Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет icon

Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Скачати 429.45 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Сторінка1/3
Дата25.02.2014
Розмір429.45 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


Степанов Максим Володимирович


УДК 339.138


Маркетинг інновацій на підприємствах України


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України.


^ Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Пилипчук Володимир Петрович,

ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

професор кафедри маркетингу


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Корінєв Валентин Леонідович ,

Класичний приватний університет (м.Запоріжжя),

проректор з наукової роботи


кандидат економічних наук, доцент

^ Шкарлет Сергій Миколайович,

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права,

ректор


Захист дисертації відбудеться «17» квітня 2008 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.03 у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 203.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м.Київ, вул.Дегтярівська, 49 – г, ауд.601.


Автореферат розісланий « » березня 2008 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук,

професор О.С.Федонін

^ Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В сучасних умовах господарювання розвиток ринкових відносин надає підприємствам нові можливості впровадження інноваційної діяльності з акцентом на максимальне задоволення споживацьких сподобань. Проте характерною рисою вітчизняної економіки є розірваність інноваційного циклу, коли спостерігається організаційна неузгодженість між маркетинговими дослідженнями і безпосередньою комерціалізацією інновацій, що значно перешкоджає формуванню інноваційних моделей управління підприємствами, веде до необхідності оперативних коригувань їх діяльності або формування специфічних механізмів управління, які дозволяють прогнозувати майбутні інноваційні зміни.

Питання управління інноваціями загалом та питання маркетингу інновацій на підприємствах зокрема досить змістовно висвітлені у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Теоретичні проблеми взаємозалежності розвитку ринкової економіки і інновацій досліджувалися такими вченими, як А.І.Анчишкін, Л.Л.Антонюк, С.Боррас, І.М.Буднікевич, С.В.Валдайцев, С.Ю.Глазьєв, Г.А.Краюхин, Б.Лундвалл, Б.Санто, Б.Твісс, Н.А.Фролова, І.М.Школа, Й.Шумпетер, М.Хучек. Значний внесок у розробку теорії інновацій, їхнього впливу на вироблення маркетингової стратегії внесли І.Ансофф, В.П.Баранчеєв, Д.І.Баркан, О.А.Виноградов, Н.П.Гончарова, С.Д.Ильенкова, С.М.Ілляшенко, Ю.В.Каракай, В.Я.Кардаш, Ф.Котлер, Н.В.Куденко, К.С.Курочкин, Ж.Ламбен, Н.Н.Молчанов, А.Ф.Павленко, Є.Г.Панченко, А.І.Панжар, П.Г.Перерва, Є.В.Редзюк, Е.О.Уткін та інші вчені.

Аналіз досліджень означених авторів дозволяє стверджувати, що на сучасний момент ще не достатньо глибоко розроблена теоретична і методична база системи управління маркетингом інноваційної діяльності підприємств в умовах динамічної зміни зовнішнього оточення, що пов’язано з певним суб'єктивізмом визначення поняття нововведення, змісту інноваційної діяльності як об'єкта підприємництва, формування організаційно-економічних механізмів управління маркетингом інновацій на підприємствах, а також постановки та вирішення наукових і прикладних завдань формування їх інноваційно-маркетингової політики.

Розробка теоретичних засад, методичних принципів, моделей і механізмів управління інноваційною діяльністю підприємств в сучасних умовах, а також обґрунтування організаційно-економічних основ реалізації концепції інноваційного розвитку потребує розробки маркетингових стратегій підприємств щодо створення та реалізації інноваційних проектів для ефективного управління інноваційним процесом на підприємствах.

Нерозв'язаність багатьох зазначених та інших теоретичних і методичних проблемних питань маркетингу інновацій на підприємствах України зумовили вибір теми дисертації, мету, завдання та логіко-структурну побудову.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темами “Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки” (номер державної реєстрації 0103V004765) і „Система маркетингових досліджень в економіці України” (номер державної реєстрації 0107V001338).

Особисто автором досліджено проблемні питання удосконалення методики маркетингу інновацій на підприємствах України та розробки на її основі концепції маркетингу створення інноваційних проектів і моделі маркетингової стратегії комерціалізації інноваційних проектів підприємств.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретичних засад і методичних принципів управління інноваційною діяльністю підприємств, обґрунтування організаційно-економічних механізмів маркетингового забезпечення інноваційних процесів, розробка маркетингових стратегій щодо створення та реалізації інноваційних проектів для задоволення потреб споживачів у нововведеннях.

Для досягнення поставленої мети визначено та розв’язано наступні наукові та прикладні завдання:

 • досліджено еволюційні зміни різноманітних концепцій щодо розуміння сутності поняття інновації та інноваційної діяльності, обґрунтовано інструментарій дослідження;

 • узагальнено принципи інноваційної діяльності в підприємницьких системах та оцінено їх повноту в контексті комунікаційних процесів підприємств зі споживачами інновацій;

 • визначено параметри і стадії інноваційного процесу та їх ідентичність процесам маркетингової діяльності;

 • виявлено фактори, що впливають на ефективність інноваційних процесів на підприємствах;

 • розроблено комплексну модель маркетингового забезпечення інноваційного процесу (МЗІП) і напрямків її застосування в практичній діяльності підприємств;

 • запропоновано інструментарій вибору інноваційної стратегії підприємств в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури та розроблено пропозиції щодо прогнозної оцінки ефективності проведення маркетингових і технологічних досліджень;

 • обґрунтовано необхідність системного підходу до маркетингових досліджень цільових ринків при розробці інноваційних проектів і визначено діапазонні обмеження маркетингових досліджень ринку впровадження інноваційного проекту;

 • сформульовано концепцію маркетингу інноваційного проекту конкретного підприємства для виходу на регіональний ринок;

 • надано пропозиції щодо оцінки комерційного потенціалу нововведення та виявлення комерційних ризиків неприйняття його ринковим середовищем;

 • розроблено модель маркетингової стратегії створення і комерціалізації інноваційного проекту;

 • запропоновано організаційні форми управління маркетингом інновацій та надано рекомендації щодо удосконалення організаційних структур підприємств, які розробляють інноваційно-маркетингові стратегії;

 • досліджено нові форми співробітництва підприємств з партнерами для реалізації інноваційних задумів та оцінено їх ефективність.

^ Об'єктом дослідження є процес удосконалення маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних питань маркетингового забезпечення інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах та інтегрований підхід до маркетингової діяльності суб'єкта господарювання по створенню, освоєнню у виробництві і комерціалізації нововведень.

^ Методи дослідження. У роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, що застосовуються у пізнанні соціально-економічних процесів і явищ, а саме: наукового узагальнення, порівняння, системного аналізу – при обґрунтуванні теоретичних підходів до організації стадій інноваційних циклів; уточнення сутності понять інновації, нововведення, дифузії нововведення, інноваційної діяльності; а також при розгляді методологічних засад розробки інноваційних стратегій та підготовки інноваційних проектів підприємств для їх комерціалізації; загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу – при розробці пропозицій щодо застосування процедур маркетингу в оцінці комерційного потенціалу інновацій підприємств; при наданні рекомендацій щодо адаптації методики вибору інноваційної стратегії підприємства в процес проведення маркетингових досліджень і НДДКР на стадіях пошуку та розробки інноваційної ідеї; при внесенні пропозицій щодо розширення організаційної структури підприємств, що розвиваються у інноваційному напрямку; вертикального, горизонтального, графічного, табличного аналізу – при розробці концепції маркетингу інноваційного проекту для його комерціалізації на ринках України; економіко-математичні – при розробці рекомендацій щодо оцінки ефективності інновацій підприємств на основі розрахунку інтегрального показника ефективності посередницьких послуг у сфері автотранспорту; при наданні пропозицій щодо оцінки ефективності маркетингових і технологічних досліджень на основі розрахунку показника прогнозної рентабельності інновації; при наданні рекомендацій щодо моделювання магістральної мережі регіону та оптимізації розподілу вантажопотоків автоцентру з єдиного транспортно-складського комплексу; при розробці пропозицій щодо оптимізації розподілу обмежених фінансових ресурсів підприємства при розробці інноваційних проектів.

Інформаційну базу дослідження склали наукові праці зарубіжних і українських економістів, присвячені маркетингу підприємств, економіко-математичному моделюванню інноваційної діяльності, аналізу маркетингової діяльності, стратегічному менеджменту і плануванню, стратегічному управлінню підприємствами, маркетингу інноваційних процесів. У роботі використано аналітичні та інформаційні матеріали, опубліковані в українській та зарубіжній періодиці; матеріали, надані комп'ютерною мережею Internet, а також інформація з сайтів Міжнародної маркетингової групи, Клубу бенчмаркінгу „Деловое совершенство”, Інноваційного порталу, інформаційного сайту „Услуги транспорта и их виды”, а також статистичні дані Держкомстату України, Черкаського обласного комітету державної статистики, ВАТ «Камаз», що здійснює венчурне фінансування об’єкту дослідження, та автоцентру „Промсервіс” (м.Умань Черкаської області), що входить у організаційну сервісно-технічну базу автоцентрів заводу „Камаз”.

^ Наукова новизна одержаних результатів характеризується наступним:

вперше:

 • розроблено модель маркетингового забезпечення інноваційного процесу, яка дозволяє трансформувати інноваційний цикл на підприємстві через центральний блок інтегрованого маркетингу у випадках зміни пріоритетності споживання або внесення коригувань в концептуальний репертуар нововведення;

 • розроблено модель маркетингового забезпечення оцінки комерційного потенціалу нововведення, яка дозволяє мінімізувати комерційний ризик інновації шляхом прогнозування її неприйняття споживачем на основі застосування маркетингових інструментів;

 • розроблено модель маркетингової стратегії комерціалізації інноваційного проекту підприємства, яка базується на синтезі теорії конкурентної раціональності Діксона, матриці досягнення стратегічних альтернатив Ансоффа та матриці досягнення стратегічних альтернатив Портера;

удосконалено:

 • понятійний апарат, а саме надано авторську версію термінів „інновація” і „дифузія інновацій”, концептуальною відмінністю яких є те, що вони уточнюють кінцеву мету інноваційного процесу на підприємствах: практичну реалізацію наукової ідеї на основі маркетингового забезпечення та отримання економічного ефекту (вигоди) від впровадження нововведення;

 • модель градації стадій інноваційного процесу на підприємствах з урахуванням маркетингового контексту на протилежність існуючим технологічним і виробничим підходам, що висвітлюються у науковій літературі;

 • алгоритм оцінки ефективності маркетингових і технологічних досліджень, який доповнено розрахунком показника конкурентоздатності нововведення та оцінкою технологічної мінливості нововведення на стадіях пошуку та розробки інноваційної ідеї;

отримали подальший розвиток:

 • процедури обґрунтування діапазону маркетингових досліджень цільових ринків, які доповнено побудовою матриці, що дозволяє визначити тип вимог до деталізації маркетингових досліджень попиту в залежності від новизни інноваційної ідеї та технологічної складності розробки інновації;

 • способи оцінки ефективності реалізації інновацій автотранспортних підприємств, які узгоджено з розрахунком інтегрального показника ефективності посередницьких послуг у сфері автотранспорту;

 • модель магістральної мережі регіону та оптимізації розподілу вантажопотоків, яку адаптовано для потреб автоцентру щодо надання послуг у єдиному регіональному транспортно-складському комплексі.

^ Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення рекомендацій полягає у їх спрямованості на організацію і створення інноваційно-маркетингових стратегій підприємств, що забезпечують можливість формування ефективної інноваційної політики, а також прийняття стратегічних маркетингових рішень при комерціалізації конкретних інноваційних проектів на мікрорівні.

Методичні розробки автора щодо формування концепції маркетингу інновацій на стадіях створення і комерціалізації інноваційних проектів; практичні рекомендації щодо оцінки ефективності інновацій підприємств на основі розрахунку інтегрального показника ефективності посередницьких послуг у сфері автотранспорту, практичні пропозиції щодо реорганізації організаційної структури підприємства, орієнтованого на інноваційно-маркетингову стратегію розвитку продуктів на існуючому регіональному ринку знайшли своє впровадження в роботі автоцентру «Промсервіс» (довідка № 107 від 02.04.2007 року); практичні рекомендації автора щодо оновлення парку автомобілів автоцентру «Промсервіс» на основі нових форм співробітництва з фірмами партнерами впроваджено в практику роботи ВАТ „Камаз”, яке здійснює венчурне фінансування автоцентрів та ЗАТ „Вікар” (довідка № 379 від 15.10.2006 року), а також результати наукового дослідження стосовно розуміння концепції маркетингу інновацій на підприємствах використовуються у навчальному процесі КНДУ „Науково-дослідний інститут розвитку міста” при Київській міській державній адміністрації під час проведення комплексних навчальних тренінгів за напрямком „Соціологія інноватики” (довідка № 521 від 02.09.2007 року).

^ Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, належать особисто автору.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження оприлюднені на 3 конференціях: І Міжвідомчій науковій конференції „Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин” (м.Київ, 2006); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки” (м.Алушта, 2006); ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів” (м.Донецьк, 2007).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць (одна у співавторстві) загальним обсягом 6,54 д.а., з них 5 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,23 д.а., 1 колективна монографія загальним обсягом 14,3 д.а; матеріали 3 наукових конференцій загальним обсягом 0,91 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, що включають одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 189 сторінок основного тексту, у тому числі 11 таблиць на 6 сторінках, 30 рисунків на 17 сторінках і 3 додатки на 20 сторінках. Список використаних джерел містить 171 найменування на 16 сторінках.


^ Основний зміст роботи


У вступі розкрито актуальність теми, сутність, стан наукової проблеми, окреслено мету, завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У розділі 1 „Теоретико-методичні засади маркетингу інновацій” подано огляд наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених щодо економічної сутності інновацій, узагальнено досвід інноваційної діяльності підприємств, уточнено поняття термінів „інновація” та „інноваційна діяльність”, а саме уточнено кінцеву мету інноваційного процесу на підприємствах в контексті практичної реалізації наукової ідеї на основі маркетингового забезпечення та отримання економічного ефекту (вигоди) від впровадження нововведення; запропоновано розширену класифікацію інновацій як засобу визначення особливостей маркетингових систем розподілу й просування продуктів.

Дослідження загальноприйнятих принципів інноваційної діяльності, які склалися в історичній еволюції наукових поглядів, дозволило оцінити сферу інтересів виробників інновацій та розробити авторський підхід до переліку та обґрунтування цих принципів. Дифузію інновацій пропонується розглядати як комунікаційний процес взаємодії зі споживачем, який виступає фактором прискорення розповсюдження інновацій на ринку. В означеному контексті доведено тотожність між функціями інновації та функціями маркетингу і доповнено загальноприйняті принципи інноваційної діяльності принципом пріоритетності споживання над виробництвом, який полягає у перенесенні акцентів процесу виробництва нового продукту на задоволення проблем, потреб і бажань існуючих або потенційних споживачів інновацій.

Аналіз наукових концепцій розуміння сутності нововведень та їх принципів дав можливість визначити роль і місце маркетингу в інноваційних процесах, а також відокремити такі функції організації взаємодії виконавців при практичній реалізації наукової ідеї на основі маркетингового забезпечення, як: усні пояснення, що є найкращими засобами поширення повного розуміння нововведень серед споживачів; пояснення концепцій, які допоможуть споживачам зрозуміти нові характеристики конкретних продуктів; пошук людей, котрі формують думку в даній галузі, і в ідеалі безпосередньо ознайомлюють потенційних клієнтів з нововведеннями.

Необхідно зазначити, що нововведення, які являють собою опосередковані наукові знання та підкоряються загальній тенденції моделі економічного зростання, відповідно до загальних тенденцій розвитку науки в цілому, мають і свої власні закономірності. В дослідженні цих закономірностей доцільним є не тільки опис принципів інновацій, які були розглянуті вище, але і їх динаміка з точки зору досягнення стратегічної мети функціонування економічного агента (максимізації прибутку у динамічному розумінні цього критерію). У ході дослідження було встановлено, що життєвий цикл інновації безпосередньо впливає на величину прибутку її виробників і посередників.

Аналіз етапів життєвого циклу інновації свідчить про те, що перший етап розвитку інновації (етап її формування) прибутку підприємству не приносить. Проте найчастіше він вимагає великих первинних витрат, величина яких зростає в міру проходження послідовних фаз цього етапу. Істотні витрати необхідні також у фазі поширення інновації. Вони обумовлені потребами вирішення проблем освоєння нової технології, випуску нового виду продукції, формування ринку цієї продукції, коли значні витрати, пов'язані з поширенням інновації, дають незначні результати. Однак уже на цій стадії спостерігається тенденція зростання ефекту і, як наслідок, прибутку. Темп росту ефективності інновації не залишається незмінним впродовж усього етапу її існування; після перетину певної межі він починає зменшуватись. Це пояснюється тим, що ефект інновації наближається до його екстремуму. По закінченні певного часу крива ефективності знову виходить на пологу ділянку і уже ніякі, навіть наймасштабніші вкладення у підтримку її результативності вже нездатні принести відчутний ефект.

Прикладні дослідження й аналіз вітчизняного ринку транспортно-експедиційного обслуговування споживачів автотранспортних послуг показав, що в основі існуючих вітчизняних концепцій обслуговування лежить принцип, що високий рівень якості обслуговування споживачів послуг автотранспорту досягається за умови забезпечення комплексності. З метою розробки нової концепції комплексного обслуговування на автотранспортних підприємствах України, автором згруповано фактори, що впливають на ефективність їх інноваційної діяльності за такими ознаками: інноваційний потенціал, інноваційні цілі, інноваційний напрямок, інноваційна активність, маркетингова стратегія.

У ході дослідження виявлено, що для ефективного здійснення кожного етапу інноваційного циклу та інноваційного процесу в цілому потрібна розвинена маркетингова інфраструктура. До такого висновку про об'єктивну необхідність маркетингового підходу до управління інноваціями дійшли фахівці, котрі працюють у різних сферах. Однак дослідники, які займаються проблемами інноваційного менеджменту, визначають місце і роль маркетингу в інноваційному процесі по-різному. Аналіз поглядів різних учених на місце маркетингу в інноваційному процесі дає можливість зробити висновок, що маркетинг не може займати строго фіксованого місця в ланцюзі послідовних етапів інноваційного циклу.

Роль маркетингу полягає у забезпеченні не певних окремих етапів інноваційного циклу, а всього процесу в цілому. Маркетинг об’єктивно займає центральне місце в системі взаємодії основних економічних категорій інноваційного процесу. Розроблена модель маркетингового забезпечення інноваційного процесу, яка наведена на рис.1., дозволяє трансформувати інноваційний цикл на підприємстві через центральний блок інтегрованого маркетингу у випадках зміни пріоритетності споживання або внесення коригувань в процес дифузії інновацій.
  1   2   3

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дамаскіна Марина Валеріївна
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Опанасенко Володимир Михайлович
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconАкт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) м. Київ 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи