Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) icon

Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі)
Скачати 476.61 Kb.
НазваМаркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі)
Сторінка2/2
Дата25.02.2014
Розмір476.61 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо ефективного управління маркетинговим комплексом підприємства. Основні здобутки проведеного дослідження зводяться до наступного:

 1. Проблематика маркетингового комплексу є однією з найбільш містких і неоднозначних в науковій економічній теорії. Протягом всього періоду еволюції концепції маркетингового комплексу, починаючи з 20-х років ХХ століття, вчені так і не дійшли однозначного висновку стосовно складу, структури, чіткого функціонального навантаження елементів маркетингового комплексу.

 2. Маркетинговий комплекс відіграє роль ядра маркетингових планів і програм. Згідно класичної теорії, він складається з чотирьох елементів: товар, ціна, розподілення та просування, відображаючи в плані маркетингу, відповідно, товарну, цінову, дистрибуційну та комунікаційну політику. В процесі еволюції, концепцію маркетингового комплексу було розширено різними прошарками зовнішнього маркетингового середовища; запропоновано здійснити перехід від традиційної структури, де всі компоненти еквівалентні, до комплексу з відокремленням найбільш важливої, на думку вчених, комунікаційної компоненти; введено поняття «реальний» та «віртуальний» маркетинговий комплекс і визначено основним завданням маркетингу наближення реального маркетингового комплексу продавця до віртуального маркетингового комплексу покупця. Формування ефективної маркетингової програми потребує узгодження цінової, товарної, розподільчої та комунікаційної політики. Зміни будь-якого з елементів комплексу зумовлюють зміну інших. Комплекс засобів маркетингу є однією з основних форм нецінової конкуренції.

 3. Поліграфічна галузь в Україні знаходиться у десятці лідерів за прибутковістю та інвестиційною привабливістю. Поліграфічний ринок відносно новий, але пройшовши коротке і бурхливе зростання, увійшов у стадію зрілості, близький до насичення. Лідери – визначені, споживачі - поділені, відбувається незначний перерозподіл часток ринку. Спостерігаються підвищення рівня спеціалізації поліграфічних підприємств – закріплення операторів на конкретних сегментах, жорстка конкуренція, характерною є еластичність попиту по ціні. Основні тенденції ринку: зростання виробництва за всіма видами продукції (вже уповільненими темпами), реорганізація підприємств, концентрація капіталу, інвестування у нові потужні поліграфічні комплекси з повним циклом та унікальними технологічними можливостями. Метою таких інвестиційних програм є агресивне захоплення частки ринку.

 4. В рамках проведеного дослідження визначено перелік і присвоєно рейтинги значущості основним факторам ефективності за елементами маркетингового комплексу для підприємства поліграфічної галузі; запропоновано методологічні засади оцінки, проведено порівняльний аналіз маркетингових комплексів основних операторів поліграфічної галузі. Наведено основні недоліки (слабкі сторони) та переваги (сильні сторони) поліграфічних підприємств за елементами маркетингового комплексу.

 5. З метою мінімізації ризиків, при складанні плану і бюджету маркетингу на промисловому підприємстві, запропоновано економіко-математичну модель оптимізації маркетингового комплексу, яка дозволяє, раціонально розподіляючи кошти, мінімізувати витрати, максимізувати економічний ефект і досягти запланованих показників діяльності. Розглянуто сутність і можливості застосування економіко-математичної моделі на прикладі промислового підприємства поліграфічної галузі.

 6. Враховуючи пріоритетність для підприємств поліграфічної галузі збутової функції, питання оптимізації персонального продажу займає одне з провідних місць у дисертації. Висвітлюються аспекти організації та мотивації, запропоновано оригінальну методику оцінки ефективності роботи менеджерів. Підсумовуються виявлені в результаті дослідження недоліки функціонування збутових підрозділів вітчизняних поліграфічних підприємств, надається ряд рекомендацій щодо їх подолання.

 7. Критерієм ефективності роботи служби збуту пропонується розглядати компенсаційні виплати, які визначаються за допомогою розрахункових формул для оцінки ефективності діяльності робочих груп “менеджер-асистент”. Існують типові причини відхиленнь фактичних показників діяльності від планових у роботі менеджерів зі збуту, такі дії потребують коригуючих заходів.

 8. Поліграфічні підприємства мають характерні особливості та принципи організації маркетингу та збуту. Побудова організаційної структури маркетингової та збутової функції має базуватися на принципах невідривності; взаємопов’язаності і взаємообумовленості; єдності управління.

 9. На сучасному етапі в країнах з ринковою економікою традиційна концепція маркетингового комплексу вважається обмеженою. Різними науковцями робились спроби ввести в структуру маркетингового комплексу додаткові елементи, всі вони відносились до прошарків зовнішнього маркетингового середовища. Склад внутрішніх інструментів підприємства для впливу на ринок залишався незмінним, але він теж потребує перегляду, зважаючи на зміни у соціально-економічній свідомості суспільства та поступове перенесення акцентів від прагматичної економії до соціально-гуманітарних аспектів життя.

 10. Все частіше у наукових працях з’являються тези про стратегічне значення такого внутрішнього ресурсу організації, спрямованого на споживача та задоволення його потреб, як персонал. Саме людський ресурс здійснює вплив та перетворює оточуюче середовище. Його слід вважати таким самим інструментом, за допомогою якого підприємство впливає на споживача, та досягає поставленої мети. Ефективність елементу “персонал” може визначати успіх підприємства вцілому та становити його конкурентну перевагу.

 11. Відсутність формалізованої системи управлінського обліку на підприємстві, яка відстежує основні показники діяльності та дозволяє впливати на них, рано чи пізно, негативно позначиться на ефективності діяльності останнього. Підсумовуючи проведену роботу, автор розглядає питання розробки системи показників ефективності маркетингової діяльності та її структуру, яка включає: об’єкт оцінки, критерії ефективності, методику оцінки і комплекс заходів з підвищення ефективності стану об’єкту оцінки. Автор пропонує перелік основних показників ефективності для підприємства поліграфічної галузі.^ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Гітько (Сторожук) І.І. Сегментація ринків: особливості в умовах України та механізм здійснення //Формування ринкової економіки: міжвідомчий науковий збірник.–Вип.12/Відп.ред.О.О.Бєляєв –К.: КНЕУ,2004.–С.247-254.–0,4друк. арк.

 2. Сторожук І.І. Вплив законодавчого регулювання на розвиток поліграфічної галузі України: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки: міжвідомчий науковий збірник. – Вип.13/Відп. ред. О.О. Бєляєв – К.: КНЕУ, 2005. – С. 74-81. – 0,4 друк. арк.

 3. Сторожук І.І. Особливості та перспективи персонального продажу в поліграфічній галузі // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 331-339. – 0,45 друк. арк.

 4. Сторожук І.І. Маркетинговий потенціал картонної коробки, або як працювати з упаковкою // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 2 (30). – С. 33-38. – 0,5 друк. арк.

 5. Сторожук І.І.Виробництво картонної упаковки: стан, можливості та перспекти-ви бізнесу //Маркетинг в Україні. – 2005. - № 3 (31). – С. 16-21. – 0,6 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Сторожук І.І. Співпраця з НДУ як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу"2004" (15 листопада). Том 19. Економіка промисловості. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 52-24. - 0,12 друк. арк.

 2. Сторожук І.І. Оптимізація роботи служб прямого продажу в поліграфічній галузі. З виступів на VІ Міжнародній конференції “Маркетинг в Україні” (3-4 листопада) // Маркетинг в Україні, №6 (34), 2005. - С. 8-10 - 0,14 друк. арк.

 3. ^ Сторожук І.І. Модель маркетингового комплексу поліграфічного підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті” (23-24 лютого). - Тернопіль, Тернопільський державний економічний університет: Економічна думка, 2006. - С.390-392.- 0,1 друк. арк.


АНОТАЦІЯ

Сторожук І.І. Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних і прикладних аспектів маркетингового комплексу підприємства як ядра маркетингової тактичної діяльності. Автор надав власне розуміння концепції маркетингового комплексу, запропонував склад факторів ефективності за елементами маркетингового комплексу, методику оцінки та економіко-математичну модель оптимізації маркетингового комплексу для промислового підприємства поліграфічної галузі.

В роботі обгрунтовано пріоритетність збутової функції для поліграфічних підприємств, висвітлено аспекти організації, планування та аналізу процесу персонального продажу, запропоновано оригінальну методику оцінки ефективності роботи менеджерів зі збуту.

Запропоновано введення до складу основних елементів маркетингового комплексу елементу “персонал”, визначено склад і структуру факторів, що визначають його ефективність.

Ключові слова: маркетинговий комплекс, ефективність, персональний продаж, персонал, поліграфічний ринок, поліграфічні підприємства.


АННОТАЦИЯ

Сторожук И.И. Маркетинговый комплекс предприятия (на примере предприятий полиграфической отрасли). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - "Экономика и управление предприятиями (за видами экономической деятельности)". - Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, 2007.

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и прикладных аспектов маркетингового комплекса предприятия как ядра маркетинговой тактической деятельности.

В работе представлен детальный анализ маркетинговой и сбытовой активности полиграфических предприятий, дана оценка ситуации в отрасли и основным тенденциям ее развития, проведен сравнительный анализ состояния маркетингового комплекса на отечественных промышленных предприятиях, выявлены их сильные и слабые стороны. В рамках проведенного исследования предложен состав и присвоены рейтинги значимости основным факторам эффективности маркетингового комплекса для предприятия полиграфической отрасли Украины, проведен сравнительный анализ маркетинговых комплексов основных операторов полиграфического рынка.

Автор предоставил собственное понимание концепции, разработал методику оценки и економико-математическую модель оптимизации маркетингового комплекса. Целью данной модели является минимизация рисков при составлении плана и бюджета маркетинга на промышленном предприятии. Модель оптимизации позволит минимизировать затраты, максимизировать экономический эффект, достичь запланированных показателей деятельности. В работе рассмотрены сущность и возможности применения экономико-математической модели на примере промышленного предприятия полиграфической отрасли.

В работе обоснована приоритетность сбытовой функции для полиграфических предприятий, освещены аспекты организации, планирования и анализа процесса персональных продаж, предложена оригинальная методика оценки эффективности роботы менеджеров по сбыту. Освещены основные недостатки функционирования сбытовых подразделений отечественных полиграфических предприятий и предложены пути их преодоления. Для улучшения сбытовой деятельности разработаны: организационная структура сбытовой функции предприятия и схема распределения обязанностей между ее участниками; критерии сегментации потребительских рынков и методика разделения сегментов между рабочими группами; критерии классификации потребителей. Предложено методику планирования и оценки эффективности работы по сбыту. Средством измерения такой эффективности предлагается рассматривать компенсационные выплаты. Предложены критерии и расчетные формулы для оценки эффективности деятельности рабочих групп по сбыту.

Полиграфические предприятия имеют характерные особенности и принципы организации маркетинга и сбыта. Сбыт осуществляется, главным образом, за счет персональных продаж, основное изучение рынка происходит именно во время этого процесса. С другой стороны, служба маркетинга разрабатывает и внедряет различные маркетинговые мероприятия, направленной на заказчика. Менеджер по сбыту выступает как посредник между маркетинговой тактикой предприятия и заказчиком. Поэтому построение организационной структуры маркетинговой и сбытовой функции должно базироваться на принципах неотрывности; взаимосвязанности и взаимообусловленности, единоначалия в управлении.

На современном этапе в странах с развитой рыночной экономикой традиционная концепция маркетингового комплекса считается ограниченной. Различными учеными делались попытки ввести в структуру маркетингового комплекса дополнительные элементы, все они имели отношение к внешней маркетинговой среде. Состав внутренних инструментов предприятия для влияния на рынок оставался неизменным, но он также требует пересмотра, если брать во внимание изменения в сознании общества с постепенным перенесением акцентов от прагматической экономии к социально – гуманистическим аспектам жизни. Исходя из вышесказанного, автором обосновано дополнение перечня основных элементов маркетингового комплекса элементом “персонал”, определены состав и структура факторов, обеспечивающих эффективность его функционирования и использования.

Отсутствие на предприятии формализированной системы управленческого учета, которая отслеживает основные показатели деятельности и позволяет влиять на них, рано или поздно, негативно скажется на эффективности деятельности последнего. Подводя итоги проведенной работы, автор рассматривает вопрос разработки системы показателей эффективности маркетинговой деятельности и ее структуру, которая включает: объект оценки, критерии эффективности, методику оценки, а также комплекс мероприятий по повышению эффективности состояния объекта оценки. Автором предложен перечень основных показателей эффективности для предприятий полиграфической отрасли.

Ключевые слова: маркетинговый комплекс, эффективность, персональные продажи, персонал, полиграфический рынок, полиграфические предприятия.

ABSTRACT

Storozhuk I.I.. The marketing complex of enterprise (on the example of enterprises of polygraph field). – Manuscript.

The dissertation is dedicated to the obtaining a Scientific degree of the candidate in Economic Sciences in Speciality 08.00.04 – "Economics and management of enterprises (by the types of economical activities)". – The Kiev National Economic University by Vadim Gethman, Kiev, 2007.

The dissertation is dedicated to investigations of theoretical, methodical and applied aspects of marketing complex of enterprises, as the main part of marketing tactic activity. The author proposed his own understanding of composition and structure of marketing complex, elaborated methodology of the estimation and economical-mathematical model optimization of marketing complex for the industrial enterprises of polygraph field.

In the work it is argued the priority of sale function for the polygraph enterprises, described aspects of organizations, planning and analysis of the process of personal sales, proposed specific methodology of the estimation of the effectiveness of work of sale managers.

It is proposed and argued the addition to the list of main elements of marketing complex «staff», defined composition and structure of factors of it’s effect.

Key words: marketing mix, effectiveness, personal sales, staff, polygraph market, polygraph enterprises.

1   2

Схожі:

Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconУправління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconЕкономічне управління ринковою поведінкою підприємства (на прикладі підприємств вовняної промисловості України)
Роботу виконано на кафедрі стратегії підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconВступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030504 «Економіка підприємства»
Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Пастернак Євген Любомирович
...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconКомплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя)
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconПитання до іспиту (заліку) з навчальної дисципліни „Маркетинговий менеджмент”
Переорієнтація підприємства на засадах маркетингу та перевірка раціональності створеної організаційної маркетингової структури
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconПитання до іспиту (заліку) з навчальної дисципліни „Маркетинговий менеджмент”
Переорієнтація підприємства на засадах маркетингу та перевірка раціональності створеної організаційної маркетингової структури
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «СТатистика підприємств міського господарства»
«Статистика підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи