Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) icon

Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Скачати 486.45 Kb.
НазваСпеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Сторінка1/4
Дата25.02.2014
Розмір486.45 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


Шафалюк Олександр Казимирович


УДК 658.893


Споживач в маркетингу


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук


Київ – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України.

^ Науковий консультант – академік АПН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Павленко Анатолій Федорович,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ректор


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Решетілова Тетяна Борисівна,

Національний гірничий університет (м.Дніпропетровськ), завідувач кафедри маркетингу

доктор економічних наук, професор,

^ Сологуб Олена Петрівна,

Київський національний університет харчових технологій, завідувач кафедри маркетингу


доктор економічних наук, професор,

^ Окландер Михайло Анатолійови,

Одеський державний економічний університет,

завідувач кафедри маркетингу


Захист відбудеться „25” листопада 2009 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «__23__» жовтня 2009 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор О.С. Федонін


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Системні наслідки розвитку світової цивілізації в контексті парадигми добробуту, феноменологія консьюмеризму у становленні нових моделей споживання з високим рівнем доступності та диференціації благ, спрощенням організації закупівель, конвергенціями ринків тощо, виводять проблематику людини, гуманізації прогресу і взаємодій в економіці на перший план у пріоритетності наукових досліджень.

Сучасний етап розвитку продуктивних сил, економічних відносин і запитів суспільства характеризує актуалізація інформаційних, інтелектуальних та інноваційних чинників формування вартості економічних благ, індивідуалізація і глобальна уніфікація потреб споживачів, становлення нових інтегрованих форматів реалізації господарських компетенцій тощо. Формування сучасної економіки як складної, відкритої та динамічної системи потребує адекватного за масштабністю і глибиною наукового осмислення новітніх тенденцій, визначення об’єктивних закономірностей розвитку, суттєвої модифікації чинних і розробки принципово нових методичних інструментів маркетингової аналітики.

Значний внесок у дослідження проблематики прогнозування та маркетингової оптимізації параметрів споживання, вдосконалення виробничо-комерційної діяльності в забезпеченні запитів споживачів зробили такі відомі вітчизняні та закордонні вчені, як Б. Г. Ананьєв, В. С. Автономов, Г. М. Андрєєва, Р. Д. Блекуел, А. В. Войчак, В. Г. Герасимчук, В. В. Гринив, Д. Ф. Енджел, Дж. Залтман, В. І. Ільїн, В. Я. Кардаш, Ф. Котлер, Н. В. Куденко, Жан-Жак Ламбен, Б. Л. Межиров, Дж. Мілер, Е. Галантер, П. У. Мініард, Н. Ф. Наумова, І.Б. Новік, А. Ф. Павленко, С.Ф. Покропивний, К. Прибрам, В.М. Спірін, Дж. Cтиглиц, В. І. Тарасенко, К. Ф. Флекснер, А. В. Ульяновський, та інші.

У ХХ ст. накопичено значну кількість наукових праць, присвячених окремим розділам, складовими того цілісного знання, що відбиває закономірності розвитку систем споживання, актуальність якого всі усвідомлюють. Зокрема, потрібно відзначити дослідження М. М. Амосова, А. А. Богданова, Е. С. Бауера, І. Т. Бжалави, Е.Вигнера, А.А. Денісова, П. Дойля. М. С. Кагана, К. Левіна, В.В. Леонтьєва, О. Моргенштерна, Дж. Неймана, Т. Шибутані, Х. Хекхаузена, Е. Г. Юдіна, В. О. Ядова. У дисертації поставлено завдання конкретизувати деякі з базових напрямів такої роботи в розвитку сучасної парадигми маркетингу.

Збереження цілісності знання, міждисциплінарного за характером, але інтегрованого в межах самостійного предмету, забезпечення точності та реалістичності прогнозів, прикладної результативності висновків і пропозицій набувають особливої значущості, отримують нові стимули і передумови в систематизації базових елементів маркетингової науки, ефективності виконання нею світоглядної функції. Маркетинг, який на сьогодні великою мірою виконує роль філософії бізнесу з авторитетно задекларованою метою задоволення потреб споживачів, посідає в зазначеному контексті провідні позиції.

Саме цим обумовлений вибір проблематики, теми, визначення мети, завдань і логіки структурної побудови дисертаційної роботи.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Система маркетингових досліджень в економіці України» (реєстраційний номер 0107U001338). Особисто автором у межах теми поглиблено основні методичні засади дослідження параметрів і тенденцій розвитку, прогнозування та модифікації результатів поведінки споживачів, визначено резерви підвищення ефективності діяльності підприємств у взаємодії з індивідуальними та організованими певним чином споживачами.

Дисертаційні розробки знайшли своє відображення також у науково-дослідній темі «Управління рекламним бізнесом на засадах маркетингу”, реєстраційний номер 0109U001815. Особисто автором розроблено методичні підходи до побудови ефективних комунікацій промислових підприємств зі споживачами та специфічними групами зацікавлених осіб (стейкхолдерів), спроектовано систему моделювання та організації проведення якісних досліджень поведінки суб’єктів економічної діяльності компаній харчової промисловості тощо.

Можливості використання результатів дослідження у сфері державного та муніципального управління комерційними об’єктами підтверджені розробками науково-дослідної теми ТОВ «Міжнародного інституту бізнес-освіти Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана» «Результативність комерційного використання об’єктів нежитлового фонду комунальної власності» (реєстраційний номер 0107U009876). В межах вказаної роботи автором розроблено маркетингове забезпечення результативності комерційного використання об’єктів комунальної власності, спроектовано систему маркетингового аудиту розвитку проектів і перспектив комерціалізації активів, що знаходяться в управлінні, а також за науково-дослідною темою «Результативність житлово-комунального обслуговування споживачів» (договір №1031207 від 03.12.2007 р.), де автором розроблена система аналітичної обробки запитів комунальних споживачів для підвищення результативності функціонування комунальних служб м. Києва, проведено низку маркетингових досліджень.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове та практичне вирішення проблеми забезпечення ефективності маркетингу в економічних системах взаємодії зі споживачами.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено та вирішено такі завдання:

 • конструктивно узагальнено методологічне підґрунтя становлення та розвитку теорій споживача в соціально-економічних дослідженнях, визначено природу ключових парадоксів і причин фрагментарності наукових результатів;

 • обґрунтовано теоретичну базу розвитку концепції маркетингу в управлінні підприємствами за умов системної трансформації соціально-економічного устрою сучасного суспільства;

 • упорядковано понятійний апарат досліджень споживання й управління маркетинговою діяльністю підприємств, визначено статус, специфіку й рівень інституціоналізації функціонування різних категорій споживачів в сучасній економіці;

 • визначено закономірності розвитку діяльності людини, особливості її організації на різних рівнях її складності;

 • на базі ідентифікованих закономірностей систематизовано еволюцію наукових концепцій прогнозування поведінки споживачів, надано оцінку потенціалу і обмежень їх практичної реалізації на різних етапах розвитку суспільства;

 • ідентифіковано передумови усталення загальносвітових і регіональних особливостей, а також тенденцій еволюції споживання продуктів харчування, в тому числі молокопродуктів;

 • розроблено методичний комплекс досліджень, прогнозування й оптимізації складних, відкритих і динамічних систем, характеристик та параметрів їх економічних взаємодій;

 • запропоновано структурні елементи та концептуальний підхід щодо конкретизації параметрів взаємодій, універсальний для всіх суб’єктів маркетингових систем;

 • обґрунтовано прогнози та варіативні моделі розвитку споживання в умовах високого рівня конвергенції ринків, суспільних систем сенсотворення і форматів організації життєдіяльності споживачів;

 • на базі авторських методик зустрічного моделювання й факторної декомпозиції ринкових тенденцій визначено шляхи розвитку національних підприємств, в контексті становлення глобальних систем забезпечення запитів споживачів;

 • запропоновано авторський варіант технології проектування й запровадження нових форматів організації споживання й забезпечення потреб споживачів.

^ Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах зростання потреб споживачів.

Предметом дослідження є передумови й закономірності розвитку, теоретичні і прикладні засади визначення та системного забезпечення ефективних обмінів в ринковій економіці.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічне підгрунтя дисертаційної роботи становить сукупність гносеологічних підходів, законів діалектичної логіки в побудові висновків, загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, що безпосередньо зумовлені поставленою метою та завданнями дослідження. Найвагоміші теоретичні результати отримано на базі використання новітніх положень економічної теорії, узагальнення досвіду реалізації економічних процесів на підприємствах. Емпіричні висновки дисертації базуються на використанні статистичних методів, прогнозуванні, методах математичного програмування та кореляційно-регресійного аналізу, а також використання спеціальних пакетів програм обробки даних. Нові наукові результати базуються як на загальних технологіях аналізу та синтезу, ідентифікації та формалізації, класифікації й систематизації, моделювання, так і на використанні спеціальних методів конструктивної побудови наукових теорій у визначенні предметної сфери та категоріального базису розгортання методології маркетингу, а також факторної декомпозиції та зустрічного моделювання у плануванні керованих модифікацій параметрів і станів систем соціально-економічних взаємодій.

Інформаційну базу дослідження склали вітчизняні та зарубіжні наукові праці (монографії, статті, тези, збірники наукових праць, результати досліджень), офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, документи інших органів виконавчої влади, періодичні видання та щорічники міжнародних організацій, публічні звіти підприємств, їх об’єднань, а також нормативно-законодавчі акти, що пов’язані з проблематикою дослідження.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що їх сукупність вирішує наукову проблему забезпечення ефективності та результативності маркетингу у системах взаємодії зі споживачами. На захист винесено такі наукові результати, що містять наукову новизну і мають практичну цінність:

вперше:

 • запропоновано концепцію споживача в маркетингу, в якій на нових методологічних засадах систематизовано підходи до визначення та інституціоналізації функціонування всіх категорій споживачів в економіці; це дозволило запропонувати більш репрезентативні варіанти вихідних понять маркетингу та їх системного застосування в прогнозуванні ринкових взаємодій;

 • аргументовано доцільність використання закономірностей диференціації та примітивізації у визначенні ключових тенденцій розвитку систем споживання, що забезпечує нові можливості моделювання і передбачення поведінки споживачів;

 • доведено доцільність внесення змін в методологію маркетингу, які забезпечують можливості реалізації міждисциплінарних досліджень без порушення його наукової цілісності;

 • визначено передумови і принципи організації ефективних взаємодій на ринках з високим рівнем конвергенції, що надало можливість запропонувати комплекс методик дослідження тенденцій та оптимізації параметрів діяльності суб’єктів ринку;

удосконалено:

 • технологію структурування економічних взаємодій, яка забезпечила необхідні передумови для комплексної розробки засобів дослідження систем споживання;

 • методичні засади конкретизації та кількісного оцінювання параметрів маркетингових прогнозів; на цій основі запропоновано методики зустрічного моделювання та факторної декомпозиції тенденцій розвитку ринків;

 • методичні підходи до проектування і запровадження на ринку нових форматів пропонування благ; на основі яких результатів запропоновано авторський варіант технології маркетингового регулювання структур комплексного споживання благ;

набули подальшого розвитку:

 • понятійно-категоріальний апарат теорій споживача з позицій сучасного етапу світового економічного розвитку, що дозволило вдосконалити елементи і процедури моделювання поведінки споживачів;

 • методичні підходи, які забезпечують краще розуміння стереотипності й варіативності поведінки споживачів, а також тенденцій еволюції споживання продуктів харчування, що створило передумови для пропозицій щодо структурних елементів і методів конкретизації параметрів ринкових взаємодій;

 • методичні інструменти розробки стратегій розвитку промислових підприємств і комерційних організацій з позицій їх конкурентоспроможності на світових і національному ринках, які використані для оцінювання рівня досконалості маркетингової діяльності;

 • технології організації та забезпечення ефективності маркетингу як елементу консистемної моделі управління підприємством, які створюють передумови для вдосконалення практики бізнес-діяльності.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо запровадження прогресивних методичних підходів і сучасних стандартів маркетингового управління взаємодіями зі споживачами в практику діяльності промислових підприємств, що сприяє вдосконаленню фінансово-економічного аналізу та системи стратегічного планування. Основні наукові положення дисертації доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, а їх використання на практиці дає змогу підвищити ефективність діяльності підприємств.

Практичне значення наукових результатів дослідження полягає в такому:

- науково-методичні рекомендації щодо розробки механізмів орієнтованої на результат взаємодії зі споживачами в економічних системах національного масштабу, альтернативні варіанти стратегій молокопереробних підприємств України в контексті глобальних тенденцій та з урахуванням специфічних особливостей вітчизняної економіки використані Департаментом фінансово-економічного забезпечення промисловості Міністерства промислової політики України (довідка № 01/4-2-740 від 15.06.2009 р.);

- методичні розробки з вирішення проблемних питань забезпечення точності прогнозування розвитку систем споживання, конкретизації визначальних елементів і гуманізації стратегій зростання, емпіричні результати дослідження щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності маркетингової діяльності молокопереробних підприємств, результативності реалізації державних програм і програм розвитку міст України використані у діяльності Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» (довідка №190-375/1 від 14.01.2009 р.);

- результати маркетингових досліджень ринків молокопродукції, пропозиції щодо організації системної взаємодії суб’єктів в маркетингових мережах створення споживчої цінності, підвищення ефективності прогнозування попиту і стратегічного планування розвитку промислових підприємств, забезпечення прозорості та результативності управлінських рішень знайшли використання у діяльності ЗАТ «Укрпродукт Груп» (довідка № 080525 від 25.04.2008 р.);

- теоретико-методичні та прикладні положення щодо розвитку системної маркетингової взаємодії зі споживачами на базі об’єктивних закономірностей еволюції діяльності суб’єктів різного масштабу: результати маркетингових досліджень світового та національного ринків молокопродуктів, методики формування та управління розвитком цілісних мереж створення цінності для визначених категорій споживачів з відповідним відображенням результатів у показниках вартості компаній, повернень від інвестованого капіталу використано у діяльності ТОВ «Торговий дім «Західна молочна група» (довідка № 301208 від 30.12.2008 р.);

- технології формування інтегрованих систем показників ефективності та результативності ринкової діяльності промислових підприємств та прогнозів розвитку на їх основі, окремі положення споживчо-орієнтованого менеджменту і комплексного аналізу економічних наслідків роботи реалізовано при виконанні завдань окремих бізнес-проектів ТОВ «Бізнес Формат – Краща Практика» (довідка №1-205 від 20.05.2008 р.);

- результати дисертації використано в науково-дослідних роботах і навчальному процесі ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (довідка № 081203 від 03.12.2008 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням, містить розв’язання актуальної наукової проблеми - забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств у задоволенні потреб споживачів. Наукові положення, висновки і рекомендації, винесені на захист, здобуто автором самостійно та викладено у його наукових працях. Обсяг особистого внеску у працях, які написані в співавторстві, у списку опублікованих праць зазначено окремо. Положення й результати кандидатської дисертації в дослідженні не використовувалися.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи отримали схвальну оцінку на міжнародних і вітчизняних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях: “Маркетинг: теорія і практика” (м. Ялта, травень 2000 р.), “Маркетинг: теорія і практика”. (м. Київ, травень 2001 р.), “Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи” (м. Київ, березень 2002 р.), «Маркетингові дослідження в Україні” (м. Ялта, травень 2002 р.), «Маркетинг в Україні» (м. Київ, листопад 2006 р.), «Розвиток бізнес-партнерства на міжнародних та регіональних ринках» (м. Київ, вересень 2006 р.), «Маркетинг в Україні» (м. Київ, листопад 2007 р.), «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, вересень 2008 р.), «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, травень 2008 р.), «Маркетинг в Україні» (м. Київ, листопад 2008 р.), «Реформування економіки України: стан та перспективи» (м. Київ, листопад 2008 р.), «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, травень 2009 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 38 наукових публікаціях, загальним обсягом 31,7 д.а., з них особисто автору належить 31,3 д.а., в тому числі: одноосібна монографія «Гуманістична концепція споживача в маркетингу» (12,1 д.а.), 1 навчальне видання, 24 статті у фахових виданнях України, 12 публікацій в інших наукових виданнях за матеріалами науково-практичних конференцій.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 400 сторінок, включаючи 120 рисунка на 66 сторінках, 50 таблиць на 32 сторінках, 5 додатків на 5 сторінках і список використаних джерел з 310 найменувань на 23 сторінках.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів, наведено відомості щодо їх апробації.

^ У розділі 1 «Концептуальний базис систематизації ключових елементів методології маркетингу» досліджено становлення та еволюцію теорій споживання і маркетингу, визначено напрями розвитку наукової проблематики, розкрито сутність ефективності маркетингової діяльності за сучасних умов господарювання, систематизовано вихідні поняття та опрацьовано базові закономірності у розвитку суб’єктів систем споживання.

Конструктивний аналіз широкого кола наукових праць з досліджуваної проблематики й оптимізації розвитку ринків дозволив зробити висновки щодо специфічних особливостей та передумов сучасного етапу розвитку науки і практики маркетингу. Вони багато в чому є результатом глобальних тенденцій в економіці, які у ХХ ст. повністю змінили профіль споживання, конкуренції, управління підприємницькою діяльністю у світовій системі господарювання тощо.

Доведено, що за сучасної консистемної моделі управління підприємствами, коли всі елементи управління логічно зорієнтовані на єдину мету, при цьому політика є провідним елементом, а планування та організація відіграють підлеглу роль, маркетинг має визначатися як підсистема загального менеджменту, а не посередник між споживачами і підприємством чи дублер у виконанні функцій інших підрозділів. На думку автора, маркетинг являє собою науку й підсистему управління ефективністю економічних взаємодій у розвитку й задоволенні потреб споживачів. Запропоноване визначення не заперечує жодної особливості економічної еволюції, які зумовили відокремлення нових феноменів споживання, генерування нових варіантів поняття «споживач».

За результатами узагальнень і систематизацій в роботі відокремлено ключові вектори розвитку (розширення) зазначеного терміну: 1) суб’єкт споживання (індивідуальний-масовий; покупці-стейкхолдери (акціонери, робітники, держава тощо); 2) об’єкт дії (продукція; товар; послуга; блага, матеріальні і нематеріальні і т.д.); 3) інституційне оформлення споживання та підсистем забезпечення запитів споживачів (ринкові-неринкові обміни, операційні-неопераційні активи, офіційна-тіньова економіки і т.п.).

Встановлено, що немає об’єктивних підстав для використання чинних чи створення нових визначень для наукової ідентифікації суб’єкта споживання. Адже будь-який товар або послуга передбачає різний потенціал корисності та відповідної небажаності в системі властивостей об’єктів споживання, а також спектр можливого використання, що зумовлені об’єктивно та суб’єктивно. Результатами обміну, які визначають ефективність діяльності підприємства, у тому числі маркетингових підрозділів, є вся сукупність одержаних ефектів або благ (кошти, товари, послуги, знання, права тощо). При цьому, диференціація «безкоштовних» благ є відносною і невиправданою в контекстах доступності та можливостей використання.

Аналіз особливостей визначення та врахування суб’єктної специфіки споживання в сучасній науці надав можливість диференціації споживачів без генерування додаткової феноменології явищ. У визначеннях, що стали класичними, необхідно внести зміни в частині об’єктів споживання, а також результатів діяльності підприємств, використавши терміни «ефекти» і «блага».

Доведено доцільність розгортання в логіці досліджень базисних об’єктивних закономірностей. Встановлено, що за найвищого рівня узагальнень можуть бути відокремленими дві провідні тенденції в еволюції взаємодії соціальних спільнот: диференціації та примітивізації з одночасним зростанням взаємозалежності та індивідуалізації елементів системи. За результатами аналізу параметрів і висновків численних експериментальних досліджень усіх галузей суспільствознавства автором встановлено, що ступінь єдності, яка заснований на простій взаємозалежності, з розвитком системи зменшується; ступінь ієрархічної організації збільшується поетапно; рівень системності в організації варіює (рис. 1).

Опрацьована специфіка еволюції вдосконалення пояснювальних теорій поведінки людини і споживання, зокрема, засвідчує, що динамічна нестабільність проявів і якісних трансформацій закономірностей важка для буденного і наукового прийняття свідомістю, проте визначає перспективний напрямок методичної роботи в маркетингу, оскільки має об’єктивні підтвердження й відповідає характеристикам сучасних відкритих економічних систем.

  1   2   3   4

Схожі:

Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconРеферат для вступу до аспірантури бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,
Бдфеу зі спеціальності 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є письмовою доповіддю,...
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconВадима гетьмана окунєва ольга володимирівна
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconТоважнянський вячеслав леонідович удк 658. 012: 621 формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка І управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconСпеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconПрограма фахових вступних випробувань
«Економіка підприємства» спеціальність «Економіка підприємства за видами економічної діяльності» проводяться з метою визначення можливості...
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) iconКонспект лекцій дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
«бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка І підприємництво І слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – Економіка підприємства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи