Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Скачати 356.48 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Дата31.07.2012
Розмір356.48 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста

за напрямом підготовки 6.030508 - «Фінанси і кредит» (Фінанси)

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


КИЇВ 2012

ЗМІСТ


ВСТУП


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


І. ФІНАНСИ

ІІ. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

ІІІ. ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ


СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП


Мета вступного випробування — комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фінанси і кредит». Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовні знання та умінні, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.


^ Допуск до вступних випробувань. До участі у вступних випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, зокрема «Правил прийому до ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».


^ Вимоги до вступних випробувань. Вступні випробування охоплюють фахові предмети, які передбачені навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фінанси і кредит» та складаються із теоретичних, тестових та практичних завдань з наступних дисциплін: фінанси, фінанси підприємств, основи бюджетування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


І. ФІНАНСИ


ТЕМА 1: Теоретико-методологічні засади фінансів

Історична, економічна та вартісна сутність фінансів.

Фінанси як історична категорія. Історичні передумови виникнення і розвитку фінансів: поява держави та розвиток товарно-грошових відносин.

Фінанси як економічна категорія розподілу.

Фінанси – вартісна категорія, специфічні суспільні відносини, виражені в грошовій формі. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів як відображення їх сутності і суспільного призначення. Дискусійні питання щодо сутності і функцій фінансів.

Об’єктивне і суб’єктивне у фінансах. Фінанси – об’єктивно існуюча реальність, підсистема економічних відносин. Фінансова політика й управління фінансами як суб’єктивні дії державної влади. Питання співвідношення об’єктивного і суб’єктивного у фінансах.

Роль фінансів у розподілі і перерозподілі вартості національного продукту, оптимальному розміщенні фінансових ресурсів, оптимізації співвідношення між індивідуальним і суспільним споживанням, у трансформації доходів у заощадження, а заощаджень – в інвестиції.


^ ТЕМА 2. Фінансове право і фінансова політика


Поняття фінансового права. Історичні передумови появи і розвитку фінансового права. Верховенство права як об’єктивна необхідність розвитку економічної системи. Предмет фінансового права як галузі публічно-правового права – норми регулювання макрорівня фінансових відносин. Суб’єкти фінансового права. Предмет приватного права як галузі приватно-правового права – норми регулювання мікрорівня фінансових відносин. Суб’єкти приватного права. Спільне і відмінне у предметах фінансового і приватного права, їх взаємодія і взаємодоповнення. Сутність норм фінансової регламентації.

Загальні і особливі норми фінансового права: бюджетні, податкові, біржові, митні, кредитно-грошові, валютні та інші.

Фінансове право як відображення політичних, економічних і соціальних відносин. Особливості фінансових правовідносин. Ефективність фінансового права, відповідність законів об’єктивній сутності фінансів. Проблеми уникнення правових колізій у фінансових нормах. Контроль державної влади за виконанням законів. Фінансові санкції.

Поняття і сутність фінансової політики. Взаємозв’язок і взаємообумовленість фінансової політики і фінансового права. Фінансова політика як важлива складова економічної політики. Роль фінансової політики в координації процесів соціально-економічного розвитку. Обумовленість фінансової політики політичним курсом і економічною концепцією розвитку країни.

Фінансова політика в широкому розумінні як система цілеспрямованих дій держави для вирішення макроекономічних проблем. Фіскальна політика як звужений варіант фінансової політики – система заходів щодо формування державних доходів і витрат, їх збалансування і управління державним боргом. Тактика і стратегія у фінансовій політиці.

Комплексний і системний підхід у фінансовій політиці. Пріоритети фінансової політики. Економічне зростання і балансування його основних напрямів як головна мета фінансової політики. Дискусійні питання у фінансовій політиці.

Спільне і особливе у фінансовій політиці. “Вбудовані стабілізатори”, заощадження-інвестиції, обмеження інфляції. Ефективність податкової політики і політики державних витрат. Фіскальна і монетарна політика, взаємозв’язки і протиріччя.

Необхідність економічного прогнозування і поточної корекції фінансової політики.

Основні завдання фінансової політики в Україні: стратегічні і тактичні, їх взаємопогодження у часі і просторі. Пріоритети у внутрішній та зовнішній фінансовій політиці України. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації.

Особливості і завдання фінансової політики суб’єктів господарювання: досягнення максимальної прибутковості, диверсифікація ризиків і зростання капіталу, підвищення капіталізації. Вплив фінансової політики держави на фінансову діяльність і фінансовий стан суб’єктів господарювання.


^ ТЕМА 3. Податки. Податкова система


Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення. Історична ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. Податки – вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки податків як обов’язкових платежів.

Функції податків. Дискусійні питання щодо їх визначення і змісту.

Елементи податку. Види податкових ставок. Проста і ступінчата шкала прогресивного оподаткування.

Класифікація податків та її ознаки.

Види прямих податків. Реальні і особисті податки. Розвиток прямого оподаткування у контексті переходу від реальних до особистих податків. Прибуткове оподаткування як основна сучасна форма прямого оподаткування. Види прибуткового оподаткування: особистий прибутковий податок (податок на доходи) і податок на доходи юридичних осіб.

Непрямі податки: фіскальні монополії, акцизи, мита. Акцизи як основна сучасна форма непрямого оподаткування, їх види. Специфічні акцизи, основні підходи до їх застосування. Підакцизні товари. Універсальні акцизи, їх еволюція. Види універсальних акцизів: податок з продаж, податок з обороту, податок на додану вартість. Призначення і види мита. Митний тариф. Митна політика і митні союзи. Міжнародний антидемпінговий кодекс.

Перекладання податків, сутність та напрямки. Податковий тягар, його показники. Податкові пільги і їх роль у системі фінансового регулювання. Види податкових пільг.

Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення податкового законодавства.

Податкова система: поняття і основи побудови. Податкова система унітарної та федеративної держави. Структура податків і чинники, що її визначають.


^ ТЕМА 4. Бюджет. Бюджетна система


Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення.

Функції бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП і забезпеченні виконання конституційних зобов’язань держави в умовах зростання потреби в суспільних благах. Межі бюджетного перерозподілу, його вплив на економічний розвиток і соціальну стабільність.

Бюджет як основний фінансовий план держави, його правовий статус. Принципи бюджету. Взаємозалежність бюджету і макроекономічних показників. Загальний і спеціальний фонди бюджету.

Доходи бюджету та їх класифікація. Джерела і методи формування доходів бюджету. Внутрішні джерела бюджетних надходжень. ВВП як основне джерело формування доходів бюджету. Податкові доходи бюджету, їх динаміка, зміни і тенденції розвитку. Неподаткові доходи бюджету. Доходи від власності та підприємницької діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету. Чинники, що впливають на структуру доходів бюджету.

Державні позики та емісійний дохід. Зовнішні джерела надходжень до бюджету.

Видатки бюджету та їх класифікація. Функціональна, економічна, відомча і програмна класифікація видатків. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Форми бюджетного фінансування. Чинники, що впливають на структуру видатків бюджету. Діалектичний зв’язок доходів і видатків бюджету.

Показники, що характеризують стан бюджету як фінансового плану. Принцип рівноваги потреб і фінансових можливостей держави як основний критерій збалансованості дохідної і видаткової частин бюджету. Бюджетний дефіцит/ профіцит. Фактори, що їх обумовлюють, та оцінка доцільності.

Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу. Удосконалення бюджетних процедур і технологій.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Особливості бюджетної системи при унітарному та федеративному державному устрої. Складові бюджетної системи і принципи її побудови. Критерії і порядок розмежування видатків і доходів між бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Розподіл доходів між бюджетами. Власні, закріплені та регулюючі доходи. Фінансове вирівнювання. Форми взаємовідносин між бюджетами та їх правове регламентування.


^ ТЕМА 5. Бюджетний дефіцит


Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Дефіцит як фінансовий результат суспільної діяльності держави. Вплив бюджетного дефіциту на розміщення ресурсів в національній економіці. Бюджетні доходи і надходження, бюджетні видатки і виплати із бюджету. Аналітична форма представлення бюджету.

Причини виникнення бюджетного дефіциту. Пасивний бюджетний дефіцит, його причини (економічний спад, криза, старіння нації, надзвичайні події). Активний бюджетний дефіцит.

Види бюджетного дефіциту і методи його розрахунку. Показники бюджетного дефіциту: загальноприйнятий дефіцит, його коригування, первинний дефіцит, операційний дефіцит, циклічні показники дефіциту. Підходи МВФ і ЄС до розрахунку бюджетного дефіциту.

Фінансування бюджетного дефіциту. Критерії виділення джерел фінансування дефіциту від бюджетних доходів: критерій заборгованості та критерій постійності. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Грошово-кредитна емісія. Внутрішні і зовнішні державні запозичення як основне джерело покриття дефіциту бюджету. Приватизаційні надходження, гранти трансферти від інших органів державної влади.

Наслідки бюджетного дефіциту. Інфляція, державний борг, зростання податків, ефект витіснення. Бюджетний дефіцит і старіння нації.

Управління бюджетним дефіцитом. Встановлення його граничного рівня, заборона використання окремих джерел фінансування, обмеження видатків уряду, секвестр бюджетних видатків.

Шляхи скорочення бюджетного дефіциту.


^ ТЕМА 6. Державний кредит


Державний кредит як фінансова категорія, його економічна сутність, призначення і роль. Держава як позичальник, кредитор і гарант.

Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики. Класифікація державних позик.

Зовнішні державні запозичення. Міжнародний державний кредит. Позики міжнародних фінансових організацій та міжнародних фінансових інституцій. Міжурядові та комерційні позики.

Держава як кредитор. Внутрішнє та зовнішнє кредитування. Кредитування за окремими державними програмами.

Державні гарантії за запозиченнями суб’єктів господарювання.

Напрями використання коштів, отриманих від державних запозичень: фінансування дефіциту бюджету, формування валютних резервів центрального банку, фінансування інвестиційних проектів. Ефективність державних запозичень.

Державний борг, причини його виникнення і зростання. Дискусійні питання щодо тягаря державного боргу. Види державного боргу і обмеження його граничного рівня. Джерела погашення державного боргу. Наслідки державного боргу в коротко- і довгостроковому періоді.

Управління державним боргом і його методи. Рефінансування та реструктуризація боргу, їх зміст і передумови використання. Амортизація і обслуговування боргу. Коефіцієнти обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу. Забезпечення повернення боргу і виплати відсотків.


^ ТЕМА 7. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання


Сутність місцевих фінансів, їх необхідність і призначення. Складові місцевих фінансів. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Доходи місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль податків у формуванні доходів місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори.

Видатки місцевих бюджетів. Обов’язкові видатки і видатки на реалізацію делегованих центральною владою повноважень. Принцип субсидіарності і його реалізація при розмежуванні видатків між бюджетами різних рівнів. Поточний бюджет і бюджет розвитку.

Фіскальні дисбаланси та їх вплив на фінансове забезпечення розвитку територій. Роль міжбюджетних трансфертів у збалансуванні місцевих бюджетів. Інструменти вертикального фінансового вирівнювання: дотації, субсидії, субвенції, гранти, спеціальні фонди і компенсаційні виплати.

Бюджетний федералізм як механізм заохочення до самодостатності та нарощування фінансово-економічного потенціалу самоврядних адміністративно-територіальних утворень. Моделі бюджетного федералізму.

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування в Україні та необхідні передумови її забезпечення.


^ ТЕМА 8. Спеціальні фонди держави


Сутність та суспільне призначення соціального страхування. Суб’єкти соціального страхування, їх права і обов’язки. Об’єкт страхування. Страхові випадки. Види соціального страхування. Система фондів соціального страхування та управління ними. Державне регулювання соціального страхування.

Пенсійне страхування і його організація. Солідарна, накопичувальна і змішана пенсійні системи, їх переваги і недоліки.

Пенсійні реформи у країнах з перехідною економікою.

Еволюція пенсійного страхування в Україні. Принципи пенсійного страхування. Пенсійний фонд як головна установа управління пенсійними активами, його функції і завдання. Порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків за державним пенсійним страхуванням.

Недержавні пенсійні фонди, їх види. Корпоративні, професійні та відкриті недержавні пенсійні фонди, відмінності між ними. Обмеження щодо напрямів інвестування пенсійних активів фондів.

Головні завдання та функції компаній по управлінню пенсійними активами недержавного пенсійного фонду: компанії-адміністратори, компанії з управління активами та банки-зберігачі.

Фонди державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. Джерела формування та напрями використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, умови їх надання.

Медичне страхування, його мета, джерела, принципи та організаційні засади. Зарубіжний досвід здійснення медичного страхування. Запровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, проблеми і перспективи.


^ ТЕМА 9. Фінанси суб’єктів господарювання


Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових відносин на мікрорівні.

Суспільне призначення, функції і роль фінансів суб’єктів господарювання. Дискусійні питання щодо функцій фінансів суб’єктів господарювання.

Фінансові аспекти правового регламентування підприємницької діяльності комерційних і некомерційних підприємств та організацій. Вплив організаційно-правових форм підприємництва на формування і використання грошових надходжень.

Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Їх економічна характеристика та склад. Загальний і чистий прибуток.

Підприємницькі та фінансові ризики в діяльності суб’єктів господарювання, їх мінімізація.

Банкрутство і фінансова санація.

Акціонерне товариство (корпорація) – основна форма організації підприємництва в сучасній ринковій економіці. Корпоративні фінанси і особливості їх функціонування.

Капітал корпорації, його структура. Акціонерний і позичковий капітал. Довгострокові та короткострокові активи корпорації, джерела їх фінансування. Структура капіталу і ризик.

Фінансова стратегія корпорації.

Корпорації на фінансовому ринку. Емісія і розміщення корпоративних цінних паперів. Дивідендна політика корпорації.

Зміцнення фінансів підприємницьких структур як необхідна передумова сталого економічного зростання в Україні.


^ ТЕМА 10. Страхування. Страховий ринок


Об’єкт необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення.

Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту.

Страхування як фінансова категорія, її економічний зміст та функції. Дискусійні питання щодо визначення сутності та функцій страхування.

Елементи страхування: страховик, страхувальник, застрахований, страхові платежі, страхове відшкодування, страховий тариф, страхова премія.

Класифікація страхування. Ознаки класифікації.

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування, страхування підприємницьких ризиків. Види страхування.

Класифікація за родом небезпеки. Класифікація за формами проведення: обов’язкове і добровільне страхування. Класифікація за статусом страхувальника. Класифікація за спеціалізацією страховика.

Перестрахування і співстрахування, їх сутність і організація.

Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Спеціалізація страховиків. Страхові послуги як об’єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників.

Джерела формування і напрями розміщення коштів страхових організацій.

Об’єднання страховиків і їх функції.

Діяльність страхових посередників на страховому ринку.

Державне регулювання страхової діяльності. Страховий нагляд, його призначення і організація. Законодавче забезпечення страхування в Україні.

Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток вітчизняного страхового ринку.


^ ТЕМА 11. Фінансовий ринок


Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне призначення. Функції фінансового ринку. Дискусійні питання щодо функцій фінансового ринку.

Елементи фінансового ринку: суб’єкти, об’єкти, курс валют, процентні ставки, курс цінних паперів.

Складові фінансового ринку: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів.

Ринок банківських позичок та його інструменти.

Ринок цінних паперів і його структура за фінансовими інструментами. Первинний і вторинний, організований та неорганізований, біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Необхідність збалансування усіх складових ринку.

Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Характерні ознаки цінних паперів. Економічна сутність цінного паперу як капіталу, що приносить дохід його власнику. Юридична сутність цінного паперу. Зобов’язання та права емітентів та інвесторів. Класифікація цінних паперів. Регламентація випуску і обігу цінних паперів. Курс цінних паперів.

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ризик і ціна капіталу на фінансовому ринку. Методи мінімізації ризиків: диверсифікація, хеджування, страхування.

Професійні учасники ринку цінних паперів: брокери та дилери з цінних паперів, компанії з управління активами, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі.

Ринок фінансових послуг і його роль у функціонуванні економічної системи. Взаємозв’язок фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Поняття фінансової послуги. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

Види фінансових послуг: фінансове посередництво, страхування, фінансовий консалтинг, аудит, інформаційні послуги та ін.

Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників щодо мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та їх подальшого розміщення.

Фінансові послуги на фондовому та страховому ринках. Фінансовий консалтинг.

Аудиторські послуги. Інформаційні послуги.

Інституційна структура фінансового ринку і ринку фінансових послуг: комерційні банки, небанківські кредитні установи, лізингові і факторингові компанії, інституційні інвестори, фондові і валютні біржі.

Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Законодавство України щодо функціонування фінансового ринку і ринку фінансових послуг.


^ ТЕМА 12. Міжнародні фінанси


Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність, значення і роль в сучасній світовій економіці. Вплив інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на міжнародні фінанси.

Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, міжнародні фінансові інститути.

Регулювання міжнародних фінансових відносин. Міжнародне право як сукупність міжнародних правових норм регулювання відносин на приватноправовому і публічноправовому рівнях.

Світові фінансові ринки і міжнародні фінансові потоки. Фінансові ризики на міжнародних фінансових ринках. Роль ТНК у розвитку світових фінансових ринків та поглибленні глобалізації і всесвітньої фінансової інтеграції.

Міжнародна валютна система, її зв’язки з національними валютними системами. Особливості сучасної міжнародної валютної системи. Валютний ринок, його регулювання. Валютний курс як вартісна категорія. Формування валютного курсу.

Міжнародні розрахунки, їх балансування в національних платіжних балансах. Зміст і структура платіжного балансу. Особливості платіжного балансу і його регулювання в Україні.

Міжнародні і регіональні фінансові інститути, їх значення для розвитку міжнародних і національних економік та фінансових систем.

Офшорні фінансові центри, їх особливості.

Проблеми і протиріччя інтегрування України в світову фінансову систему. Обмеженість внутрішніх ресурсів і необхідність залучення іноземних інвестицій. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями і перспективи його розвитку.


^ ТЕМА 13. Фінансова безпека


Поняття фінансової безпеки держави. Фінансова безпека як найважливіша складова економічної безпеки держави. Внутрішні та зовнішні чинники фінансової безпеки держави.

Бюджетна безпека держави. Виконання законодавчо затверджених показників дохідної та видаткової частини як основа забезпечення бюджетної безпеки. Розміри бюджетного дефіциту, його обмеження.

Обсяг внутрішніх і зовнішніх запозичень та їх вплив на фінансову безпеку держави.

Співвідношення державного боргу і основних макроекономічних показників: загальний обсяг державного боргу до ВВП; загальний обсяг зовнішнього державного боргу до ВВП; платежі з обслуговування державного боргу у обсязі доходів бюджету; платежі з обслуговування зовнішнього боргу в обсязі доходів бюджету; загальний обсяг зовнішнього боргу до обсягу річного експорту; платежі з обслуговування зовнішнього боргу до обсягу річного експорту; державний борг на душу населення.

Фінансова спроможність держави з обслуговування державного боргу. Дефолт.

Грошовий обіг та інфляція. Співвідношення між темпами зростання грошової маси, споживчих цін, ВВП. Рівень інфляції.

Золотовалютні резерви як складова фінансової безпеки держави. Стійкість національної валюти, її курс і конвертованість. Накопичення необхідного обсягу золотовалютних резервів.

Ефективність фінансового ринку, його зв’язок з фінансовою безпекою держави. Показники ефективності: капіталізація цінних паперів, рівень процентних ставок. Біржові гарантії угод.

Фінансовий стан реального сектору економіки і фінансова безпека держави. Показники фінансової стабільності підприємств. Конкурентоспроможність вітчизняних товарів як складова фінансової безпеки. Митний захист національного товаровиробника.


ІІ. Фінанси підприємств


ТЕМА 1. Основи фінансів підприємств


Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини, які виникають на підприємстві, а також у підприємств з іншими господарюючими суб’єктами, державою, банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів, внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позичені і залучені кошти.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності, виду економічної діяльності, організаційно-правової форми господарювання, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, задачі і організація фінансової роботи на підприємствах.


^ ТЕМА 2. Грошові розрахунки підприємств


Сутність і значення грошових розрахунків в діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків.

Порядок відкриття підприємствами поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку.

Використання коштів з поточного рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, акредитивами, чеками, векселями.

Розрахунки при наданні факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення і сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємствах і сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів.


^ ТЕМА 3. Грошові надходження підприємств


Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень за видами діяльності підприємств.

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації продукції на підприємствах різних галузей економіки. Розрахунок та планування виручки.

Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації та умови визнання виручки доходом від реалізації продукції.

Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування та розподіл валового і чистого доходу.

Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші надходження.

Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від володіння корпоративними правами, від державних цінних паперів. Проценти, нараховані підприємствам по депозитних рахунках.

Надходження коштів від здачі в оренду основних засобів, від отриманих фінансових санкцій.

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.


^ ТЕМА 4. Формування і розподіл прибутку


Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Склад і структура прибутку підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції. Методи розрахунку та планування прибутку.

Прибуток від іншої операційної діяльності. Прибуток від фінансових операцій. Прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Рентабельність підприємства, сутність та методи визначення основних її показників.

Розподіл прибутку підприємства, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою та господарюючими суб’єктами. Формування чистого прибутку підприємств і напрями його використання. Дивідендна політика підприємства.


^ ТЕМА 5. Оподаткування підприємств


Система оподаткування підприємств, її функції і призначення. Види податків, що сплачують підприємства, джерела їх сплати. Напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Прямі податки, що сплачують підприємства. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Непрямі податки і особливості їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб’єктів.

Акцизний збір. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок його обчислення та сплати до бюджету.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об’єкти оподаткування. Сутність і моменти виникнення у підприємств податкового кредиту та податкових зобов’язань. Ставки, пільги та терміни сплати податку до бюджету. Порядок та джерела відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби, що підлягають амортизації.

Податок на нерухомість підприємств. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.

Внески підприємств для формування цільових державних фондів. Їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Збори на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах діяльності: банківська, страхова, торгівельна. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Ставки єдиного податку. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування.


^ ТЕМА 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві


Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунків. Економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах і його застосування.

Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позичені і залучені оборотні кошти.

Показники стану оборотних коштів. Нестача власних оборотних коштів, її визначення, причини виникнення і джерела фінансування.

Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Показники, що характеризують використання оборотних коштів.


^ ТЕМА 7. Кредитування підприємств


Індивідуальний кругообіг коштів підприємства. Визначення потреби підприємства в кредитах.

Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий кредити. Види банківських кредитів: за строками користування; за формою забезпечення; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Визначення потреби підприємства в кредитах. Принципи кредитування.

Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

Способи отримання банківських кредитів. Оцінка кредитоспроможності підприємства.

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.


^ ТЕМА 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


Склад і структура основних засобів підприємств. Показники стану і ефективності використання основних виробничих засобів. Необхідність та умови проведення переоцінки основних засобів.

Просте та розширене відтворення основних засобів. Знос і амортизація. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань, їх переваги та недоліки. Використання амортизаційних відрахувань. Порядок розробки амортизаційної політики підприємств.

Сутність і склад капітальних інвестицій. Джерела їх фінансування. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси. Залучення коштів від інших господарюючих суб’єктів: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів. Лізинг як форма фінансування оновлення основних засобів.

Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.


^ ТЕМА 9. Оцінка фінансового стану підприємства


Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Основні методи і прийоми фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення та основні напрями оцінки фінансового стану підприємства.

Сутність ліквідності активів та платоспроможності підприємства. Фактори, що впливають на ліквідність підприємства. Показники ліквідності і платоспроможності, методика їх визначення та оцінка.

Фінансова стійкість підприємства. Система абсолютних та відносних показників фінансової стійкості. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, алгоритм їх розрахунку та оцінка.

Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства. Сутність, значення та методика проведення факторного аналізу прибутку та рентабельності підприємства.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.


^ ТЕМА 10. Фінансове планування на підприємствах

.

Фінансова стратегія підприємств. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах. Зміст і задачі фінансового планування.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду, як вихідна база для фінансового планування.

Фінансове планування як складова бізнес-плану. Зміст та структура поточного фінансового плану підприємства (баланс доходів і витрат).

Розрахунок показників доходної і витратної частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.

Зміст і призначення оперативного фінансового плану підприємства. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Складання операційного та фінансового бюджетів, контроль за їх виконанням.


^ ТЕМА 11. Фінансова санація підприємств


Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. Економічна сутність та необхідність фінансової санації підприємства. Санаційний аудит. Розробка плану санації.

Фінансування санації підприємств. Внутрішні та зовнішні фінансові джерела санації. Санація із залученням коштів власників підприємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Державна фінансова підтримка санації підприємств.

Реорганізація і реструктуризація підприємства. Реалізація плану фінансової санації підприємства як заключний етап санаційного процесу.

Банкрутство підприємства: причини та наслідки. Економічні ознаки фіктивного, прихованого та вмисного банкрутства.


ІІІ. Основи бюджетування


ТЕМА 1. Фінансово-господарська діяльність підприємств як основа бюджетування


Підприємство як первинна ланка економіки. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства, а також його діяльність зі збуту продукції. Основні фактори, що впливають на просування товару на ринку: цілі суб’єкта господарювання, маркетингова стратегія ціноутворення, тип продукції, її життєвий цикл, ємність цільового ринку та його концентрація, наявність ресурсної бази та вартість просування продукції на ринок тощо. Основи фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств: основні види звичайної діяльності; фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування; амортизація основних засобів; основи оподаткування прибутку й реалізації.


^ ТЕМА 2. Сутність і місце бюджетування в системі методів управління підприємством


Характеристика методів управління підприємством, їх основних видів. Сутність бюджетного методу управління підприємством. Характеристика понять „бюджет підприємства” та „бюджетування на підприємстві”. Порівняння бюджетів підприємства з іншими бюджетами. Визначальні характеристики бюджету підприємства - формалізації (кількісне вираження), централізації. Мета й завдання бюджетів на підприємстві, роль бюджетів у фінансовому управлінні й прийнятті рішень. Характеристика об’єктів бюджетування. Особливості розробки системи бюджетів на підприємстві. Основні принципи бюджетування. Локальні бюджети та консолідований бюджет підприємства. Класифікація процесу бюджетування. Характеристика видів бюджетів за класифікаційними ознаками, висвітлюються їх основні відмінності та здійснюється обґрунтування необхідної кількості бюджетів в діяльності підприємства. Деталізація бюджетних розрахунків за рівнем бюджету. Поточні та прогнозні бюджети підприємства. Класифікація типів бюджетів за ступенем тривалості. Характеризуються горизонти (періоди) бюджетування.


^ ТЕМА 3. Організація та методичні основи процесу бюджетування на підприємстві


Основні етапи організації впровадження бюджетування на підприємстві. Стратегія розвитку підприємства та відповідність їй завдань бюджетування. Особливості створення організаційної структури управління при впровадженні бюджетування. Основні завдання, функції, склад, структура бюджетного комітету. Оцінка відповідності організаційної структури підприємства вимогам бюджетування та необхідність удосконалення організаційної структури.

Фінансова структура підприємства: визначення та особливості її розробки. Характеристика основних типів центрів фінансової відповідальності: центру доходів, центру витрат, центру прибутку, центру інвестицій та інновацій. Особливості реалізації стратегічних завдань підприємства в системі функціональних бюджетів.

Особливості розробки регламенту бюджетування та нормативних положень бюджетування. Основні аспекти реалізації управлінської облікової політики в сфері бюджетування. Контроль за виконанням бюджетів та формуванням звітності.

Методичні підходи до складання бюджетів. Основні методи розробки бюджетів та їх характеристика. Складання статей бюджетів по кожному центру фінансової відповідальності. Оцінка проектів бюджетів центрів фінансової відповідальності. Особливості прийняття рішень і їх затвердження.


^ Тема 4. Операційні бюджети підприємства: характеристика та технологія розробки


Зміст поняття “операційний бюджет підприємства”, мета і завдання операційних бюджетів підприємства. Характеристика видів операційних бюджетів підприємства: бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету виробничих запасів, бюджету прямих витрат на матеріали, бюджету прямих витрат на оплату праці, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету амортизаційних відрахувань, бюджету витрат на збут, бюджету адміністративних витрат тощо.

Особливості формування й змісту операційних бюджетів підприємства різних рівнів (1-5 рівень) та їх значення в оперативному управлінні виробничою діяльністю.

Характеристика технології розробки операційних бюджетів виробничого підприємства. Методичні основи складання статей доходів та витрат операційних бюджетів виробничого підприємства. Основні проблеми та недоліки методичних підходів щодо розробки бюджетів.


^ ТЕМА 5. Фінансові бюджети підприємства: Характеристика та технологія


Зміст поняття «фінансовий бюджет підприємства». Класифікація фінансових бюджетів: бюджету руху грошових коштів, бюджету інвестицій, кредитного плану, бюджету фінансових результатів, прогнозного бухгалтерського балансу. Зміст, мета і завдання складання кожного з них. Особливості формування фінансових бюджетів підприємства різних рівнів в процесі оперативного управління його виробничою діяльністю. Водночас розкривається технологія розробки фінансових бюджетів виробничого підприємства. Методичні основи розрахунку статей доходів та витрат фінансових бюджетів виробничого підприємства. Основні недоліки та проблеми методичних основ розробки фінансових бюджетів.


^ ТЕМА 6. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні


Відповідальність та мотивація працівників підприємства при бюджетуванні: їх суть і значення.

Класифікація цілей підприємства та його окремих підрозділів. Сутність та основні напрями мотивації як підґрунтя для формування таких цілей. Перелічено психологічні, організаційні та інші фактори мотивації персоналу.

Основні види мотиваційних потреб працівників при бюджетуванні. Організаційні, матеріальні й нематеріальні важелі задоволення мотиваційних потреб.

Система матеріального стимулювання працівників. Критерії стимулювання за центрами фінансової відповідальності.


^ ТЕМА 7. Контроль за виконанням бюджетів підприємств


Зміст поняття «бюджетний контроль» на підприємстві. Основні завдання здійснення контролю за виконанням бюджетів на підприємстві. Перелік основних показників оцінки виконання бюджетів на підприємстві, таких як рівень маржинального доходу, точка беззбитковості, відхилення за статтями бюджетів. Економічний зміст та методика обчислення. Причини відхилень.

Факторний аналіз бюджетних відхилень. Основні методи факторного аналізу: метод ланцюгових підстановок, метод різниць, кореляційно-регресійний метод, матричний метод та їх характеристика.

Особливості здійснення контролю за гнучкого бюджетування на виробничому підприємстві.

Основні заходи з запобігання значних відхилень фактичних показників фінансово-господарської діяльності підприємства від бюджетних. Методи корегування бюджетів на майбутній період за напрямками діяльності підприємства з метою підвищення ефективності управління.

Сутність та шляхи автоматизації бюджетування на підприємстві.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Екзаменаційний білет складається зі десяти завдань:


Теоретичні питання


 1. Сутність фінансів та їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями - (10 балів);

 2. Порівняльна характеристика різних форм організації фондів страхового захисту - (10 балів);

 3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств - (10 балів);

 4. Розподіл і використання прибутку підприємства - (10 балів);

 5. Сутність бюджету та бюджетування на підприємстві - (10 балів);

 6. Види фінансових бюджетів підприємства, їх характеристика, мета і завдання - (10 балів);


Тестові завдання


7. Тестові завдання - (10 балів):


7.1. Загальнодержавними податками в Україні є:

а) податок з доходів фізичних осіб,

б) акцизний збір,

в) ринковий збір,

г) вірними є відповіді (а, б),

д) всі відповіді (а – в) є вірними,

ж) всі відповіді (а – в) є невірними;

^ 7.2. Бюджетне фінансування – це безповоротне й безвідплатне надання коштів:

а) бюджетом на користь юридичних і фізичних осіб,

б) юридичними і фізичними особами на користь держави;

^ 7.3. Зміст договору страхування:

а) регламентується законодавством,

б) визначається за згодою сторін,

в) вірно “а” і “б”;


8. Тестові завдання - (10 балів):


8.1. Показником, який характеризує рівень забезпеченості підприємства основними засобами, є …

а) рентабельність основних засобів,

б) коефіцієнт придатності основних засобів,

в) коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства,

г) фондовіддача основних засобів;

^ 8.2. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути:

а) страхування,

б) перестрахування,

в) кредитування постійних страхувальників-юридичних осіб,

г) торгівля нерухомістю;

д)фінансова діяльність, пов`язана з формуванням, розміщенням страхових резервів і управлінням ними;

^ 8.3. Які складові має відпускна ціна?

а) акцизний збір,

б) торговельна націнка,

в) податок на додану вартість,

г) ціна виробника,

д) сума мита.


Практичні завдання


^ 9. Практичне завдання - (10 балів):


Норматив оборотних коштів по підприємству на початок планового року становив – 2,5 млн грн, у т.ч. виробничий 2,0 млн грн, невиробничий 0,5 млн грн. Зростання виробничої програми на плановий рік, в порівнянні з минулим роком, передбачається у розмірі 10%. В плановому році в результаті здійснення заходів по покращенню використання оборотних коштів передбачається прискорення їх оборотності на 2%. Визначити норматив оборотних коштів по підприємству на кінець планового року.


^ 10. Практичне завдання - (10 балів):

Визначити доходи підприємства від фінансових операцій в звітному році, якщо:

 1. підприємство у травні придбала акції на суму 80 тис. грн., за якими очікується виплата дивідендів у розмірі 50 % річних;

 2. підприємство у жовтні внесло на депозит тимчасово вільні кошти у розмірі 60 тис. грн. строком на 2 місяці (річна депозитна ставка - 18 % );

 3. підприємство приймає участь у спільній діяльності іншого підприємства, його частка у статутному фонді становить 20 %.

Спільне підприємство передбачає результати господарської діяльності;

 • очікуваний прибуток становить 20 тис. грн;

 • передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30 % прибутку.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання теоретичних питань


Відповідь, яка оцінюється на “10 балів” має відповідати таким вимогам:

повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або проблеми;

 • повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

 • знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

 • засвоєння питань програми курсу відповідно до основної та додаткової літератури.


^ Відповідь, яка оцінюється на “5 балів” має відповідати таким вимогам:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.


^ Відповідь оцінюється на “0 балів” за таких обставин:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 5 балів;

 • зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних аргументів на їх користь;

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.


^ Оцінювання тестових завдань


10 балів — вступник дає вірну відповідь на три тести;

5 балів — вступник дає вірну відповідь на два тести;

0 балів — вступник дає вірну відповідь на один тест або дає не вірні відповіді на три тести.


^ Оцінювання практичних завдань


10 балів — вступник дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти;

5 балів — вступник розв`язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є арифметична помилка у розрахунках;

0 балів — вступник зовсім не розв`язує задачі або розв`язує її невірно; опис розв`язання є повністю ідентичним опису розв`язання подібної задачі іншим студентом.

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.

Оцінка
за 100 бальною шкалою

Оцінка
за національною
шкалою

85—100

5 (відмінно)

65—80

4 (добре)

40—60

3 (задовільно)

0—35

2 (незадовільно)


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України// від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР

 2. Закон “Про Державний бюджет України” на відповідний рік

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р № 679-ХІV

 5. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-ІV

 6. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 р. №85/96-ВР

 7. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993р. № 2939-ХІІ

 8. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4.12.1997 р. № 509 – ХІІ

 9. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.1996 р. №315/96-ВР

 10. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р.

 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 12. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 року., №996- XIV.

 13. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р.

 14. Указ Президента України “Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України” (1999 р.)

 15. Указ Президента України “Про Державне казначейство України” (1995 р.)

Підручники (посібники)

 1. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999.

 2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 2005.

 3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка: передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000.

 4. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 5. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: НІОС, 2003. – 416 с.

 6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2003

 7. Гребельный В.И. Финансы предприятий.– 2-е изд. с измен. и доп. – К.: Европейский университет, 2005.– 227 с.

 8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: навч. посібник. – 2-ге видання, переробл. і доп. – К.: Кондор, 2003.

 9. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

 10. Ковалёва А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: Инфра, 2002. – 493 с.

 11. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999

 12. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003.

 13. Міжнародні фінанси: Підручник / Ред. О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 14. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 15. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.

 16. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

 17. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К: Центр Навчальної літератури, 2006

 18. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник, 3-е видання, доп. І перероб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 19. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 «Фінанси») / О.Р. Романенко, Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 201 с.

 20. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 21. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (для студ. спец. 6104 «Фінанси») / О.Р. Романенко, Л.П. Даниленко, Л.П. Гладченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 201 с.

 22. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

 23. Фінанси підприємств. Підручник 6-те видання / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2006.

 24. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навч. посібник / За ред Потій В.З. – К.: КНЕУ, 2005.

 25. Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред.. проф. В.М. Федовова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад ”київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи