Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon

Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Скачати 204.41 Kb.
НазваЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Дата31.07.2012
Розмір204.41 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

КИЇВ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
^
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

”КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23.02.2012р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

^ Програму вступного іспиту підготували:

Грицай Ю.В., голова предметної комісії

Kиївського економічного коледжу КНЕУ ім. В.Гетьмана,

викладач облікових дисциплін;

Котенко О.М., викладач облікових дисциплін;

Мартиненко А.П., голова предметної комісії ,

викладач другої категорії;


КИЇВ 2012

Зміст


Вступ 4

ПРОГРАМА 5

Модуль 1. Облік, аналіз та контроль
власного капіталу 5

Модуль 2. Облік, аналіз
та контроль необоротних активів 5

2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів 5

2.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів 6

2.3. Облік, аналіз та контроль
довгострокових фінансових інвестицій 6

Модуль 3. Облік, аналіз та контроль
оборотних активів 6

3.1. Облік, аналіз та контроль виробничих запасів 7

3.2. Облік, аналіз та контроль грошових коштів ,
поточних фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами 7

Модуль 4. Облік, аналіз та контроль витрат,
доходів і фінансових результатів 7

4.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва 8

4.2. Облік, аналіз та контроль
реалізації готової продукції (робіт, послуг) 8

4.3. Облік та аналіз витрат
і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності
та надзвичайних подій 8

4.4. Облік та аналіз формування
та використання прибутків 8

Модуль 5. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства 9

5.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язань 9

5.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язань 9

5.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків
із заробітної плати і соціального страхування персоналу 9

Модуль 6. Організація обліку, звітності
та контролю на підприємстві 10

6.1. Планування
та організація обліку на підприємстві 10

6.2. Планування та організація
контролю на підприємстві 10

6.3. Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства 10

6.4. Аналіз фінансової звітності 11

Структура екзаменаційного білета 11

Критерії оцінювання
письмових відповідей на іспиті 12

Рекомендована література 12Вступ
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для молодшого спеціаліста, що навчалися за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Згідно з чинною Освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста зазначеної спеціальності до таких функцій належать: облікова, фінансова, економічна, організаційно-виробнича, технічно- інформаційна, аналітична.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


^
ПРОГРАМА
Модуль 1. Облік, аналіз та контроль
власного капіталуКапітал, його сутність, стадії, кругообіг та функціональні фор­ми. Характеристика складових власного капіталу. Особливості формування акціонерного капіталу в Україні.

Облік формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм: державних, господарських товариств, приватних та ін. Особливості обліку неоплаченого і вилученого капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік пайового та резервного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку та його використання.

Аналіз величини, складу та руху капіталу підприємства. Аналіз власного та залученого капіталу. Використання різних показників, коефіцієнтів для оцінки стану капіталу.

Контроль та ревізія власного капіталу.
^

Модуль 2. Облік, аналіз
та контроль необоротних активів
2.1. Облік, аналіз і контроль основних засобів


Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в економічному розвитку країни. Складові частини і характеристика необоротних активів підприємства. Визнання основних засобів як активів підприємства.

Класифікація і первісна оцінка основних засобів. Переоцінка (дооцінка, уцінка) первинної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів.

Характеристика рахунків і субрахунків, в межах яких здійснюється синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний облік наявності і руху основних засобів. Загальна схема записів операцій з обліку основних засобів.

Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрямки їх здійснення. Кореспонденція рахунків та загальна схема записів з обліку капітальних інвестицій.

Канали (шляхи) надходження основних засобів. Документальне оформлення операцій з надходження основних засобів. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з надходженням основних засобів різними каналами.

Синтетичний та аналітичний облік витрат з ремонту основних засобів.

Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та методика нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Син­тетичний і аналітичний облік амортизації (зносу) основних засобів. Загальна схема записів з обліку амортизації (зносу) основних засобів.

Причини та напрямки вибуття основних засобів. Документальне оформлення операцій зі списання основних засобів унаслідок повного зносу, непридатності для дальшої експлуатації, знищення через стихійне лихо, продаж тощо. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з вибуттям основних засобів за різними напрямками.

Інвентаризація основних засобів. Документальне оформлення результатів інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації основних засобів у обліку.

Завдання та джерела економічного аналізу основних засобів. Аналіз складу, структури і стану основних засобів. Методика аналізу ефективності використання основних засобів.

Контроль операцій по руху основних засобів. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. Ревізія основних засобів.

^

2.2. Облік, аналіз та контроль нематеріальних активів


Поняття, економічна сутність нематеріальних активів, їх склад і види.

Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів. Визначення нематеріальних активів.

Документальне оформлення надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Побудова синтетичного й аналітичного обліку. Знос нематеріальних активів, визначення строку використання окремих об’єктів. Контроль за строками використання окремих об’єктів нематеріальних активів. Інвентарний облік та його роль у здійсненні контролю. Облік процесу придбання і створення нематеріальних активів, облікові регістри та організація аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік переоцінки нематеріальних активів. Облік зменшення корисності нематеріальних активів.

Документальне оформлення та облік процесів вибуття і списання нематеріальних активів.

Аналіз складу, структури та стану нематеріальних активів. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів, оцінка їх впливу на результати діяльності підприємства.

Контроль і ревізія нематеріальних активів.^

2.3. Облік, аналіз та контроль
довгострокових фінансових інвестиційЕкономічна сутність фінансових інвестицій, їх види та класифікація. Первісна оцінка фінансових інвестицій та їх оцінка на дату балансу.

Облік довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Поняття амортизованої собівартості облігацій. Методика обліку довгострокових облігацій, придбаних за номінальною вартістю, з дисконтом та премією. Методи нарахування амортизації дисконту та премії за інвестиціями в облігації.

Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств. Вплив частки інвестора в капіталі інвестованого підприємства на методику обліку. Метод обліку інвестицій в акції за справедливою вартістю (собівартістю).

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Порядок визначення балансової вартості інвестицій. Загальне поняття консолідації фінансової звітності, умови складання.

Аналіз складу, структури, динаміки та ефективності довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві.

Проведення контролю і ревізії довгострокових фінансових інвестицій.

^

Модуль 3. Облік, аналіз та контроль
оборотних активів
3.1. Облік, аналіз та контроль виробничих запасів


Економічна сутність виробничих запасів та завдання обліку, аналізу та контролю. Визнання виробничих запасів як активів підприємства. Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів. Матеріально відповідальні особи та порядок документального оформлення матеріальної відповідальності.

Документальне оформлення та облік надходження виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки використаних запасів. Методика обліку відпущених та спожитих запасів на підприємстві. Особливості обліку та контролю малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Інвентаризація виробничих запасів та відображення її результатів у обліку. Облік нестач, лишків виробничих запасів та розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.

Порядок проведення переоцінки запасів та подання інформації про запаси у фінансовій звітності.

Аналіз стану та структури виробничих запасів. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства. Аналіз використання матеріальних ресурсів і оцінка матеріаломісткості продукції.^

3.2. Облік, аналіз та контроль грошових коштів ,
поточних фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторамиЕкономічна сутність грошових коштів та їх функції. Форми розрахунків і державне регулювання готівкового та безготівкового обігу.

Касові операції та порядок їх ведення. Первинні, облікові та звітні документи з касових операцій. Облік касових операцій.

Порядок відкриття та використання рахунків у банках. Облік операцій на рахунках у банках.

Порядок подання інформації про грошові кошти та поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Аналіз залишків грошових коштів. Визначення причин зміни грошових надходжень та витрат за рахунок операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Економічна сутність дебіторської заборгованості та її види.

Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Порядок створення і використання резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків з різними дебіторами.

Порядок подання інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Інша операційна діяльність, її сутність та види.

Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів. Облік втрат від сумнівних та безнадійних боргів. Облік доходів від списання простроченої кредиторської заборгованості. Облік втрат від знецінення запасів, нестач і втрат від псування цінностей.

Облік визнаних та одержаних штрафів, пені, неустойки. Облік доходів і витрат від утримання житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення.

Аналіз стану дебіторської заборгованості за її видами. Аналіз дебіторської заборгованості в динаміці, за складом та за термінами. Аналіз витрат і доходів іншої операційної діяльності.

Контроль і ревізія грошових операцій.


^

Модуль 4. Облік, аналіз та контроль витрат,
доходів і фінансових результатів
4.1. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва


Витрати виробництва та їх економічна сутність. Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво. Собівартість як економічна категорія ринкового середовища. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»).

Облік прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного виробництва.

Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг). Загальна схема визначення собівартості готової продукції (виконаних робіт і наданих послуг) за звичайної та спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами. Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції. Аналіз витрат на заробітну плату. Аналіз комплексних статей витрат. Аналіз собівартості окремих виробів.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз асортименту, структури та якості продукції (робіт, послуг).

Контроль за операціями з витрат підприємств.

^

4.2. Облік, аналіз та контроль
реалізації готової продукції (робіт, послуг)Економічний зміст реалізації продукції, робіт, послуг. Валова і товарна продукція. Канали (напрямки, шляхи) реалізації продукції. Ціноутворення на продук­цію, роботи, послуги.

Документальне оформлення й облік реалізації продукції. Облік вирахування з доходу. Особливості документального оформлення й обліку виконання робіт і надання послуг на сторону. Облік витрат на збут.

Аналіз валових доходів. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Аналіз витрат на збут.

Контроль та ревізія собівартості продукції та її реалізації.

^

4.3. Облік та аналіз витрат
і доходів від фінансової й інвестиційної діяльності
та надзвичайних подійОблік доходів і втрат від участі в капіталі, інших фінансових доходів і витрат.

Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій. Облік доходів і витрат від реалізації необоротних активів. Облік доходів і втрат від неопераційної курсової різниці. Облік доходів і втрат від списання необоротних активів.

Облік доходів від безоплатно одержаних необоротних активів. Облік доходів і витрат від надзвичайних подій.

Аналіз доходів і втрат від участі в капіталі. Аналіз фінансових доходів і витрат. Аналіз доходів і витрат іншої (інвестиційної) діяльності.

^

4.4. Облік та аналіз формування
та використання прибутківСутність і роль прибутку в господарській діяльності підприємства. Структурно-логічна схема формування прибутку.

Облік фінансових результатів від операційної діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз чистого прибутку. Аналіз складу фінансових результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та структури прибутків підприємства.

Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності, операційних та фінансових витрат і доходів. Аналіз результатів від надзвичайних подій.
^

Модуль 5. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства
5.1. Облік, аналіз та контроль довгострокових зобов’язаньПозичковий капітал, його сутність і роль у господарській діяльності. Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань. Загальна схема обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків. Облік довгострокових фінансових зобов’язань. Особливості обліку відстрочених податкових зобов’язань.

Методика і техніка аналізу довгострокових зобов’язань.

Контроль за операціями з різними кредиторами.

^

5.2. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язаньВизнання, класифікація та оцінка поточних зобов’язань. Загальна схема обліку поточних зобов’язань. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банків. Облік зобов’язань по розрахунках з постачальниками за товари, роботи, послуги. Облік зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями.

Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Порядок визначення суми податку на прибуток, відстрочених подат­кових активів та зобов’язань з податку на прибуток та їх облік.

Порядок визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість та відображення розрахунків з бюджетом за ПДВ у системі бухгалтерських рахунків.

Методика і техніка аналізу поточних зобов’язань. Аналіз розрахунків з постачальниками за товари, роботи, послуги: за динамікою, складом та строками погашення. Аналіз стану розрахунків з бюджетом за податками й іншими обов’язковими платежами.

Контроль за операціями з розрахунків з постачальниками, за податками та платежами, покупцями та підзвітними особами.
^

5.3. Облік, аналіз та контроль розрахунків
із заробітної плати і соціального страхування персоналуЗаробітна плата, її суть та форми. Місце та значення зарплати у формуванні доходів населення.

Склад фонду оплати праці. Методика розрахунку суми заробітної плати за різних форм і систем оплати праці. Індексація і компенсація невиплаченої зарплати. Утримання із зарплати. Узагальнення нарахувань і утримань із зарплати. Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Контроль за використанням фонду оплати праці.

Облік розрахунків з обов’язкового державного пенсійного страхування, зі страхування на випадок безробіття, зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та зі страхування від нещасних випадків на виробництві.

Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх руху. Аналіз використання робочого часу. Показники й аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз використання фонду оплати праці.

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. Контроль розрахунків за страхуванням.


^

Модуль 6. Організація обліку, звітності
та контролю на підприємстві
6.1. Планування
та організація обліку на підприємствіПланування обліку на підприємстві. Зміст та основні розділи плану, періодичність складання плану. Напрями організації обліку на підприємстві. Вибір форм і методів обліку; синтетичний та аналітичний облік; кадри працівників обліку; посадові інструкції; розподіл обов’язків між працівниками обліку; підвищення кваліфікації працівників обліку; робочі місця працівників обліку; нормативно-правове забезпечення обліку; інвентаризація майна та джерел його утворення; документообіг; забезпечення бланками первинного обліку; автоматизація обліку; визначення чисельності працівників обліку. Облікова політика підприємства, її сутність, зміст та порядок розроблення. Статистичний облік.

^

6.2. Планування та організація
контролю на підприємствіПланування контрольно-ревізійної роботи. Види та форми кон­тролю. Сутність внутрішньогосподарського контролю. Методи­чні прийоми контролю. Контрольно-ревізійні сектори (комісії, відділи).

Об’єкти та суб’єкти контролю. Взаємодія структурних підрозділів підприємства зі здійснення внутрішньогосподарського контролю. Узагаль­нення результатів внутрішньогосподарського контролю по підприємству.


^

6.3. Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства


Об’єктивна необхідність звітності як джерела інформації про діяльність суб’єктів господарювання. Сутність звітності та її значення. Користувачі інформації, що подається у фінансових звітах.

Мета, завдання і вимоги до фінансової звітності. Склад і елементи фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Забезпечення достовірності звітних даних. Узгодження показників фінансової звітності.

Принципи побудови і структура балансу підприємства. Інфор­маційні джерела для складання балансу.

Призначення, структура і зміст звіту про фінансові результати. Джерела інформації для складання звіту про фінансові результати.

Призначення, структура і зміст звіту про власний капітал. Інфор­маційні джерела та порядок складання звіту про власний капітал.

Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Інформаційні джерела для складання звіту.

Призначення, структура і зміст приміток до річного фінансового звіту.

Призначення, структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та звітності.
^

6.4. Аналіз фінансової звітності


Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз валюти бухгалтерського балансу. Аналіз власного капіталу і зобов’язань підприємства.

Аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз рентабельності підприємства. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і запобігання їхньому банкрутству.
^

Структура екзаменаційного білета


1. Поняття власного капіталу підприємства та його складові. (10 балів)

2. Класифікація запасів згідно з П(С)БО 9 „Запаси”. (10 балів)

3. Порядок нарахування амортизації за виробничим методом. (10 балів)

4. Охарактеризуйте завдання та функції господарського контролю. (10 балів)

5. Порядок проведення аналізу продуктивності праці на підприємстві. (10 балів)

.

6. Практичне завдання № 1: (10 балів)

ТОВ „Альфа”, виробник сільськогосподарських машин, відвантажило ПП «Щедрі лани» готову продукцію за собівартістю 650 000 грн. (комбайн збиральний 400 000 грн., трактор 250 000 грн.).

Визначити вартість продукції та суму до сплати за відвантажений комбайн збиральний та трактор, якщо рентабельність ТОВ „Альфа” становить 25 %. Скласти бухгалтерські проведення.


7. Практичне завдання № 2: (10 балів)

Під час ревізії операцій з основними засобами на ВАТ „Лідер” за травень 2007 року встановлено, що 20.05.2007 року підприємством оприбутковано обладнання. З поточного рахунку перераховано вартість обладнання та оплачено послуги транспортній організації за перевезення.

В рахунок-фактурі за 18.05.2007 року зазначені такі дані:

А) вартість обладнання - 23000 грн. (в т.ч. ПДВ)

Б) витрати на транспортування - 800 грн. (в т.ч. ПДВ)

В головній книзі ВАТ „Лідер” на 20.05.2007 року зроблено відповідні записи:

Дт 104 Кт 631 23 000 грн.

Дт 631 Кт 311 23 800 грн.

Встановити, чи мало місце порушення щодо відображення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку в головній книзі. Сформулювати запис до акту ревізії.


8. Практичне завдання №3: (10 балів)

Балансова вартість основних фондів на 01 січня 2007 року становила 930 000 грн. З 01 квітня 2007 року введено в дію основні фонди вартістю 75 000 грн., а з 01 серпня 2007 року вибули непридатні для подальшого використання основні фонди вартістю 45 000 грн.

Визначити коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів у 2007 році.


9. Блок тестових завдань І (10 балів)

    1. Приймання та видача грошей за касовими ордерами здійснюється:

  1. протягом 3 –х робочих днів, включаючи день складання;

б) протягом строку, встановленого керівником за узгодженням з обслуговуючим банком;

в) тільки в день складання

    1. Претензія –це:

  1. вимога постачальника до покупця про здійснення обов’язкової передоплати;

б) вимога постачальника до банку покупця дати гарантію про вчасну сплату за договором

в) вимога кредитора до боржника про добровільну сплату боргу, відшкодування збитків ,

сплату штрафу, усунення недоліків виконаних робіт


10. Блок тестових завдань ІІ (10 балів)

10.1. Сальдо кінцеве пасивного рахунку визначається наступним чином:

а) сальдо початкове + оборот за дебетом - оборот за кредитом;

б) сальдо початкове + оборот за кредитом - оборот за дебетом;

в) сальдо початкове + оборот за кредитом + оборот за дебетом.

10. 2. Ревізія грошових коштів та цінних паперів розпочинається з перевірки:

а) касових операцій;

б) коштів на поточному рахунку;

в) наявності готівки в касі;

г) грошових документів.


^

Критерії оцінювання
письмових відповідей на іспитіПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помил­ки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)^

Рекомендована література
1. Загородній А.Г., Партин Г.О.Бухгалтерський облік: основи теорії та практики:
Навч. посіб.3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. — 377 с.


2. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Кол. авт. під кер. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

3. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

4. Кужельний М. В., Коцупатрий М. М., Кірданов М. Г., Леж­ненко Л. І., Примаченко О. Л. Бухгалтерський облік:Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2005

5. Покропивний С. Ф. та ін.Економіка підприємства: Підручник — за ред. С. Ф. Покропивного. — 3-тє вид. без змін— К.: КНЕУ, — 2006.

6. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. — Тернопіль: видавництво «Карт-бланш», 2002 — 628 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві. – К.: АСК, 2004. – 784с.

8. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія Підручник 6-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2005. - 253 с.


Схожі:

Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” розроблено творчою групою у складі
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма
«Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в апк» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 12 р. Програма
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 8404 «Системи І методи прийняття рішень» на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програму підготували
Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Затверджено вченою радою двнз ”кнеу імені Вадима Гетьмана” Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon1 Прийом до ккеу двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» на всі спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування
Криворізькому коледжі економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи