Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» icon

Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи»
Скачати 88.16 Kb.
НазваАнотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи»
Дата31.07.2012
Розмір88.16 Kb.
ТипДокументи

Анотація монографії

«Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи»

Актуальність дослідження. В умовах конкурентного ринкового середовища основною умовою виживання і подальшого зростання бізнесу є його вільний доступ на фінансовий ринок. При цьому потенційні інвестори і кредитори підприємства вимагають надання повної й об’єктивної інформації щодо ринкової або іншої вартості його балансового майна. Відповідна інформація є результатом проведення фінансової оцінки бізнесу або окремого майна.

Оскільки нині ринкові умови розвитку вітчизняного бізнесу ще суттєво відрізняються від умов розвитку бізнесу у країнах із розвиненими економіками, вивчення особливостей оцінки вітчизняних суб’єктів господарювання становить достатній науковий інтерес.

^ Основні цілі дослідження:

 • вивчення окремих теоретико-методологічних проблем проведення фінансової оцінки бізнесу й окремого майна в межах традиційних підходів,

 • вивчення доцільності запровадження світового досвіду у практику фінансової оцінки вітчизняних суб’єктів господарювання та їх майна.

^ Об’єкт дослідження: теоретико-методологічні засади фінансової оцінки як визначення вартості майна (майнових прав) підприємства на дату оцінки, або динаміки його вартості.

^ Суб’єктами дослідження виступають іноземні та вітчизняні підприємства, їх майно.

Інформаційна база дослідження. Вітчизняна й міжнародна нормативна база, зокрема International Valuation Standards, Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. №2658, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту №1 [авт. - також №2, №3 і №4] «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», аналітичні дані міжнародних консалтингових компаній, регулярні фінансові звіти вітчизняних і міжнародних суб’єктів господарювання, офіційні аналітичні дані Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України та ін.

^ Окремі результати досліджень:

 • за розділом 1 «Теоретичні основи фінансової оцінки бізнесу»:

 • охарактеризовано фінансову оцінку бізнесу як процес визначення вартості майна (майнових прав) підприємства на дату оцінки, або динаміки його вартості,

 • уточнено і суттєво доповнено класифікацію суб’єктів зовнішнього й внутрішнього господарського середовища, які з тих чи інших причин можуть виступати суб’єктами оцінки,

 • доповнено й систематизовано перелік можливих причин проведення оцінки,

 • обґрунтовано доцільність виділення опціонного підходу як окремого підходу нарівні з доходним, витратним і порівняльним. Сутність опціонного підходу полягає в оцінці вартості бізнес-активів зазвичай на основі дисконтування генерованих ними грошових потоків. На відміну від доходного підходу, оцінка опціонів характеризується підвищеною гнучкістю в прийнятті інвестиційних рішень залежно від динамічних змін ринкового середовища (напр., згідно з методом реальних опціонів),

 • систематизовано індивідуальні переваги й недоліки, притаманні кожному оціночному підходу. Крім того, визначено доцільність застосування того чи іншого підходу залежно від цілей проведення оцінки та індивідуальних особливостей аналізованого бізнесу (або окремого майна),

 • за розділом 2 «Облік та оцінка вартості майна підприємств»:

 • охарактеризовано основні особливості відображення майна в фінансових звітах підприємств, складених за вітчизняним та міжнародними стандартами обліку, тобто

 • вивчено основні принципи оцінки й відображення майна в регулярних фінансових звітах, складених згідно з вимогами П(С)БО, US GAAP й IFRS1, а також оцінки впливу того чи іншого методу обліку майна (зокрема, вартості виробничих запасів, гудвілу, зобов’язань з фінансового лізингу та ін.) або витрат (зокрема, з науково-дослідних робіт або операційної оренди) на фінансові результати оцінюваного бізнесу,

 • охарактеризовано основні методи оцінки грошових потоків підприємства з метою виявлення випадків маніпулювання фінансовими результатами з боку його управлінського складу,

 • за розділом 3 «Проблеми оцінки вартості фінансових джерел вітчизняних підприємств»:

 • доведено недоцільність і некоректність застосування світового досвіду оцінки β-коефіцієнта вітчизняних підприємств на основі їх бухгалтерської звітності. Зокрема, це пояснюється широким діапазоном похибки оцінки на основі бухгалтерських звітів, що обумовлений такими причинами: часто недостатнім обсягом вихідних фінансових даних, особливостями формування вітчизняних фондових індексів, частою відсутністю кореляції між динамікою прибутку аналізованих вітчизняних підприємств і фондового індексу, наявністю збитків підприємства у будь-якому моменті оцінюваного періоду та ін.,

 • сформовано перелік фінансових інструментів, доходність за якими може характеризуватися як безризикова ставка вітчизняного суверенного ринку. Наведено методику визначення безризикової ставки на основі ретроспективних даних Міністерства фінансів України з розміщених випусків облігацій внутрішньої державної позики,

 • здійснено оцінку доходності вітчизняного фондового ринку і цінних паперів вітчизняних підприємств на основі динаміки їх котирувань (і відповідно, фондового індексу), та дивідендної доходності. Охарактеризовано економічний зміст усіх елементів функції регресії доходності цінних паперів оцінюваного емітента від доходності фондового індексу,

 • визначено доцільність застосування порівняльного аналізу фінансових показників конкурентів1 для оцінки вітчизняних підприємств з другого лістингу (ринку заявок) «Української біржі» та «Першої фондової торгівельної системи» з причини нерегулярності торгів акціями відповідних емітентів,

 • систематизовано основні цілі оцінки і відповідні ним особливості визначення середньозваженої вартості капіталу підприємства,

 • припускається можливість одночасного поєднання ринкової і балансової вартості різних складових капіталу в процесі визначення сукупної ринкової вартості фінансових джерел бізнесу. Доведено залежність вибору вартості окремих складових капіталу від індивідуальних характеристик оцінюваного бізнесу. Узагальнено можливі варіанти подібного вибору,

 • за розділом 4 «Фінансова оцінка зростання вітчизняного бізнесу»:

 • вивчення тематичних праць окремих науковців дозволило визначити сутність оцінки зростання бізнесу як комплекс дій з визначення динаміки вартості окремих складових чистих джерел та обчислення на їх основі нарощеної вартості бізнесу в установлених часових межах,

 • проаналізовано особливості застосування двох з трьох найбільш поширених способів оцінки зростання бізнесу, а саме екстраполяції регулярних емпіричних даних та оцінки фундаментальних фінансових показників:

 • а) використовуючи теоретичну базу та на основі практичного аналізу 20-тирічної динаміки фінансових результатів підприємства доведено необхідність урахування відповідної стадії «життєвого циклу» оцінюваного бізнесу в процесі екстраполяції його показників зростання,

 • на основі вивчення досвіду застосування екстраполяції емпіричних даних автором узагальнено рекомендації з оцінювання зростання бізнесу,

 • проаналізовано існуючі класифікації фундаментальних показників зростання бізнесу. Співставлено проведені різними авторами оцінки основних характеристик окремих фундаментальних показників зростання бізнесу, в утворену порівняльну таблицю додано критерії урахування підприємницьких ризиків і майбутніх очікувань. На основі сформованої порівняльної таблиці доведено ефективність застосування окремих оціночних показників лише на певних етапах «життєвого циклу» бізнесу, систематизовано показники зростання, які можуть визначатися на окремих етапах розвитку бізнесу,

 • аналіз типової прогнозної оцінки окремих показників зростання на прикладі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», проведеної аналітиками ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-Капітал», дозволив виявити її основні недоліки, які згодом обумовили істотні розходження прогнозних показників 2008-2010 рр. з їх фактичними значеннями,

 • підстановка моделі Du Pont замість коефіцієнта ROE в модель А.Дамодарана дозволила урізноманітнити й розширити перелік застосовуваних фінансових показників зростання. Крім того, доведено, що на основі наявних прогнозів зростання окремих фінансових мультиплікаторів з моделі Du Pont можливо визначити прогнозний приріст показника ROE, а з ним і перспективний приріст прибутку й орієнтовний обсяг нарощеної вартості бізнесу.Структура монографії


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової оцінки бізнесу

1.1. Сутність фінансової оцінки бізнесу та необхідність її проведення

1.2. Види вартості об’єкта оцінки

1.3. Основні підходи до оцінки бізнесу та методи її проведення

1.3.1. Доходний підхід

1.3.2. Витратний (майновий) підхід

1.3.3. Порівняльний (ринковий) підхід

1.3.4. Опціонний підхід

1.4. Умови проведення оцінки бізнесу за окремими підходами

1.4.1. Особливості застосування окремих підходів до оцінки бізнесу залежно від його характеристик і мети оцінки

1.4.2. Основні умови застосування доходного підходу

1.4.3. Умови проведення порівняльної оцінки

1.5. Найбільш поширені помилки оцінки бізнесу

Висновки

Розділ 2. Облік й оцінка вартості майна і фінансових джерел бізнесу

2.1. Основні принципи відображення майна підприємств у фінансових звітностях згідно міжнародних стандартів обліку

2.2. Принципи оцінки балансової вартості господарських активів

2.3. Особливості оцінки пасивів балансу

2.3.1. Оцінка балансової вартості основних складових структури пасивів

2.3.2. Особливості бухгалтерської оцінки прибутку

2.3.3. Проблеми перевірки помилок при оцінці прибутку підприємства

2.4. Основні методи викривлення фінансових даних і маніпулювання прибутком підприємства

Висновки

Розділ 3. Проблеми оцінки вартості фінансових джерел вітчизняних підприємств

3.1. Мета, завдання та основні напрями оцінки вартості фінансових джерел бізнесу

3.2. Вартість формування власного капіталу підприємств та особливості її оцінки

3.2.1. Проблеми визначення безризикової ставки вітчизняного ринку

3.2.2. Особливості оцінки β підприємств, акції яких представлені на відкритих торгах

3.2.3. Особливості оцінки премії за ризик на вітчизняному ринку

3.2.4. Оцінка β-коефіцієнтів вітчизняних підприємств, акції яких не представлені на відкритому фондовому ринку

3.2.4.1. Оцінка β бізнесу на основі аналізу конкурентів

3.2.4.2. Вивчення доцільності оцінки β вітчизняних підприємств на основі їх бухгалтерської звітності

3.2.5. Особливості оцінки вартості залучення позикових ресурсів вітчизняних підприємств

3.2.6. Особливості вибору виду вартості окремих фінансових джерел бізнесу при оцінці їх потенційної вартості залучення

Висновки

Розділ 4. Фінансова оцінка зростання вітчизняного бізнесу

4.1. Необхідність оцінки зростання та основні підходи до неї

4.2. Особливості екстраполяції регулярних фінансових даних розвитку бізнесу

4.3. Оцінка зростання бізнесу на основі фундаментальних фінансових показників

4.4. Застосування факторних моделей в оцінці зростання вітчизняного бізнесу

Висновки

Літературні джерела

Додатки
1 Достовірність господарських показників (у т.ч. відомостей щодо вартості відображеного у фінансових звітах майна) та правильний вибір того чи іншого виду вартості об’єкта оцінки є базовими умовами дотримання коректності результатів оцінки.

1 Зазначений метод зазвичай застосовується для оцінки підприємств, що не представлені на фондовому ринку.


Схожі:

Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» icon«Економіка підприємства: теорія та практика»
Надіслані матеріали будуть розміщені в розділі «Наука» сайту факультету бізнесу Луцького нту за адресою
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconПитання до іспиту з дисципліни "Теорія та практика державного управління"
Бюрократія в системі ду. Теорія та практика Правова, демократична держава. Гром суспільство
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconІнформація про проведення обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатному закладі»
Згідно з планом роботи оіппо 6 жовтня 2009 р на базі Селятинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Путильського району...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія наук україни національний банк україни академія муніципального управління фінансова система регіонів : методологія, аналіз, практика
Фінансова система регіонів : методологія, аналіз, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, Л. І. Федулова, Л. А. Пашко [та...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconБезпекознавство: теорія та практика
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей І математична статистика»
Підходи „ТЙіМС” надають можливість застосовувати методи теорії ігор в задачах взаємодії підприємця з економічним середовищем. Знання...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconТараруєв Ю. О. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Оцінка бізнесу»
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Оцінка бізнесу» для студ. 5 курсу спец. 030504 – «Економіка підприємства»...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія І практика перекладу» для студентів 3 курсу Інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Дисципліна «Теорія І практика перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconТеорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті : піб
Просимо включити до порядку денного Міжнародної науково-практичної конференції «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній...
Анотація монографії «Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні підходи» iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 5-6 квітня 2013 р у Національному авіаційному університеті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи