Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Скачати 269.2 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Дата01.08.2012
Розмір269.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності
8.03050401 — «Економіка підприємства»
Програму підготували:

Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф.

М. Г. Грещак, канд. екон. наук проф.

^ В. Г. Васильков, доц.

В. А. Верба, канд. екон. наук, доц.

Н. М. Гаращенко, канд. екон. наук, доц.,

С. М. Клименко, канд. екон. наук, доц.

Н.І. Норіцина, канд. екон. наук, доц.

В. В. Лаврененко, канд. екон. наук, доц.

І. М. Рєпіна,канд. екон. наук, доц.,

О. М. Гребешкова, канд. екон. наук, доц.,

Є.В. Прохорова, канд. екон. наук, доц.,

Т. І. Решетняк, канд. екон. наук, доц.,

О.Ф.Михайленко, канд. екон. наук, доц.,

В. М. Гордієнко, старш. викл.

О. С. Коцюба, канд. екон. наук, доц.

Ю.М. Лозовик, канд. екон. наук, доц.


КИЇВ 2012

ЗМІСТ
^
ВСТУП 126

ПРОГРАМА 127


Модуль 1. Аналіз діяльності підприємства та його підрозділів 127

1.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 127

1.2. Аналіз ефективності використання ресурсів та характеристика процесів на підприємстві 127

1.3. Аналіз результатів діяльності підприємства 128

1.4. Оцінка потенціалу підприємства та його конкурентоспроможності 129

Модуль 2. Планування діяльності підприємства 129

2.1. Розроблення загальних і функціональних стратегій підприємства 129

2.2. Розроблення перспективних і поточних планів підприємства 129

2.3. Обґрунтування проектів розвитку підприємства і розроблення бізнес-планів 130

Модуль 3. Організація діяльності підприємства 131

3.1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 131

3.2. Організація ділових контактів підприємства із зовнішнім се-
редовищем 132

3.3. Організація виробництва та праці 132

3.4. Системи мотивації та оплати праці 133

3.5. Організація процесів управління, прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням 133

3.6. Організація системи економічної безпеки підприємства та антикризового управління 134

Модуль 4. Облік витрат і результатів 135

4.1. Загальні засади організації обліку 135

4.2. Облік витрат 135

4.3. Облік результатів 136

Модуль 5. Контроль діяльності підприємства 137

5.1. Поточний контроль за виконанням установлених планів, процедур, запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства та його підрозділів 137

5.2. Підготовка первинних і зведених звітів про діяльність підприємства і його підрозділів 137

Модуль 6. Інформаційне забезпечення виконання фахових
функцій
138
^

Структура екзаменаційного білета 139


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 141
Рекомендована література 142Вступ

Мета вступного іспиту — виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання в магістратурі та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економіки підприємства, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» (2002 р.). Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної підготовки, передусім таких як «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік» та ін.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.

програмА


Модуль 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ

^

1.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства


Методологічні основи та інструментарій діагностики зовнішнього середовища підприємства. Зовнішнє середовище підприємства, його структура. Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Принципи діагностики зовніш­нього середовища. PEST-, SPACE-аналіз середовища функціонування підприємства. STEP- і SWOT-аналіз підприємства та його підрозділів [3,15,18,19,20].

^ Мікроекономічний аналіз ринку продукту. Ідентифікація типу ринкової структури. Мікроекономічний підхід до визначення структури галузі. Характеристика вхідних та вихідних бар’єрів, оцінка можливості їх подолання. Особливості поведінки підприємства на ринках досконалої і монополістичної конкуренції, олігополії та монополії. Діагностика ринкової влади підприємства. Аналіз еластичності попиту та її впливу на діяльність підприємства [3,9,15,18,19].

^ Стратегічні аспекти аналізу конкурентного середовища. Особливості та критерії визначення окремих СНД та оцінка перспектив їх розвитку. Аналіз стратегічної позиції підприємства та його підрозділів. Ідентифікація ключових факторів успіху в галузі та конкурентних переваг підприємства. Модель аналізу конкуренції за М. Портером. Дослідження перспектив розвитку галузі. Визначення та аналіз ринкових сегментів, на яких функціонує підприємство; аналіз платоспроможного попиту на продукцію підприємства. Визначення та аналіз найближчих конкурентів за допомогою карт стратегічних груп конкурентів. [3,15,18,19,20].

1.2. Аналіз ефективності використання ресурсів
та характеристика процесів на підприємстві

^ Мікроекономічний аналіз факторів виробництва. Варіації факторів виробництва та визначення оптимуму виробника. Поведінка підприємства на ринках факторів виробництва [9].

^ Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Види виробничих ресурсів. Матеріальні і нематеріальні ресурси підприємства, їх зміст, структура і методичні підходи щодо якісної і кількісної оцінки. Розрахунок та аналіз показників ефективності використання основних фондів, оборотних коштів та нематеріальних активів. Методика розрахунку показників аналізу використання техніко-технологічної бази підприємства. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства [3,4,7].

^ Організаційно-управлінський аналіз підприємства. Аналіз системи цілей підприємства та стратегії їх досягнення. Аналіз організаційної структури управління, процесів управління, інформаційної та організаційної культури. Методика та склад основних показників, що використовуються при аналізі загальної та виробничої структури підприємства [3,4,8]

^ Характеристика та аналіз бізнес-процесів підприємства. Визначення і структура бізнес-процесів. Основні характеристики бізнес-процесів: вхід, вихід, виконавці, керівники, клієнти. Ос-
новні категорії, класифікація, якісні і кількісні параметри бізнес-процесів [3,4,8].

1.3. Аналіз результатів діяльності підприємства

^ Оцінка ефективності діяльності підприємства та його підрозділів. Показники ефективності діяльності підприємства. Методи, технологія та джерела інформації для розрахунку показників ефективності діяльності. Склад основних показників, що використовуються під час аналізу ефективності операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства [3,4,7,19,20].

^ Аналіз фінансового стану підприємства. Методика проведення фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу підприємства та його підрозділів. Аналіз платоспроможності, рентабельності, ліквідності підприємства, рівня його ділової активності, інвестиційної привабливості. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Аналіз підприємницьких ризиків. Діагностика ризику банкрутства суб’єктів господарювання [3,4,7,19,20].

^ Визначення вартості бізнесу. Загальні підходи до визначення вартості суб’єктів господарювання. Методи, що ґрунтуються на оцінці майна підприємств. Методи, що враховують результати діяльності підприємств. Методи ринкового порівняння. Визначення поточної вартості підприємства. Методологічні засади складання прогнозу майбутніх грошових потоків підприємства [3,4,7,19,20].


1.4. Оцінка потенціалу підприємства
та його конкурентоспроможності

^ Поняття, ознаки та методологічні підходи щодо оцінки потенціалу підприємства. Сутнісна характеристика та структура потенціалу підприємства. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» та його особливості. Принципи та методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства [19,20].

^ Методи та моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства, її рівні та класифікація методів оцінки. Індикаторний метод оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами. Метод набору конкурентоспроможних елементів [19,20].

Модуль 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Розроблення загальних
і функціональних стратегій підприємства

Види стратегій підприємства. Загальнокорпоративна стратегія підприємства. Класифікація бізнес-стратегій за М. Портером та умови їх успішного застосування. Стратегії зростання, стабілізації та скорочення, їх різновиди. Фактори, що впливають на зміст загальної стратегії підприємства. Стратегії однобізнесового і багатобізнесових підприємств. Методика побудови та аналізу збалансованості портфелю багато бізнесового підприємства за допомогою матричних моделей: матриці Бостонської консалтингової групи класична та сучасна, дев’ятисекторна матриця фірм „МакКінсі” та „Дженерал Електрік”, матрця життєвого циклу фірми „Артур де Літтл”. Види функціональних стратегій підприємства [3,14,18].

^ Процес розроблення стратегії підприємства. Загальна схема та характеристика основних етапів формування стратегії. Визначення місії та цілей організації. Класифікація та ранжирування цілей підприємства. Аналіз стратегічних альтернатив і розроблення стратегічного набору підприємства. Розроблення функціональних стратегій [3,14,18].

2.2. Розроблення довгострокових
і поточних планів підприємства

^ Система планових показників. Взаємозв’язок стратегічного, поточного та оперативного планування. Сутнісно-змістова характеристика та класифікація системи планових показників діяльності підприємства. Діагностичні та інтерактивні системи показників. Система збалансованих показників ведення бізнесу [3,7,14,18].

^ Поточне планування і бюджетування на підприємстві. Зміст і завдання календарного планування і диспетчерського регулювання. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва. Поняття, цілі і завдання бюджетів. Структура системи бюджетів на підприємстві. Бюджетний контроль. Схема розроблення і реалізації бюджету [3,7,14,16,18].

^ Планування виробництва і збуту продукції. Визначення місткості ринку, на якому діє підприємство, та потенціалу продажів. Прогноз розвитку ринку та обсягів продажу підприємства. Планування засобів стимулювання попиту. Планування цін. Планування виробничої програми в натуральних і вартісних показниках. Оптимізація структури випуску продукції з урахуванням ресурсних обмежень. [3,7,14,18].

^ Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Розрахунок виробничої потужності підприємства та його підрозділів, пропускної спроможності, завантаження і змін­ності роботи устаткування. Визначення потреби у персоналі різних категорій. Планування продуктивності праці. Планування оплати праці. Обґрунтування планових норм витрат сировини і матеріалів. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів. Планування поставок. [3,7,14,18].

^ Фінансове планування. Зміст і завдання фінансового плану. Планування собівартості продукції та витрат. Калькулювання собівартості виробів. Складання зведеного кошторису. Методика розрахунку витрат за техніко-економічними факторами. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продук­ції. Розрахунок показників прибутковості підприємства [3,7,14,18].

2.3. Обґрунтування проектів
розвитку підприємства і розроблення бізнес-планів

^ Концепція проекту, процедури аналізу, порівняння і відбору проектів. Поняття проекту. Зовнішнє і внутрішнє середовище проекту. Учасники проекту. Життєвий цикл проекту. Особливості підготовки, аналізу й упровадження організаційних проектів. Принципи та методика формування грошового потоку за проектом Показники ефективності проекту та аналіз проектних рішень в умовах ризику і невизначеності. Види проектних ризиків, їх класифікація. Якісний і кількісний аналіз проектного ризику. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Методи зниження проек­тних ризиків [1,3, 14, 15,18].

^ Функціональні аспекти аналізу проектів. Мета, формування інформаційної бази та етапи проведення маркетингового, технічного, інституційного, соціального, екологічного, фінансового аналізу проекту. Фінансова та економічна ефективність проекту. Вибір джерел формування інвестиційних ресурсів. Методичні підходи до оцінки економічної вартості проекту. Оцінка економічної привабливості та ефективності великих проектів [1,3, 14, 15,18].

^ Бізнес-план як інструмент обґрунтування та формалізації проектних рішень. Технологія підготовки бізнес-плану та інформаційна база його складання. Типова структура та зміст бізнес-плану [1,3,14, 15,18].
^

Модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


3.1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

Стартовий капітал як обов’язкова умова здійснення підприємницької діяльності. Організаційно-економічні питання формування потенціалу підприємства. Залежність складових елементів потенціалу підприємств від форм господарювання, технологічних, організаційних і галузево-функціональних особливостей діяльності. Економічна й елементна структура підприємницького капіталу. Загальний порядок формування підприємницького капіталу. Джерела підприємницького капіталу. Вибір способів формування початкового статутного капіталу [3,19,20].

^ Ресурсне забезпечення функціонування підприємства. Механізми залучення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за умов ринкової економіки. Організація матеріально-технічного постачання та енергетичного забезпечення підприємства. Організаційно-економічний механізм транспортного обслуговування підприємства. Організація закупівельної діяльності [3,19,20].

Інтернет-підтримка бізнесу. Значення, особливості здійснення та форми підтримки бізнесу за допомогою системи Інтернет. Варіанти здійснення підприємницької діяльності та підтримки бізнесу за допомогою мережі Інтернет: «Інтернет-представ­ництво», «Інтернет-офіс», «Інтернет-магазин», «Інтернет-видан­ня», «Інтернет-візитка» та ін. [3,8,19,20].

3.2. Організація ділових контактів
підприємства із зовнішнім середовищем

^ Організаційні принципи функціонування сучасного підприємства. Зміст і концепції організаційного розвитку підприємства. Сучасні форми партнерських зв’язків. Організація підприємницької діяльності за принципом мережі. Сутнісна характеристика, організаційні моделі, основні переваги та вади мережоподібних підприємств. Сутнісна характеристика, ключові переваги, слабкі місця та проблеми віртуальних організаційних форм. Оболонкові підприємства: сутність, специфічні переваги, вади, сфера застосування. Аутсорсинг. Інші різновиди нових організаційних форм підприємств [3,8,19,20].

^ Оформлення партнерських зв’язків. Регулювання правовідносин юридичних та фізичних осіб у сфері підприємницької діяльності. Форми угод у підприємницькій діяльності. Етика та етикет у взаєминах з контрагентами по бізнесу. Особливості іноземних бізнес-культур [3,8,19,20].

^ Форми реалізації інтеграційної діяльності. Сучасні форми об’єднань підприємств. Вертикальна, горизонтальна і конгломератна інтеграція. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва. Зв’язок інновацій, досліджень та виробництва. Формування та функціонування нових організаційних структур: науко­во-технологічні парки, науково-промислові консорціуми, технополіси, фірми «інкубатори», стратегічні альянси. Форми технологічної кооперації [3,8,19,20].

3.3. Організація виробництва та праці

^ Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Поняття та основні елементи виробни­чого процесу. Технологічний процес як головна складова виробни­чого процесу. Класифікація виробничих процесів. Принципи організації виробничого процесу. Сутнісна характеристика одиничного, серійного і масового типів виробництва. Дослідно-експериментальне виробництво. Методи та форми організації виробництва [2, 3,10].

^ Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції. Еволюція технології і поняття якості. Стандартизація процесів, продукції та послуг. Засоби вимірювання та методи оцінки якості. Системне управління якістю на основі ДСТУ ISO 9000—2001. Моделі та елементи системи яко­сті. Сутнісно-змістова характеристика конкурентоспроможності продукції і методів розрахунку. Сертифікація продукції та систем якості. Оцінка якості проектів, технологій [2, 3,10].

^ Організація трудових процесів і робочих місць. Сутність, цілі і завдання організації праці. Сфери застосування організації праці та критерії впливу на виробництво. Визначення та класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Умови праці, раціональні режими праці та відпо-
чинку. Техніка безпеки. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць [2,3,10].

3.4. Системи мотивації та оплати праці

^ Система мотивації персоналу підприємства. Мотиваційний механізм розвитку підприємства. Мотивація високоякісної продуктивної праці. Основні концепції мотивації персоналу. Формування системи мотивації праці на підприємстві. Договірне регулювання оплати праці найманого персоналу. Форми і системи оплати праці працівників. Доплата і надбавки до заробітної плати. Основні принципи формування системи преміювання персоналу [3,4].

^ Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації). Сутність і стимулювальна роль участі працівників підприємства в прибутках (доходах). Системи участі працівників у прибутках за результатами сукупної діяльності і на основі відносин власності; їхня ефективність [3,4].

3.5. Організація процесів управління,
прийняття господарських рішень
і контроль за їх виконанням

^ Організація процесу управління. Структуризація системи управління підприємством. Основні типи організаційних структур та сфери їх застосування. Розподіл обов’язків та відповідальності з-поміж структурних підрозділів, окремих груп працівників. Розроблення заходів з удосконалення системи управління підприємством [3,4].

^ Організація процесів прийняття господарських рішень і контроль за їх виконанням. Технологія розроблення й реалізації господарських рішень. Етапи прийняття управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу розроблення і контролю за реалізацією управлінських заходів [3,6].

^ Система управління інноваційними процесами. Особливості організації управління дослідженнями, розробками та впровадженням інновацій. Роль та особливості організаційних структур управління інноваційною діяльністю. Обґрунтування вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю на стадіях життєвого циклу інновацій [12,13].

3.6. Організація системи економічної безпеки
підприємства та антикризового управління

^ Основи ризик-менеджменту. Особливості управління ризиками господарської діяльності. Структурна схема ризик-менеджменту. Процес управління ризиками господарської діяльності на підприємстві. Методи і процедури зниження ступеня ризику. Організація системи антикризових заходів [3,4].

^ Реструктуризація підприємства. Сутність, види та форми реструктуризації. Реструктурування підприємства на основі оцінки ринкової вартості. Використання підходу Мак-Кінсі до оцінки вартості бізнесу підприємства у процесі його реструктуризації. Алгоритм проведення реструктуризації та характеристика його елементів. Ключові дії в процесі розроблення концепції реструктуризації. Реінжиніринг бізнес-процесів [3,4,8].

Модуль 4. Облік витрат і результатів

4.1. Загальні засади організації обліку

Сутність обліку та його роль в управлінні підприємством. Види обліку та їх взаємозв’язок. Оперативний, статистичний і бухгалтерський облік на підприємстві та сфери його застосування. Бухгалтерський облік як основний засіб узагальнення господарських операцій, визначення витрат і результатів у вартісному вимірі. Управлінський і фінансовий облік: їх призначення, особливості та взаємозв'язок. Роль управлінського обліку в обґрунтуванні господарських рішень і організації внутрішньовиробничих економічних відносин [3,4,7,16,17].

^ Первинна та вторинна бухгалтерська документація. Баланс підприємства як головний бухгалтерський документ про фінансове становище підприємства. Побудова балансу, визначення на його основі платоспроможності та фінансової стійкості підприємства [3,7,16,17].

4.2. Облік витрат

^ Поняття витрат. Витрати як процес формування і використання ресурсів. Особливості витрат у результаті діяльності підприємства: операційної, фінансової, інвестиційної. Поділ витрат за економічним змістом, калькуляційним призначенням, способом віднесення на продукцію, залежністю від обсягу виробництва. Видова (елементна) структура витрат як основа визначення матеріало-, трудо- та капіталомістких виробництв і основних чинників формування собівартості. [3,7,16,17].

^ Методи формування витрат і калькулювання. Формування собівартості продукції за змінними ("директ-костинг") та повними ("абсорбшен-костинг") витратами, їх переваги та недоліки. Нормативний метод обліку і калькулювання та його варіанти ("стандарт-костинг"). Особливості калькулювання у комплексному (сумісному) виробництві. Попроцесний облік витрат та облік витрат за замовленнями: їх особливості та сфери раціонального застосування. Кошторис підприємства та його підрозділів (основних, допоміжних, обслуговуючих) і методи їх розробки. Економічне значення поділу витрат на змінні та постійні в процесі обліку, складання кошторисів та оцінки виконання планових завдань. [3,7,16,17].

4.3. Облік результатів

^ Продукція і послуги як результат діяльності підприємства. Облік продукції у натуральному і вартісному вимірі. Показники готової (товарної) і реалізованої продукції підприємства, обчислення їх величини в системі бухгалтерського обліку. Обчислення й облік продукції підрозділів підприємства внутрішньокооперційного призначення. Облік передавання продукції підрозділами внутріш­ньої кооперації за різних форм внутрішнього економічного механізму підприємства. [3,7,16,17].

^ Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку на рівні підприємства та його окремих підрозділів. Мета і методи аналізу. Розрахунок показників беззбитковості на рівні всього підприємства, окремих підрозділів, проектів та продуктів. Методика маржинального аналізу (CVP-аналіз). Напрями мікроекономічного аналізу виробництва та витрат. Виробнича функція як модель системи «витрати — випуск». Взаємозв’язок між функція­ми виробництва і витрат. Методологія функціонально-вартісного аналізу. [3,7,16,17].

^ Центри відповідальності. Сутність концепції центрів відповідальності. Центри витрат, доходу, прибутку та інвестицій. Складання кошторисів центрів відповідальності в системі бюджетування. Критерії оцінки ефективності діяльності різних центрів відповідальності. Методичні підходи до встановлення та аналізу транс­фертних цін [3,7,8,16,17].

Модуль 5. КОНТРОЛЬ
^ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


5.1. Поточний контроль
за виконанням установлених планів,
процедур, запровадження заходів
з підвищення ефективності підприємства
та його підрозділів

Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підприємств. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. Оцінювання діяльності в процесі контролю: критерії та показники. Оцінювання виробничої діяльності та її ефективності на основі показників витрат і прибутковості [7,16,17].

Організаційно-методичні засади формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві. Сутність, мета, завдання і функції контролінгу. Система контролінгу: структура і сутнісна характеристика його складових. Елементи системи контролінгу та їх взаємодія. Організація служби контролінгу на підприємстві. Визначення структури і складу служби контролінгу. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства Можливі варіанти впровадження контролінгу. Основні етапи і стадії створення служби контролінгу. Різновиди систем контролінгу: функціональні, комплексні, локальні [7,16,17].


5.2. Підготовка первинних і зведених звітів
про діяльність підприємства і його підрозділів

Системи управлінської звітності. Структура управлінської звітності. Види управлінських звітів. Відмінність управлінської (внутрішньої) звітності від зовнішньої. Специфіка розроблення управлінської звітності для різних підрозділів підприємства. Механізм впровадження управлінської звітності [7,16,17].


^ Модуль 6. Інформаційне забезпечення
виконання фахових функцій


Інформаційні потреби фахівця. Виникнення та етапи формування інформаційних потреб фахівця. Структура інформаційних потреб. Достатність і недостатність інформації. Проблеми здійснення фахової діяльності за умови недостатності цільової інформації [7,16,17].

^ Пошук, збирання та опрацювання інформації. Задоволення інформаційних потреб фахівця. Технологічні етапи задоволення інформаційних потреб: пошук, збирання, опрацювання, створення цільової інформації. Установлення предметної галузі та напрямку пошуку. Засоби та методи збирання інформації. Організація збирання даних. Визначення актуальності, достовірності, точності, надійності, повноти інформації. Вибір ознак та методів упорядкування даних, формування баз даних. Постановка завдання щодо змісту, наповнення та структури баз даних для створення програмного забезпечення [7,16,17].

^ Створення цільової інформації. Визначення вимог до цільової інформації, її видів і змісту. Оперативна та стратегічна, зовнішня і внутрішня інформація. Функціональне призначення цільової інформації (маркетингова, нормативно-правова, статис­тична, економічна). Розміщення цільової інформації на різних носіях (паперових, електронних, нематеріальних) [7,16,17].

^ Забезпечення інформаційної безпеки фахової діяльності, імовірність і можливі наслідки професійної помилки. Страхування неточності та похибки. Запобігання інформаційній перенасиченості та інформаційному стресу працівника [7,16,17].


^

СТРУКТУРА екзаменаційного білета

 1. Форми та системи оплати праці: сутність та умови їх застосування.

 2. Етапи розробки і реалізації стратегії підприємства.

 3. Організаційні типи виробництва.

 4. Інформаційна база стратегічного аналізу підприємства.

 5. Розрахунок показників беззбитковості на рівні всього підприємства, окремих підрозділів, проектів та продуктів.

 6. Методика проведення SWOT-аналізу.

 7. Формування собівартості продукції за змінними, виробничими та повними витратами.

8. Розрахункове завдання. Підприємство передбачає освоїти випуск нової продукції з проектним річним її випуском 650 шт.; первісна трудомісткість виготовлення одного виробу становить 1020 нормо-год. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення значно зменшилася (b = 0,0545), що дозволило заводу скоротити тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на один виріб — 1450 грн, постійні витрати — 160 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційно часу освоєння.


Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: трудомісткість виготовлення виробу; скорочення циклу освоєння (побудувати графік освоєння), додаткову кількість продукції, зниження собівартості одиниці виробу, річну економію від прискорення освоєння нової продукції.

9. ^ Ситуаційно-аналітичне завдання. За наведеними даними визначити конкурентну позицію фармацевтичної фірми «Дарниця» на ринку і зробити висновки щодо управління конкурентоспроможністю її потенціалу.
^

Результати ранжирування виробів фармацевтичних фірм


Фармацевтична
фірма

Споживчі властивості
фармацевтичних виробів і їх ранги

Ціна (Ц)

Фармакологічні властивості (ФВ)

Швидкість дії (Ш)

Побічна дія (Пд)

Взаємодія з іншими лік.засоба­ми (Вз)

Форма випуску (В)

ЗАТ «ФФ Дарниця»

1

1

3

2

1

1

НПЦ «Борщагівський»

2

3

1

1

3

2

^ Закінчення табл.

Фармацевтична
фірма

Споживчі властивості
фармацевтичних виробів і їх ранги

Ціна (Ц)

Фармакологічні властивості (ФВ)

Швидкість дії (Ш)

Побічна дія (Пд)

Взаємодія з іншими лік.засоба-ми (Вз)

Форма випуску (В)

ТОВ «Агрофарм»

5

4

6

5

5

6

ВАТ «Київмедпрепарат»

3

2

2

3

4

3

ВАТ «Вітаміни»

4

5

4

4

2

4

ТОВ «Здоров’я»

6

6

5

6

6

5

Вага споживчої властивості

0,3

0,1

0,15

0,25

0,15

0,05


10.^ Ситуаційно-розрахункове завдання. Розглядається інвестиційний проект заміни старого устаткування новим, ефективнішим. Компанія планує купити нове обладнання за 320 тис. грн. Ураховуючи, що устаткування списується за 5 років, компанія отримає податкову знижку в розмірі 10 % від ціни обладнання. Планується, що вартість нового обладнання буде списана прямолінійно, а його ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Купуючи нове обладнання, компанія продає старе за 150 тис. грн, яке було придбано 3 роки тому за ціною, еквівалентною 180 тис. грн. Термін служби старого обладнання 6 років. Компанія повинна сплатити за доставку та монтаж нового обладнання 40 тис. грн. Унаслідок заміни обладнання щорічні операційні витрати (без амортизації) компанії зменшаться на 84 тис. грн. Альтернативна вартість капіталу дорівнює 14 %, податок на прибуток — 21 %. Реалізація проекту потребує інвестиції в оборотний капітал на суму 30 тис. грн. Потрібно розрахувати проектний грошовий потік з активів та оцінити доцільність реалізації проекту за критерієм чистої теперішньої вартості (NPV).
^
Критерії оцінювання
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-бальну та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:

Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F

рекомендована Література

 1. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000 — 322 с.

 2. Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. Організація виробництва: навч. метод. посібник для самост. вивч. диск.. – К.: КНЕУ, 2003.– 241 с.

 3. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. [та інші] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 598 с.

 4. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул [та інші] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2010. – 364 с.

 5. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 6. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 288 с.

 7. Контролінг: Навч. посіб. / Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2008 – 264 с.

 8. Лаврененко В.В., Тоцький В.І.Організаційний розвиток підприємства: Навч. посібник.– К: КНЕУ, 2005. – 311 с

 9. Мікроекономіка: підручник/ [А.П.Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.]; за наук. ред. А.П. Наливайка.- К.:КНЕУ, 2011. - 446 с.

 10. Організація і управління процесами виробництва : навч. посіб. / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова. – К. : КНЕУ, 2011. – 503 с.

 11. Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.

 12. Павленко І.А. Економіка і організація інноваційної діяльності. – К.: КНЕУ, 2007

 13. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 2002

 14. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; Ред. В. Є. Москалюк. - К. : КНЕУ, 2005. - 384 с

 15. Проектний менеджемент: просто про складне : навч. посіб. [В.А. Верба, Л.П. Батенко, О.М Гребешкова та ін.]; за заг. ред. В.А.Верби. - К.: КНЕУ, 2009. ¾ 299 с.

 16. Управління витратами: Навч. посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2008. - 268 с.

 17. Управління витратами : практикум / М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба, Ю. М. Лозовик ; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2011. – 190 с.

 18. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Підручник – Київ.:КНЕУ, 2004. -699с.

 19. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник.-Вид. 2-ге, без змін.-К.: КНЕУ, 2006.-316 с.

 20. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Посібник для сам вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2004.-368 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи