Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Скачати 109.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Дата31.07.2012
Розмір109.9 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”


Протокол № 6 від 23.02.2012 року


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на спеціальність

«Економічна кібернетика»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


КИЇВ – 2012


Укладачі: професор Шарапов О.Д., декан факультету ІСіТ,

доцент Клименко О.Ф., доцент Дербенцев В.Д.

Мета вступного іспиту з галузі знань — виявлення знань за напрямками професійної діяльності молодшого спеціаліста та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних бакалаврських програм.


^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову середню спеціальну освіту за відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі професійних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких розділів професійних знань:


 1. Основи вищої математики.

 2. Основні засади системного аналізу та математичного моделювання.

 3. Основи інформаційних систем і технологій.Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Розділ 1. Основи вищої математики. 1. Поняття вектора, заданого на площині і в просторі. Лінійні операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число) у векторній формі. Координати вектора. Довжина вектора.

 2. Лінійні операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число) у координатної формі. Формула поділу відрізка в даному відношенні.

 3. Скалярний добуток векторів. Властивості скалярного добутку. Скалярний добуток векторів в координатній формі. Кут між двома векторами і формула його косинуса. Умова ортогональності двох векторів.

 4. Комплексні числа. Алгебраїчна форма запису комплексного числа. Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі. Модуль і аргумент комплексного числа.

 5. Тригонометрична і показникова форми комплексного числа. Дії над комплексними числами у тригонометричній і показниковій формах.

 6. Дії над матрицями: транспонування матриць, добуток матриць, знаходження оберненої матриці. Елементарні перетворення над рядками матриці.

 7. Приведення матриці до трикутного вигляду. Метод Гауса розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 8. Визначники 2-го і 3-го порядків, їх властивості. Способи обчислення визначників. Формули Крамера для розв’язання невироджених систем лінійних рівнянь.

 9. Поняття про власні числа та власні вектори матриць. Методи їх обчислення.

 10. Поняття числової послідовності. Способи її завдання. Границя послідовності та методи її обчислення.

 11. Поняття границі функції в точці. Границя функції в нескінченності. Види невизначеностей. Розкриття невизначеностей. Перша та друга чудові границі.

 12. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Таблиця похідних.

 13. Основні правила диференціювання. Диференціювання складної функції.

 14. Інтегральне числення функції однієї змінної. Первісна. Невизначений інтеграл, його властивості. Основні методи інтегрування.

 15. Визначений інтеграл, його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца, її застосування для обчислення визначених інтегралів. Застосування визначених інтегралів.Розділ 2. Основні засади системного аналізу та математичного моделювання. 1. Основні поняття теорії систем: системи, елементи, підсистеми, входи та виходи, зовнішнє середовище системи.

 2. Класифікація та властивості систем. Поняття про структуру, ієрархію, зв’язки між елементами систем, ціль системи. Поведінка та стійкість систем. Функціонування систем.

 3. Кількісні та якісні методи опису систем. Опис систем за допомогою моделі “чорної скриньки ”. Загальні поняття про моделі та методи моделювання систем.

 4. Класифікація методів моделювання систем: графічне моделювання, математичне моделювання, імітаційне моделювання, функціональне моделювання, інформаційне моделювання, структурне моделювання, фізичне моделювання.

 5. Класифікація математичних моделей. Етапи математичного моделювання систем. Оцінка адекватності математичних моделей.

 6. Статистичні методи в математичному моделюванні. Дискретні та неперервні випадкові величини та їх властивості.

 7. Основні характеристики випадкових величин. Моменти та їх визначення. Генеральна сукупність і вибірка. Репрезентативність вибірки.

 8. Закон розподілу і щільність ймовірності. Найбільш поширені закони розподілу неперервних випадкових величин. Властивості нормального розподілу.

 9. Основні засади регресійно-кореляційного аналізу. Метод найменших квадратів.

 10. Оптимізаційні моделі. Задачі на умовний екстремум. Методи пошуку екстремуму. Постановка задачі лінійного програмування.Розділ 3. Основи інформаційних систем і технологій. 1. Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини інформатики.

 2. Інформація, її види та властивості. Подання і кодування інформації в комп’ютерах. Носії інформації в комп’ютерах і комп’ютерних мережах. Структура даних.

 3. Поняття обчислювальної системи. Типова архітектура сучасних обчислюваних систем. Принципи фон Неймана.

 4. Основні види пам’яті в сучасних обчислювальних системах, їх призначення та загальна характеристика. Статичний та динамічний спосіб розподілу оперативної пам’яті, ефект фрагментації.

 5. Загальна характеристика та класифікація інформаційних систем (за сферою діяльності, рівнем автоматизації процесів управління, ступенем централізації обробки інформації, архітектурою тощо).

 6. Інформаційне середовище, інформаційні процедури, інформаційний процес. Планування, виконання та управління інформаційними процесами.

 7. Алгоритм і його властивості. Принципи розробки алгоритмів і програм для розв’язування прикладних задач.

 8. Поняття про інформаційне моделювання. Моделювання як метод розв’язування прикладних задач. Фізична, абстрактна, концептуальна та математична моделі. Моделювання та програмування прикладних задач.

 9. Основні поняття і терміни в комп’ютерних мережах і телекомунікаціях.

 10. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ і організація обміну даними.

 11. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп’ютерної мережі.

 12. Поняття протокола. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагменту, пакету та кадру.

 13. Загальна характеристика файл-серверної та клієнт-серверної архітектури.

 14. Інформаційна безпека. Критичні економічні дані. Основні напрямки та цілі захисту інформації: конфіденційність критичної інформації, цілісність інформації та пов’язаних з нею процесів, доступ до інформації, облік процесів, пов’язаних з інформацією.

 15. Загальні заходи захисту інформації та комп’ютерної техніки: ідентифікація та аутентифікація користувачів, процедури авторизації, захист файлів, цілісність інформації. Криптографія.

 16. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

 17. Захист інформації в комп’ютерних мережах: Web-технології (ssl - захист інформації при передачі по мережі, shttp - захист доступу до Web-сторінок, ssh - віддалене управління системами).

 18. Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів: системне – операційні системи; прикладне – пакети прикладних програм, сервісні програми, інструментальні.

 19. Класифікація операційних систем. Особливості використання та принципи роботи операційних систем ( на прикладі MS Windows та Linux).

 20. Поняття про структуровані документи та SGML. Стандартні засоби для створення та роботи зі структурованими документами.

 21. Поняття бази даних. Призначення та класифікація систем управління базами даних. Проектування бази даних.

 22. Поняття про програмне розширення офісних пакетів. Об’єктно-орієнтоване програмування. Основні конструкції Visual Basic for Applications (VBA).

 23. Перспективи розвитку інформаційних технологій. Шляхи удосконалення сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки.

 24. Перспективні технології збереження та передавання даних. Ієрархічні та мережеві моделі сховищ даних, нейромережі. Безпровідні технології. Глобальний комп’ютинг.

 25. Поняття експертної системи. Типові проблеми, які розв’язуються експертними системами. Інструментальні програмні засоби для створення експертних систем.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:


10 балів — абітурієнт

 • дав правильні та вичерпні відповіді на поставлені запитання у повному обсязі,

 • продемонстрував глибокі теоретичні знання тем і розділів дисципліни та вміння їх інтегрованого практичного застосування при розробці і оформленні власних проектів (додатків) у сучасному стилі програмування,

 • показав високий рівень фаховості та компетентності.


5 балів — абітурієнт

 • загалом відповів на поставлені запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь,

 • припустився незначної помилки при розробці власних проектів (додатків) або при оформленні свого проекту в сучасному стилі програмування, що не впливає на працездатність проекту.

 • допустив несуттєву помилку при виконанні практичних завдань.


0 балів — абітурієнт

 • дав неправильну або неповну відповідь на запитання,

 • не надав відповідної аргументації,

 • не розробив власний проект або не оформив його в сучасному стилі програмування,

 • не виконав практичних завдань чи взагалі не відповів на поставлені запитання.УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балової включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб:
Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)


Рекомендована література


1. Економічна кібернетика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, Д. Є. Семьонов, В. Д. Дербенцев. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.


2. Клименко О. Ф., Головко Н. Р. Інформатика: Підручник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2011. — 597 с.


3. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2005. — 534 с.


4. Дискретний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, Д. Є. Семьонов, В. Д. Дербенцев. — К.: КНЕУ, 2002. — 126 с.


5. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов, — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

6. Дербенцев В.Д., Семенов Д.Є., Шарапов О.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. Науково-довідкове видання. – К.: КНЕУ, 2008, - 160с.

Структура екзаменаційного білету:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_________________А.Ф. Павленко
«_____»__________________2012р.

^ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030502 - «Економічна кібернетика»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


Екзаменаційний білет №

1. Основи вищої математики. Комплексні числа. Алгебраїчна форма запису комплексного числа.

2. Системиий аналіз. Класифікація та властивості систем.

3. Математичне моделювання. Класифікація методів моделювання систем.

4. Інформаційні системи. Використання фільтрів в середовищі Microsoft Access.

5. Алгоритмізація. Принципи розробки алгоритмів і програм для розв’язування прикладних задач. Приклади.

6. Основи інформаційних технологій. Основні види пам’яті в сучасних обчислювальних системах, їх призначення та загальна характеристика.

7. Програмування. Написати програму на одній із мов програмування високого рівня (Basic, Pascal, тошо). Протабулювати функцію y=x4-3x3+15x-8 для x[a; b] з кроком c.

8. Робота з Microsoft Office. Відома база даних Excel з наступною структурою рядка заголовка. Записи БД містяться в діапазоні А2:Е16. Записати дії для обчислень, вказати прості й обчислювальні умови для поданих нижче завдань.


 

A

B

C

D

E

1

Дата

Місто

^ Модель автомобіля

Колір

Вартість, грн
 1. Визначити моделі автомобілів чорного кольору

 2. Визначити Зелені БМВ, які з'явилися в салонах м. Києва у вересні або в грудні

 3. Визначити вартість автомобілів, назви кольорів яких починаються на "К", а в назві міста - остання літера "в".

9. Основи інформаційних систем і технологій. Поняття експертної системи та її склад.

10. Вкажіть і поясніть правильну відповідь:

1) Ознакою текстової інформації, що вводиться в комірку Microsoft Excel, є символ:

 1. рівняння;

 2. апостроф;

 3. двокрапка;

 4. знак долара.

2) Чи можна ввести дані в комірку за допомогою рядка формул?

 1. так;

 2. ні;

 3. так, але тільки формули;

3) Вкажіть правильний за вимогами Excel запис десяткового числа:

 1. =12,097

 2. =12.097

 3. =12/097Голова атестаційної комісії ________________________________________


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи