Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»




Скачати 157.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Дата31.07.2012
Розмір157.07 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030401 - «Правознавство»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Київ-2012

ЗМІСТ


Вступ 3


Програма 4


Модуль 1.

Право як складний соціальний феномен 4


Модуль 2.

Правові засади функціонування системи державної влади в Україні 4

2.1. Теоретичні засади побудови системи державної влади 4

2.2. Система органів державної влади в Україні та їх повноваження 4


Модуль 3.

Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні 5

3.1. Правовий статус особи та його основні елементи 5

3.2. Форми правового захисту особи та порядок їх реалізації 6


Модуль 4.

Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 6

4.1. Правовий статус суб’єктів підприємництва 6

4.2. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 6

4.3. Форми правового захисту суб’єктів підприємництва та порядок їх
реалізації 7


Модуль 5.

Юридична відповідальність за правопорушення 7


Структура екзаменаційного білета 9


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 10

Рекомендована література 12

ВСТУП


Мета вступного іспиту полягає у визначенні рівня знань вступників з фундаментальних та галузевих юридичних дисциплін, з’ясуванні їх спроможності самостійно працювати за юридичною спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з права. Вступний іспит має комплексний, синтетичний характер та орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців рівня професійної підготовки молодшого спеціаліста.

^ Вимоги до здібностей і рівня підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра за скороченим навчальним планом абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за юридичною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі фундаментальних та галузевих правових наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. До складання вступного іспиту допускаються особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, здобули знання із загальних гуманітарних, фундаментальних та профільних юридичних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

^ Характеристика змісту програми. Програма побудована за модульною системою і розрахована на виявлення ступеня опанування фахівцем – молодшим спеціалістом таких основних сфер професійного становлення: право як нормативна система суспільства; правове забезпечення функціонування органів державної влади в Україні; захист прав і свобод людини і громадянина в Україні; захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності; види юридичної відповідальності за правопорушення. Це дозволяє обіймати такі посади за професійним призначенням як спеціаліст державної служби, помічник судді, помічник слідчого, секретар суду, юрисконсульт, помічник адвоката, помічник нотаріуса тощо.

Побудова програми за модульним критерієм надає можливість виявити підготовленість молодшого спеціаліста до продовження навчання, наявність досвіду самостійної науково-пізнавальної діяльності, його готовність до підвищення професійної культури на якісно новому, інноваційному рівні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

ПРОГРАМА


Модуль 1.

Право як складний соціальний феномен


Сутність права. Поняття та ознаки права. Принципи права: поняття та види. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами Структура норми права. Види гіпотез, диспозицій, санкцій. Джерела (форми) права: поняття та види. Поняття закону та його види. Підзаконні нормативно-правові акти: їх ознаки і види. Поняття, ознаки та загальна характеристика правотворчості. Дія нормативних актів у часі, просторі і за колом осіб. Систематизація нормативно-правових актів.

Система права та система законодавства: поняття, зміст і співвідношення. Поняття галузі права. Матеріальні і процесуальні галузі права. Поняття та види правових відносин. Склад (елементи) правових відносин: суб’єкти, об’єкти та зміст.

Поняття, ознаки та загальна характеристика тлумачення норм права. Види тлумачення норм права.

Форми реалізації норм права. Застосування права як особлива форма його реалізації. Взаємозалежність права та правосвідомості. Структура правосвідомості. Правове виховання: поняття, форми, методи. Законність та правопорядок. Поняття, ознаки, склад правопорушення. Види правопорушень. Юридична відповідальність.

Модуль 2.

Правові засади функціонування системи державної влади в Україні


^ 2.1. Теоретичні засади побудови системи державної влади


Основи конституційного ладу України. Формування громадянського суспільства в Україні. Основні напрями формування правової держави в Україні. Нормативне закріплення державного, народного й національного суверенітету в Україні. Поняття та форми здійснення народовладдя. Вибори, їх види. Виборче право в суб’єктивному й об’єктивному розумінні. Конституційні принципи виборчого права, їх характеристика. Поняття виборчого процесу, його стадії. Тенденції вдосконалення виборчої системи України. Предмет всеукраїнського й місцевого референдумів, порядок їх призначення.

Форми державного правління: поняття і види. Конституційна форма державного правління, державного устрою та політичного режиму в Україні. Теорія поділу влад і її втілення в Україні.


^ 2.2. Система органів державної влади в Україні та їх повноваження


Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Президент України, його повноваження. Сутність державної виконавчої влади. Порядок формування уряду в Україні. Склад Кабінету Міністрів України та його повноваження. Верховна Рада АРК – представницький орган Автономної Республіки Крим. Уряд АРК, порядок формування й повноваження, місце в системі виконавчої влади України. Судова влада та судова система в Україні.

Система правоохоронних органів в Україні. Прокуратура, її завдання і структура. Система, компетенція та основні завдання органів внутрішніх справ в Україні. Органи юстиції в Україні, їх завдання та повноваження.

Сутність державного управління. Форми управлінської діяльності.


Модуль 3.

Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні


^ 3.1. Правовий статус особи та його основні елементи


Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Інститут громадянства: загальна характеристика. Співвідношення між правами, свободами й обов’язками громадян в Конституції України. Гарантії реалізації основних прав та свобод людини та громадянина.

Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичної особи. Цивільна правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність, дієздатність) фізичної особи. Зміст та здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних осіб. Представництво, його види і правове значення. Доручення і вимоги до нього. Поняття і види речових прав. Здійснення права власності та його цивільно-правовий захист. Право інтелектуальної власності в Україні. Майнові та особисті немайнові права автора. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.

Реалізація особою права на працю та пов’язаних з нею трудових прав. Поняття колективного договору, його роль в правовому регулюванні взаємовідносин працівників і роботодавців. Трудового договір: поняття, сторони, зміст та види. Загальний порядок укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення. Поняття і види переведень на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце. Припинення трудового договору. Підстави і порядок звільнення. Вихідна допомога. Робочий час і час відпочинку. Поняття заробітної плати та її структура. Поняття зайнятості. Напрямки державної політики в сфері зайнятості. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

Правова природа екологічних і суміжних з ними прав громадян і їх реалізація. Конституційні засади екологічних прав громадян. Юридичні гарантії і правовий захист реалізації громадянами своїх екологічних прав.


^ 3.2. Форми правового захисту особи та порядок їх реалізації


Судовий захист конституційних прав громадян. Правосуддя в Україні, його поняття і принципи. Види судів загальної юрисдикції, їх повноваження. Засади судочинства. Інститут адвокатури та його значення в охороні прав та законних інтересів особи. Порядок проваджень, пов’язаних із захистом порушених конституційних прав громадян. Органи, що мають право порушити справу про адміністративне правопорушення чи кримінальну справу. Стадії кримінального процесу. Здійснення принципів кримінального процесу у стадії судового розгляду. Оскарження рішень судів у кримінальних справах щодо захисту конституційних прав громадян.

Форми захисту цивільних прав і законних інтересів особи. Судова форма захисту цивільних прав та інтересів громадян. Поняття, значення та види підсудності. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки. Поняття і суть позовного провадження. Матеріально-правові і процесуальні наслідки порушення цивільної справи. Судовий розгляд. Постанови суду І інстанції: поняття і види. Захист прав та інтересів особи в порядку окремого провадження. Апеляційне та касаційне провадження. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Виконання судових рішень. Поворот виконання.

Поняття і види трудових спорів. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Судовий порядок розгляду трудових спорів, його особливості. Виконання рішень по трудових спорах.


Модуль 4. Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

^

4.1. Правовий статус суб’єктів підприємництва



Система законодавства, що регулює підприємницьку дiяльнiсть. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Обмеження у підприємницькій діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

Суб’єкти підприємницької діяльності. Юридична особа як суб’єкт права. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. Правоздатність юридичної особи в праві України. Створення юридичної особи. Припинення юридичної особи. Організаційно-правові форми підприємництва.
^


4.2. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності



Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.

Зобов’язання і зобов’язальне право. Способи забезпечення виконання зобов’язання. Зміна осіб при виконанні зобов’язання. Порядок та форми переведення боргу. Правове регулювання договірних відносин в підприємництві. Загальні положення про договори: поняття, умови, види, стадії укладення. Договори на передачу майна: у власність, у користування. Договори на виконання робіт та договори на надання послуг: загальні положення, види, підвиди. Сторони та їх правовий статус. Особливості оформлення договорів, способи забезпечення їх виконання, відповідальність сторін.
^


4.3. Форми правового захисту суб’єктів підприємництва та порядок їх реалізації



Джерела господарського процесуального права. Поняття та система принципів господарського процесуального права. Підвідомчість господарських спорів. Підсудність господарських спорів. Досудовий порядок врегулювання господарських спорів. Учасники господарського процесу. Судові витрати по веденню господарського спору. Порядок подання позову до господарського суду. Постанови господарського суду першої інстанції. Перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами.

Виконавче провадження в господарському процесі. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою. Заходи примусового виконання рішень господарських судів. Обов’язки і права державних виконавців щодо реалізації рішень господарських судів.


Модуль 5.

Юридична відповідальність за правопорушення


Законодавство про адміністративні правопорушення. Адміністративна деліктність. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення.

Кримінальний кодекс України та його дія. Кримінальна відповідальність як юридичний наслідок вчиненого злочину. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. Об’єкт, предмет, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона та суб’єкт як елементи складу злочину. Незакінчений злочин та його стадії. Співучасть у злочині, її види та форми. Повторність, сукупність та рецидив. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття покарання та його мета. Види покарань. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особлива частина Кримінального кодексу. Наукові засади кваліфікації злочинів.

Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення, підстави, порядок та наслідки їх застосування. Підстави й умови настання матеріальної відповідальності працівників. Матеріальна відповідальність власників або уповноважених ними органів перед працівниками.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Наприклад:

Дайте відповіді на питання:

1. Що таке «суверенітет»?

2. Охарактеризуйте юридичну особу як суб’єкт права.

3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

4. Підвідомчість та підсудність господарських спорів.

Вкажіть правильні відповіді:

5. Колективний договір укладається:

а) на підприємствах, в установах, організаціях приватної форми власності;

б) на підприємствах, в установах, організаціях приватної форми власності, які використовують найману працю і мають права юридичної особи;

в) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

6. Джерелом господарського процесуального права є Закон України:

а) Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

б) Про страхування;

в) Про цінні папери та фондовий ринок.

7. Указ Президента України є:

а) закон, б) підзаконний акт, в) вірна відповідь відсутня.

8. За злісне ухилення від явки до суду до потерпілого може бути застосовано:

а) затримання;

б) арешт;

в) примусовий привід;

г) притягнення до адміністративної відповідальності;

д) взяття під варту.

^ Розв’яжіть задачу:

9. Гр. К. віком 17 років, який був прийнятий на роботу 1 грудня, звернувся до директора підприємства із заявою про надання йому з 1 липня щорічної відпустки. Директор відмовив йому, мотивуючи це тим, що К. ще мало працював і піде у відпустку лише у грудні. Хто правий у цьому спорі? На відпустку якої тривалості має право К.?

10. Гр. А. не бажаючи щоб на його ділянку проникали клептомани пропустив електричний струм через дріт, закріплений на паркані ділянки. Проте, ввечері він дізнався, що електричним струмом було вбито людину. Охарактеризуйте який це вид умислу.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (кожне завдання окремо) за наступними критеріями:


^ Оцінювання відповіді на теоретичне питання


10 балів – абітурієнт надав відповідь, яка: є правильною, повною та обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретичних знань вступника, його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, визначати їх характерні риси та особливості; містить правильні та чіткі визначення теоретико-правових понять і категорій; демонструє наявність належних знань щодо змісту основних нормативно-правових актів, їх назв та сфери застосування (для найважливіших необхідно вказати рік ухвалення); містить власний аналіз проблеми, порівняння різних поглядів та наукових течій (у разі їх наявності), самостійні висновки та аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно.

5 балів абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, проте відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних інститутів та явищ; містить неправильні назви нормативно-правових актів, помилки в розкритті їх змісту; є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності) та інші джерела; порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, стилістичні помилки або значну кількість виправлень.

0 балів абітурієнт не дав відповіді на питання або вона містить хоча б один з таких недоліків: є неправильною; не розкриває сутності питання; в ній допущені «грубі» змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у вступника щодо конкретного питання або щодо основних положень правової науки, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним порушенням логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, виправлень.


^ Оцінювання відповіді на практичне питання


10 балів абітурієнт правильно розв’язав ситуацію (надав правильну відповідь) на основі чинного законодавства та при цьому: обґрунтував відповідь з посиланням на відповідні норми законодавчих актів (зазначати конкретні номери статей не потрібно); продемонстрував здатність правильно їх тлумачити та застосовувати до конкретних практичних ситуацій; логічно і послідовно виклав свою думку та аргументував її, аргументація відповіді має переконливий характер і наповнена відповідними коментарями, поясненнями, тлумаченнями правових норм та категорій; виявив високий рівень теоретичних знань та вміння застосовувати їх під час розв’язання практичних завдань; розв’язуючи тестове завдання, перерахував усі правильні варіанти.

5 балів – абітурієнт надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення немає посилань на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилки припущено в назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту; містить граматичні, стилістичні помилки та/або виправлення; при вирішенні тестового завдання зазначено не всі вірні відповіді.

0 балів – абітурієнт не дав відповіді на питання або відповідь містить хоча б один з таких недоліків: завдання не розв’язано по суті або розв’язано неправильно, або з посиланням на нечинні нормативно-правові акти; припущено грубих змістових помилок, які свідчать про відсутність у вступника належної теоретичної підготовки або невміння застосовувати теоретичні знання під час вирішення практичних ситуацій; вступник неправильно обґрунтував своє рішення або обґрунтування немає, або відповідь свідчить про неспроможність вступника аргументувати свою позицію; жодна з вірних відповідей на тестове завдання не визначено.


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує «0» балів..


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів за 100 – бал. шкалою оцінювання переводиться в 4- бал. шкалу у такий спосіб:


^ Оцінка за баловою шкалою, яка використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85 - 100

5 (відмінно)

65 – 80

4 ( добре )


40 – 60

3 (задовільно)


0 - 35

2 (незадовільно )



^
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА




 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами).

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами).

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (із змінами).

 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами).

 5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами)

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (із змінами)

 7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. (із змінами)

 8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1071 р. (із змінами).

 9. Кримінально-процесуальний кодекс від 28 грудня 1960 р. (із змінами).

 10. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 11. Господарське право: навч. посіб. / О.М.Вінник. - К. : Правова єдність, 2009.

 12. Господарське процесуальне право: навч. посіб. / І.А. Балюк. — К. : КНЕУ, 2008.

 13. Екологія та екологічне право: навч. посібник / Р.А. Кизима (ред.). - вид. 2-ге, допов. — Т. : Підручники і посібники, 2009.

 14. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес: підруч. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 15. Кримінально-процесуальне право України: підруч. - 5-е вид., доп. і переробл. — К. : А.С.К., 2007.

 16. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 17. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 18. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

 19. Науково практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, В.В.Луця. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 20. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підруч. – К.: Наук. думка, 2006.

 21. Права людини і громадянина: навч. посіб. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 22. Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / О.В. Зайчук (ред.), Н.М. Оніщенко (ред.). - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008.

 23. Трудове право України: Академічний курс: підруч. / за ред. П.Д.Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.

 24. Цивільне право України. Академічний курс: підруч.: у двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006.

 25. Штефан М. Й. Цивільний процес: підруч. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2001.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи