Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Скачати 144.94 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Дата31.07.2012
Розмір144.94 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на спеціальність

«Комп’ютерні науки»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


КИЇВ – 2012


Укладачі: професор Шарапов О.Д., декан факультету ІСіТ,

доцент Клименко О.Ф

Мета вступного іспиту з галузі знань — виявлення знань за напрямками професійної діяльності молодшого спеціаліста та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних бакалаврських програм.


^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову середню спеціальну освіту за відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


^ Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких розділів професійних знань:

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2. Інформаційна система

3. Операційні системи

^ 4. Основи роботи з накопичувачами інформації

5. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

6. Прикладне програмне забезпечення загального призначення

 • Графічний редактор

 • Текстовий редактор

 • Електронні таблиці

 • Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи.

^ 7. Глобальна мережа Інтернет та її можливості.

8. Основи алгоритмізації та програмування

 • Інформаційна модель

 • Алгоритми

 • Програма. Мова програмування

 • Звернення до алгоритмів і функцій

 • Вказівки повторення й розгалуження

 • Вказівки повторення й розгалуження

 • Рядкові величини

 • Файли данихПорядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


^ ЗМІСТ ПРОГРАММИ

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Інформація та інформаційні процеси. Види інформації. Оцінка і вимірювання інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Системи числення. Десяткова, двійкова, вісімкова, шістнадцятькова системи числення. Правила переводу чисел з однієї системи числення в іншу. Арифметичні операції над числами в двійкових кодах. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Основні галузі застосування комп’ютерів.

^ 2. Інформаційна система

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи й принципи роботи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем, види модемів та їх функції.

Пам'ять комп’ютерів. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна та постійна пам'ять комп'ютера.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Арифметико-логічний пристрій, пристрій управління. Типи процесорів.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Підготовка персонального комп’ютера (ПК) до роботи.

Зовнішні запам'ятовуючі пристрої ПК. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення інформації на магнітних дисках.

Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Принципи роботи ПК: принцип програмного управління, принцип адресності.

Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики ПК.

Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.

^ 3. Операційні системи

Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файла.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПК.

Функції та склад операційної системи (ОС). Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з ОС. Типи інтерфейса ОС: командний, функціональний, графічний. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Основні команди ОС: внутрішні, зовнішні. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Налагодження роботи операційної системи. Конфігурація операційної системи.


^ 4. Основи роботи з накопичувачами інформації

Форматування диска. Принципи форматування дисків. Призначення FAT-таблиці. Поняття про кластер та сектор диска. Дефрагментація диска. Діагностика диска. Відновлення інформації на диску.

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска й пам’яті комп’ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Знайомство з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами - архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів із архіву, розкриття архівованих файлів, створення архівних томів, оновлення архіву тощо.


^ 5. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота з ними.

Прикладні програми навчального призначення. Поняття про автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування.

^ 6. Прикладне програмне забезпечення загального призначення

Графічний редактор

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставлення малюнків до тексту.


^ Текстовий редактор

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Робота з об’єктами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота із шрифтами. Друкування тексту. Стилі та шаблони текстів і робота з ними. Використання таблиць в текстах. Структура документа.


^ Електронні таблиці

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами ЕТ. Координати комірок. Діапазон комірок. Робота з аркушами. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування тощо. Пошук інформації в середовищі ЕТ. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання статистичних функцій для опрацювання табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Створення в електронній таблиці бази даних, впорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Аналіз даних в середовищі ЕТ. Об’єднання даних.


^ Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи.

Бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та функції систем управління базою даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі бази даних.

Особливості реляційних БД. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами в СУБД. Пошук інформації в БД. Впорядкування даних у БД. Фільтрація даних в БД. Використання простих та розширених фільтрів. Створення простих запитів, запитів з параметрами, перехресних запитів, звітів. Використання вбудованих функцій для опрацювання даних різних типів. Формування звітів. Мова запитів СУБД. Проектування бази даних.

Поняття про системи штучного інтелекту та експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

^ 7. Глобальна мережа Інтернет та її можливості.

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Сервер та робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Провайдери та інформація, необхідна для під’єднання до мережі Internet. Різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Види та основні можливості програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення тощо. Адресна книга.

Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та підписка на них. Відправлення повідомлень в телеконференції.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок - World Wide Web (WWW). Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Перегляд та створення Web-сторінки. Пошук інформації в Інтернет.

Програми - браузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. Коди (теги) HTML. Структурні теги. Засоби створення HTML-файлів. Оформлення тексту у Web-документі. Теги управління зовнішнім виглядом Web-документа. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки до Web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями. Робота з фреймами. Створення багатовіконних Web-документів.


^ 8. Основи алгоритмізації та програмування

Інформаційна модель

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютерів. Поняття інформаційної (математичної) моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, які пов’язують вхідні дані й результати.

Алгоритми

Поняття про алгоритм. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості базових структур алгоритмів. Способи описання алгоритмів.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод покрокової деталізації. Розробка алгоритму "зверху донизу". Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів. Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму.

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Алфавіт. Синтаксис. Основні правила описання алгоритмів. Основні вказівки НАМ. Величини. Основні характеристики величин. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати алгоритму. Присвоювання значення величині.

^ Програма. Мова програмування

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Процедурна мова програмування. Логічне програмування. Об’єктне програмування. Поняття систем програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Мова програмування. Особливості та призначення. Переклад програм з однієї мови на іншу. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного зі стандартних типів. Вирази. Пріоритет операцій. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення та виведення. Вказівка присвоювання. Опис алгоритмів мовою програмування.

^ Звернення до алгоритмів і функцій

Опис навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування вказівок звернення до алгоритмів і функцій. Формальні та фактичні параметри.

^ Вказівки повторення й розгалуження

Опис вказівок повторення й розгалуження навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Опис умов.

Вказівки повторення й розгалуження Табличні величини. Алгоритми роботи з табличними величинами. Методи впорядкування та пошуку.

^ Рядкові величини

Рядкові величини. Алгоритми роботи з рядками. Реалізація най­простіших алгоритмів роботи з рядками мовою програмування.

Файли даних

Опис вказівок створення і використання файлів даних для роботи з вхідними, проміжними та вихідними даними.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:


10 балів — абітурієнт

 • дав правильні та вичерпні відповіді на поставлені запитання у повному обсязі,

 • продемонстрував глибокі теоретичні знання тем і розділів дисципліни та вміння їх інтегрованого практичного застосування при розробці і оформленні власних проектів (додатків) у сучасному стилі програмування,

 • показав високий рівень фаховості та компетентності.


5 балів — абітурієнт

 • загалом відповів на поставлені запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь,

 • припустився незначної помилки при розробці власних проектів (додатків) або при оформленні свого проекту в сучасному стилі програмування, що не впливає на працездатність проекту.

 • допустив несуттєву помилку при виконанні практичних завдань.


0 балів — абітурієнт

 • дав неправильну або неповну відповідь на запитання,

 • не надав відповідної аргументації,

 • не розробив власний проект або не оформив його в сучасному стилі програмування,

 • не виконав практичних завдань чи взагалі не відповів на поставлені запитання.УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балової включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб:
Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)


Рекомендована література


1. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Інформатика: Підручник/ За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2011. — 597 с.


2. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2005. — 534 с.


3. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивідуальної роботи. — К.: КНЕУ, 2006. — 448 с.


4. Рзаєв О.Д., Шарапов О. Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М.: Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К.: КНЕУ, 2002. — 486 с.


5. Сільченко М.В., Красюк Ю.М. Економічна інформатика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К.: КНЕУ, 2010. — 601 с.

6. Дербенцев В.Д., Семенов Д.Є., Шарапов О.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. Науково-довідкове видання. – К.: КНЕУ, 2008, - 160с.

Структура екзаменаційного білету:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_________________А.Ф. Павленко
«_____»__________________2012р.

^ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030504 - «Комп'ютерні науки»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Екзаменаційний білет № ...

1. Число А = 1С.8(16) , В = 2D.C(16).. Встановити відповідність між арифметичними обчисленнями та відповідними результатами операцій:

 1. ( А+В)2=

 2. ( А-В)2 =

 1. 0.1001010,01пк b. 1.101110,10зк

2. Вибрати і надати правильну послідовність вказівок: Перевірка диска на наявність пошкоджень -

 1. Пуск / Виконати / Перевірка диска;

 2. Пуск / Програми / Стандартні / Службові / Перевірка диска;

 3. Пуск / Службові програми / Перевірка диска.

3. Центральний мікропроцесор: призначення, складові частини, характеристика.

4. Архіватори: необхідність, можливості.

5. Способи записів алгоритмів.

6. Локальні мережі: визначення та технічні засоби.

7. Скласти схему алгоритму та написати програму мовою Pascal або Basic. Задано одновимірний масив чисел А з n-елементів. Необхідно відібрати з цього масиву від’ємні елементи, створити з них масив С і надрукувати їх значення та загальну кількість. Якщо від’ємних елементів немає, тоді надрукувати повідомлення: “Від’ємних елементів немає”.

8. Скласти схему алгоритму та написати програму мовою Pascal або Basic. Задано двовимірний масив чисел А , який складається з N рядків та N стовпчиків. Створити масиви В та С , в які записати відповідно суми кожного рядка та кожного стовпчика. Вивести масиви В та С на екран або у існуючий файл даних з іменем ВС.DAT на диск С.

9. Електронні таблиці: Записати функцію для обчислення виразу, розташувавши значення коефіцієнтів a і b у комірках з адресами А1 тв В1, значення x - у комірці С1, а пошукове значення y - у комірці D1.10. Електронні таблиці: За наданою таблицею з 9 рядків:

A B C D E F

1

Автор

Назва книги

Видавництво

К-сть

Ціна

Сума замовлення

2

Гарнаєв В.А.

Електронна комерція

"Фенікс"

150

23,45 грн.

?

10

Визначити, використовуючи відповідні функції Excel:

 • суму замовлення;

 • загальну суму замовлення у видавництва "Фенікс";

 • кількість книжок з ціною, більшою за 50 грн. ;

 • кількість замовлень книжок автора Гарнаєва В.А. ;


Голова атестаційної комісії ________________________________________Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи