Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма icon

Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма
Скачати 159.66 Kb.
НазваЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма
Дата31.07.2012
Розмір159.66 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА
вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Банківська справа»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Програму вступного іспиту підготували:


Осадчий Є.С., кандидат економічних наук,

заст. декана кредитно-економічного факультету КНЕУ імені В. Гетьмана;


Ситник О.В., ст. викладач

кафедри банківської справи КНЕУ імені В. Гетьмана;


Волинець О.В., заст. директора з НР

Київського економічного коледжу КНЕУ імені В.Гетьмана;


Кожухар Н.М., зав.методичним кабінетом.


КИЇВ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА
вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Банківська справа»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Програму вступного іспиту підготували:


Осадчий Є.С., кандидат економічних наук,

заст. декана кредитно-економічного факультету КНЕУ імені В. Гетьмана;


Ситник О.В., ст. викладач

кафедри банківської справи КНЕУ імені В. Гетьмана;


Волинець О.В., заст. директора з НР

Київського економічного коледжу КНЕУ імені В.Гетьмана;


Кожухар Н.М., зав.методичним кабінетом.


КИЇВ 2012


ЗМІСТ

ВСТУП 4

ПРОГРАМА 5

Модуль 1. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ 5

1.1.Грошовий обіг та грошовий ринок 5

1.2.Грошова система та основи її організації 5

1.3. Фінансове посередництво та банки 5

Модуль 2. АКТИВНО-ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ БАНКІВ 5

2.1. Формування банківських ресурсів 5

2.2. Організація розрахункових операцій та послуг банків 6

2.3. Організація банківського кредитування 6

Модуль 3. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

7

Модуль 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 7

4.1. Інвестиційний процес у банку 7

4.2. Операції банків із цінними паперами 7

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів 7

Модуль 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ 8

СТРУКТУРА екзаменаційного білета 9

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ 10

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 11


ВСТУП
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для молодшого спеціаліста, що навчалися за спеціальністю «Банківська справа».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна виша освіта ) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (2003 р.) визначають наявність у вступників здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста: технічну, контрольну, організаційну, інформаційну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести облік бан­ківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю діяльності структурного підрозділу тощо.

Програма складається з кількох модулів, що включають дисципліни професійної підготовки молодшого спеціаліста з банківської справи: “Кредитування та розрахунки”, “Бухгалтерський облік у банках”, “Касові операції”, “Інвестиційні операції банків з цінними паперами”, “Банківська звітність”, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння вступників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з банківської справи.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.^

ПРОГРАМА

Модуль 1. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ
  1. Грошовий обіг та грошовий ринокПоходження грошей. Роль держави у творенні грошей.

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.

Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці.

Сутність грошового обігу як процесу руху грошей.

Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей.

  1. ^

   Грошова система та основи її організаціїСутність грошової системи та її елементи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Створення й розвиток грошової системи України.

Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Призначення, статус та основи організації центрального банку. Напрямки діяльності центрального банку.

Становлення центрального банку в Україні.

Сутність, форми вияву, причини та закономірності розвитку інфляції.

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації.

Поняття, призначення та елементи національної валютної системи. Валютний ринок, основні операції на валютному ринку. Валютний курс. Платіжний баланс та золотовалютні резерви.

Сутність грошового ринку. Функції грошового ринку. Інсти­туційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку.

Попит та пропонування грошей. Фактори, що визначають зміну попиту та пропонування грошей. Рівновага на ринку грошей та процент.

^

1.3. Фінансове посередництво та банкиНеобхідність кредиту. Сутність кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Форми та види кредиту. Процент за кредит. Роль кредиту.

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банківська система, її цілі та функції. Принципи побудови банківської системи. Особливості побудови банківської системи в Україні.

Поняття банку, призначення та класифікація банків. Види операцій банків. Сутність та місце банківських послуг у банківській діяльності.

Доходи, витрати та прибуток банку. Порядок розподілу банківського прибутку.


^

Модуль 2. АКТИВНО-ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ БАНКІВ
2.1. Формування банківських ресурсівКласифікація банківських ресурсів.

Власний капітал банку, його структура і формування. Функції власного капіталу. Статутний капітал банку, його призначення та механізм формування. Призначення та порядок формування резервного капіталу банку. Спеціальні фонди та резерви банку, їх призначення та порядок формування. Регулятивний капітал банку, його склад та призначення.

Залучені ресурси банку. Види депозитів та їх характеристика. Показники, що характеризують використання депозитів. Ощадні (депозитні) сертифікати.

Формування банківських ресурсів на позичковій основі. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківські кредити та їх види.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Учасники Фонду, джерела формування фінансових ресурсів Фонду, об’єкти гарантування, механізм і розміри відшкодування вкладів.

^

2.2. Організація розрахункових операцій та послуг банків2.2.1. Організація безготівкових розрахунків та платежів


Основи організації, способи та форми грошових розрахунків. Безготівковий платіжний оборот.

Відкриття та обслуговування банками рахунків клієнтів у національній та іноземній валютах.

Принципи та організація міжбанківських розрахунків в Україні. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Система термінових платежів НБУ. Внутрішньобанківські платіжні системи (ВПС). Двосторонні прямі кореспондентські відносини.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Розрахунки чеками. Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій. Чеки із чекових книжок. Акредитиви та їх види. Схема розрахунків акредитивами.

Характеристика та види векселів. Операції банків з векселями.

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування («клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо).

Розрахунки з використанням платіжних карток.


^ 2.2.2. Організація касового обслуговування клієнтів


Правила та порядок організації касової роботи в банках. Прийом, видача готівки, її перерахування та упаковка. Оформлення касових прибуткових та видаткових документів. Касова дисципліна. Касова документація. Переміщення готівки в банку. Порядок перевезення та інкасації готівки. Операції банків з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями та валютними цінностями.


^ 2.2.3. Організація нетрадиційних банківських послуг


Лізинг. Види лізингу. Організація лізингового процесу.Банківські гарантії та поручництва, їх види.Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.Факторинг. Види факторингу та їх характеристика. Зміст і послідовність здійснення факторингової операції. Форфейтинг.

^

2.3. Організація банківського кредитуванняБанківські кредити та їх класифікація за різними ознаками: терміном використання; забезпеченням; ступенем ризику; методом надання; способом повернення; строком повернення; характером визначення процента; способом сплати процента; кількості кредиторів; призначенням.

Принципи й умови банківського кредитування. Кредитний договір.

Оцінка фінансового стану позичальника. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Вимоги НБУ щодо визначення кредитоспроможності позичальників.

Форми забезпечення повернення банківських кредитів.

Кредитний ризик: визначення та мінімізація втрат. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Ціна банківського кредиту.

Процес банківського кредитування та характеристика його етапів.

Контроль за дотриманням умов кредитного договору. Управління проблемними кредитами. Кредитні санкції.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту. Кредити, пов’язані з вексельним обігом. Кредити під заставу цінних паперів. Споживчі кредити, класифікація та характеристика. Поточний рахунок з овердрафтом.

^

Модуль 3. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Сутність та необхідність регулювання діяльності банків. Створення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність банків. Завдання та основні напрями банківського регулювання.

Організація системи банківського регулювання. НБУ — орган банківського регулювання та нагляду. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

Державна реєстрація банків. Особливості реєстрації банків з іноземним капіталом. Ліцензування банківської діяльності. Установлення економічних нормативів, що регламентують діяльність банків: достатність капітальної бази, ліквідну позицію банків, кредитний ризик, ризик інвестування та ризик відкритої валютної позиції.

Вимоги до банків щодо формування та використання резервів за активними операціями: резервів на покриття кредитного ризику, ризику інвестицій у цінні папери та ризику непогашення дебіторської заборгованості.

^

Модуль 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ
4.1. Інвестиційний процес у банкуЕкономічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційний процес та його стадії. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів і його складові. Особливості діяльності банків у сфері інвес­тиційної діяльності.

Управління реальними інвестиціями, інноваціями підприємства. Основні напрямки державної інноваційної політики.

Іноземні інвестиції. Види та форми іноземних інвестицій. Міжнародні фінансово-кредитні установи та організації, їхні фун­кції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони (СЕЗ). Політика держави з залучення іноземних інвестицій.

Управління інвестиційним проектом. Аналіз банком інвестиційного проекту. Порядок оцінки банком ефективності інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності.

Концепція вартості грошей за часом. Нарощування та дисконтування грошових потоків.

Фінансове забезпечення інвестування. Схеми та джерела фінансування реальних інвестиційних проектів. Механізм ціноутво­рення в інвестиційній діяльності.

^

4.2. Операції банків із цінними паперамиУправління фінансовими інвестиціями. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій кредитними установами. Цінні папери: класифікація, характеристика та особливості обігу. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

Ринок цінних паперів: поняття та структура. Інституційна структура ринку цінних паперів.

Операції банків із цінними паперами. Види та цілі професійної діяльності банків на ринку цінних паперів. Формування банком власного портфеля цінних паперів. Емісійна діяльність банку.

^

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектівУправління процесом банківського інвестиційного кредитування. Принципи та етапи організації іпотечного кредитування. Принципи оцінки об’єктів нерухомості. Державне інвестиційне кредитування.

Податковий інвестиційний кредит. Міжнародний інвестиційний кредит. Організація інвестиційного кредитування основними іноземними фінансово-кредитними установами. Кредитування під гарантії Уряду України.

^

Модуль 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВБухгалтерський облік та його види. Зміст і призначення фінансового обліку в банку. Особливості застосування у фінансовому обліку банку принципів бухгалтерського обліку.

Характеристика та класифікація балансових та позабалансових бухгалтерських рахунків. План рахунків комерційного банку: принципи його побудови та структура.

Структура рахунків плану рахунків, які застосовуються для обліку власного капіталу, активів, позабалансових вимог та зобов’язань банку, резервів.

Склад та охоплення звітності.Фінансові звіти як головний засіб повідомлення фінансової інформації щодо банку. Користувачі банківської звітності. Вимоги до підготовки і подання банківської звітності. Порядок подання звітності.

Організація роботи з касового обслуговування клієнтів у банку. Облік прибуткових та видаткових касових операцій. Звітність по касових операціях. Облік безготівкових розрахунків. Організація та облік міжбанківських розрахунків. Облік операцій з касового обслуговування НБУ установ комерційних банків. Облік кредитни та депозитних операцій банку та їх звітність. Облік операцій з цінними паперами.

Принципи визнання доходів і витрат банку та класифікація рахунків щодо їх обліку в плані рахунків. Розкриття інформації про доходи і витрати у звіті про фінансові результати банку. Схеми обліку доходів та витрат банку.


^

СТРУКТУРА екзаменаційного білета
 1. Поясніть, чому процент за кредит є важливим супутником кредитних відносин. (10 балів)

 2. Які особливості обліку господарських операцій за принципом нарахування? (10 балів)

 3. Методика складання Звіту про фінансові результати банку. (10 балів)

 4. Порядок видачі готівки касами банку. (10 балів)

 5. Особливості розвитку та сучасний стан фондового ринку України. (10 балів)

6. Практичне завдання 1 (10 балів)

Оголошений статутний капітал банку складає 25 млн. грн.

05.09.200Х р. було внесено 30% від суми статутного капіталу.

10.09.200Хр. зареєстровано статутний капітал банку.

25.11.200Х р. засновниками внесено 5 млн. грн.

01.12.200Х р. засновниками внесено решту коштів.

Відобразити в обліку операції по формуванню статутного капіталу банку.

7. Практичне завдання № 2 (10 балів)

Розрахувати розмір касового обороту комерційного банку та визначити розмір необхідного підкріплення каси банку на наступний квартал, якщо:

1) надходження торгової виручки складе - 76 млн. грн.

2) виручка від усіх видів транспорту — 15 млн. грн.

3) надходження від квартплати та комунальних платежів – 10,5 млн. грн.

4) надходження від видовищних підприємств - 23 млн. грн.

5) надходження на рахунки - 13 млн. грн.

6) інші надходження - 18 млн. грн.

7) видатки на оплату праці - 52 млн. грн.

8) видатки на оплату пенсій - 38 млн. грн.

9) перерахування заробітної плати на рахунки клієнтів - 22 млн. грн.

8. Практичне завдання № 3 (10 балів)

Комерційний банк “Десна” здійснив емісію акцій номінальною вартістю 103 грн. і загальною кількістю 1 200 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 800 тис. були реалізовані по ціні 109 грн. за одну акцію.

Визначити розмір статутного капіталу та емісійного доходу банку “Десна” від емісії акцій.


9. Блок тестових завдань І (10 балів)

9.1. Визначити позицію банку щодо іноземної валюти, якщо активи банку складають:USD – 200000; EUR – 21000; капітал банку складає 25000 грн.; зобов’язання: USD – 100000; EUR - 96000.

А) довга відкрита валютна позиція;

Б) закрита валютна позиція;

В) коротка відкрита валютна позиція.

^ 9.2. “Фізична особа вносить готівкою кошти на відкриття короткострокового депозиту”. В обліку дана операція буде відображена:

А) Дт 2620 Кт 2630;

Б) Дт 1001 Кт 2630;

В) Дт 2620 Кт 2635;

Г) Дт 1200 Кт 2635.


10. Блок тестових завдань ІІ (10 балів)

^ 10.1. Яка політика портфеля цінних паперів не приносить великих доходів, але гарантує відсутність значних втрат:

А) політика відсоткового очікування;

Б) політика “сходів”;

В) політика “штанги”.

10.2. Клієнту банку видано кредит в сумі 27 000 грн. під 17 % річних терміном 1,5 року. Яку суму відсотків буде сплачувати клієнт, якщо сплата відсотків проводиться щомісяця, метод сплати 30/360 :

А) 382,5 грн.;

Б) 482,5 грн.;

В) 582,5 грн.;

Г) 4590 грн.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помил­ки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).

Кожне


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності

 2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, 7 грудня 2000 року N 2121-III

 4. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.

 5. Банківські операції: Підручник //За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. -608 с.

 6. Гроші та кредит: Підручник // За заг. ред. М.І. Савлука. К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

 7. Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.

 8. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М, Мороза, М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ. 2005. — 566с.

 9. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підруч­ник. — К.: КНЕУ, 2001.

 10. Інвестиційний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. А.А. Пересада. – К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.

 11. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 472 с. (26,55 др. арк.)

 12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. — К.: КНЕУ. 2005. — 271 с.

 13. Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. Проектне фінансування: Підручник. — К: КНЕУ. 2005. – 761 с.

 14. Аналіз банківської діяльності: Підручник/ За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича, – Київ, КНЕУ, 2010.Схожі:

Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма
«Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в апк» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” розроблено творчою групою у складі
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 8404 «Системи І методи прийняття рішень» на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програму підготували
Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма iconРектор двнз “кнеу імені вадима гетьмана”
Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз “Київського національного економічного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи