Української класичної школи державних фінансів;

 • підходи до оцінювання бюджетної безпеки держави. Розроблено методику оцінювання бюджетної безпеки держави на основі сукупності індикаторів її стану, об’єднаних у п’ять груп (загальний стан бюджетної безпеки держави, безпека дохідної частини бюджету, безпека видаткової частини бюджету, боргова безпека, безпека міжбюджетних відносин), їх значень, а також визначення інтегрального індексу бюджетної безпеки держави;

набули подальшого розвитку:

 • обґрунтування шляхів покращення сучасного стану державних фінансів в Україні в контексті використання наукового надбання Української класичної школи державних фінансів;

 • понятійний апарат державних фінансів на основі уточнення теоретичних критеріїв визначення їх місця у фінансовій системі, що дало можливість уточнити дефініцію «податкова система»: у вузькому розумінні - сукупність податків та зборів, що справляються до державного та місцевих бюджетів; у широкому розумінні – сукупність фінансових відносин, регламентованих нормами права, з приводу справляння податків у державі, а також за організаційною структурою –як сукупність органів, на які покладено обов’язки адміністрування податків та контролю за дотриманням податкового законодавства;

 • підходи до визначеннядефініції «державні фінанси», під якими пропонується розуміти, по-перше, за економічною сутністю – грошові відносини, пов’язані з розподілом та перерозподілом частини вартості національного продукту для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій; по-друге, за змістом – сукупність грошових фондів, які створені державою і призначені для фінансування покладених на неї функцій; по-третє, з інституціонального погляду – сукупність фінансових інститутів, які забезпечують розподіл та перерозподіл частини вартості національного продукту для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій;

 • запропоновано розуміння терміна «неоподатковуваний мінімум доходів громадян» у контексті наукового доробку українських учених-фінансистів ХІХ – початку ХХ ст.: як розміру доходу, щопотрібний особі для задоволення її найнеобхідніших фізіологічних та культурних потреб та, відповідно, як розміру доходу, що не підлягає оподаткуванню.

^ Практичне значення одержаних результатів. Результати проведеного дисертаційного дослідження мають теоретичне і практичне значення. Вони можуть бути використані для подальшого розвитку фінансової науки, а також у процесі реформування і реструктуризації державних фінансів в Україні.

Окремі результати дисертаційного дослідження були використані при визначенні стратегічних засад державної фінансової політики й тактичних підходів до її реалізації, пов’язаних з оптимізацією дохідної частини бюджету (довідка Міністерства фінансів України № 31-08410-07-27/4531 від 23.02.2012 р., довідка Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України № 1788/18-7016 від 28.11.2012 р.) та забезпечення ефективності управління державним боргом (довідка Ради Національного банку України № 10-010/191 від 15.11.2012 р.).

Науково-теоретичні та методологічні положення використано в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Місцеві фінанси»,«Фінанси», «Фінансова думка України»(довідка від24.11.2012 р.) та в навчальному процесі Білоцерківського інституту економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» при викладанні дисциплін «Фінанси», «Місцеві фінанси», «Актуальні проблеми фінансової думки» (довідка від 30.10.2012 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою роботою, в якій розроблено власні концептуальні підходи до теоретичного осмислення надбанняУкраїнської наукової школи державних фінансів та запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми функціонування державних фінансів України як вихідної та багатоаспектної сфери фінансів. Наукові узагальнення, розробки, висновки і пропозиції, які виносяться на захист, отримані автором самостійно.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і методологічні положення, результати дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних і науково-методичних конференціях та семінарах, зокрема:Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (м. Дніпропетровськ, 28–30 травня 2009 р.), XI міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція і перспективи розвитку економічного, соціального та інформаційного потенціалу України» (м. Біла Церква, 3–5 грудня2009 р.), ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні та інформаційні проблеми розбудови державності: теорія, методологія, практика» (м. Біла Церква, 14–16 травня 2010 р.), Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління: проблеми науки та практики» (м. Київ, 3–4 грудня 2012 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 22 наукових працях загальним обсягом 18,25друк. арк., з яких 12 статей у наукових фахових виданнях,2 колективні підручники, 8 публікацій –в інших виданнях.

^ Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 208 сторінок. Робота містить 33 таблиці на 34 сторінках, 15 рисунків на 15 сторінках, 19 додатків на 31 сторінці. Список використаних джерел складає 224 найменування.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено теоретико-методологічну базу, розкрито наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено інформацію про їх апробацію.

^ У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади Української наукової школи державних фінансів»розкрито концептуальні підходи до дослідження Української наукової школи державних фінансів, визначені її риси, генеза та еволюція, особливості її формування і розвитку, а також вплив світової фінансової науки на ці процеси.

Дисертант дійшов висновку про існування та функціонування Української наукової школи державних фінансів. Виходячи із сутності дефініції«наукова школа» вінобґрунтував таке її трактування: це спільнота учених, які займаються дослідженням певного напряму науки та об’єднані спільними методологічними підходами до проведення наукових досліджень, результатом їхньоїдіяльності є сукупність пов’язаних між собою думок, теоретичних концепцій і поглядів на пізнання фінансових процесів та явищ.

З’ясовано місце Української наукової школи державних фінансів у економічній науці (рис. 1).

полотно 262

^ Рис. 1. Українська наукова школа державних фінансів як специфічна форма наукових об’єднань


Дисертантом визначена сукупність ознак, притаманних науковим школам в цілому та Українській науковій школі державних фінансів зокрема:

І. Наявність наукового лідера. Провідним ученим-економістом, фінансистом, якому належить заснування Української школи державних фінансів, був М. Х. Бунге (1823–1895);

ІІ. Прогресивні ідеї наукового лідера мають бути поширені його учнями та послідовниками. До учнів М. Х. Бунге належать: Г. Д. Сидоренко, І. І. Патлаєвський, Д. І. Піхно, І. Т. Тарасов, Г. М. Цехановецький, М. М. Цитович та ін. Ідеї наукової школи зароджувалися в м. Києві (Університеті Св. Володимира і Київському комерційному інституті), учні та послідовники дали можливість поширити їх на території всієї України. Дисертантом проведене групування представників Української наукової школи державних фінансів за осередками та науковими інтересами;

ІІІ. Специфічність методів дослідження. Представниками Української наукової школи державних фінансів сформовано синтезуючий методологічний підхід у дослідженні фінансового господарства держави, який передбачав поєднання історичного, індуктивного, дедуктивного і територіального методів. Для аналізу фінансових явищ українські вчені-фінансисти активно залучали соціологію, психологію, етику та застосовували суб’єктивно-психологічний метод, що передбачає аналіз економічних (фінансових) процесів через схильність, бажання, очікування та інтереси суб’єктівфінансових відносин.

Автором запропоновано власну періодизацію розвитку фінансової науки в Україні, в рамках якої відбувався і розвиток Української наукової школи державних фінансів, визначенопровідних представників, наукові осередки, методологію досліджень та наукову проблематику. Даний підхід дав змогу виділити такі етапи: І (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.), ІІ (30-ті – середина 70-х років ХХ ст.); ІІІ (друга половина 70-х років ХХ ст. – до теперішнього часу). Дисертант дійшов висновку і довів, що Українську наукову школу державних фінансів на першому етапі її функціонування слід вважати «класичною»: наукові дослідження відповідали рівню світової фінансової науки, в цей час закладеніконцептуальні засадитеорії державних фінансів з акцентуванням уваги на проблематиці державного та місцевого фінансових господарств:бюджет,міжбюджетні відносини, оподаткування, державний кредит.

Українська класична школа державних фінансів (ХІХ – початок ХХ ст.) перебувала на рівні світової економічної науки і розвивалася під її впливом. За результатами проведеного дослідження доведено, що найбільший вплив на формування методологічних засад Української класичної школи державних фінансів мала класична школа політичної економії та німецька фінансова наука, особливо історична школа.На думку автора, особливостями формування Української класичної школи державних фінансівєтакож становлення фінансової науки як самостійної галузі знання, заперечення механічного застосування наукових положень світової економічної науки щодо розвитку державних фінансів,прагнення пошуку раціональних шляхівіадаптування їх до реалій існуючого економічного ладу та національних умов розвитку. У дисертації показано, щопредставники Української класичної школи державних фінансів синтезували ідеї класичної школи щодо розвитку ринкових відносин та забезпечення економічної свободи, але водночас вони вважали за необхідне проведення активної фінансової політики. Особливо важливо, що реалізація такого ринкового лібералізму, на їхню думку, повинна здійснюватися крізь призму національних традицій та звичаїв (інституціональний підхід).

^ У розділі 2 «Фінансове господарство держави як вихідна домінанта Української класичної школи державних фінансів»здійснено аналіз теоретичних концепцій представників Української класичної школи державних фінансів у сфері бюджету, оподаткування, державного кредиту та боргової політики, обґрунтовано важливість окремих її положень для подальшого розвитку фінансової науки в Україні.

По-перше, автором розкриті основні напрями досліджень у царині бюджету та бюджетних відносин. Розроблення теорії бюджету і окремих аспектів його функціонування пов’язане з такими вченими, як М. М. Алексєєнко, М. Х. Бунге,С. Ю. Вітте, К. Г. Воблий,С. І. Іловайський,П. Л. Кованько,М. І. Мітіліно, І. І. Патлаєвський, М. М. Соболєв,І. Т. Тарасов, Л. М. Яснопольський та інші. Практичний досвід реалізації бюджетних відносин та фундаментальні теоретичні дослідження сприяли розробленню ряду концептуальних позицій стосовно соціально-економічної сутності бюджету, його економічної природи, принципів побудови, особливостей і пріоритетів, його доходів і видатків, бюджетного процесу тощо. Зокрема вони дали змогу розвинути положення про багатоаспектність бюджету, зробити висновок про широкий спектр його можливостей: бюджет – не лише план доходів і видатків держави, а й ефективний інструмент перерозподілу національного продукту, а звідси – регулювання фінансового господарства держави, її економіки і соціальної сфери вцілому.

У роботі доведено, що концептуально вся теоретична конструкція Української класичної школи державних фінансів стосовно публічних фінансів, бюджету базується на вихідній тріаді: «потреби – видатки – доходи». Практична бюджетна робота починається з виявлення потреб суспільства та держави, визначення розміру видатків як сукупності коштів, спрямованих на фінансування цихпотреб та визначення джерел їх фінансування.Дисертант вважає, щостосовноряду вихідних і пріоритетних позицій у цій сфері представники Української класичної школи державних фінансів (М. С. Волобуєв, Є. О. Гловінський, С. І. Іловайський, П. Л. Кованько, М. М. Цитович, М. П. Яснопольський та інші) зробили значний науковий внесок у світову фінансову науку, це стосується,зокрема, засад теорії і практикитериторіального розподілу доходів та видатків, місцевих фінансів. Вони фактично заклали підвалини теорії міжбюджетних відносин на основі досягнення компромісу інтересів держави й органів місцевого самоврядування та їх фінансового забезпечення.

По-друге, здобувачем систематизовано наукові здобутки Української класичної школи державних фінансів у галузі податків та податкової політики.Визначено, що домінантою теоретичного доробку її представників, зокрема М. М. Алексєєнка, С. Ю. Вітте, С. І. Іловайського, А. О. Ісаєва, М. І. Мітіліно, І. І. Патлаєвського, Г. Д. Сидоренка, М. М. Соболєва, І. Т. Тарасова, І. І. Янжула та іншихбуло обґрунтування необхідності оптимізації податкової системичерезурахування інтересів платників податків та визначення як макроекономічних, так і мікроекономічних наслідків фіскальної діяльності держави, посилення прямого оподаткування.На їхню думку, в основу побудови податкової системи необхідно покластинасамперед принцип соціальної справедливості, а вже потімфіскальної достатності. Реалізація цієї ідеї повинна відбуватися черезпрогресивне оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, застосування системи податкових пільг та неоподатковуваного мінімуму.

Значну увагу вони приділяли одному з найактуальніших і найскладніших питань фіскальної теорії та практики – перекладання податків (М. М. Алексєєнко, М. Х. Бунге, А. О. Ісаєв, Й. Ф. Кулішер, М. І. Мітіліно, В. М. Твердохлєбов та інші), розглядаючи його як форму реагування на надмірний податковий тиск. Здобувач підкреслює, що деякі з їхніх працьбули піонерними для світової фінансової науки. Вони не тільки не втратили своєї актуальності, а навпаки, набули ще більшої ваги для сьогоднішньої української фінансової науки, в якій ця проблематика до останнього часу залишається білою плямою.

По-третє,дисертант дослідив еволюцію теоретичних концепційдержавного кредиту Української класичної школи державних фінансів та визначив, що вони розвивалися у межах світовоїтеорії податкових та позикових (боргових) фінансів. Введення нових податків або підвищення ставок за вже існуючими вважалосянераціональним з фіскальної точки зору в умовах високого податкового тиску, тому переваги у фінансуванні дефіциту бюджету, на думку українських учених-фінансистів, мають надаватися державним борговим операціями.Установлено, що з початку ХХ ст. представники Української класичної школи державних фінансів відмовилися від класичного теоретичного положення про державний борг як надзвичайне явище, а державний кредит як незвичайне джерело покриття дефіциту бюджету та вважали останній невід’ємною частиною державного фінансового господарства, іманентно притаманною йому в нових умовах світового розвитку. Це важливе теоретичне положення відображало зміни і нові тенденції у розвитку економіки і фінансів. Тим самим вони відкинули класичні положення старої фінансової науки про «здорові фінанси» відповідно до нових фінансово-економічних реалій розвитку.

Належного розвитку в цей час в українській фінансовій науці набула теорія місцевого кредиту в контексті посилення фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Механізм функціонування державного та місцевого боргів передбачає не лише їх формування, ефективне використання коштів та вчасне, у повному обсязі їх погашення, а й можливість застосування конверсійних операцій, тобто зміну умов державних позик. У цьому зв’язку представниками Української класичної наукової школи державних фінансів були теоретично обґрунтовані і реалізовані конверсійні операції у фінансовій практиці Російської імперії у 1889–1894 рр., це сприяло зниженню середнього відсотка за позиками з 4,37% до 3,95%, проти рівня видатків на обслуговування державного боргу – з 28,26% до 14,4%.

^ У розділі 3 «Філіація Української класичної школи державних фінансів у сучасну фінансову теорію і практику»запропоновано шляхи можливого використання і застосування наукового надбання Української класичної школи державних фінансів у сучасній вітчизняній фінансовій практиці. Доведено, що більшість теоретичних положень її представників не втратили актуальності й можуть бути застосовані в контексті реформування та реструктуризації державних фінансів України.

По-перше, дисертантом обґрунтована необхідність забезпечення вихідних принципів бюджетної політики в галузі управління видатками: пріоритетність, ощадливість та результативність (С. І. Іловайський, П. Л. Кованько, Г. Д. Сидоренко, І. Т. Тарасов).Виходячи з цього структура видаткової частини бюджету України не відповідає сучасним вимогам розвитку економіки, соціальної сфери і фінансів (табл. 1.).

Таблиця 1

^ Динаміка видатків Зведеного бюджету України у 2007–2012 рр., %

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Загальнодержавні функції

10,74

9,97

10,79

11,88

12

11,61

Оборона

4,17

3,79

3,14

3

3,2

3,11

Громадський порядок, безпека та судова влада

8,16

8,76

7,92

7,63

7,8

7,79

Економічна діяльність

17,93

16,6

12,93

11,6

13,7

12,77

Охорона навколишнього природного середовища

0,99

0,89

0,83

0,76

0,9

0,84

Житлово-комунальне господарство

2,61

2,9

2,44

1,44

2,1

1,96

Охорона здоров'я

11,82

10,85

11,89

11,84

11,7

11,82

Духовний та фізичний розвиток

2,52

2,56

2,71

3,05

2,6

2,78

Освіта

19,61

19,71

21,72

21,13

20,7

21,13

Соціальний захист та соціальне забезпечення

21,46

23,95

25,63

27,67

25,3

26,20

Усього

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України та власними розрахунками


У зв’язку з цим автором обґрунтована необхідністьоптимізації видаткової частини бюджету відповідно до завдань соціально-економічного розвитку країни з метою підвищення рівня інвестиційної активності та розбудови економіки та засадах інноваційності, ощадливості фінансових ресурсів, екологічності тощо.Дисертантом розроблено інтегральний показник (коефіцієнт) бюджетної безпеки держави:

(1),

деІбюдж.безп. – коефіцієнт бюджетної безпеки держави; – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску і-ї групи показників в інтегральний коефіцієнт бюджетної безпеки; Ігр.i– інтегральний коефіцієнті-ї групи показників; за умови стану абсолютної безпеки показник набуває значення 1.

На основі проведених розрахунків, дисертантом визначені значення, коефіцієнта бюджетної безпеки держави у 2007–2012 рр.: 2007 р. – 0,69; 2008 р. –0,70; 2009 р. –0,52;2010 р. –0,56; 2011 р. –0,66; 2012 р. – 0,63, що свідчить про досить нестабільний стан бюджетної безпеки держави.

По-друге, дисертантом з’ясовано, що представниками Української класичної школи державних фінансів розроблені практичні рекомендації щодо оптимізації податкової системи на основі зміни пропорцій між прямим та непрямим оподаткуванням. Водночас структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України у розрізі прямих та непрямих податків у 2007–2012 рр.(табл. 2) характеризується переважанням частки останніх. Аналіз табл. 2 свідчить, що в загальній сумі податкових надходжень частка непрямих податків становить понад 50% і має тенденцію до збільшення. Це не дає можливості реалізувати достатньою мірою вимогу соціальної справедливості.

Таблиця 2

^ Структура податкових надходжень Зведеного бюджету України у 2007–2012 рр., %

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

^ Прямі податки

49,18

47,47

44,92

46,68

41,16

43,83

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

42,90

41,27

37,26

38,98

34,46

36,57

Податки на власність

0,84

0,69

0,74

0,81

0,20

0,53

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

3,69

4,09

5,40

5,42

4,43

4,99

Інші податки

1,75

1,42

1,52

1,47

2,07

1,74

^ Непрямі податки

50,82

52,53

55,08

53,32

58,84

56,17

Внутрішні податки на товари та послуги

44,59

47,12

51,75

49,45

49,00

49,87

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

6,22

5,42

3,33

3,87

3,52

3,57

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України та власними розрахунками


Автором запропоновано зміни в оподаткуванні через поступове зменшення ставок податку на додану вартість; диференціацію неоподатковуваного мінімуму за територіальною ознакою; введення прогресивних ставок для оподаткування спадщини; покращення податкового менеджменту великих платників податків, саме у даній сфері перебуває вектор зміцнення фінансового потенціалу держави.

По-третє, дисертантом визначено, що в борговій політиціУкраїни, як складовій державної фінансової політики,маютьбути враховані прогресивні ідеїУкраїнської класичної школи державних фінансів, реалізація яких на практиці сприяла б економічному та соціальному розвитку суспільства.Обґрунтовано стратегічні напрями оптимізації боргової політики, що передбачають: зменшення рівня боргового навантаження, підвищення ступеня публічності і транспарентності державних боргових операцій, рівня довіри до державних цінних паперів, оптимізацію боргового портфеля держави в напрямі зменшення частки зовнішнього боргу, підвищення ефективності діючого механізму надання державних гарантій, посилення інвестиційної складової державного боргу та застосування конверсії для управління ним.


ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, що виявляється у дослідженні генези, становлення та еволюції Української наукової школи державних фінансіву контексті наукового доробку її представників та обґрунтованні пропозиції щодо його застосування у фінансовій теорії та в сучасній фінансовій практиці для покращення стану державних фінансів в Україні. Основні результати дисертаційного дослідження дали змогу зробити такі висновки:

  1. Доведено існування Української наукової школи державних фінансів як органічної і невід’ємної складової вітчизняної фінансової науки на основі єдиного методологічного підходу до проведення дослідження складного і багатого світу фінансів. Показано, що її фундаментальний базис є сукупністювласних теоретичних концепцій, концептуальних позицій та поглядів на розвиток державних фінансів з урахуванням національних особливостей, які зумовили її самобутність, а в окремих напрямах дослідження і піонерність. Аргументовано, щоформування наукових поглядів представників Української наукової школи державних фінансів відбувалося під впливом передової економічної думки Заходу, насамперед – класичної школи політичної економії та Німецької історичної школи. Ідеї провідних економічних шкіл давали можливість визначити загальний вектор економіки та фінансового господарства держави як синтезу економічного лібералізму та державного втручання крізь призму національних інтересів, традицій та звичаїв. Закладення підвалин теорії державних фінансів з позиції панування ринкового господарства дало підстави вважати Українську наукову школу державних фінансів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. «класичною».

  2. Комплексне вивчення теоретичної спадщини представників Української наукової школи державних фінансів, особливостей розвитку фінансової теорії у різні періоди дало змогу здобувачеві запропонувативласну періодизацію у рамках генези та еволюції фінансової науки України: І етап (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) – закладено теоретико-методологічний фундамент та засади Української класичної школи державних фінансів, відбулося її становлення; ІІ етап (30-ті –середина 70-х років ХХ ст.) – ідеологізація фінансової науки і відрив її від світової; ІІІ етап (друга половина 70-х років ХХ ст. – до теперішнього часу) – пошук нових підходів до фундаменталізації фінансової науки,формування нового фінансового світогляду та відродження традицій Української класичної школи державних фінансів.

  3. Історико-фінансовий аналіз підтвердив, що головним сегментом у дослідженнях Української класичної школи державних фінансів був бюджет.Окреслено поле їх бюджетної проблематики: сутність категорії «бюджет», вимоги щодо його правового регламентування, збалансованості, гласності, оптимізації структури доходів і видатків бюджету і, особливо, зміцнення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Базові теоретичні підходи побудови фінансового господарства і бюджету держави реалізовувалися на основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків і залежностей алгоритму «потреби–видатки–доходи». З їхньої точки зору оптимізація видаткової частини бюджету повинна здійснюватися на засадах ощадливості та ефективності, дохідної – оптимізації співвідношень між прямими і непрямими податками на користь перших.

  4. Визначено одиніз важливих недоліків теорії та практики бюджетного менеджменту в Україні – обмеженістьпрактики оцінювання бюджетної безпеки та відсутність науково обґрунтованого підходу до визначення її показників. Автором розроблено Методику оцінювання рівня бюджетної безпеки держави, в основу якої покладено визначення інтегрального коефіцієнта за п’ятьма групами показників: загальний стан бюджетної безпеки держави,безпека дохідної та видаткової частин бюджету,боргова безпека ібезпека міжбюджетних відносин. Це дало можливість оцінити стан бюджетної безпеки у 2007–2012 рр. як нестабільний.

  5. Доведено, на основі вивчення наукової спадщини Української класичної школи державних фінансів, що в податках сфокусовані основні сутнісні риси і властивості фінансів у контексті примусовості сплати,підкреслено їх обов’язковість, примусовий характер та мету – задоволення суспільних потреб та потреб місцевих громад. Українські вчені-фінансисти обґрунтували власні теоретичні погляди на необхідність розподілу податкового тягаря між різними верствами населення з метою забезпечення соціальної справедливості. У цьому зв’язку автором обґрунтовано напрями удосконалення податкової системи України через оптимізаціюструктури і складу податків у контексті дотримання вимог соціальної справедливості та фіскальної достатності.

  6. Обґрунтовано, відповідно до наукового доробку Української класичної школи державних фінансів та досвіду організації податкових систем західних держав, необхідність поверненняважливому елементу оподаткування – неоподатковуваному мінімуму доходів громадян– його класичний зміст. Трактувати його як розмір доходу, щопотрібний особі для задоволення її найнеобхідніших фізіологічних ісоціально-культурних потреб та, одночасно, як розмір доходу, що не підлягає оподаткуванню. Доведено необхідність реформування оподаткування доходів фізичних осіб.Ввести високопрогресивну шкалу оподаткування, встановити розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму та диверсифікувати його залежно від фінансово-економічного потенціалу територій і можливостей місцевих громад.

  7. Системний аналіз теоретичних розробок представників Української класичної школи державних фінансів у галузі державного кредиту та боргової політики дав можливість зробити висновок, що їх основна позиція базується на загальній теорії фінансів і бюджету. Окремим напрямом їх дослідженняуже в той час був розвиток теорії податкових та позикових (боргових) фінансів. Цей напрям зараз набув поширення і зайняв чільне місце у світовій фінансовій науці. Усе це дало дисертанту підстави і змогу обґрунтувати напрями оптимізації боргової політики: зменшення рівня боргового навантаження, підвищення ступеня публічності державних боргових операцій і рівня довіри до державних цінних паперів, оптимізація боргового портфеля держави у напрямі зменшення частки зовнішнього боргу, підвищення ефективності механізму надання державних гарантій, посилення інвестиційної складової державного боргу та застосування конверсії для управління ним.

  8. Системний і комплексний підхід у дослідженні дав можливістьавтору розробити та обґрунтувати ключові напрями підвищення ефективності функціонування державних фінансів України, з урахуванням наукового надбання Української класичної школи державних фінансів. Вихідна позиція дисертанта: розвиток державних фінансів має відбуватися в забезпеченні єдності цілей бюджетної,податкової, боргової політики і завдань соціально-економічного розвитку, підвищення матеріального добробуту громадян, демократизації суспільства.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях

 1. Бойко С. В. Формування доходів державного бюджету у ринковому середовищі / С. В. Бойко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. пр.– 2007. – Вип.49. – С. 99–103. (0,4 друк. арк.)

 2. Бойко С.В. Тенденції перерозподілу валового внутрішнього продукту через доходи державного бюджету/ С. В. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – 2008. – №3. – С. 29-33.(0,41 друк. арк.)

 3. Бойко С.В. Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету” / С. В. Бойко// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – №1. – С. 51–56.(0,33 друк. арк.)

 4. Бойко С.В. Фінансові ресурси держави як основа для формування доходів державного бюджету / С. В. Бойко// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 55. – С. 26–30.(0,34 друк. арк.)

 5. Бойко С. В. Структурування фінансової науки в українській фінансовій думці та визначення місця державних фінансів в ній / С. В. Бойко// Історіянародного господарствата економічної думкиУкраїни: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 41. – С. 271–278.(0,37 друк. арк.)

 6. Бойко С. В. Погляди М. І. Мітіліно на справляння єдиного сільськогосподарського податку в Радянському Союзі/ С. В. Бойко// Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. –2009.– Вип. 1 (66). – С. 72–75. (0,36 друк. арк.)

 7. Юхименко П. І. Олексій Миколайович Анциферов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки / П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 126–131. (0,75 друк. арк., особисто автору – 0,43 друк. арк.,визначено внесок О. М. Анциферова у розвиток фінансової науки на основі критичного аналізу його праці «Центральні банки кооперативного кредиту»).

 8. Юхименко П. І. Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки / П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 114–125. (0,98 друк. арк., особисто автору – 0,52 друк. арк., проаналізовано науковий доробок В. М. Твердохлєбовата його внесок у розвиток теорії державного кредиту).

 9. Федосов В. М. Цитович Микола Мартиніанович – фундатор науки про місцеві фінанси / В. М.Федосов, П. І. Юхименко,С. В. Бойко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 113–124.(0,69 друк. арк., особисто автору – 0,25 друк. арк., досліджено внесок М. М. Цитовича у розвиток теорії місцевих фінансів таперспективи застосування різних форм фінансової співпраці у бюджетній системі).

 10. Бойко С. В. Критерії віднесення учених-фінансистів до представників української фінансової думки (на прикладі другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.) / С. В. Бойко // Історіянародного господарствата економічної думкиУкраїни: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 44. – С. 29–44. (0,89 друк. арк.)

 11. Юхименко П. І. Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку / П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 31–41. (0,64 друк. арк., особисто автору – 0,37 друк. арк., визначенонаукові інтереси М. М. Цитовича, що пов’язані з теорією про підприємницький прибуток та його внесок у розвиток економічної науки).

 12. Бойко С.В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні / С.  В.  Бойко// Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 12. – С. 122–127. (0,34 друк. арк.).

В інших виданнях

 1. Бойко С. В. Становлення та розвиток фінансової науки в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / С. В. Бойко // Економічні перспективи України в умовах сталого розвитку : зб. наук. пр. – Біла Церква, 2009. –Вип. 3. – С. 3–7. (0,30 друк. арк.).

 2. Бойко С.В. Історичний характер державного бюджету/ С. В. Бойко // Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2009. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 10–19. (0,36 друк. арк.).

 3. Бойко С. В. Втрата наукового потенціалу у галузі фінансів Україною у радянський період / С. В. Бойко // Європейська інтеграція і перспективи розвитку економічного, соціального та інформаційного потенціалу України : тези доп. XI міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 3–5 груд. 2009 р.). – Біла Церква, 2009. – С. 19–20. (0,08 друк. арк.).

 4. Бойко С. В. Порівняння українського та російського досвідів у дослідженні еволюції національної фінансової думки / С. В. Бойко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – Т. 1. –С. 176–177. (0,10 друк. арк.).

 5. Бойко С. В. Видатки державного бюджету: історико-економічний аспект / С. В. Бойко // Економічні, соціальні та інформаційні проблеми розбудови державності: теорія, методологія, практика : тези доп. ХІІ Міжнар. наук-практ. конф. (м. Біла Церква, 14–16 трав. 2010 р.). – Біла Церква, 2010. – С. 12–13 (0,10 друк. арк.).

 6. Теорія фінансів : підручник / С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська [та ін.]. – К. : Центр учбов. літератури, 2010. – 576 с. (32,4 друк. арк.,особисто автору – 1,91 друк. арк., 3.2. З історії української фінансової думки; 3.3. Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки; 5.5. Державний кредит і державний борг).

 7. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ "Академія фінансового управління" ; за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. – 2010. – 624 с. (65,52 друк. арк.,особисто автору – 1,50 друк. арк.,: Безобразов В. П.;Лебедєв В. О.; Орлов М. Ф.;Судейкін В. Т.;Тургенєв М. І.;Ходський Л. В.;Юровський Л. Н.; Якоб Л. К.).

 8. Бюджетна система : навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / С. В. Бойко, В. В. Гошовська та ін. – Біла Церква, 2011. – 202 с. (10,7 друк. арк.,особисто автору– 3,65 друк. арк., Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави; Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави; Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування; Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України; Тема 5. Система доходів бюджету; 6.5. Кошторисне фінансування. Кошторис бюджетної установи.).

 9. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова,. С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 [1] с. (50,68 друк. арк.,особисто автору– 5,78 друк. арк.,1.1. Історико-економічний розвиток бюджету; 1.2. Призначення та функції бюджету; 1.3. Бюджетна політика: сутність, складові та стратегічні перспективи; 1.5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні; 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства; 2.1. Бюджет – основний фінансовий план держави. Суть та основні складові (визначено сутність бюджету як фінансового плану, його поділ на спеціальний та загальний фонди); 2.4. Бюджетна класифікація; 2.5. Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях; 4.3. Бюджетні права і повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування).

 10. Бойко С. В. Розвиток бюджету: здобутки Української наукової школи державних фінансів / С. В. Бойко // Економіка і управління: проблеми науки та практики : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3–4 грудня 2012 р., м. Київ. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – С.  266–269. (0,16 друк. арк.).


АНОТАЦІЯ

Бойко С. В. Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад Української наукової школи державних фінансів. Доведено відповідність її ознакам наукової школи, визначені її специфічні особливості та риси. Визначено вплив економічної думки Заходу на її формування і розвиток.Обґрунтовано етапи становлення й еволюції Української наукової школи державних фінансів, особливості її формування в контексті української фінансової науки.

Доведено існування Української класичної школи державних фінансів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), показано особливості її формування та досягнення. Досліджено її теоретичні розробки і практичний досвідфункціонування державного фінансового господарства: бюджету, міжбюджетних відносин, оподаткування, державних боргових операцій.

Обґрунтовано напрями використання її теоретичних положень з метою підвищення ефективності функціонування державних фінансів України і подальшого розвитку вітчизняної фінансової науки.

^ Ключові слова: бюджет, бюджетна безпека, державні фінанси, державний кредит, державний борг, податки, податкова система, Українська класична школа державних фінансів, Українська наукова школа державних фінансів, українська фінансова наука.


АННОТАЦИЯ

Бойко С. В. Украинская научная школа государственных финансов: историческая ретроспектива и современные реалии. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 2013.

Диссертационная работа посвящена исследованию теоретико-методологических основ Украинской научной школы государственных финансов. Доказано существование Украинской научной школы государственных финансов, соответствие ее признакам научной школы (наличие научного лидера, его учеников и последователей, специфичность методов исследования), определены ее особенности и черты. Определено формирование синтезирующего методологического подхода в исследовании финансового хозяйства государства, предполагающего сочетание исторического, индуктивного и дедуктивного, территориального и субъективно-психологического методов.

Обоснованы этапы становления и эволюции Украинской научной школы государственных финансов, особенности ее формирования в контексте украинской финансовой науки:І (вторая половина XIX в. – 20-е годы ХХ в.), II (30-е – середина 70-х годов ХХ в.) III (вторая половина 70-х годов ХХ в. –настоящее время). Доказано, что Украинский научную школу государственных финансов на первом этапе ее функционирования следует считать «классической»: научные исследования соответствовали уровню мировой финансовой науки, в это время заложены концептуальные основы теории государственных финансов с акцентированием внимания на проблематике государственного и местного финансовых хозяйств : бюджет, межбюджетные отношения, налогообложение, государственный кредит.

Раскрыто влияние экономической мысли Запада на формирование и развитие Украинской класичесской школы государственных финансов. Показано, что наибольшее влияние на формирование ее методологических основ имела классическая школа политической экономии и немецкая финансовая наука, особенно историческая школа.Представители Украинской классической школы государственных финансов синтезировали идеи классической школы по развитию рыночных отношений и обеспечение экономической свободы, но одновременно они считали необходимым проведение активной финансовой политики.

В диссертации исследованы теоретические разработки представителей Украинской классической школы государственных финансов, касающиеся функционирования государственного финансового хозяйства: бюджета и межбюджетных отношений, налогообложения и государственных долговых операций, социально-экономической сущности бюджета, его экономической природы, принципов построения, особенностей его доходной и расходной частей. Выявлено, что доминантою теоретического наследия в сфере налогообложения было обоснование необходимости оптимизации налоговой системы путем учета интересов налогоплательщиков и определения как макроэкономических, так и микроэкономических последствий налогообложения.

Исследована эволюция теоретических концепций государственного кредита, государственных долговых операций и определено, что данные положения развивались в контексте мировой теории налоговых и заемных (долговых) финансов.Выявлено, что с начала ХХ в. представители Украинской классической школы государственных финансов отказались от классического теоретического положения о государственном долге как чрезвычайном явлении, а государственном кредите как необыкновенном источнике покрытия дефицита бюджета и считали его неотъемлемой частью государственного финансового хозяйства, имманентно присущей ему в новых условиях мирового развития.

Соискателем очерчены направления использования теоретических положений Украинской классической школы государственных финансов с целью повышения эффективности функционирования государственных финансов Украины и дальнейшего развития отечественной финансовой науки.

Определены важные недостатки теории и практики бюджетного менеджмента в Украине – ограниченность практики оценивания бюджетной безопасности и отсутствие научно обоснованного подхода к определению ее показателей. Разработана Методика оценивания уровня бюджетной безопасности государства, в основу которой положено определение интегрального коэффициента по пяти группам показателей: общее состояние бюджетной безопасности государства, безопасность доходной и расходной частей бюджета, долговая безопасность и безопасность межбюджетных отношений.

Доказано, что большинство теоретических положений Украинской классической школы государственных финансов не потеряли актуальности и могут быть применены в контексте реформирования и реструктуризации государственных финансов.

^ Ключевые слова: бюджет, бюджетная безопасность, государственные финансы, государственный кредит, государственный долг, налоги, налоговая система, Украинская класичесская школа государственных финансов, Украинская научная школа государственных финансов, украинская финансовая наука.


ANNOTATION

Boiko S. V. Ukrainian scientific school of public finance: a historical retrospective and contemporary realities. – Manuscript.

Theses for the candidate of economic sciences degree in specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. –SHEE “Kyiv national economic university named after Vadim Нetman”, Kyiv, 2013.

Thesis deals with the theoretical and methodological foundations of Ukrainian scientific school of public finance. Its correspondence to characteristics of the scientific school has been proved, its specific features and characteristics have been determined. The influence of Western economic thought on its formation and development has been determined. The stages of formation and evolution of Ukrainian scientific school of public finance have been substantiated, especially its formation in the context of Ukrainian financial science.

The existence of Ukrainian classical school of public finance (the second half of the nineteenth - early twentieth century) has been argued, the features of its development and achievements are shown. Its theoretical development and practical experience of the public financial management operation have been investigated: budgeting, inter-budget relations, taxation, public debt operations.

The orientation of usage of theoretical positions in order to increase the efficiency of public finance operations in Ukraine and further development of the domestic financial science have been substantiated.

Keywords: budget, budget security, public finance, public credit, debt, taxes, tax system, Ukrainian classical school of public finance, Ukrainian scientific school of public finance, the Ukrainian financial science.

âààâàâ


rectangle 2rectangle 3Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» сіра інна василівна
Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи