А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон icon

А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон
Скачати 42.42 Kb.
НазваА. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон
А.Ф.Павленко «____» ___________________20__ р. ПОЛОЖЕННЯ Про
Дата30.07.2012
Розмір42.42 Kb.
ТипЗакон

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

_____________академік А.Ф.Павленко

«____» ___________________20__ р.


ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана


1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» затвердженого указом Президента України 17.01. 2002 р. №2984-ІІІ, та Статуту університету.

1.2. Положення визначає основні задачі, функції, принципи формування та управління Вченої ради, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

1.3. В своїй діяльності Вчена рада керується даним Положенням, Статусом Університету, Законом України «Про вищу освіту», інструктивними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Головою Вченої ради є ректор Університету; заступником голови є перший проректор, який за відсутності ректора виконує обов’язки голови ради.

1.5. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, директори вищих навчальних закладів, що входять до складу Університету, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших представників Університету і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75% загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники Університету; не менше як 10% загальної чисельності її складу становлять представники студентів та аспірантів.

1.6. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування (конференцією трудового колективу)Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

1.7. Порядок денний Вченої ради формуються ректором, а також за пропозиціями членів Вченої ради, якщо за це проголосувала більшість присутніх членів Ради.

1.8. Ухвали Вченої ради приймаються за присутності 2/3 її загального складу простою більшістю голосів та вводяться в дію рішенням ректору Університету.

1.9. Заміни в складі Вченої ради здійснюються ректором Університету шляхом видання відповідного наказу.

1.10. Строк повноважень Вченої ради – 7 років.

1.11. З метою вирішення конкретних проблем університету можуть бути створені робочі комісії Вченої ради з науково-дослідної роботи, організації навчального процесу, соціального розвитку тощо. Голів робочих комісій визначає голова вченої ради (ректор).

2. Задачі

2.1. Забезпечення освітньої та фахової підготовки на рівні державних вимог.

2.2. Розвиток і забезпечення ефективності наукових досліджень.

2.3. Підготовка науково-педагогічних кадрів.

2.4. Формування якісного складу науково-педагогічних працівників Університету.

3. Структура та організація роботи

3.1. Вчена рада репрезентується головою ради (ректором) або (за його дорученням) секретарем Вченої ради.

3.2. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує вчений секретар Університету; секретар ради у своїй діяльності керується службовою інструкцією Вченого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові ради (ректору).

3.3. Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 10 днів до засідання.

3.4. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора та доцента приймаються таємним голосуванням згідно встановленого порядку. Рішення ради щодо всіх інших питань приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

3.5. Рішення ради вступають в силу після їх затвердження ректором Університету.

3.6. Рішення (Ухвали) Вченої ради доводяться секретарем ради до виконавців у письмовому вигляді.

3.7. Секретар Вченої ради здійснює систематичний контроль виконання рішень ради та інформує з цього приводу ректора.

3.8. Засідання ради оформлюється протоколом. Протоколи підписуються головою та вченим секретарем ради.

4. Функції

До компетенції Вченої ради Університету належать:

4.1. Подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього.

4.2. Ухвалення фінансових плану і звіту Університету.

4.3. Подання пропозицій ректору Університету щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів і коледжів та головного бухгалтера.

4.4. Розглядає проекти навчальних планів, встановлює перелік і затверджує програми дисциплін.

4.5. Періодично розглядає питання щодо стану справ з навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи.

4.6.Вирішує питання щодо відкриття (закриття) факультетів, кафедр.

4.7. Ухвалює рішення щодо організації навчального процесу.

4.8. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.

4.9. Розглядає та затверджує теми докторських дисертацій.
4.10. Періодично розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури.

4.11. Розглядає питання про висунення на здобуття Державних премій.

4.12. Рекомендує кандидатів на отримання іменних стипендій із числа кращих студентів та аспірантів.

4.13. Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікацій педагогічних працівників.

4.14. Щорічно заслуховує звіти про підсумки фінансово-господарської діяльності.

4.15. Періодично розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективу розвитку.

4.16. Розглядає питання щодо якості професійної підготовки випускників університетів та їх подальшого використання.

4.17. Щорічно розглядає стан справ щодо формування якісного складу студентів.

4.18. Періодично розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури.

4.19. Розглядає план і тенденції перспективного розвитку Університету.

Схожі:

А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення
Сар для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про старосту академічної групи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Загальні положення
Сар для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про інституційний репозитарій кримського економічного інституту двнз «кнеу ім. В. Гетьмана» м. Сімферополь 2010 Загальні положення та терміни. 1
Міністерство освіти І науки україни кримський економічний інститут двнз «кнеу ім. В. Гетьмана»
А. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Додаток 1)
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Університет), недопущення корупції, досягнення прозорості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи