Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено
Скачати 204.7 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено
Дата31.07.2012
Розмір204.7 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

КИЇВ 2012

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ ”КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Протокол № 6 від 23 лютого 2012 р.
ПРОГРАМА

вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми

підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Програму підготували:

О.В.Востряков, канд. екон. наук, доц.

В. В. Лаврененко, канд. екон. наук, доц.

^ О. М. Гребешкова, канд. екон. наук, доц.

Т. І. Решетняк, канд. екон. наук, доц.

В. Г. Васильков, доц.

Ю.В. Литюга, канд. екон. наук, доц.

Ю. М. Лозовик, канд. екон. наук, доц.

Н. І..Норіцина , канд. екон. наук, доц.

В. М. Гордієнко, старш. викл.


ЗМІСТ


Вступ 4

програмА 5

Модуль 1. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Системна характеристика планування. 5

1.2. Поточне планування на підприємстві. 5

1.2.2. Планування виробництва і збуту продукції. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку і життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. Визначення місткості ринку, на якому діє підприємство, та його сегментів. Прогноз розвитку ринку та обсягів продажу підприємства. Прогнозування змін у виторгу підприємства з урахуванням характеристик попиту на продукцію. Планування реклами. 5

1.2.4. Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначення потреби персоналу різних категорій. Планування продуктивності праці. Планування оплати праці. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Обґрунтування планових норм витрат сировини і матеріалів. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів. Планування постачань. Планування потреби у фінансових ресурсах . 5

1.3. Фінансове планування. 5

1.3.2. Планування податків. Економічна суть податків, зборів, платежів, внесків. Податкові платежі. Планування податків напідприємстві. Податок на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ),акцизний збір, єдиний податок суб”єктів малого підприємництва, комунальний податок, плата за землю. 5

1.4. Планування розвитку підприємства. 5

Модуль2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6

2.1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 6

2.2. Організація виробництва та праці 6

2.3. Системи мотивації та оплати праці 6

2.4. Організація процесів управління, прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням 6

Модуль 3. ОБЛІК ВИТРАТ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 7

3.1. Загальні засади організації обліку 7

3.2. Облік витрат 7

3.3. Облік результатів 7

Модуль 4. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8

4.1. Поточний контроль за виконанням установлених планів, процедур, запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства та його підрозділів. 8

4.2. Системи звітності. 8

Модуль 5. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ 8

5.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 8

5.2. Аналіз ефективності використання ресурсів та характеристика процесів на підприємстві 8

5.3. Аналіз результатів діяльності підприємства 8

Модуль 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ФАХОВИХ ФУНКЦІЙ 8

СТРУКТУРА екзаменаційного білета 10

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ 11

Рекомендована література 11
ВступМета вступного іспиту — виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання в університеті за скороченим терміном за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з економіки підприємства.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений молодший спеціаліст за напрямом підготовки «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями молодшого спеціаліста - економіста підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з економіки підприємства, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» (2003 р.): „Планування та організація діяльності підприємства”, „Нормування праці”, „Ціноутворення”, „Податкова система”, „Бухгалтерський облік ІІ”. Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної підготовки, передусім таких як , «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік» „Економічний аналіз ”.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


^
програмА

Модуль 1. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Системна характеристика планування.


1.1.1.Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві. Процес планування і вибір рішень, концепції планування. Планування як функція управління підприємством. Інформаційні ресурси та нормативна база планування діяльності підприємства.

^ 1.1.2.Система планів підприємства Взаємозв’язок стратегічного, поточного та оперативного планування. Сутнісно-змістова характеристика та класифікація системи планових показників діяльності підприємства.
^

1.2. Поточне планування на підприємстві.


1.2.1. Зміст поточних планів та організація їх розробки. Зміст і завдання календарного планування і диспетчерського регулювання. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва.

1.2.2. Планування виробництва і збуту продукції. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку і життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. Визначення місткості ринку, на якому діє підприємство, та його сегментів. Прогноз розвитку ринку та обсягів продажу підприємства. Прогнозування змін у виторгу підприємства з урахуванням характеристик попиту на продукцію. Планування реклами.


^ 1.2.3. Планування виробничої програми в натуральних і вартісних показниках. Планування оптимальної структури номенклатурних позицій і асортименту продукції. Розрахунок виробничої потужності підприємства (підрозділів та діль­ниць). Розрахунок пропускної спроможності завантаження і змін­ності роботи устаткування .

1.2.4. Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначення потреби персоналу різних категорій. Планування продуктивності праці. Планування оплати праці. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Обґрунтування планових норм витрат сировини і матеріалів. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів. Планування постачань. Планування потреби у фінансових ресурсах .

^

1.3. Фінансове планування.


1.3.1. Зміст і завдання фінансового плану. Планування собівартості продукції та витрат. Калькулювання собівартості виробів. Складання зведеного кошторису. Методика розрахунку витрат за техніко-економічними факторами. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продук­ції. Розрахунок показників прибутковості підприємства.

1.3.2. Планування податків. Економічна суть податків, зборів, платежів, внесків. Податкові платежі. Планування податків напідприємстві. Податок на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ),акцизний збір, єдиний податок суб”єктів малого підприємництва, комунальний податок, плата за землю.

^

1.4. Планування розвитку підприємства.


Формування планів оновлення продукції їх склад і завдання. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Об’ємно-календарне планування виробництва нової продукції. Мережні методи планування.

^

Модуль2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства


2.1.1.Стартовий капітал як обов’язкова умова здійснення підприємницької діяльності. Економічна й елементна структура підприємницького капіталу. Джерела підприємницького капіталу. Вибір способів формування початкового статутного капіталу .

^ 2.1.2.Ресурсне забезпечення функціонування підприємства. Механізми залучення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за умов ринкової економіки. Організація матеріально-технічного постачання та енергетичного забезпечення підприємства. Організаційно-економічний механізм транспортного обслуговування підприємства. Організація закупівельної діяльності .

^ 2.1.3.Інтернет-підтримка бізнесу. Значення, особливості здійснення та форми підтримки бізнесу за допомогою системи Інтернет. Варіанти здійснення підприємницької діяльності та підтримки бізнесу за допомогою мережі Інтернет: «Інтернет-представ­ництво», «Інтернет-офіс», «Інтернет-магазин», «Інтернет-видання», «Інтернет-візитка» та ін.
^

2.2. Організація виробництва та праці


2.2.1. Характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Поняття та основні елементи виробни­чого процесу. Технологічний процес як головна складова виробни­чого процесу. Класифікація виробничих процесів. Принципи організації виробничого процесу. Сутнісна характеристика одиничного, серійного і масового типів виробництва. Дослідно-експериментальне виробництво. Методи та форми організації виробництва .

^ 2.2.2. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. Еволюція технології і поняття якості. Стандартизація процесів, продукції та послуг. Засоби вимірювання та методи оцінки якості. Системне управління якістю на основі ДСТУ ISO 9000—2001. Моделі та елементи системи яко­сті. Сутнісно-змістова характеристика конкурентоспроможності продукції і методів розрахунку. Сертифікація продукції та систем якості.

^ 2.2.3. Організація трудових процесів і робочих місць. Сутність, цілі і завдання організації праці. Сфери застосування організації праці та критерії впливу на виробництво. Визначення та класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Умови праці, раціональні режими праці та відпочинку. Техніка безпеки. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць.
^

2.3. Системи мотивації та оплати праці


2.3.1 Система мотивації персоналу підприємства. Мотиваційний механізм розвитку підприємства. Мотивація високоякісної продуктивної праці. Основні концепції мотивації персоналу. Формування системи мотивації праці на підприємстві. Договірне регулювання оплати праці найманого персоналу. Форми і системи оплати праці працівників. Доплата і надбавки до заробітної плати. Основні принципи формування системи преміювання персоналу

^ 2.3.2 Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації). Сутність і стимулювальна роль участі працівників підприємства в прибутках (доходах). Системи участі працівників у прибутках за результатами сукупної діяльності і на основі відносин власності; їхня ефективність
^

2.4. Організація процесів управління, прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням


2.4.1.Організація процесу управління. Складові системи управління підприємством. Основні типи організаційних структур та сфери їх застосування. Розподіл обов’язків та відповідальності з-поміж структурних підрозділів, окремих груп працівників. Розроблення заходів з удосконалення системи управління підприємством

^ 2.4.2.Організація процесів прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням. Технологія розроблення й реалізації господарських рішень. Етапи прийняття управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу розроблення і контролю за реалізацією управлінських заходів

^ 2.4.3.Система управління інноваційними процесами. Особливості організації управління дослідженнями, розробками та впровадженням інновацій. Роль та особливості організаційних структур управління інноваційною діяльністю. Обґрунтування вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю на стадіях життєвого циклу інновацій
^

Модуль 3. ОБЛІК ВИТРАТ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Загальні засади організації обліку


3.1.1. Сутність обліку та його роль в управлінні підприємством. Види обліку та їх взаємозв’язок. Сфери застосування на підприємстві оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як основний інформаційний засіб узагальнення господарських операцій та визначення витрат і результатів у вартісному вимірі. Управлінський і фінансовий аспекти бухгалтерського обліку, їх особливості та призначення. Роль управлінського обліку в обґрунтуванні господарських рішень і організації внутрішньовиробничих економічних відносин.

^ 3.1.2.Первинна та вторинна бухгалтерська документація. Баланс підприємства як головний підсумковий бухгалтерський документ про фінансовий стан підприємства. Побудова балансу, визначення на його основі платоспроможності та фінансової стійкості підприємства .
^

3.2. Облік витрат


3.2.1.Поняття витрат. Особливості витрат у різних сферах діяльності підприємства: операційні, фінансові, інвестиційні витрати та можливі втрати від участі в капіталі. Циклічні та безперервні операційні витрати, особливості їх кількісної реєстрації. Витрати у формі грошових виплат і витрати, що є нарахуваннями.

^ 3.2.2 Методи обліку витрат і калькулювання. Формування собівартості продукції за змінними , виробничими та повними витратами, їх переваги та недоліки. Формування фактичних витрат на основі їх стандартизованих величин і відхилень від них . Економічне значення поділу витрат на змінні та постійні в процесі обліку, його значення для бюджетування та оцінки виконання планових завдань. Особливості обліку витрат за окремими проектами. Попроцесний облік витрат та облік витрат на замовлення, їх особливості та сфери раціонального застосування.

3.2.3 Ціни та методи їх встановлення. Формування цін на продукцію (роботи і послуги ) на підприємстві та особливості установлення для зовнішнього ринку.
^

3.3. Облік результатів


3.3.1. Продукція і послуги як результат діяльності підприємства. Облік продукції у натуральному і вартісному вимірі. Показники товарної й реалізованої продукції підприємства, обчислення їх величини в системі бухгалтерського обліку. Обчислення й облік продукції підрозділів підприємства внутрішньокооперційного призначення. Облік передавання продукції підрозділами внутрішньої кооперації за різних форм внутрішнього економічного механізму підприємства. Визначення комплектності проміжної
продукції

^ 3.3.2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку на рівні підприємства та його окремих підрозділів. Мета і методи аналізу. Розрахунок показників беззбитковості на рівні всього підприємства, окремих підрозділів, проектів та продуктів. Методики аналізу доходу. Напрямки аналізу виробництва та витрат. Виробнича функція як модель системи «витрати — випуск». Взаємозв’язок між функціями виробництва і витрат. Методологія функціонально-вартісного аналізу та управління.

^

Модуль 4. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Поточний контроль за виконанням установлених планів, процедур, запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства та його підрозділів.


Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підприємств. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. Оцінювання діяльності в процесі контролю. Критерії оцінювання діяльності та оцінні показники. Сфера застосування різних критеріїв і показників оцінювання. Комплексне оцінювання діяльності. Оцінювання виробничої діяльності та її ефективності на основі показників витрат і прибутковості .

Підготовка первинних і зведених звітів про діяльність підприємства і його підрозділів
^

4.2. Системи звітності.


Види управлінських звітів. Відмінність внутрішньої звітності від зовнішньої. Специфіка розроблення ї звітності для різних підрозділів підприємства.
^

Модуль 5. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ

5.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства


5.1.1. Основи діагностики зовнішнього середовища підприємства. Зовнішнє середовище підприємства, його структура. Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства. та його підрозділів

^ 5.1.2.Мікроекономічний аналіз ринку продукту. Особливості поведінки підприємства на ринках Аналіз еластичності попиту та її впливу на діяльність підприємства .
^

5.2. Аналіз ефективності використання ресурсів та характеристика процесів на підприємстві


5.2.1. Аналіз факторів виробництва. Поведінка підприємства на ринках факторів виробництва.

^ 5.2.2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Види виробничих ресурсів. Матеріальні і нематеріальні ресурси підприємства, їх зміст, структура і методичні підходи щодо якісної і кількісної оцінки. Розрахунок та аналіз показників ефективності використання основних фондів, оборотних коштів та нематеріальних активів. Методика розрахунку показників аналізу використання техніко-технологічної бази підприємства. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства .
^

5.3. Аналіз результатів діяльності підприємства


5.3.1. Оцінка ефективності діяльності підприємства та його підрозділів. Показники ефективності діяльності підприємства.

Методи, технологія та джерела інформації для розрахунку показників ефективності діяльності. Склад основних показників, що використовуються під час аналізу ефективності операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства .

^ 5.3.2.Аналіз фінансового стану підприємства. Методика проведення фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу підприємства та його підрозділів. Аналіз платоспроможності, рентабельності, ліквідності підприємства, рівня його ділової активності, інвестиційної привабливості. Аналіз підприємницьких ризиків. Діагностика ризику банкрутства суб’єктів господарювання.
^

Модуль 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ФАХОВИХ ФУНКЦІЙ


6.1. Інформаційні потреби фахівця. Виникнення та етапи формування інформаційних потреб фахівця. Структура інформаційних потреб. Достатність і недостатність інформації.

^ 6.2. Збирання та опрацювання інформації. Задоволення інформаційних потреб фахівця. Технологічні етапи задоволення інформаційних потреб: пошук, збирання, опрацювання, створення цільової інформації. Засоби та методи збирання інформації. Організація збирання даних. Визначення актуальності, достовірності, точності, надійності, повноти інформації. Вибір ознак та методів упорядкування даних, формування баз даних. Постановка завдання щодо змісту, наповнення та структури баз даних для створення програмного забезпечення.

^ 6.3. Створення цільової інформації. Визначення вимог до цільової інформації, її видів і змісту. Оперативна та стратегічна, зовнішня і внутрішня інформація. Функціональне призначення цільової інформації (маркетингова, нормативно-правова, статистична, економічна). Розміщення цільової інформації на різних носіях (паперових, електронних, нематеріальних).


^ 6.4. Забезпечення інформаційної безпеки фахової діяльності, імовірність і можливі наслідки професійної помилки. Страхування неточності та похибки. Запобігання інформаційній перенасиченості та інформаційному стресу працівника.

^

СТРУКТУРА екзаменаційного білета


Розкрийте питання:

1. (10 балів) Товарна, валова, реалізована продукція: сутність та порядок розрахунку.

 1. (10 балів) Методи вимірювання та показники продуктивності праці на підприємствах та в організаціях.

 2. (10 балів) Алгоритм складання планової (нормативної) калькуляції собівартості продукції.

 3. (10 балів) Бізнес-план: сутність, призначення, зміст та структура.

 4. (10 балів) Методи амортизації, що передбачені законодавством, та їх характеристики.

Виконайте завдання та проаналізуйте отримані результати:

6. (10 балів) Підприємство у звітному році має такі показники виробничо-господарської діяльності:

Показники

План

Факт

Кількість видів продукції, од

86

94

у тому числі нових видів, од

22

18

Обсяг виробництва продукції в оптових цінах підприємства, тис. грн.

4900

5000

у тому числі нових видів, тис. грн.

1620

1280

Необхідно:

 1. Визначити ступінь оновлення випуску продукції у звітному році.

 2. Проаналізувати отримані результати.

7. (10 балів) У звітному році мале підприємство «Автосервіс» надало послуг на суму 100 тис. грн. При цьому сума оборотних коштів становила 8340 грн. В наступному році фірма має намір збільшити обсяг надаваних послуг на 12%, а оборотність оборотних коштів прискорити на 16%.

Необхідно:

 1. Обчислити потребу малого підприємства в оборотних коштах.

 2. Розрахувати можливу суму вивільнення оборотних коштів у звітному році.

8. (10 балів) В результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилась на 10 днів. За планом підприємство повинно реалізувати продукції на 28 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних коштів 7 млн. грн.

Необхідно:

 1. Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продукції при такій же самій сумі оборотних коштів.

 2. Прокоментувати отримані результати.

9. (10 балів) Вкажіть вірну відповідь тестових завдань

9.1. Управління являє собою процес;

а) впливу суб'єкта на об'єкт управління;

б) регулювання стосунків між людьми у виробництві;

в) цілеспрямованого впливу на колективи людей з метою організації та координації їхньої діяльності.

9.2. Нормування праці необхідне для:

а) оптимальної організації заробітної плати;

б) визначення потреби у різних видах обладнання;

в) скорочення витрат матеріальних ресурсів підприємства;

г) забезпечення чіткої організації виробничого процесу;

д) планування чисельності працюючих.

10. (10 балів) Вкажіть вірну відповідь тестових завдань

10.1. Колективний договір являє собою угоду між:

а) постачальником сировини та підприємством-виробником про строки і вартість предметів постачання;

б) трудовим колективом та адміністрацією про виконання конкретної програми діяльності підприємства;

в) трудовим колективом та адміністрацією підприємства про розвиток виробництва, умови праці та соціальне забезпечення працюючих.

10.2. ^ Елемент тарифної системи оплати праці, що визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи:

а) тарифна сітка;

б) тарифна ставка;

в) схема посадових окладів;

г) тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідник).
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо,включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помил­ки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).

^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.


Оцінка за баловою шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)^

Рекомендована література


 1. Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. Організація виробництва: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ, 2003.– 241 с.

 2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

 3. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000 — 322 с.

 4. Данюк В.М., Райковська Г.О. Нормування праці. Зб. завдань і вправ: Навч.посіб. / За заг. ред. В.М. Данюка. _ К.: КНЕУ, 2006

 5. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. [ Швиданенко Г.О., Гончарова Н.П., Мендрул О.Г. та ін.]; за заг. ред. Г.О.Швиданенко — К.: КНЕУ, 2010. — 364 с.

 6. Економіка підприємства: Підручник /Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. [та ін.]; за заг. ред. Г.О.Швиданенко — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с.

 7. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 288 с.

 8. Контролінг: Навч. посіб. / Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2008 – 264 с.

 9. Лаврененко В.В., Тоцький В.І.Організаційний розвиток підприємства: Навч. посібник.– К: КНЕУ, 2005. – 311 с

 10. Мікроекономіка: підручник/ [А.П.Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.]; за наук. ред. А.П. Наливайка.- К.:КНЕУ, 2011. - 446 с.

 11. Організація і управління процесами виробництва : навч. посіб. / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова. – К. : КНЕУ, 2011. – 503 с.

 12. Організація праці: навч. посіб. / В.М. Данюк, А.С.Тельнов, С.Л. Решміділова [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Данюка – К.: КНЕУ, 2009.-332с.

 13. Павленко І.А. Економіка і організація інноваційної діяльності. – К.: КНЕУ, 2007

 14. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 2002

 15. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; Ред. В. Є. Москалюк. - К. : КНЕУ, 2005. - 384 с

 16. Податковий кодекс України –К.: Юрінком Інтер, 2011.- 496 с.

 17. Поддєрьогін А.М. і кол.авт. Фінанси підприємств. Підручник . — К.: КНЕУ, 2004. — 546 с.

 18. Управління витратами: Навч. посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2008. – 2 68 с.

 19. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 «Фінанси») / О.Р. Романенко, Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 201 с.

 20. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Підручник – Київ.:КНЕУ, 2004. -699с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи