Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Скачати 102.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Дата31.07.2012
Розмір102.44 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА"


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030506 - "Прикладна статистика" на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"


Київ - 2012


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА"


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Протокол № 6 від 23.02.12 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030506 - "Прикладна статистика" на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"


Київ - 2012


ВСТУП


Мета іспиту - формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування інноваційних знань, функцій, вмінь та компетенцій, якими повинен володіти бакалавр за спеціальністю 6.030506 "Прикладна статистика" за напрямом "Економіка і підприємництво".


^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати освіту рівня "Молодший спеціаліст" за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до напрямів професійної діяльності молодшого спеціаліста зі спеціальності "Прикладна статистика" для виконання аналітичних, планових та контрольних функцій.


Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".


ПРОГРАМА


Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ


Предмет і метод статистики. Основні теоретичні принципи методології статистичного аналізу. Сутність та етапи статистичного аналізу масових явищ і процесів. Послідовність використання статистичних методів.

Сутність та основні принципи побудови статистичних показників. Класифікація статистичних показників. Системи статистичних показників - основні принципи формування. Комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин в якісному та кількісному аналізі масових явищ і процесів.

Система статистичних показників аналізу діяльності промислового підприємства. Система статистичних показників аналізу діяльності сільськогосподарського підприємства. Система статистичних показників регіональної статистики. Система статистичних показників аналізу ринку товарів та послуг.


Модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ


2.1. Методологія та організація збирання статистичної інформації


Сутність та завдання статистичної інформації. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. Сутність, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Статистична звітність. Загальний табель форм державних спостережень. Основні форми статистичної звітності статистики промислового виробництва. Основні форми статистичної звітності статистики сільського та рибного господарства. Основні форми статистичної звітності статистики внутрішньої торгівлі та товарних ринків. Спеціально організовані статистичні спостереження (переписи, вибіркові обстеження, моніторинг).

План статистичного спостереження. Об'єкт та одиниця спостереження, одиниця обліку. Програма спостереження. Види спостережень за часом реєстрації та ступенем охоплення сукупності. Способи спостереження, помилки спостереження і контроль вірогідності даних. Методи перевірки і забезпечення достовірності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.

Організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації.


^ 2.2. Зведення та групування статистичних даних


Завдання статистичного зведення, класифікації і групування. Функції структурних, типологічних та аналітичних групувань при статистичному дослідженні масових явищ і процесів. Статистичні таблиці і графіки - основні види і правила побудови.

Класифікації в статистиці, їх гармонізація з міжнародними стандартами. Система національних рахунків як основний міжнародний стандарт. Національні статистичні класифікації і класифікатори. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Державний класифікатор продукції та послуг. Номенклатура продукції промисловості. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності. Єдиний Державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Зведення статистичної інформації за ступенем централізації даних.


Модуль 3. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ


^ 3.1. Аналіз структури та структурних зрушень


Структура об'єктів статистичного дослідження та форми її відображення: структура суб'єктів ЄДРПОУ за формами власності, видами діяльності, регіонами; товарна структура випуску промислових та сільськогосподарських підприємств; товарна і географічна структура експорту/імпорту. Аналіз динаміки структури та оцінювання структурних зрушень у складі суб'єктів ЄДРПОУ, виробництві, розподілі і використанні матеріальних фінансових і трудових ресурсів. Оцінювання структурних зрушень в регіональних розподілах.


^ 3.2. Аналіз закономірностей розподілу


Ряд розподілу як інформаційна база аналізу закономірностей розподілу елементів статистичної сукупності.

Варіація як властивість масових процесів. Вимірювання варіації на основі рядів розподілу.

Аналіз рівномірності розподілу. Оцінювання диференціації підприємств-суб'єктів господарювання за результатами виробництва, фінансовим станом, споживанням матеріальних, трудових та інших видів ресурсів; регіонів - за рівнем соціально-економічного розвитку, інвестиційною привабливістю, обсягами експорту/імпорту тощо.

Методика статистичного аналізу пропорційного розвитку регіонів та економіки країни в цілому.


^ 3.3. Аналіз взаємозв'язків соціально-економічних явищ і процесів


Види взаємозв'язків між соціально-економічними явищами, факторні та результативні ознаки. Умови застосування методів аналізу взаємозв'язків. Непараметричні методи вимірювання стохастичних взаємозв'язків для якісних характеристик. Метод аналітичних групувань в аналізі кореляційного зв'язку. Методологічні засади регресійного аналізу. Перевірка істотності зв'язку. Методи рангової кореляції.


^ 3.4. Методологія статистичного аналізу тенденцій розвитку соціально-економічних явищ


Динамічний ряд - основа аналізу тенденцій розвитку. Методологічні принципи аналізу закономірностей динаміки соціально-економічних явищ. Система показників інтенсивності динаміки, їх взаємозв'язок. Тенденції розвитку соціально-економічних явищ, методи їх виявлення. Індексний аналіз в дослідженні масових соціально-економічних явищ і процесів. Класифікація індексів. Умови застосування індексного методу. Агрегатні, середньозважені та індекси середніх величин.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


1. Класифікація статистичних показників за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними функціями.


2. Сутність і зміст основних економічних класифікацій.


3. Система статистичних показників оцінювання персоналу промислового підприємства.


4. Продукція сільського господарства. Особливості обчислення.


5. Оцінювання диференціації регіонів за рівнем інвестиційної привабливості.


6. Рентабельність трьох видів продукції, що випускається малим підприємством характеризується наступними даними:

Продукція

Рентабельність реалізації, %

Прибуток від реалізації, тис. грн.

А

12

600

В

7

140

С

21

630

Визначити середній рівень рентабельності реалізації продукції. Обґрунтувати вибір форми середньої.


7. За даними про обсяг та ціну випущеної продукції визначити рівень виконання плану випуску продукції за обсягом і асортиментом.

Вид продукції

Обсяги випуску, одиниць

Ціна за одиницю, грн.

заплановані

фактичні

A

850

900

120

B

900

800

100

C

700

700

150

D

1000

1000

80


8. Динаміка витрат праці робітників сільськогосподарського підприємства характеризується даними:

Продукція

Витрати праці за період, тис. люд.-год.

Темпи приросту трудомісткості, %

базисний

поточний

Буряки

64

78

+ 20

Картопля

28

33

+ 10

Визначити зведені індекси трудомісткості виробництва та продуктивності праці. Пояснити економічний зміст індексів.


9. Показники, які характеризують обсяги, розміри соціально-економічних явищ, є величинами:

а) абсолютними; б) відносними.

Вони виражаються одиницями вимірювання:

в) натуральними, трудовими, вартісними; г) коефіцієнтами, процентами.

Для характеристики кількісних співвідношень явищ використовують величини:


10. Закономірність розподілу характеризується:

а) межами варіації ознаки; б) частотами груп; в) співвідношенням варіантів і частот.

Закономірність розподілу, як результат дії основних причин та умов проявляється:

г) у кожному окремому елементі сукупності; д) у масовій сукупності в середньому.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів - абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятій­ного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади та правильно розв'язав задачу (ситуацію).

5 балів - абітурієнт загалом відповів на поставлене запитан­ня, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки у використанні понятійного апа­рату, показав у цілому задовільні знання літературних джерел та припустився несуттєвої помилки у розв'язанні задачі (ситуації).

0 балів - абітурієнт дав неправильно або неповну відповідь на запитання, не навів відповідної аргументації, показав незадо­вільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів та не розв'язав задачу (ситуацію).


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100 - балової шкали оцінювання переводиться в 4- балову шкалу у такий спосіб:Оцінка за баловою шкалою, яка використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85 - 100

5 (відмінно)

65 – 80

4 ( добре )


40 – 60

3 (задовільно)


0 - 35

2 (незадовільно )


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Головач А. Б., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпе­чення управління. - К.: КНЕУ, 2004.

 2. ЄрінаА. М, Мазуренко О. К, Пальян 3. О. Економічна статисти­ка: Практикум. - К.: Тов «УВПК «ЕксОб», 2002. - 232 с.

 3. Економічна статистика. Навчальний посібник / За ред.Р.М.Моторина. - К.: КНЕУ, 2005. - 362 с.

 4. Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р.М.Моторин, А.В.Головач, А.В.Сидорова та ін.; За заг. ред. Р.М.Моторина. - К.: КНЕУ, 2005. - 326 с.

 5. Курс социально-экономической статистики: Учеб. для студ. вузов / Ред. М. Г. Назаров. - М.: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.

 6. Липпе П. фон дер. Экономическая статистика. - Штудгарт: Йена, 1995. -629 с.

 7. Моторин Р. М, Моторина І. М. Система національних рахунків: Навч. посіб. - К.: КІІЕУ, 2001. - 336 с.

 8. Парфенцева Н. А. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження, використання. - К.: Основи, 2000.

 9. Рождествєнська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

 10. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 11. Статистика: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Єріної та Р. М. Моторина. - К.: КНЕУ, 2002.

 12. Теория статистики: Учебник / Под. ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансн и статистика, 1996. - 432 с.

 13. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconДля эки міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
move to 531-85337
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи