Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 397.34 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата25.02.2014
Розмір397.34 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


Державний вищий навчальний заклад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ОСТАНКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА


УДК 658.29


ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

(за матеріалами підприємств-розробників програмних продуктів)


Спеціальність 08.00.04 –– Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України (м. Київ).^ Науковий керівник ––

кандидат економічних наук, доцент

Омельяненко Тетяна Володимирівна,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

докторант кафедри менеджменту^ Офіційні опоненти ––

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Степанов Олександр Петрович,

Національний авіаційний університет,

радник ректора

кандидат економічних наук, доцент

^ Пан Лілія Володимирівна,

Національний університет

“Києво-Могилянська академія”,

завідувач кафедри управління та підприємництва


Захист відбудеться „_15__” листопада 2007р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, ауд. 601.


Автореферат розіслано „_11_” жовтня 2007р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор


О.С. Федонін

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Глобалізація та інформатизація всіх сфер людської життєдіяльності активізували розвиток інформаційної економіки та зумовили появу нового інформаційно-технологічного типу підприємств. Враховуючи невідворотний характер змін, що відбуваються під впливом поширення інформаційно-комунікаційних технологій, систематизація знань про процеси становлення та функціонування інформаційно-технологічних підприємств (ІТП) та переведення їх на науково-методичні засади є надзвичайно важливими.

Значний внесок у формування світоглядних філософських підвалин цієї актуальної проблематики здійснено видатними вченими Р. Абдєєвим, Д. Беллом, Ст. Біром, В. Іноземцевим, М. Кастельсом, М. Моїсеєвим, П. Страссманом, Д. Трапскоттом та ін. Базові теоретико-методологічні положення досліджувалися такими вітчизняними й російськими вченими, як Н.В. Апатова, Л.С. Винарик, С.Ю. Глазьєв, Г.В. Жаворонкова, І.С. Мелюхін, Р.М. Ніжегородцев, С.І. Парінов, О.П. Степанов, Л.І. Федулова, О.Ю. Чубукова та багатьма іншими. Прикладні аспекти забезпечення успішного функціонування підприємств в умовах інформаційної економіки знайшли відображення в роботах І. Дюхейма, Ф. Кайрнкросс, Р. Камрасса та М. Фарнкомба, П. ЛаБарра, М. Портера та ін.

Незважаючи на наявність численних наукових і прикладних розробок, деякі специфічні аспекти, пов’язані з особливостями організації та управління інформаційно-технологічними підприємствами, залишаються дослідженими лише фрагментарно. Потребують подальшого наукового обґрунтування питання становлення та функціонування інформаційно-технологічних підприємств, формування адекватної сучасним вимогам організаційно-управлінської моделі ІТП та розробки рекомендацій щодо створення складових, що забезпечують її впровадження. Актуальність цих проблемних питань зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та структурно-логічну побудову.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана згідно з планами наукових досліджень за темами: “Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України” (номер державної реєстрації 0101U006457) – дисертантом особисто досліджено конкурентне середовище софтверних підприємств (підприємств-розробників програмних продуктів); “Розвиток систем управління ринково орієнтованих підприємств” (номер державної реєстрації 0106U007082) – автором здійснено ідентифікацію і систематизацію чинників, що впливають на усталеність функціонування інформаційно-технологічних підприємств.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка та наукове обґрунтування організаційно-управлінської моделі інформаційно-технологічного підприємства як базового інструменту забезпечення його усталеного функціонування та розвитку.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі науково-практичні завдання:

 • визначено домінуючі тенденції суспільно-економічного розвитку та їх роль у формуванні інформаційної економіки, становленні підприємства нового інформаційно-технологічного типу;

 • проведено міждисциплінарний аналіз понятійно-категоріального апарату досліджуваної предметної галузі за авторською версією його впорядкування;

 • виокремлено спільні та відмінні риси організаційно-управлінських моделей підприємств індустріальної та постіндустріальної стадій суспільно-економічного розвитку;

 • ідентифіковано специфічні властивості інформаційно-технологічних підприємств та їх організаційної будови;

 • досліджено еволюцію, сучасний стан і тенденції розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ-ринку);

 • визначено чинники, що впливають на усталеність функціонування ІТП і здійснено організаційно-управлінську діагностику групи українських та російських софтверних підприємств з ідентифікацією проблемних зон їх функціонування;

 • науково обґрунтовано концептуальні основи організаційно-управлінської моделі інформаційно-технологічного підприємства з адаптацією її базових положень до специфіки функціонування вітчизняних софтверних підприємств;

 • запропоновано принципову структуру інтегрованої автоматизованої системи управління інформаційно-технологічним підприємством (ІАСУ ІТП) та розроблено рекомендації щодо організаційного та методичного забезпечення її впровадження.

^ Об’єктом дослідження виступають процеси управління функціонуванням та розвитком інформаційно-технологічних підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних питань побудови та впровадження організаційно-управлінської моделі інформаційно-технологічних підприємств.

^ Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напряму дослідження. Найвагоміші теоретичні та прикладні розробки ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, загальної теорії управління, стратегічного управління, маркетингу і використанні методів системного та історико-логічного аналізу для визначення домінуючих тенденцій суспільно-економічного розвитку; спостереження та порівняння – для уточнення і впорядкування понятійно-категоріального апарату з досліджуваної предметної галузі; експертні, статистичного аналізу й узагальнення – для діагностики ІКТ-ринку та виокремлення тенденцій його розвитку; економічного аналізу й організаційно-управлінської діагностики – для визначення проблемних зон функціонування ІТП; структурно-функціонального аналізу – при розробці організаційно-управлінської моделі софтверного підприємства.

Інформаційну базу дослідження складають: нормативні та законодавчі акти України, що регламентують діяльність підприємств; основні положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених у межах досліджуваної проблематики; офіційні статистичні матеріали Держкомстату України; статистичні дані Світового економічного форуму; матеріали інформаційно-аналітичних досліджень профільних організацій; організаційно-управлінська документація підприємств-розробників програмних продуктів; матеріали періодичних видань, науково-практичних конференцій та мережі Інтернет.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

 • запропоновано авторську версію трактування поняття “інформаційно-технологічне підприємство” як підприємства, виробнича база котрого формується на основі набору електронних операцій і процесів, що використовують Інтернет- та інформаційні технології, й основна діяльність якого направлена на створення високотехнологічного інформаційного продукту;

 • науково обґрунтовано організаційно-управлінську модель ІТП, що складається з чотирьох базових елементів (“Напрями основної діяльності”, “Напрями діяльності, що підтримують здійснення основної”, “Напрями діяльності, що визначають ринкову поведінку і розвиток”, “Структурні ланки”) у їх структурно-функціональному взаємозв’язку та співвідношенні;

удосконалено:

 • методичні засади впровадження інтегрованої автоматизованої системи управління інформаційно-технологічним підприємством із врахуванням його організаційно-управлінської специфіки;

дістали подальшого розвитку:

 • погляди на етапи становлення та специфічні властивості інформаційно-технологічних підприємств, серед яких найбільш визначальними є віртуалізація ділових процесів, глобалізація діяльності, слабка залежність між розмірами підприємства та обсягами отримуваного ним доходу та ін.;

 • понятійно-категоріальний апарат досліджуваної предметної сфери з уточненням і розмежуванням понять “інформація” (як товар), “інформаційний продукт”, “інформаційний сектор економіки”, “інформаційний ринок”, виведенням на основі синтезу співвідношень між ними поняття “галузь інформаційно-комунікаційних технологій” (ІКТ-галузь) як сукупності підприємств і виробництв, діяльність яких пов’язана з науковими пошуками і прикладними розробками, розвитком і впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у життєдіяльність людства з метою максимального задоволення інформаційних потреб останнього.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони слугують підґрунтям для подальших теоретичних і прикладних досліджень організаційно-управлінських аспектів становлення та функціонування інформаційно-технологічних підприємств, а також підтверджується їх використанням у практиці діяльності ТОВ “Єлашкін ресьорч” при проведенні дослідження “Раціональна організація підприємств-розробників програмного забезпечення” та при оцінці конкурентоспроможності українських софтверних підприємств на російському ринку розробки програмного забезпечення (довідка № 51-У від 05 квітня 2007р.), ПП “Торгінформатика-1” при формуванні програми заходів із вдосконалення ділового процесу “Управління взаємовідносинами з клієнтами”, що дозволило за рахунок впровадження автоматизованої системи управління поліпшити фінансово-економічний стан компанії (довідка № 45 від 04 квітня 2007р.), ТОВ “Фолгат ФТК” при організаційній діагностиці, що дозволило чітко визначити проблемне поле функціонування підприємства, для складання програми заходів щодо підвищення ритмічності роботи організації (довідка № 012П від 28 березня 2007р.), а також у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана при викладанні дисциплін “Організація управління промисловим підприємством”, “Інноваційний менеджмент” й “Операційний менеджмент” (довідка від 27 березня 2007р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. Подані до захисту рекомендації та пропозиції розроблені автором особисто й наведені у його наукових працях. Внесок автора в опубліковані колективні роботи конкретизований у списку публікацій.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати, положення та висновки дослідження обговорено й схвалено на міжнародних і всеукраїнських науково та науково-практичних конференціях: “Сучасні проблеми управління” (27-28 листопада 2003р., м. Київ); “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (19-12 грудня 2003р., м. Донецьк); “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (24-27 березня 2004р., м. Київ); “Менеджмент малого та середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи”, (20–24 вересня 2004р., м. Севастополь); “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (13-16 грудня 2005р., м. Донецьк); “Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами” (11-17 вересня 2006 р., м. Харків – м.Алушта).

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дослідження опубліковано автором самостійно й у співавторстві в 13 наукових працях загальним обсягом 3,27 д. а. (з яких особисто автору належать 3,07 д. а.), у тому числі 6 з них загальним обсягом 2,35 д. а. у наукових фахових виданнях, 7 – загальним обсягом 0,92 д. а. в інших наукових виданнях.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 171 сторінках друкованого тексту. У дисертації розміщено 35 таблиць на 33 сторінках та 41 рисунок на 20 сторінках. Список використаних джерел містить 128 найменувань на 12 сторінках. Дисертація також має 8 додатків на 143 сторінках.
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність 08. 02. 03 – Організація управління, планування та регулювання економікою
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти І науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України,...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз "Київський національний економічний університету імені Вадима Гетьмана",...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Міжнародному науково-навчальному центрі юнеско інформаційних технологій та систем нан україни та Міносвіти І науки...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться 2004 р о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 у Харківській національній академії міського...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться «02» липня 2004 р о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківської національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи