Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
Скачати 103.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки
Дата30.07.2012
Розмір103.45 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


Державний вищий навчальний заклад

“Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”
Стратегія розвитку

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

на 2010-2015 роки


Київ КНЕУ 2010

ЗМІСТ

Загальні положення …………………….…………………….…….……………….. 3

Місія і стратегічні цілі Університету ……………………………..………………. 3

Стратегічні завдання ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” .…………………………….…….………… 4

У науковій сфері ….……………………………………………………………. 4

В освітній сфері …….………………………………………………………….. 5

У сфері кадрового забезпечення ….…………………………………………... 5

У сфері виховання …….……………………………………………….………..6

У сфері управління та розбудови сучасної інфраструктури дослідницького університету …………………………………………….……………………… 6

^ Стратегічні напрямки розвитку ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” …….………………………….……..……... 7


Загальні положення

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету (Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року №76).

Університет заснований у 1906 році. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за свою столітню історію накопичив багатий досвід і сформував творчий, кадровий, науково-методичний потенціал, достатній для виконання ролі провідного національного науково-дослідницького освітнього центру. Основні завдання Університету відображені в Стратегії розвитку ДВНЗ “Київський національний економічний університет” на 2010-2015 роки (далі Стратегія).


^ Місія і стратегічні цілі Університету

Місія. Здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей:

1. Утвердження університету як провідного національного науково-дослідницького освітнього центру.

2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників в Україні та світі.

3. Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників дослідницького університету.

4. Формування іміджу університету як глобального дослідницького освітнього центру.

5. Сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, активного члена суспільства, патріота України.

6. Створення сучасної інфраструктури та системи управління, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності дослідницького університету.

^ Стратегічні завдання ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


У науковій сфері

• розвиток нових наукових напрямків та їх комерціалізація за рахунок партнерства з бізнесом;

• залучення коштів для наукових досліджень через систему грантів, венчурних, благодійних (ендавмент) фондів, з державних і приватних коштів та інших джерел;

• проведення фундаментальних досліджень світового рівня якості у сфері соціально-економічних наук та інформаційних систем і технологій;

• розвиток системи прикладних наукових досліджень і розробок в соціально-економічній сфері;

• створення нових науково-дослідних інститутів за основними напрямами конкурентних міждисциплінарних досліджень та розвиток існуючих дослідницьких інститутів КНЕУ;

• розвиток науково-технічного співробітництва між Університетом та бізнес-структурами в межах наукового парку КНЕУ;

• розвиток науково-технічної кооперації між Університетом, закордонними відомствами, виробничо-науковими фірмами і промисловими підприємствами;

• формування та розвиток науково-педагогічного потенціалу університету та активна участь у підготовці наукових кадрів для вищих навчальних закладів України;

• вдосконалення діяльності аспірантури й докторантури шляхом запровадження наукового ступеня доктора філософії;

• забезпечення участі науковців Університету у дослідженнях, в тому числі в системі міжнародного наукового обміну;

• підтримка університетських наукових видань, та створення їх електронних сайтів та просування до міжнародних наукометричних баз даних;

• впровадження наукових результатів у навчальний процес, залучення відомих іноземних професорів до навчання і досліджень в Університеті;

• залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів.


В освітній сфері

• розробка нових, вдосконалення існуючих університетських навчальних планів і програм з урахуванням місії і дослідницького статусу університету;

• створення і розбудова для цілей навчання і досліджень сучасного навчального середовища;

• участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти нового покоління, національної системи кваліфікацій, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;

• запровадження системного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі;

• партнерство Університету з дослідницькими навчальними закладами України та різних країн світу, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення спільних сертифікатних програм для підготовки фахівців;

• активізація участі Університету в міжнародних програмах академічної мобільності;

• поглиблення наукової складової магістерських програм;

• проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт;

• забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет;

• запровадження системи інклюзивної освіти для людей з фізичними вадами;

• створення ефективної системи стажування науково-педагогічних кадрів, їх професійного удосконалення.

У сфері кадрового забезпечення

• створення сприятливих умов для високоефективної інтеграції дослідницької та викладацької діяльності;

• розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників;

• забезпечення усіх форм організації аудиторної роботи за участі науково-педагогічних працівників з науковим ступенем;

• стимулювання викладачів до здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;

• забезпечення партнерських зв’язків випускників Університету.


У сфері виховання

• відображення в навчальних планах та програмах дисциплін гуманітарного спрямування економічної освіти;

• розвиток інститутів студентського самоврядування в системі управління університетом;

• створення організаційних та економічних умов для функціонування студентського самоврядування;

• адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища дослідницького університету;

• впровадження концепції індивідуалізації фізичного розвитку студентської молоді;

• виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості;

• зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної світоглядної позиції, почуття патріотизму.


У сфері управління та розбудови сучасної інфраструктури дослідницького університету

• Розбудова інформаційно-аналітичної системи підтримки управління університетом.

• Розвиток матеріально-технічної бази науково-освітньої діяльності.

• Моніторинг виконання і дотримання критеріїв дослідницького університету.

• Забезпечення фінансової стабільності дослідницького університету.

• Розвиток соціальної інфраструктури університету.

^ Стратегічні напрямки розвитку ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


Розвиток наукових досліджень та реформування організації науково-дослідницької діяльності

1. Розвиток наукового парку та його інфраструктури та створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших об’єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм.

2. Створення Центру інтелектуальної власності Університету та створення системи захисту прав інтелектуальної власності.

3. Ініціювання міжнародних науково-дослідних проектів і нових форм міжнародного науково-дослідного співробітництва, в тому числі шляхом залучення міжнародних грантів на проведення наукових досліджень.

4. Створення науково-дослідних інститутів у напрямках конкурентних досліджень.

5. Започаткування в Університеті підготовки наукового ступеня доктора філософії.

6. Створення і запровадження нових дослідницьких програм, навчальних курсів, літніх дослідницьких шкіл для студентів.

7. Інтеграція дослідницької компоненти у навчальні програми та курси бакалаврського і магістерського рівня.

8. Підготовка наукових кадрів для вищих навчальних закладів України та розвиток науково-педагогічного потенціалу Університету.

9. Запровадження спільних наукових проектів разом з державними установами, бізнес-структурами та зарубіжними ВНЗ.

10. Реформування системи організації та поглиблення змісту студентських наукових досліджень.

11. Публікування спільно з іноземними партнерами наукових монографій, інших наукових видань, наукових статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Веб оф Сайєнс, Скопус (Web of Science, Scopus).

12. Стажування за кордоном професорсько-викладацького складу Університету.

13. Проведення міжнародних наукових конференцій та форумів.

14. Розробка і запровадження системи моніторингу результатів наукової продуктивності професорсько-викладацького корпусу.


Розвиток інноваційної системи організації освітньої діяльності дослідницького університету

1. Створення в Університеті ексклюзивних навчальних планів з напрямів підготовки в галузі “Економіка та підприємництво”.

2. Вдосконалення вибіркової складової навчальних планів, виходячи зі статусу дослідницького університету.

3. Підготовка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і навчальних матеріалів.

4. Запровадження системи моніторингу оцінки інновативного підходу до освітньої діяльності.

5. Розробка сертифікатних програм з метою забезпечення конкурентних переваг випускників Університету.

6. Створення міжнародних програм обміну студентами.

7. Збільшення кількості іноземних студентів.

8. Розвиток партнерства через створення спільних навчальних програм розробка компетенцій з бізнесом.

9. Створення організаційно-правової та фінансової бази для здійснення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів, у тому числі із залученням спонсорських фондів та грантів.

10. Запровадження сучасних методик навчання, що базуються на інформаційних технологіях.


Кадрове забезпечення розвитку дослідницького університету

1. Розробка і впровадження контрактної системи найму і оплати праці науково-педагогічних працівників.

2. Модернізація системи добору науково-педагогічних працівників.

3. Створення автоматизованої системи моніторингу інноваційної продуктивності персоналу за критеріями дослідницького університету.

4. Залучення до науково-педагогічної діяльності Університету відомих вчених та експертів.

5. Створення Асоціації випускників Університету.


Нова парадигма виховної роботи в університеті

1. Посилення виховної компоненти навчального процесу, гуманізація та гуманітаризація освітньої діяльності.

2. Здійснення в Університеті політики соціального партнерства і діалогу суб’єктів виховної діяльності.

3. Створення Студентської академічної ради Університету.

4. Розвиток існуючих і створення нових університетських засобів масової інформації та їх використання для ведення активної виховної роботи.

5. Регулярне проведення моніторингових соціальних досліджень стану та якості виховної роботи.


^ Розбудова ефективної системи управління та створення сучасної інфраструктури дослідницького університету

1. Розроблення управлінських регламентів, що відповідають новій структурі дослідницького університету.

2. Оптимізація комп’ютерної системи підтримки управління діяльністю університетом та інформування про результати управлінської діяльності.

3. Впровадження системи інформування колективу університету щодо прийняття та реалізації управлінських рішень.

4. Виділення та ремонт приміщень для забезпечення ефективної діяльності наукового парку.

5. Відкриття нового ВЕБ-сайту університету та його інформаційне наповнення.

6. Забезпечення вільного доступу до Інтернет за посередництвом безпровідної мережі Wi-Fi.

7. Створення системи моніторингу функціонування інфраструктури освітньої діяльності.

8. Визначення системи індикаторів соціальної інфраструктури університету.

9. Розробка та реалізація програми покращення житлово-побутових умов студентів та викладацького корпусу.


Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи