Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності icon

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Скачати 252.06 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності
Дата04.10.2014
Розмір252.06 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 3.1

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»

спеціальностіз/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача (вік, років)

Посада

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)

Примітки

Позначка про виконання вимог кандидат. наук5

Безперервний пед. стаж в ВНЗ (років)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Підготовка бакалаврів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП)

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (штатні)1.2 Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)^ 2. Цикл природничо-наукової підготовки (ПНП)

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (штатні)
Макроекономіка 2 48
Макроекономіка28

Волощенко

Вікторія Сергіївна

36 років

Доцент

КНЕУ ім. В.Гетьмана, 1999 рік, спеціальність «Менеджмент організацій»,

кваліфікація за дипломом – магістр з державного управління економікою

К.е.н.,

08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством»,

вчене звання відсутнє,

тема дисертації: «Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України , Департамент макроекономіки,

тема: «Антиінфляційні заходи та стан зовнішньої торгівлі, червень 2009 р.

+

14 років
Макроекономіка66

Тормоса Юрій Григорович

67 років

Доцент

Київський інститут народного господарства, 1969 р., планування народного господарства, економіст

К.е.н.,

08.00.08.- «Економічна ефективність нової техніки»

доцент, кафедра планування народного господарства. «Економічна ефективність нової техніки в промисловості»

-

+

35 років
Макроекономіка 54

Королюк Тетяна Олександрівна

28 років

старший викладач

КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

2008 рік,

спец. «Економічна теорія»,

кваліф. – магістр з економічної теорії

к.е.н.,

спец. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

вчене звання відсутнє

Тема дисертації – «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності»

КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

кафедра педагогіки та психології,

з 05.02.2013 до 22.05.2013 р. за програмою тренінг-курсів «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (свідоцтво про підв. кваліф. 12СПВ 007189)

-

3 роки
Макроекономіка

Сіра Інна Василівна

33 роки

асистент

Буковинський держаний фінансово-економічний інститут, 2001 рік, «Фінанси», економіст

К. е. н.,

08.00.03 – економіка та управління національним господарством,

вчене звання відсутнє

«Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,кафедра психології та педагогіки;

з 03.11.2009 р. по 24.03.2010 р,

за програмою тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 541217

-

4 роки
Макроекономіка42
Макроекономічний аналіз

Усик Віра Іванівна

29 років

Доцент

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

2006

Спеціальність «Менеджмент організацій»,

Кваліфікація

Магістр з менеджменту організацій

К.е.н.

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

вчене звання відсутнє
тема "Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу"

З 01.11.2011 по 23.03. 2012 – в КНЕУ за програмою тренінг-курсів «Формування психолого-педагогічної компетенції викладачів університету» (свідоцтво №291218)

04.02-09.02.2013 та 01.07-06.07.2013 – участь у тренінгу «Модель європейського регіонального розвитку» за програмою Європейського Союзу "Life long Learning Programme" (сертифікат КНЕУ)


-

3,5
Макроекономіка

^ Чернявський Костянтин Анатолійович

35 років

асистент кафедри макроекономіки та державного управління

Київський національний економічний

2001

спец.: менеджмент організацій кваліфікація: менеджмент державних установ, викладач економіки

вчене звання та ступінь відсутні
назва теми кандидатської дисертації:

«Державне регулювання кредитного ринку в Україні»


Місце стажування:

Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра економічної політики

11.03.2013–11.06.2013

Мета стажування:

Освоєння трансмісійного механізму грошово-кредитної політики та методів державного регулювання небанківських фінансово-кредитних установ з метою вдосконалення викладання курсу «Макроекономіка»

-

Стаж – 12 років

Макроекономіка22
Промислова політика

^ Костенок Ярослава Олександрівна

33 роки

Старший викладач

Київський національний економічний

2003

спец.: менеджмент організацій кваліфікація: менеджмент державних установ, викладач економіки

к.е.н., 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

вчене звання відсутні
тема: «Державне регулювання енергозбереження в промисловості України»

КНЕУ, кафедра Європейської інтеграції, січень-липень 2013 р.

Сертифікать за програмою Європейської комісії «Моделі європейської регіональної політики» № 528295-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

-

10

2.2 Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки (ППП)

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (штатні)
Національна економіка42
Макроекономіка

Цуруль Олександр Андрійович

73 роки

доцент

Київський інститут народного господарства

1963

Економіка сільського господарства

економіст

К.е.н.

Економіка

Доцент

Планування народного господарства

Тема

«Оптимизация внутросовхозной структуры производства в условиях хозрасчета»
+

50 років
Макроекономічна політика34

Макроекономіка32

Кульбачний Сергій Володимирович

46 років


Доцент


КІНГ, 1991р., економічне і соціальне планування, економіст

К.е.н.,

08.02.03-організація, управління, планування і регулювання економікою, доцент, кафедра макроекономіки та державного управління, “Макроекономічна політика в Україні: аналіз та шляхи удосконалення”

НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України, відділ стратегії економ. розвитку, липень-червень 2012р., метод. вказівки


+


21 рік
Макроекономічне прогнозування34
Макроекономіка32

Ємельяненко

Лариса Михайлівна

53 роки

Доцент

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1982 р.;

Спеціальність: «Економіка та організація побутового обслуговування»;

кваліфікація «інженер-економіст»

Д.е.н.,

08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством»;

доцент

кафедра управління трудовими ресурсами,

старший науковий співробітник зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», 2011 р., РВПС України НАН України;

Тема канд. д-ції «Удосконалення управління націо-нальним ринком праці в умовах трансформації економічної системи»

Докторантура

(2005-2009 рр. РВПС України НАН України – трудова книжка)

Захист доктор-ської дисертації на тему «Держав-не управління зба-лансуванням люд-ського і технолог-гічного розвитку України» (ДВНЗ КНЕУ ім. В. Геть-мана, каф. макро-економіки та дер-жавного управ-ління),

диплом Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України, ДД № 002209

від 4.07.2013 р.;


+

15 років

(1990-2005);

4,5 роки

(2009-2013)

Аналіз національної економіки32
Макроекономіка

Пухтаєвич Галина Олексіївна

65 років

професор

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка 1970

Планування народного господарства

економіст

Кен

08.00.13 – математические методы и применение вычислительной техники в экономических исследованиях плесирования и управления народным хозяйством и его отраслями

Професор

Макроекономіки та державного управління

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Тема : «Вопросы методологии прогнозирования синтетических показателей развития народного хозяйства СССР на основе многопродуктивной динамической модели»
+

42
Державне регулювання економіки 88

Чистов Сергій Миколайович 56 років

Доцент, заступник завідувача кафедри

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1981 р., «планування народного господарства»

Кваліфікація

Економіст


К.е.н. - 08.00.05 – економіка, організація та управління народним господарством та його галузями; доцент кафедри макроекономіки та державного управління;

тема дис. – «Удосконалення структури народного господарства великого міста (на прикладі міста Києва).»

Національна академія державного управляння при Призидентові України, кафедра економічної політики, жовтень 2011 – лютий 2012, стажування, звіт.

+

26 років
Макроекономічний аналіз34
Державне і регіональне управління26


Малий Іван Йосипович

64 роки

Зав. каедри

професор

КДУ ім. Т.Г. Шевченка

1977

Політекономія

Економіст, викладач політекономії

Д.е.н.

08.01.01 – економічна теорія

Професор

економічна теорія

Тема «Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України 1.01.2011-29.02.2012

+

31
Економіка галузевих ринків24
Макроекономіка46

Жданов Володимир Ігорович

47 років


доцент

Київський політехнічний інститут1988

0504 устаткування і технологія зварювального виробництва

Інженер-механік

Міжнародний інститут менеджменту1997

8105 банківська справа

Магістр ділової адміністрації

К.е.н.,

Організація управління, планування та регулювання економікою 08.02.03

Доцент

макроекономіки та державного управління

«Науково-методичні основи регулювання конвертованості національної валюти України»

План 2015

+

18
Економіка суспільного сектору
Макроекономіка22

Федірко Наталія Вікторівна

35 років

доцент

Київський національний економічний університет, 2001,

Спеціальність «Менеджмент організацій»,

Кваліфікація магістра з державного управління

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою

вчене звання відсутнє

тема

«Державне регулювання доходів населення в Україні»

Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,

лютий-липень 2013 року, отримано сертифікат

+

9
Економіка суспільного сектору 34
Макроекономіка22

Єфремов Дмитро Петрович

31 рік

доцент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2004

Економічна теорія 08.00.01

магістр

К.е.н.

Економічна теорія та історія економічної думки 08.00.01

вчене звання відсутнє

Тема «Формування стратегії прискореного економічного розвитку України»

КНЕУ кафедра європейської інтеграції

січень-липень 2013 р.

Сертифікать за програмою Європейської комісії «Моделі європейської регіональної політики» № 528295-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

-

8
Державне і регіональне управління 24

Менеджмент в державних організаціях В 20

Сабадош Ганна Олександрівна, 48 років


Доцент

Київський інститут народного господарства ім.. Д.С. Коротченка, 1986 р.,

економіка праці, економіст

К.е.н.

08.00.05 - економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями,

Доцент

кафедра Менеджменту, маркетингу і економіки

тема

«Формування механізму державного регулювання зайнятістю населення України в перехідний період»

2012 р. Головне управління промислової, наукової та інноваційної діяльності КМДА.

+

15 років3.2 Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)ІІ. Підготовка магістрів

^ Цикл професійної та практичної підготовки (ППП)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Бюджено-податкова політика 32

Макроекономіка40

Куценко Тамара Федорівна

52 роки

Доцент

Київський державний університет

ім. Т.Г. Шевченка

1988

спец.: політична економія кваліфікація: економіст, викладач політичної економії

К. е. н.

08.01.01 - політична економія

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
доцент - присвоєно за кафедрою макроекономіки

та державного управління Київський національний економічний університет
назва теми кандидатської дисертації:

«Хозяйственная предприимчивость в системе реализации экономических интересов»


Місце стажування:

Центр перспективних соціальних досліджень при Міністерстві праці та соціальної політики України та НАН України,

1.12.2009–1.02.2010

Мета стажування:

освоєння імітаційної економіко-математичної моделі «Соціальний бюджет» на рівні національної економіки та розробка методичних рекомендацій щодо її використання студентами магістерської підготовки при проведенні міжпредметного тренінгу «Соціальний бюджет»

+

Стаж – 21 рік

Соціальна інфраструктура і політика 32
Національна економіка
Макроекономіка 22


Ягодка

Анатолій

Григорович

73 рокидоцент

Криворізький

гірничорудний

інститут, 1963,

Спеціальність

«Розробка родовищ корисних копалин»,

Кваліфікація –

гірничий інженер.

Харківський

інженерно-економічний

інститут, 1966,

Спеціальність

«Економіка промисловості».

Кваліфікація –

інженер – економіст.

Кандидат економічних наук – 08 -00 -03 –

економіка, організація та управління народним господарством,

вчене звання доцент

кафедра Планування народного господарства

тема « Шляхи підвищення ефективності організації ремонту гірничорудного обладнання».
+

35 років
Управління регіональною економікою 32
Національна економіка 18

Тищенко Олександр Петрович,

54 роки

Доцент

Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1981 р., «планування народного господарства»,

«економіст»

К.е.н. - 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями;

с.н.с. – економіка, планування,

організація управління народним господарством та його галузями;

тема дис. – «Повышение эффективности использования местных ресурсов многоцелевого назначения (на примере г. Киева)»

Докторантура КНЕУ – 2010-2013 рр.

+

11 років
Система національних рахунків 32

Макроекономіка44

Москалюк Наталія Петрівна,

47 років

доцент

КДУ ім. Т.Г. Шевченка в 1988 р.

Політична економія

Викладач політичної економії, економіст

к.е.н., 08.02.03

Організація управління, планування і регулювання економікою

вчене звання відсутнє

«Інвестиційна політика в Україні та шляхи вдосконалення»

КНЕУ, Спільний проект КНЕУ та ЄС

528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

Договір

2012 - Тренінг для тренерів“Модель європейської регіональної політики”

2848 / 001 – 001, отримання міжнародного сертифікату


+

21
Промислова політика 46

Никифоров Анатолій Євгенович

58 років

доцент

Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С. О. Макарова

1977

Економіка та організація машинобудівної промисловості 1702

Інженер-економіст

К.е.н.

Економіка, організація планування і управління народним господарством

08.00.05

Доцент

Економіки промисловості

Тема «Визначено потреби в обладнанні в умовах інтенсифікації виробництва на прикладі ВВО Союзхарчмарш»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України 1.01.2011-29.02.2012

+

25
Методологія наукових досліджень 44
Макроекономіка22

Радіонова Ірина Федорівна

60 років

професор

Київський державний університет ім. Т.Шевченка

1976

Економічна теорія 08.00.01

Викладач політекономії,економіст

Д.е.н.

Економічна теорія 08.00.01

Професор Економічної теорії

Тема «Суперечності економічних відносин соціалізму»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічний факультет кафедра економічної теорії 1.03.13-1.06.13

+

34

Особи, які працюють за сумісництвом (зовнішні сумісники)

Примітки: *у графі 7 таблиці наводиться лише одне фахове підвищення кваліфікації за останні 5 років, або зазначається термін, коли планується підвищення кваліфікації
**при виконанні вимог для кандидата наук та/або доцента (повинен мати безперервний стаж роботи в ВНЗ не менше 10 років, а також бути автором (співавтором) підручника, посібника з грифом МОН або монографії обсягом не менше одного розділу) у графі 8 зазначається «+»

з/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача (вік, років)

Посада

(для сумісників місце основної роботи, посада)

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)

Наукова діяльність за останні 5 років (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

1

2

3

4

5

6

7

8

Особи, які працюють за основним місцем роботи


* зазначити (цифрою) показники:

А- ; В- ; С- ;

D- ; E- ; F- ;

Особи, які працюють за сумісництвом


 у графі 7 таблиці наводиться лише одне (фахове) підвищення кваліфікації за останні 5 років, або зазначається термін, коли планується підвищення кваліфікації

5 при виконанні вимог для кандидата наук та/або доцента (повинен мати безперервний стаж роботи в ВНЗ не менше 10 років, а також бути автором (співавтором) підручника, посібника з грифом МОН (МОНмолодьспорту) або монографії обсягом не менше одного розділу) у графі 8 зазначається «+»


Схожі:

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6401 «Правознавство» спеціальності
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес кафедри вищої математики факультету ісіт
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconТа блиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес на кафедрі політології та соціології
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства спеціальності 6504 Економіка підприємства
Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри економіки підприємств
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconТаблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри української мови та літератури, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика»
За напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика»
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи