Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Скачати 416.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір416.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний

університет імЕНІ ВАДИМА Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


програма

вступного іспиту з іноземної мови

зі спеціальностІ

8.03050301 “Міжнародна економіка”

на освітньо-кваліфікаційний рівень - “Магістр”
^Київ 2012
ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


Мета іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Вимоги до здібностей і підготовленості вступників . . . . . . . . . . . .. . . . 3


Програма. Модулі. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


Укладачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6


Порядок проведення іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


Структура екзаменаційного білета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .15


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті. . . . . . . . . . . . . ..18


Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19


Додаток. Зразок виконання екзаменаційного завдання . . . . . . . . . . . 21


ВСТУП


Мета проведення вступного іспиту з ділової іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР” зі спеціальності “Міжнародна економіка” – перевірка професійно-комунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ - С1, у всіх видах мовленнєвої діяльності,таких як говоріння, аудиювання, читання та писемне мовлення в професійних сферах спілкування отриманої в процесі оволодіння іноземною та діловою іноземною мовами на рівні “БАКАЛАВР”. Професійно-комунікативна іншомовна компетенція включає професійне володіння іноземною мовою, тобто коректне з точки зору норми та стилю ситуативно і контекстно адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. Вступники складають іспит з тієї іноземної мови, з якої вони складали державний іспит на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”.


^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обовязковою умовою є вільне володіння державною мовою.


Вступники повинні:

 1. уміти критично читати та повністю розуміти оригінальні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; оцінювати точність викладення матеріалу, відокремлюючи факти і думки, об’єктивні і суб’єктивні твори; інтерпретувати різноманітні графічні дані;

 2. вільно володіти усним монологічним та діалогічним мо­вленням у межах вищезазначеної тематики; гнучко та ефективно використовувати мову для фахових цілей; легко спілкуватись та брати участь у складних групових обговореннях навіть на абстрактні, складні і незнайомі теми;

 3. сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нор­мальному темпі; слідкувати за поширеною промовою, навіть недостатньо структурованою; розпізнавати широкий спектр ідеоматичних виразів і колоквіалізмів; розуміти аудіо – та відео матеріали з великою кількістю ідеом і сленгових виразів;виводити приховану інформацію за допомогою перехресних посилань;

 4. володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рід­ну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, за­гальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 5. вилучати, інтерпретувати здобуту інформацію із оригінальних суспільно-політичних, економічних та фахових текстів і репрезентувати їх у відповідній формі (реферат, анотація, переказ, доповідь, ece т. ін. в усній та письмовій формі) як рідною, так і іноземною мовами;

 6. уміти складати та писати резюме, ділові листи, контракти та інші ділові документи відповідно до специфіки професійної діяльності;^ ПРОГРАМА. МОДУЛІ


Тематика для рецептивного і продуктивного володіння, інтеракції та медіації

Писемне та усне професійне спілкування


1

2

МОДУЛЬ І

Тема 1. Економіка Великобританії (Німеччини/ Франції/Іспанії).


Тема 2. Економіка США (Австрії/ Бельгії/Куби)


Тема 3. Поняття про маркетинг.


Тема 4. Управління маркетингом і стратегічне планування.

Концепції (філософії)маркетингу.


Написання есе та рефератів.

Підготовка резюме(або СV).

Презентація резюме.

Підготовка та написання листа про влаштування на роботу.

Типи листів.

Підготовка та проходження співбесіди.

Ділові листи: структура, розташування реквізитів, дати, звернення, підпис, адреса.

Ділові листи: планування листа, стиль та мова, точність, послідовність.

Дружні листи. Лист ввічливості. Лист-подяка.. Лист-співчуття. Лист-вітання. Офіційне запрошення.

^ МОДУЛЬ ІІ

Тема 5. Економіка України та Україна у світовій економиці.

Тема 6.

Маркетинговий комплекс. Продукт (життєвий цикл, специфіка). Ціна. Місце. Просування продукту.

Ділові листи: зразки листів. Лист-заявка. Лист замовлення.

Рекомендаційний лист.

Лист-скарга. Лист запит і лист-відповідь.

Підготовка та написання анотацій та резюме.

^ МОДУЛЬ ІІІ

Тема 7. Проблеми Європейського Союзу.

Тема 8. Ценральний банк Англії (Франції/ Німеччини/Іспанії).

Банківська система Великобританії (Франції/ Німеччини/Іспанії).

Тема 9. Страхування.

Передконтрактне листування.

Листування з питань цілі контракту.

Листування з питань страхування.

^ МОДУЛЬ ІV

Тема 10. Федеральна резервна система США. Банківська система США (Бельгії/ Австрії/Іспанії)

Тема 11. Банківська система України. Національний банк України.

Листуваня з питань форс-мажорних обставин.

Листування з питань постачання обладнання.

Листування з питань співробітництва на умовах генпідряду “під ключ”.

Листування з питань завершення контрактних зобов’язань.

Листування з питань співробітництва в межах угоди про корсорціум.

МОДУЛЬ V

Тема 12. Банківські інститути Великобританії, США(Франції/ Бельгії/ Німеччини/ Австрії/Іспанії)України.


Тема 13. Фінансова система Великобританії, США, (Франції/ Бельгії/ Німеччини/ Австрії), України.

Листування щодо питань постачання обладнання,

транспортування обладнання;

участі у тедерах, виставках, тощо.

Листування з питань співробітництва з агентськими фірмами.

Листуванння з питань ліцензій, ноу-хау, інжиніринга.

Листування з питань транспортних операцій.

Листування з питань реклами.

^ МОДУЛЬ VІ

Тема 14. Біржі:

 • Фондова біржа

 • Товарна біржа

 • Валютна біржа


Тема 15. Валютні курси.

Структура та порядок складання:

а) платіжних доручень;

b) акредитивів;

c) документальних інкасо;

d) чеків, векселів;

e) документації стосовно кореспондентських відносин між банками;

f) поточних рахунків у іноземній валюті;

^ МОДУЛЬ VIІ

Тема 16. Основи бухобліку.


Тема 17. Ділові операції та фінансові звіти.

Структура та статі контрактів.

Підготовка та написання доповідей та звітів. Види доповідей та звітів.

^ МОДУЛЬ VIІІ

Тема 18. Бюджетування.


Тема 19. Аудіт.

Телеграми, факси, електронна пошта.

Підготовка та проведення усних презентацій.Укладачі: Шевченко О.Л. доцент, завідувач кафедри іноземних мов МЕіМ

Капустіна О.В. доцент, заст. зав. кафедри іноземних мов МЕіМ


^ ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ


Граматична компетенція формується протягом всіх років навчання в рамках дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова». Граматичний матеріал тісно пов'язаний з лексичним. Основна увага приділяється стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації, а також різним варіантам англійської, французької, німецької та іспанської мов.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ

Вступники повинні:

- демонструвати знання видо-часових форм і категорій стану дієслів; основних категорій іменника, прикметника, прислівника: типів речень; функцій артиклів і ефективно застосовувати ці знання в спілкуванні;

- розуміти розбіжності в правописі і значенні слів іноземної та української мов;

- складати розповідні, питальні, спонукальні речення залежно від мети спілкування і характеру акту мовлення;

- використовувати основні часові аспектні форми дієслів для позначення дій, що належать до сфери теперішнього, минулого і майбутнього часу (відповідно до мети комунікації і ситуації мовлення);

- коректно використовувати всі граматичні форми іменника, прикметника, прислівника;

- використовувати модальні дієслова, розуміти і відрізняти найменші відтінки їх значень;

- правильно і доречно використовувати вербальні конструкції з модальними дієсловами в спілкуванні на різних рівнях і в різних ситуаціях;

- знати категорії способу і вміти виражати відношення змісту повідомлення до дійсності, використовуючи доречні способові форми;

- правильно і вільно використовувати граматичні структури, передбачені програмою в усному і писемному мовленні;

- демонструвати знання синтаксичної організації іноземної мови в спілкуванні;

- розуміти, що іноземна мова складається з інтегрованих систем.


^ ЗМІСТ ГРАМАТИКИ

Англійська мова.

Речення.

Порядок слів. Типи речень. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Типи питань (основне/просте, (так/ні), спеціальне, альтернативне, зворотне). Стверджувальні і негативні речення.

Іменник.

Власні і загальні іменники; такі, що мають або не мають ознаки обчислюваності, абстрактні і конкретні, речовинні іменники. Категорія числа. Регулярні форми множини (закінчення іменників на -у, -th, -f), закінчення -о, -es, що додаються до форм однини. Нерегулярні форми множини: мутація (foot-feet), закінчення, множини -en. Незмінні форми однини. Незмінні форми множини. Іменники, що не мають ознаки обчислювання. Категорія відмінка. Форми родового відмінка: -s, -of. Значення родового відмінка. Абсолютний генітив.

Артикль.

Означений і неозначений артиклі. Форми. Система використання артиклів. Артиклі з іменниками, які мають/не мають категорію обчислюваності. Різні функції артикля із загальними іменниками. Артиклі з числівниками. Артиклі з географічними назвами і власними назвами. Артиклі з абстрактними іменниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами їжі, транспортних засобів, частин доби, з порами року, з назвами частин людського тіла. Артиклі з такими іменниками як "школа", "місто", "шпиталь", "церква". Артиклі з іменниками типу "погода", "порада", "новини". Паралельні конструкції, наприклад "день за днем", "рука об руку" тощо.

^ Головні часові форми в сфері теперішнього часу.

Простий теперішній, тривалий теперішній, перфект.

Формування і використання Present Simple (простий теперішній час) для позначення:

- загального повідомлення без посилання на час;

- постійно тривалої дії у теперішньому часі;

- звичної дії;

- посилання на майбутній час, з використанням прислівників, які позначають дію в майбутньому;

- дії, що відбувається в теперішньому часі з використанням дієслів, що позначають пізнавальні відношення, бажання, емоції, відчуття.

- сприйняття, відображення, зовнішності;

- дії у майбутньому, описаної у підрядному реченні часу та умови.

Формування і використання ^ Present Continuous (тривалий теперішній час) для позначення:

- дії, що тривають під час мовлення;

- тривалості;

- короткочасності, особливо з дієсловами стану;

- близького майбутнього (be + going to + inf);

- дії у майбутньому, позначеної дієсловом руху;

- події, що повторювалася в недалекому минулому і можливо буде повторюватись у найближчому майбутньому (з прислівниками частотності always, continually, forever тощо).

Формування та використання ^ Present Perfect (перфектний теперішній час) для вираження:

- першості, попередності;

- дії в минулому, яка пов'язана з теперішніми умовами;

- тривалості, дії чи стану, що почалися в минулому і продовжуються до тепер.

^ Основні часові форми дієслів в сфері минулого.

Простий минулий час, тривалий минулий - час, перфектний минулий час.

Формування і використання Past Simple (простий минулий час) для позначення:

- дії, що завершилися в минулому;

- події, стану, звички, що мали місце в минулому.

Формування і використання ^ Past Continuous (тривалий минулий час) для позначення:

- одиничної дії або серії повторюваних дій, що відбувалися в певний момент часу в минулому;

- дії, що мали відбутися в найближчому майбутньому (be + going + inf);

- повторюваної дії (з використанням прислівників частотності).

Формування і використання ^ Past Perfect (перфектний минулий час) для позначення:

- дії у минулому, щоб підкреслити першочерговість подій;

- першочерговості.

Основні часові форми сфери майбутнього.

Простий майбутній час, тривалий майбутній час, перфектний майбутній час.

Формування і використання ^ Future Simple (простий майбутній час) для позначення:

- передбачених подій;

- намірів суб'єктів мовлення.

Формування і використання Future Continuous (тривалий майбутній час) для позначення:

- запланованих або очікуваних дій у майбутньому;

- майбутніх дій, які є передумовами майбутніх подій.

Формування і використання ^ Future Perfect (перфектний майбутній час) для позначення майбутньої дії, що буде розглядатись як завершена в минулому з позиції певного позначеного моменту в майбутньому.

Дієслова" to be"," to have ", конструкції „ there is/are" в основних часових аспектних формах і під час формування питальних і негативних речень.

Формування і застосування ^ The Present Perfect Contіnuous (перфектно-подовжений розряд презента) для позначення:

 • тимчасового стану, що триває певний період, включаючи момент мовлення;

 • тимчасової властивості, що триває певний період часу;

 • тимчасової діяльності, що має певний результат.

Формування і застосування ^ The Past Perfect Contsnuous (перфектно-подовжений розряд претеріату) для позначення тимчасової діяльності, що тривала певний період часу і закінчилася в минулому.


^ Категорія пасивного стану.

Формування, значення, використання.

Прикметник.

Ступені порівняння. Синтаксичні структури порівняння.

Займенник.

Особові займенники в називному і об'єктному відмінках. Присвійні займенники. Неозначені займенники „some, any, no" та їх похідні. Кількісні займенники „much, many, little, few".

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.

^ Пряма і непряма мова.

Правила узгодження часів. Повідомлення, питання, вигуки, команди в непрямій мові.

Модальні дієслова.

Модальність. Способи і засоби її вираження. Семантичні, морфологічні і синтаксичні особливості модальних дієслів. Модальні дієслова з різними формами інфінітиву:

- can/could для вираженім можливості, дозволу, нагоди, теоретичної вірогідності;

- may/might для вираження можливості, дозволу;

- must/need not для вираження зобов'язання, необхідності, висновків;

- ought to/should для позначення зобов'язання, висновків, майбутньої дії, бажання;

- will/would для вираження майбутнього часу, передбачених/запланованих дій, бажань, намірів, наполягань;

- shall/should для вираження передбачення, бажання, зобов'язаності;

- маргінальні (пограничні) модальні допоміжні слова used to, dare, need, be to, have/got to.

^ Неособові дієслівні форми.

Основні характеристики. Семантичні особливості. Інфінітив. Форми і функції в англійському реченні. Інфінітив з/без частки «to». Предикативні конструкції з інфінітивом. Герундій. Форми і функції герундія в реченні. Конструкції з герундієм. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Форми і функції в реченні. Конструкції з дієприкметником.

Категорія способу.

Умовний спосіб, використання для вираження нереальної дії у:

 • підрядному реченні нереальної умови/обставини;

 • підрядному реченні після «wish»;

 • підрядному реченні порівняння і в предикативному підрядному реченні, що починається з «as if» as «though»;

 • емфатичні конструкції типу «it is (high) time, it is about time”

^ Просте речення.

Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія.

Головні члени речення.

Підмет. Структурні і семантичні типи підмета. Присудок. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом.

^ Другорядні члени речення.

Їх типи.

Складні речення.

Типи складних речень. Складносурядні та складнопідрядні речення


Французька мова

Іменник.

Іменники власні й загальні. Рід і число.

Артикль.

Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Артикль перед власними назвами. Артикль перед назвами місяців, порами року, днями тижня. Невживання артикля.

Дієслово.

 • Типи відмінювання. Дієслова І, ІІ і ІІІ груп. Заперечна й питальна форми дієслова. Граматичні категорії дієслова. Спосіб і час. Утворення часових дієслівних форм. Прості й складні форми. Утворення простих форм. Утворення складних форм. Вживання часів і способів. Indicatif Présent. Imparfait. Le passé composé et le Passé simple. Le plus que parfait. Le passé antérieur. Le passé immédiat. Le passé immédiat dans le passé. Le futur simple. Le futur dans le passé. Le Futur antérieur. Le Futur antérieur dans le passé. Le futur immédiat. Le Futur immédiat dans le passé. Наказовий спосіб. Умовний спосіб: Conditionnel présent et Conditionnel passé. Subjonctif présent. Subjonctif passé

 • Активна і пасивна форми. Зворотна форма дієслова. Безособові дієслова.

 • Неособові форми дієслів. L’infinitif. Le participe présent. Le participe passé. Узгодження Participe passé. Participe passé composé. Le Gérondif.

 • Правила узгодження часів.

Прикметник.

Рід і число. Ступені порівняння та порівняльні структури. Місце прикметників у реченні. Узгодження прикметників.

Прислівник.

Семантична класифікація прислівників. Особливості вживання. Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників у реченні.

Займенник.

Особові займенники: Особові незалежні займенники. Особові придієслівні займенники. Придієслівні займенники-додатки. Нейтральний займенник le. Особово-зворотний займенник. Прислівникові займенники en, y. Місце займенників en, y у реченні. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Відносні займенники. Складні відносні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники.

Прийменник

Сполучник. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники.

Речення

Просте речення.

Структурні й семантичні види простого речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи. Виокремлення членів речення. Mise en relief.

^ Складні речення.

 • Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень. Пряма і непряма мова.


Іспанська мова

Зміст граматики.

Речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань.

Іменник.

Іменники власні і загальні. Обчислювані та не обчислювані. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль.

Означений та неозначений артикль. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі із загальними іменниками і числівниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами частин доби і пір року, зі словами сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в’язниця. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово.

 • Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indicativo: Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Futuro simple y Futuro perfecto, Pretérito Perfecto Simple (Indefinido), Pluscuamperfecto.

 • Конструкції acabar de + infinitivo, ponerse a + inf., volver a + inf.

 • Пасивний стан.

 • Пряма і непряма мова.

 • Правила узгодження часів.

Прикметник.

Ступені порівняння та порівняльні структури.

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.

Займенник.

Особові займенники: називний, давальний і знахідний відмінок. Присвійні, вказівні, відносні, неозначені та заперечні займенники.

^ Неособові дієслівні форми.

Інфінітив, Герундій. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

^ Категорії способу.

Imperativo afirmativo y negativo, Subjuntivo (Presente, Imperfecto, Pretérito Perfecto y Pluscuamperfecto), Condicional simple y perfecto.

Просте речення.

Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

^ Складні речення.

Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.


Німецька мова

Морфологія. Іменник. Рід, число, відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначе­ного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Präsens, Perfekt, Imperfekt, Futurum.

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді.

Утворення форм пасивного стану в ^ Präsens, Perfekt, Imperfekt.

Ін­фінітивні групи, основні випадки вживання інфінітиву з часткою zu.

Partizip I, Partizip II у ролі означення.

Прикметник. Вживання короткої і повної форми прикметників. Утво­рення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметни­ків у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, да­вальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вка­зівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займе­нників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуван­ням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu; родового відмінка: während; знахідного відмінка: für, durch, ohne, um, gegen.

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), запитальних ре­чень із запитальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслів­ним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових фор­мах.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираже­ним модальним дієсловом з інфінітивом або дієсловом з інфінітивом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dass, з підрядним часу із сполучникaми wenn, als чи nachdem, з підрядним причини із сполучниками weil, da. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вво­диться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкці­єю: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання речень з підметом, вираженим за­йменниками man, es.


^ ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ


Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників тобто, засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

 1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активно-

го мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та аудіюванні.

4. Навички користування різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «іноземна мова за професійним спрямуванням» та «ділова іноземна мова». (Див. Модулі)


^ ОРФОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ


Головна мета – перевірка сформованості у вступника стійких орфографічних навичок письма. Студенти мають володіти труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквенних відповідностей в іноземній мові.

Вступники повинні вміти орфографічно правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені робочими програмами для всіх років навчання. Задля цього вступники повинні знати і застосовувати на практиці основні принципи орфографічної системи іноземної мови (фонетичний, морфологічний, традиційний, ідеографічний), які необхідні вступникам для подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою іноземної мови.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначе­них компетенцій та навичок іспит проводиться в письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення «Іноземної мови за професійним спрямуванням» та «Ділової іноземної мови».


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Екзаменаційний білет містить наступні завдання:

 1. Завдання на читання, розуміння тексту та визначення правильності/неправильності/відповідності твердження.

 2. Завдання на знання фахової лексики та заповнення пропусків в тексті відповідними лексичними одиницями (словами або словосполученнями).

 3. Завдання на вміння перекладати діловий документ.

 4. Завдання на вміння складати діловий документ.

 5. Граматичний тест.В першому та другому завданнях іспиту тексти підібрані в межах загальноекономічних та фахових знань:

 1. Економіка Великобританії (Німеччини, Франції, Іспанії).

 2. Економіка США (Австрії, Бельгії, Куби).

 3. Великобританія (Німеччина, Франція, Іспанія) у світовій економіці.

 4. США (Австрія, Бельгія, Куба) у світовій економіці.

 5. Економіка України.

 6. Україна у світовій економіці.

 7. Проблеми Європейського Союзу.

 8. Банківська та фінансова системи Великобританії (Німеччи­ни, Франції, Іспанія).

 9. Банківська та фінансова системи США (Австрії, Бельгії, Куба).

 10. Банківська та фінансова системи України.

 11. Товарна біржа.

 12. Фондова біржа.

 13. Валютні курси.

 14. Поняття маркетингу.

 15. Концепції маркетингу.

 16. Управління маркетингом та стратегічне планування.

 17. Продукт. Життєвий цикл продукту. Специфікація продукту.

 18. Введення на ринок нового продукту.

 19. Ціна.

 20. Просування товару.

 21. Канали розподілу.

 22. Поняття про облік і аналіз господарської діяльності.

 23. Фінансова звітність та ділові угоди.

 24. Бюджетування.

 25. Аудит.

 26. Страхування.

 27. Підготовка та написання документів, необхідних для влаш­тування на роботу:

 1. Біографії (Resume, СV);

 2. супроводжувальні листи, їх види;

 3. співбесіда.

Структуру та статті контрактів.

Телеграми, факси, електронні листи.

Доповіді та звіти.


Третє та четверте завдання дає змогу показати знання, навички та вміння складати або перекладати діловий документ та розуміти його. Для цього необхідно знати:

 1. Структуру ділових листів.

Розташування реквізитів листа, а також необхідні мовні штампи та скорочення .

 1. Структуру та порядок складання:

 1. платіжних доручень;

 2. акредитивів;

 3. документарних інкасо;

 4. чеків, векселів;

 5. документіції стосовно кореспондентських відносин між банками;

 6. поточних рахунків у іноземній валюті;

 7. ділових листів.

   1. Передконтрактове листування.

   2. Листування з питань цілі контракту.

   3. Листування з питань страхування.

   4. Листування з питань форс-мажорних обставин.

   5. Листування з питань постачання обладнання.

   6. Листування з питань співробітництва на умовах генпідряду «під ключ».

   7. Листування з питань завершення виконання конкретних зобов’язань.

   8. Листування з питань співробітництва в межах угоди про консорціум.

   9. Листування з питань участі в торгах.

   10. Листування з питань співробітництва з агентськими фір­мами.

   11. Листування з питань ліцензій, ноу-хау, інжиніринга.

   12. Листування з питань транспортних операцій.

   13. Листування з питань реклами.

   14. Написання та переклад документів, необхідних для влаш­тування на роботу:

 1. Біографії (Resume, СV);

 2. супроводжувальні листи, їх види;

 3. співбесіда.

  1. Структуру та статті контрактів.

  2. Телеграми, факси, електронні листи.

  3. Доповіді та звіти.


П’яте завдання – граматичний тест - дає змогу показати рівень сформованості граматичної компетенції вступників. (Див. розділ Зміст граматики).


Іспит триває 2 години.

^

К Р И Т Е Р І Ї О Ц І Н Ю В А Н Н Я
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ

НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В МАГІСТРАТУРУ

З “ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ”


За правильне виконання кожного завдання нараховується певна кількість балів.

Перше завдання: Максимальна кількість балів – 10. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (5 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Друге завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (10 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Третє завдання: Переклад ділового документа. Максимальна кількість балів – 30.

-30 балів. Вступник правильно переклав діловий документ та не пипустився помилок;

-25 балів. Вступник припустився однієї-двох помилок при перекладі ділового документу;

-20 балів. Вступник припустився трьох помилок;

-15 балів. Вступник припустився чотирьох помилок;

-10 балів. Вступник припустився п’яти помилок;

- 5 балів. Вступник припустився шести помилок або переклав документ викрививши його зміст;

- 0 балів. Вступник припустився більше шести помилок або переклав документ викрививши його зміст.

Четверте завдання: Складання ділового документа. Максимальна кількість балів – 20.

-20 балів. Вступник правильно склав діловий документ і не припустився помилок; дотримався правил розташування реквізітів та використував необхідні мовні штампи та скорочення;

-15 балів. Вступник дотримався правил розташування реквізитів та використав необхідні мовні штампи та скорочення, але припустився однієї-двох помилок;

-10 балів. Вступник дотримався правил розташування реквізитів та використав необхідні мовні штампи та скорочення, але припустився трьох помилок;

- 5 балів. Вступник правильно склав діловий документ але не дотримався правил розташування реквізитів та не використав необхідні мовні штампи та скорочення та/або припустився чотирьох-п’яти помилок;

- 0 балів. Вступник не правильно склав діловий документ, не дотримався правил розташування реквізитів та не використав необхідні мовні штампи та/або припустився більше шести помилок.

П'яте завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожний правильно вибраний варінт нараховується 2 бали (10 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.


^ Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


Якщо вступник набрав менше 50 балів, то результат іспиту незадовільний, і він або вона не допускається до іспиту зі спеціальності.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи