Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств icon

Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств
Скачати 198.73 Kb.
НазваЗареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств
Дата31.07.2012
Розмір198.73 Kb.
ТипДокументиЗареєстровано

Міністерством юстиції України


Свідоцтво № ________________


від «_____»___________2010 р.

Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств

О.М. Семьоркіна __________________


Затверджено

на Установчій конференції Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого начального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 1

від «03» березня 2010 року

^ СТАТУТ

Міжнародної громадської організації

«Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


Київ 2010

СТАТУТ

Асоціації випускників Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Стаття 1. Загальні положення

1.1. Міжнародна громадська організація «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - «Асоціація») є міжнародною громадською організацією, створеною за професійною ознакою, і не має на меті отримання прибутку.

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством, а також цим Статутом.

 1. Асоціація діє на принципах добровільності та рівності її членів (учасників), законності та гласності.

 2. Асоціація є юридичною особою з дня державної реєстрації, яка проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

 3. Асоціація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та нести обов'язки, які пов'язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді. При цьому Асоціація має право представляти у зазначених органах інтереси і виступати від імені своїх членів.

 4. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації.

 5. Колективні члени Асоціації зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами, чинними законодавчими актами України.

 6. Асоціація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб.

 7. Асоціація відповідно до своїх статутних завдань на добровільних засадах може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

 1. Асоціація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, кутові штампи та інші реквізити, зразок яких затверджується Радою Асоціації. Символіка затверджується Конференцією і реєструється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 2. Юридична адреса Асоціації: 03680, м. Київ - 680, пр. Перемоги, 54/1.

1.12. Повна назва Асоціації українською мовою: Міжнародна громадська організація «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Скорочена назва Асоціації українською мовою: ^ МГО MАВ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

1.13. Повна назва Асоціації англійською мовою International Nongovernmental Organization «Alumni association of State Higher Education Establishment «Vadym Hetman Kiev National Economic University»

Скорочена назва Асоціації англійською мовою: IАА KNEU

1.14. Діяльність Асоціації поширюється на території України та окремих країн за кордоном.


Стаття 2. Мета та завдання Асоціації

2.1. Метою діяльності Асоціації є:

 • Об'єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку університету, збереження та примноження його традицій і духовних цінностей.

 • Захист законних, соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України.

  1. Основні завдання Асоціації:

 • Сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Далі - Університет).

 • Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації.

 • Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів.

 • Підвищення престижу Університету як провідного навчального закладу світового рівня.

 • Збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників Університету.

 • Встановлення зв’язків з роботодавцями, сприяння професійному зростанню випускників Університету, створення умов для їх самореалізації.

 • Створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками.

 • Зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі науки і економіки.

 • Сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до Університету. Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів і студентського самоврядування.

 • Розширення зв'язків і відносин Асоціації з підприємствами, об'єднаннями, міжнародними організаціями.

 • Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцнення зв'язків і відносин Університету з іншими навчальними закладами України та іноземних держав.

 • Розвиток співробітництва з українською діаспорою.Стаття 3. Форми діяльності Асоціації

3.1. Асоціація в забезпечення основних завдань у встановленому чинним законодавством порядку здійснює:

 • Організацію ділового та культурного спілкування, створення клубів за інтересами, допомогу в організації зустрічей випускників.

 • Залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Університету, оснащенні навчальних і наукових лабораторій, удосконалення матеріальної бази та інфраструктури Університету.

 • Організацію професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців - випускників Університету.

 • Сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і освітніх проектів Університету.

 • Сприяння досягненню Університетом світових стандартів освіти.

 • Сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у міжнародних програмах з навчання.

 • Сприяння отриманню Університетом грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами.

 • Сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують історичні і сучасні досягнення Університету, її випускників.

 • Заснування іменних стипендіальних програм для заохочення кращих студентів Університету.

 • Заснування іменних наукових програм для розвитку науки.

 • Сприяння публікації праць вчених Університету та реалізація заходів морального і матеріального заохочення провідних вчених і викладачів.

 • Обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі закордонних;

 • Заходи щодо створення нових територіальних Асоціацій, філій та осередків, у тому числі й за кордоном.


Стаття 4. Членство в Асоціації

 1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.

 2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без грмадянству, які у різні роки закінчили Інститут, нині Університет, або отримали другу вищу освіту в Центрі магістерської підготовки Університету, а також закінчили аспірантуру, докторантуру, а також викладачі та співробітники, які викладали та працювали в Інституті/Університеті і які нині викладають або працюють в Університеті, які визнають та виконують вимоги Статуту Асоціації, сплачують членські внески.

4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, інші громадські організації, благодійні фонди та інші неприбуткові організації, які сприяють діяльності Асоціації, визнають вимоги Статуту та сплачують членські внески, розміри яких встановлюються Радою Асоціації.

 1. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов'язки. Колективні члени приймають участь у діяльності Асоціації через своїх представників.

 2. Новий член Асоціації приймається на підставі його заяви, поданої до Асоціації Заява претендента обов'язково повинна містити підтвердження зобов'язання виконувати Статут Асоціації.

 • Прийом індивідуальних членів Асоціації здійснюється через її первинний осередок за рішенням Загальних зборів.

 • Прийом до колективних членів Асоціації здійснюється на підставі рішення Ради Асоціації згідно з поданою заявою та рішенням трудового колективу або рішенням керівного органу - для громадських організацій.

 1. Членство в Асоціації припиняється або у зв'язку з виключенням із членів Асоціації, або при добровільному виході члена з Асоціації, або при примусовому розпуску (ліквідації) Асоціації.

 2. Добровільно вихід членів з Асоціації відбувається на підставі заяви - від індивідуального члену та рішення трудового колективу - від колективного члена.

 3. Виключення з членів Асоціації відбувається тоді, коли член своїми вчинками дискредитує Асоціацію, про що прийнято рішення обласної організації чи Ради Асоціації.

 4. Вимоги до членів, а також процедура прийняття чи виключення з Асоціації визначаються положеннями даного Статуту.


Стаття 5. Права членів Асоціації

5.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, члени Асоціації користуються правом:

 • брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Асоціації.

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;

 • брати участь у роботі керівних органів Асоціації;

 • обирати та бути обраним у керівні та контролюючі органи Асоціації;

 • звертатися до Асоціації з захистом своїх прав та інтересів;

 • вносити пропозиції до керівних органів Асоціації по питаннях, пов'язаних з діяльністю асоціації;

 • добровільного виходу з Асоціації.

5.2. В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати про своє членство в Асоціації.

Стаття 6. Обов'язки членів Асоціації

6.1. Члени Асоціації зобов'язані:

 • Приймати безпосередню участь у роботі Асоціації.

 • Підтримувати мету та завдання Асоціації.

 • Виконувати рішення керівних органів Асоціації.

 • Своєчасно сплачувати членські внески.

 • Дотримуватись положень Статуту Асоціації.


Стаття 7. Органи управління і контролю Асоціації

Первинні осередки Асоціації:

 1. Структуру Асоціації складають первинні осередки, які можуть об'єднуватися у місцеві організації на території України, а також в організації територіального рівня за адміністративно-територіальним поділом, встановленим у відповідній іноземній країні.

 2. Первинні осередки Асоціації створюються за територіальною ознакою на підставі рішення Загальних зборів осередку.

 3. Вищим керівним органом первинного осередку є Загальні збори, які скликаються головою осередку один раз на рік. Позачергові Збори скликаються на вимогу 1/3 членів первинного осередку головою осередку.

 4. Збори правомочні, якщо на них присутня більшість членів осередку.

 5. Первинний осередок діє на підставі статутних документів, які приймаються його зборами і не суперечать статуту Асоціації та затверджуються Радою Асоціації.

 6. До виключної компетенції Загальних зборів первинного осередку належить:

 • визначення напрямків діяльності осередку;

 • затвердження результатів діяльності осередку за рік, затвердження звітів голови осередку;

 • прийняття рішень про прийом до членів Асоціації та виключення з неї щодо індивідуальних членів;

 • прийняття кошторису витрат осередку;

 • обрання голови осередку;

 • прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності осередку;

 • делегування представника на Загальні збори обласної організації;

 • рішення Зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

 1. Голова первинного осередку Асоціації здійснює функції оперативного управління справами осередку в період між Загальними зборами осередку.

 2. Голова первинного осередку:

 • реалізує виконання рішень вищих органів Асоціації та зборів осередку;

 • затверджує внутрішні документи осередку;

 • готує матеріали до розгляду на Загальних зборах осередку;

 • звітує про свою діяльність перед загальними зборами осередку;

 • вирішує інші оперативні питання діяльності осередку, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів осередку;

  1. Первинні осередки легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.


^ Місцеві організації Асоціації:

 1. На підставі рішення Загальних зборів первинних осередків можуть створюватися місцеві (АР Крим, обласні, міст Києва та Севастополя, у тому числі навчальних закладів) організації Асоціації, які затверджуються Радою Асоціації. Територію діяльності у межах областей України, міст Києва і Севастополя, АР Крим та в інших державах самостійно визначає місцева організація.

 2. Місцева організація Асоціації діє на підставі свого Статуту (Положення), який приймається Загальними зборами і затверджується Радою асоціації, рішення його керівних та контролюючих органів, а також цим статутом та діючим законодавством.

 3. Вищим органом місцевої організації є Загальні збори обласної організації, що проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції голови місцевої організації.

 4. Загальні збори місцевої організації правомочні, якщо на них присутні більше половини делегатів від первинних осередків, які виявили бажання до входження до складу місцевої організації.

 5. Позачергові збори організації можуть бути скликані з ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації, які обрані через відповідний первинний осередок, а також з ініціативи голови організації чи Ревізійної комісії місцевої організації.

7.15 До виключної компетенції Загальних зборів місцевої організації належить:

 • визначення напрямків діяльності місцевої організації;

 • прийняття Статуту (Положення) місцевої організації, винесення на затвердження Радою Асоціації;

 • затвердження результатів діяльності місцевої організації за рік;

 • затвердження звітів голови місцевої організації та Ревізійної комісії місцевої організації;

 • прийняття рішень про виключення з індивідуальних членів Асоціації.

 • прийняття кошторису витрат місцевої організації;

 • прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності місцевої організації;

 • делегування представника на конференції Асоціації.

 1. Рада місцевої організації є керівним органом управління місцевою організацією між Загальними зборами.

 2. До компетенції Ради місцевої організації відноситься:

 • реалізація завдань Асоціації, визначених Конференцією Асоціації в межах місцевої організації;

 • реалізація конкретних напрямків діяльності місцевої організації в період між Загальними зборами та затвердження планів роботи місцевої організації;

 • затвердження внутрішніх локальних актів місцевої організації;

 • роз'яснення рішень Загальних зборів місцевої організації та контроль за їх виконанням;

 • підготовка матеріалів до Загальних зборів місцевої організації;

 1. Місцеву організацію Асоціації очолює Голова, який здійснює функції оперативного управління справами місцевої організації Асоціації в період між Загальними зборами місцевої організації та обирається терміном на 2 роки.

 2. Голова місцевої організації Асоціації:

 • реалізує виконання рішень вищих органів Асоціації та зборів місцевої організації;

 • затверджує внутрішні документи місцевої організації;

 • готує матеріали до розгляду на Загальних зборах місцевої організації;

 • звітує про свою діяльність перед Загальними зборами місцевої організації;

 • вирішує інші оперативні питання діяльності місцевої організації, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів обласної організації.

 1. Для здійснення контролю за діяльністю місцевої організації Загальні збори обирають терміном на 2 (два) роки обласну Ревізійну комісію у кількості трьох осіб.

 2. Засідання Ревізійної комісії правомочні за участі в її роботі всіх членів.
  Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 3. Ревізійна комісія місцевої організації проводить ревізії фінансово-господарської діяльності первинного осередку та місцевої організації, після чого подає їх результати Загальним зборам місцевої організації.

 4. У роботі Ревізійної комісії місцевої організації бере обов'язкову участь член Ревізійної комісії Асоціації. Про проведення перевірок Ревізійна комісія місцевої організації повинна завчасно повідомляти Ревізійну комісію Асоціації.

 5. Місцеві організації зобов'язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.


Конференція Асоціації:

 1. Конференція є вищим органом Асоціації, що проводиться не рідше одного разу на рік. Скликання Конференцій належить до компетенції Ради Асоціації.

 2. Делегати на Конференцію обираються простою більшістю голосів на Загальних зборах місцевих організацій та/або осередків Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, закордонних осередків Асоціації.

 3. Позачергові Конференції можуть бути скликані з ініціативи не менш 1/3 представників від місцевих організацій та/або осередків Асоціації, з ініціативи Ревізійної комісії або Ради Асоціації.

 4. Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менш 2/3 делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

 5. До виключної компетенції Конференцій відноситься:

 • Визначення напрямків діяльності Асоціації;

 • Затвердження звітів Ради Асоціації, Ревізійної комісії;

 • Затвердження Статуту Асоціації, змін та доповнень до нього;

 • Затвердження символіки Асоціації;

 • Прийняття бюджету Асоціації;

 • Обрання Президента Асоціації, Ради Асоціації і Ревізійної Комісії терміном на п'ять років;

 • Затвердження рішень про створення місцевих організацій;

 • Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

7.30 Якщо на Конференцію винесене питання, пов'язане з внесенням змін і доповнень до Статуту та інших актів Асоціації, то рішення з питань про внесення таких змін і доповнень вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менш 2/3 від присутніх на Конференції делегатів Асоціації.

7.31 Вибори Конференцією персонального складу органів управління, контролю Асоціації проводяться відповідно до умов цього Статуту. Якщо в результаті проведення двох турів голосування по персональному складу вищевказаних органів не буде обрана необхідна кількість його членів, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі голосування.

7.32 Члени Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення членства, не мають права брати участь у голосуванні на Конференції.


Рада Асоціації:

 1. Керівним органом управління Асоціації на період між Конференціями є Рада Асоціації. Конференція Асоціації обирає членів Ради терміном на 5 років.

 2. Засідання Ради проводяться не менше одного разу на рік.

 3. Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.

 4. До компетенції Ради Асоціації відноситься:

 • Реалізація завдань Асоціації, визначених Конференцією Асоціації;

 • Реалізація конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Конференціями та затвердження планів роботи Асоціації;

 • Затвердження внутрішніх локальних актів Асоціації;

 • Роз'яснення рішень Конференцій та контроль за їх виконанням;

 • Підготовка матеріалів до Конференцій;

 • Затвердження та звільнення Виконавчого директора за поданням Президента Асоціації;

 • Встановлення розміру членських внесків для індивідуальних та колективних членів Асоціації;

 • Затвердження зразків печатки, штампів та інших реквізитів Асоціації;

 • Прийняття рішень про заснування (відкриття) обласних організацій, підприємств, установ затверджує Статут (Положення) про них.

 1. Рада Асоціації може здійснювати від імені Асоціації будь-які дії, за виключенням тих, які відносяться до виключної компетенції Конференції чи інших органів Асоціації.

 2. Членство в Раді Асоціації будується на громадських засадах.

 3. Роботу Ради Асоціації очолює Президент.

7.40 Повноваження Президента Ради:
• головує на засіданнях Ради Асоціації;

• подає на затвердження Радою кандидатуру Виконавчого директора;

• представляє законні інтереси Асоціації у державних та громадських органах;

• дає розпорядження та вказівки в межах наданих йому Конференцією повноважень, має право першого банківського підпису.

7.41 Дирекція Асоціації створюється для здійснення повсякденної діяльності, яку очолює Виконавчий директор, який затверджується Радою за поданням Президента та є членом Ради Асоціації за посадою.

7.42 ^ Повноваження Виконавчого директора:

- очолює роботу Дирекції;

- головує на засіданнях Дирекції;

- від імені Асоціації укладає трудові угоди (договори) з персоналом Асоціації;

- представляє інтереси Асоціації перед іншими особами в межах своєї компетенції;

- підписує від імені Асоціації угоди та інші документи, пов'язані з її діяльністю.


^ Ревізійна комісія Асоціації:

 1. Для здійснення контролю за діяльністю Асоціації Конференцією обирається Ревізійна комісія з числа членів Асоціації або представників колективних членів у кількості трьох осіб терміном на 5 (п'ять) років.

 2. Засідання Ревізійної комісії правомочне за участі в її роботі всіх членів.

 3. ^ До компетенції Ревізійної комісії відноситься:

- повідомлення про недоліки в роботі виконавчих органів Асоціації на Конференції;

- проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Асоціації не менш один ніж раз на рік з поданням її результатів Конференції Асоціації;

 1. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради Асоціації і Дирекції.

 2. Для прийняття рішення Ревізійній комісії достатньо простої більшості голосів присутніх на її засіданнях

 3. Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу Голову Ревізійної комісії.

 4. Асоціація здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Асоціації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

 5. Відповідальність за дотриманням вимог законодавства несе Президент і Виконавчий директор Асоціації в межах їх повноважень. Відповідальність за бухгалтерський облік та фінансову звітність в законодавчо визначених межах покладається на керівника бухгалтерії Асоціації.

 6. На час відсутності Президента Асоціації його заміщення визначається ним особисто шляхом підписання наказу.

 7. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється державними податковими адміністраціями, іншими державними органами, аудиторськими організаціями у межах їх компетенції.


Стаття 8. Кошти та інше майно Асоціації

  1. Кошти та інше майно Асоціації належать їй на праві власності.

  2. Майно Асоціації складають основні та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Асоціації.

  3. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Члени Асоціації не відповідають за зобов'язання Асоціації, Асоціація не відповідає за зобов'язання її членів.

8.4 Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Асоціація має право на майно та кошти, створених нею госпрозрахункових підприємств і організацій.

8.5. Фінансові кошти Асоціації створюються за рахунок:

• коштів та майна, переданого Засновниками Асоціації;

• вступних та членських внесків членів Асоціації;

• добровільних грошових внесків трудових колективів, установ і організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, громадян України;

• дарування чи заповіту майна та коштів на користь Асоціації;

• благодійних внесків та пожертвувань громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах;

• надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств та організацій створених Асоціацією у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань.

8.6. За рішенням Ради Асоціації, у разі необхідності можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у рамках дійсного Статуту. Порядок створення і використання таких фондів визначається Конференцією Асоціації.

 1. Як внески до Асоціації приймається майно, яке може бути використане Асоціацією для вирішення статутних завдань.

 2. За особами, які дарують майно та кошти Асоціації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

 3. Кошти Асоціації використовуються для виконання завдань, передбачених Статутом та на оплату праці штатних працівників.

 1. Грошові кошти Асоціації витрачаються відповідно до її завдань під контролем Ради, Ревізійної комісії Асоціації, а також відповідно до побажань осіб, які дарують.

 2. Асоціація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання; технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності.

 3. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Асоціації можуть бути також видавництва та інші підприємства.


Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням Конференції та у п'ятиденний строк про такі зміни повідомляється орган, який здійснив реєстрацію Асоціації.


Стаття 10. Припинення діяльності Асоціації

10.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом ліквідації чи реорганізації за ухвалою Конференції Асоціації або за рішенням суду.

 1. У випадку ліквідації Асоціації, Конференція, що прийняла рішення про ліквідацію Асоціації, призначає Ліквідаційну Комісію, яка проводить всі необхідні заходи.

 2. Кошти та інше майно Асоціації, при ліквідації, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 3. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.Схожі:

Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconЗареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств
На Установчій конференції Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого начального закладу «Київський...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств icon«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Лекція Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації І засобів масової комунікації
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconНаказ №977 від 27 жовтня 2008 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06. 04. 09 за №312/16328 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Директору Українського інституту науково-технічної І економічної інформації Ямчуку А. В. забезпечити здійснення науково-методичних...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconМіністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право науковий журнал Видається 1 раз на два місяці Заснований у січні 2010 р
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія кв, №16302 – 4774пр від 26. 01. 2010 р.)
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconПрийнято міністерством юстиції України “ 28 ” серпня 2001 р. Свідоцтво №1673. загальним збором членів Міжнародного Союзу машинобудівників Протокол №2 від “14” вересня 2000 р. Статут міжнародного союзу машинобудівників загальні положення
Міжнародний союз машинобудівників, надалі іменовано «Союз», створений відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян”, є міжнародною...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconПро затвердження форми регламенту із застосування дезінфекційного засобу та переліку установ та закладів, уповноважених для проведення робіт з державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційних засобів
Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи