Положення icon

Положення
Скачати 98.14 Kb.
НазваПоложення
Дата30.07.2012
Розмір98.14 Kb.
ТипДокументи

Додаток 4

ПОЛОЖЕННЯ«Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


(зі змінами, внесеними за рішенням ректорату від 6.04.09 р. та затвердженими Спільною робочою комісією по підготовці Колективного договору 21.04.09 р. та Вченою радою Університету 23.04.09 р.)


1. Загальні положення

1.1. Дане положення визначає організаційні процедури підготовки навчальної та навчально-методичної літератури до видання в університеті та умови матеріального заохочення її авторів.

1.2. Положення розроблено згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Указом Президента України від 16.06.1995 р. № 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України», Статутом та Колективним договором Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - КНЕУ).


^ 2. Мета та порядок підготовки видань


2.1. Підготовка та видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті здійснюється з метою:

 • методичного забезпечення навчального процесу згідно зі стандартами освіти;

 • задоволення потреб студентів, викладачів і співробітників університету в сучасних підручниках, посібниках, навчально-методичній літературі;

 • надання викладацькому складу можливостей для реалізації творчого потенціалу і досвіду викладання;

 • сприяння розвитку вищої освіти в галузі економіки, менеджменту, права;

 • реалізації норм Положення про національний заклад (установу) України щодо підготовки навчально-методичної літератури нового покоління і забезпечення нею галузевої групи навчальних закладів України.

2.2. До навчальної та навчально-методичної літератури належать такі види видань:

 • підручники;

 • навчальні посібники;

 • навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін, тренінги;

 • словники, довідники тощо;

 • навчально-методичні комплекси для дистанційних технологій навчання.

2.3. Перед написанням навчального та навчально-методичного видання кожен автор повинен ознайомитись з даним положенням.

2.4. Підготовка автором навчальної та навчально-методичної літератури здійснюється згідно із "Завданням на підготовку навчальної та навчально-методичної літератури", в якому регламентуються обсяги навчального видання, визначаються терміни подання матеріалу та умови матеріального заохочення автора, або відповідно до укладеного Договору (за умови надання автором завершеного рукопису навчальної або навчально-методичної літератури за актом прийому-передачі виконаної роботи, оформленого належним чином).

2.5. Фінансування підготовки і видання навчальної та навчально-методичної літератури забезпечується за рахунок спеціального фонду Університету в межах коштів, передбачених кошторисом.

2.6. Взаємовідносини між Університетом і авторами навчальної та навчально-методичної літератури регулюються даним Положенням та Законом України “Про авторське право і суміжні права”. Університет на підставі ст. 15, 16 Закону України “Про авторське право і суміжні права” має виключне право використання навчального видання, виданого за рахунок власних коштів. Крім того, Університет має право видавати додатковий наклад навчального видання, поставивши до відома авторів.


^ 3. Порядок оформлення завдань на підготовку навчальної та

навчально-методичної літератури


3.1. Підготовка навчальної та навчально-методичної літератури провадиться після затвердження в установленому порядку "Тематичного плану видання навчально-методичної літератури" на поточний навчальний рік та отримання викладачами кафедр, відповідальними за підготовку навчально-методичної літератури, згідно з планом видання, від адміністрації університету "Завдання на підготовку навчальної та навчально-методичної літератури" (далі Завдання) або укладення відповідного договору.

Завдання надається за умови наявності відповідної позиції в ухваленому плані видання і затверджується наказом ректора з установленням відповідної надбавки за виконання особливо важливої роботи на визначений термін.

3.2. Завдання оформлюється на спеціальному бланку навчально-методичним відділом, в якому вказана назва роботи, вид роботи, обсяг (у друк. арк.), терміни виконання за погодженням завідувача кафедри.

До Завдання додаються:

 • витяг з протоколу засідання кафедри про доцільність оформлення Завдання на підготовку навчально-методичної літератури;

 • графік виконання основних етапів роботи з розподілом роботи між співавторами (для авторських колективів) із зазначенням прізвища керівника авторського колективу (далі – графік Завдання), який є невід’ємною складовою Завдання, підписується автором/керівником авторського колективу і завідувачем кафедри.

3.3. Одночасне виконання робіт за двома і більше Завданнями — не допускається.

3.4. Контроль за виконанням етапів роботи відповідно до графіка Завдання здійснює завідувач кафедри, який несе разом з автором (авторами) відповідальність за своєчасне подання рукопису до навчально-методичного відділу та видавництва. У разі порушення автором установлених термінів виконання робіт або інших умов Завдання з його вини, завідувач кафедри вносить письмово пропозицію ректору про зняття надбавки за виконання особливо важливої роботи та може ставити питання про доцільність подальшого виконання роботи даним автором.

3.5. Відновлення виплати надбавки можливе за умови переоформлення Завдання та затвердження нового графіку виконання робіт.

3.6. Перегляд умов Завдання з причини перевищення автором/авторами встановленого обсягу роботи не допускається.

3.7. У разі, якщо вивчення дисципліни обіймає менше 100 студентів, навчальна та навчально-методична література буде видаватися в електронному вигляді.

^ 4. Умови перевидання навчально-методичної літератури.


4.1. Пропозиції від кафедри щодо перевидання навчальної книги можна подавати не раніше ніж через 5 років з моменту попереднього видання (зміна програми, застарілі дані, зміна законів, тощо).

Перевиданням навчальної та навчально-методичної літератури вважатиметься кожне нове видання певної навчальної книги, підготовлене за матеріалами попереднього видання, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими главами, частинами, розділами, параграфами або абзацами.

4.2. При перевиданні обсяг нового матеріалу разом із старим не повинен перевищувати встановленого нормативом максимального обсягу підручника чи навчального посібника.

4.3. При підготовці повторного “доповненого та переробленого” видання автору необхідно вказати обсяг матеріалу, який був перероблений або доповнений (розділи, параграфи, тощо). Для цього автор при зверненні у видавництво отримує роздрукований варіант попереднього видання і вносить усі відповідні зміни або доповнення. Відповідно зміненого або доповненого обсягу встановлюється термін виконання роботи і розмір гонорару. При отриманні такого рукопису видавництво визначає відповідний обсяг редактури та коректури рукопису, що впливатиме на витрати відповідного видання. Переробка та доповнення видання здійснюється автором на умовах, визначених договором чи завданням


^ 5. Вартість робіт і порядок розрахунків


  1. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями авторам, що за завданням адміністрації Університету готують навчальну та навчально-методичну літературу (електронні та друковані видання), встановлюються надбавки за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) в такому обсязі (з розрахунку за один авторський аркуш тексту):

   1. 100% посадового окладу професора, доцента, ст. викладача чи асистента за:

  • підготовку підручника, навчального посібника, словника, довідника, підготовку текстів лекцій;

- підготовку навчального тексту (відповідно до програми дисципліни), розрахованого для опанування в режимі дистанційного навчання (при відсутності підручника, навчального посібника з дисципліни, виданого університетом);

- за відповідний обсяг нового матеріалу при перевиданні раніше виданої роботи;

   1. 50% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за:

- підготовку навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни;

- підготовку навчально–методичних матеріалів, що використовуються в дистанційних технологіях навчання (при відсутності навчально-методичного посібника з дисципліни, виданого в Університеті);

- 100% посадового окладу професора, доцента, старшого викладача чи асистента за підготовку новітньої літератури - практикумів, збірників задач, тренінгів, кейсів, інших збірників практичних завдань»;

5.1.3. 10% посадового окладу автора за переробку, доповнення раніше виданої роботи.

5.1.4. 10% посадового окладу професора, доцента за керівництво авторським колективом і наукову редакцію навчальної літератури (підручники, навчальні посібники) за кожний друкований аркуш обсягу.

5.2. Надбавка за виконання особливо важливої роботи з підготовки навчально-методичної літератури авторам (співавторам), які є штатними працівниками КНЕУ, нараховується щомісяця до посадового окладу протягом встановленого наказом ректора терміну. При складанні графіку підготовки навчальної та навчально-методичної літератури не враховується період, коли виконавець знаходиться у щорічній відпустці.

5.3. «У разі невиконання або неналежного виконання умов завдання автор повинен повернути в касу Університету за прибутковим ордером одержані грошові кошти, зокрема:

- за неподання в установлений термін рукопису роботи – гроші повертаються в повному обсязі;

- за зменшення передбачених обсягів роботи – гроші повертаються в розмірі, що відповідає невиконаним обсягам роботи. Грошова сума, що підлягає поверненню, визначається експертною комісією, призначеною наказом ректора з представників видавництва, навчально-методичного відділу та редакційно-видавничої ради факультету.

У разі звільнення автора з Університету видане йому Завдання припиняється наказом ректора. За поданням кафедри робота може бути продовжена іншим автором на основі нового договору»

5.4. У разі, якщо оплата за написання навчальної літератури здійснюється на підставі "Завдання" і автор здає готову роботу раніше запланованого строку здачі роботи, то виплата надбавки за особливо важливу роботу зупиняється наказом ректора, а невиплачена на даний момент сума видається разовим платежем на підставі договору, що дає можливість включити також цю суму в калькуляцію вартості готової роботи для надходження її в бібліотеку Університету, тощо.

5.5. Одноразова винагорода авторові (авторському колективу) за готову роботу здійснюється в обсягах згідно кредитів з урахуванням допустимих відхилень відповідно до укладеного договору за заявою автора після підписання акту прийому виконаної роботи замовником. За перевищений обсяг оплата не здійснюється. Автору, який обіймає 0,25 чи 0,5 ставки штатної посади, виплачується відповідно займаній посаді повний посадовий оклад.

5.6. Винагорода співавторам, які не є працівниками КНЕУ, здійснюється в порядку, передбаченому договором після підписання замовником акту прийому виконаної роботи.

Розрахунок з співавторами авторського колективу, які не відносяться до професорсько-викладацького складу по основній посаді, як з працівниками КНЕУ так і з зовнішніми, проводиться в такому порядку:

авторам, які не мають наукового ступеню або наукового звання, за 1 друкований аркуш сплачується оклад асистента;

авторам, які мають науковий ступінь або наукове звання, за 1 друкований аркуш оплата здійснюється відповідно до встановлених в КНЕУ посадових окладів професора, доцента або асистента.

5.7. Технічне оформлення рукопису (комп’ютерний набір) здійснює університет шляхом укладання договору на виконання робіт з фізичними або юридичними особами. У разі, якщо автор самостійно здійснює технічне оформлення (комп’ютерний набір) рукопису, Університет відшкодовує йому витрати у розмірах, передбачених нормами і розцінками за виконання даного виду робіт в університеті, після підписання акту прийому на даний вид робіт.


 1. Порядок оформлення та прийняття рукописів до видання


6.1. Готова робота має бути оформлена і представлена до видання у відповідності до вимог затверджених Наказом ректора від 3.11.2003р. № 707 “Про затвердження нормативних документів, що регламентують підготовку навчальних видань КНЕУ”.

6.2.Технічне оформлення роботи здійснюється за такими параметрами:

- текст роздрукований на принтері на одному боці аркуша;

 • формат — А 4;

 • кегль — 14;

 • гарнітура — Тіmеs New Rоmаn Сyr;

 • міжрядковий інтервал — 1,3-1,4.

 • текстовий оригінал на дискеті (3,5 дюйма, 1,44 Мб):

 • для набору тексту треба використовувати текстовий редактор Word 7,0

для Windows 95; для рисунків, таблиць і формул — допоміжні програми
Word 7,0 для Windows 95.

До рукопису додається електронний варіант твору записаний на дискеті.

6.3. Автор передає належно оформлені матеріали рукопису до навчально-методичного відділу для подальшого затвердження його у проректора з науково-педагогічної роботи та передачі у видавництво.

6.4. Університет залишає за собою право на здійснення редакційно-видавничого опрацювання рукопису і видає навчальну літературу в установленому порядку.

Час на всі видавничо-друкарські процеси встановлюється з розрахунку три місяці на кожні 10 авт. арк. видання.

7. Визначення накладу


7.1. «Тираж будь-якого видання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» визначається з розрахунку 1 книжка на кожного студента як бюджетної, так і контрактної форми навчання».

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи