1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див icon

1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див
Скачати 310.44 Kb.
Назва1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див
Дата30.07.2012
Розмір310.44 Kb.
ТипДокументи

Провадження освітньої діяльності у Коледжі інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (надалі – Коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 506863, від 09.03.2010 р., термін дії до 01.07.2014 р.)

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (надалі — Відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


1. Загальні положення

1.1. Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. Додаток 1):

1.2. До Коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Коледжу у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Коледжу на всі спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.2. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Відбіркової комісії:

- прийом заяв про участь у конкурсі та документів вступників здійснюється у:

понеділок – п’ятницю з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

суботу з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;

- вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється Відбірковою комісією до початку прийому документів;

- прийом оригіналів документів від вступників рекомендованих до зарахування здійснюється у:

понеділок – п’ятницю з 1000 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

суботу та неділю з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на денну форму навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

02.07.2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20.07.2012 р.

о 1300

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21–31.07.2012 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – 01.08.2012 р., не пізніше 1200;

другий – 05.08.2012 р., не пізніше 1200;

третій – 08.08.2012 р., не пізніше 1200.

Другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до Розділу 15 цих правил

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2012 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25.08.2012 р.


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії Коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу.

5.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних екзаменів з двох предметів за переліком, що наведений у Додатку 4.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.4. Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності.

6.5. Проведення вступних екзаменів здійснюється за розкладом, який затверджує Відбіркова комісія Коледжу.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних екзаменів не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Коледжем, розглядає Апеляційна комісія Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом ректора й оголошується до початку вступних екзаменів. Апеляційна комісія працює в період проведення вступних екзаменів. Апеляція на результати вступних екзаменів, що проведені Коледжем, повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Відбіркової комісії після оголошення оцінки з кожного предмета. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного екзамену.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Відбіркова комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови.


^ 7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує Голова Відбіркової комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Коледжу відповідно до Розділу 11 цих Правил учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Норма, визначена пунктом 8.1 цього Розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ 9. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6, додаток 6);

9.2. Для зарахування поза конкурсом осіб, визначених Пунктом 9.1 цього Розділу виділяються місця за квотою 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності. Зарахування за квотою особи зазначеної категорії відбувається відповідно до її конкурсного бала. Особи, які не зараховані поза конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 10. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Коледжу мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною Пунктом 10.1 цих Правил.


^ 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії Коледжу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ 12. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після завершення вступних екзаменів.

12.3. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Відбіркової комісії Коледжу.


^ 13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної Пунктами 14.1 та 14.2 Розділу 14 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до Відбіркової комісії Коледжу.

13.2. При вступі особи для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до Відбіркової комісії Коледжу оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.


^ 14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) Відбіркова комісія Коледжу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому до КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», до Відбіркової комісії Коледжу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до КІСТ технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», до Відбіркової комісії Коледжу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки та порядок виконання умов для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Відбірковою комісією КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», але не пізніше 25 серпня 2012 року.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до Розділу 11 цих Правил.


^ 15. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Відбіркової комісії Коледжу.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених Пунктом 17.4 Розділу 17 цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


^ 16. Додаткове зарахування до Коледжу та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні екзамени, що проводив КІСТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ 17. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні Відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Представники засобів масової інформації подають заявку до Відбіркової комісії на участь у її засіданні не пізніше дня, що передує засіданню.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова Відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах є підставою для відрахування студента.

^ Додаток 1 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


^ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (прийом здійснюється виключно на основі базової загальної середньої освіти)

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

25

-

2р.10м.

-5.03050601

Прикладна статистика

25

-

2р.10м.

-5.03050702

Комерційна діяльність

50

-

2р.10м.

-0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

50

-

3р.10м.

-5.05010301

Розробка програмного забезпечення

75

-

3р.10м.

-0508

Електроніка

5.05080201

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

50

-

3р.10м.

-0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

5.05090101

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

25

-

3р.10м.

-* - вартість навчання буде визначено до 01 квітня 2012 року.


^ Додаток 4 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)


^ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Найменування

Код

Квота пільгових категорій*

Економіка підприємства;

Прикладна статистика;

Комерційна діяльність

5.03050401;

5.03050601;

5.03050702

20

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Обслуговування програмних систем і комплексів;

Розробка програмного забезпечення

5.05010101;


5.05010301

20

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080201

20

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

20

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

* - у % до обсягу державного замовлення


^ Додаток 5 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2012 році


Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106
5,1

134,5
9,2

173,4

1,1

106,6
5,2

135,4
9,3

174,3

1,2

107,2
5,3

136,4
9,4

175,3

1,3

107,8
5,4

137,3
9,5

176,2

1,4

108,4
5,5

138,3
9,6

177,2

1,5

109
5,6

139,2
9,7

178,1

1,6

109,6
5,7

140,2
9,8

179,1

1,7

110,2
5,8

141,1
9,9

180,0

1,8

110,8
5,9

142,1
10

181,0

1,9

111,4
6

143,0
10,1

181,9

2

112
6,1

144,0
10,2

182,9

2,1

112,6
6,2

144,9
10,3

183,8

2,2

113,2
6,3

145,9
10,4

184,8

2,3

113,8
6,4

146,8
10,5

185,7

2,4

114,4
6,5

147,8
10,6

186,7

2,5

115
6,6

148,7
10,7

187,6

2,6

115,6
6,7

149,7
10,8

188,6

2,7

116,2
6,8

150,6
10,9

189,5

2,8

116,8
6,9

151,6
11

190,5

2,9

117,4
7

152,5
11,1

191,4

3

118
7,1

153,5
11,2

192,4

3,1

118,6
7,2

154,4
11,3

193,3

3,2

119,2
7,3

155,4
11,4

194,3

3,3

119,8
7,4

156,3
11,5

195,2

3,4

120,4
7,5

157,3
11,6

196,2

3,5

121
7,6

158,2
11,7

197,1

3,6

121,6
7,7

159,2
11,8

198,1

3,7

122,2
7,8

160,1
11,9

199,0

3,8

122,8
7,9

161,1
12

200,0

3,9

123,4
8

162,0


4

124,0
8,1

163,0


4,1

125,0
8,2

163,9


4,2

125,9
8,3

164,9


4,3

126,9
8,4

165,8


4,4

127,8
8,5

166,8


4,5

128,8
8,6

167,7


4,6

129,7
8,7

168,7


4,7

130,7
8,8

169,6


4,8

131,6
8,9

170,5


4,9

132,6
9

171,5


5

133,5
9,1

172,4
Схожі:

1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див icon1 Вступникам на час проведення вступних випробувань гуртожиток не надається
Університет оголошує прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями)...
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році
1 Коледж оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу див iconРозподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «спеціаліст»
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2013 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи