Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Скачати 179.7 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Дата01.08.2012
Розмір179.7 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


Програма


вступного іспиту зі спеціальності
8. 03040101 — «Правознавство»Програму підготували:

В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАН України;

С.М. Ратушний, канд. юрид. наук, доц;

Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.;

^ А.В. Омельченко, канд. юрид. наук, доц.;

П.В. Кикоть; канд. юрид. наук;

Л. В. Міхневич, канд. юрид. наук;

І. С. Ярошенко, канд. юрид. наук, доц.


КИЇВ 2012

^ ЗМІСТ


Вступ 225

Програма 226

Модуль 1. Правові аспекти функціонування системи дер­жавної влади 226


1.1. Теоретичні засади побудови системи державної влади 226

1.2.Система органів державної влади в Україні та їх компетенція 226

1.3. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин 227
^

Модуль 2. Захист прав і свобод людини в Україні 227


2.1. Правовий статус особи в Україні та його основні елементи 227

2.2. Юридична відповідальність за порушення прав і свобод людини та громадянина 228

2.3. Форми правового захисту особи та порядок їх реалізації 228
^

Модуль 3. Правові засади участі України в міжнародних відносинах 229


Модуль 4. Правове забезпечення господарської
діяльності
230

4.1. Правовий статус суб’єктів господарської діяльності 230

4.2. Нормативно-правове регулювання господарських відносин 231

Модуль 5. Захист прав та інтересів суб’єктів
господарської діяльності
232


Структура екзаменаційного білета 233

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 234

Рекомендована література 237


ВСТУП
Мета вступного іспиту полягає у визначенні рівня знань вступників щодо основних фундаментальних та галузевих юридичних дисциплін, а також з’ясуванні їх спроможності самостійно працювати за юридичною спеціальністю відповідно до освітньо-квалі­фікаційної характеристики бакалавра з права. Вступний іспит має комплексний, синтетичний характер та орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського рівня.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі фундаментальних та галузевих правових наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

До складання вступного іспиту допускаються особи, котрі одержали базову вищу освіту, здобули відповідні знання із загальних гуманітарних, фундаментальних та професійно орієнтованих юридичних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Правознавство».

^ Характеристика змісту програми. Програма побудована за модульною системою і розрахована на виявлення ступеня опанування фахівцем — бакалавром таких основних сфер професійного становлення, як правове забезпечення функціонування органів системи державної влади в Україні, правові засади участі України в міжнародних відносинах, захист прав і свобод людини і громадянина, правове забезпечення господарської діяльності, захист прав та інтересів суб’єктів господарювання. Це дозволяє обіймати такі посади за професійним призначенням: юрисконсульт, помічник адвоката, адвокат, помічник прокурора, спеціаліст різних категоргій у системі органів державної влади, помічник судді, нотаріус, слідчий та ін.

Побудова програми за модульним критерієм дає можливість виявити підготовленість бакалавра до продовження навчання, наявність цілісного досвіду самостійної науково-пізнавальної діяльності, його готовність до підвищення професійної культури на якісно новому, інноваційному рівні і розроблення власного шляху наукового пошуку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.
ПРОГРАМА

Модуль 1. Правові аспекти
функціонування системи державної влади

^

1.1. Теоретичні засади побудови
системи державної влади


Основні сучасні концепції держави. Становлення і розвиток концепцій держави у країнах, де відбувається формування засад громадянського суспільства. Правова держава. Основні напрями формування правової держави в Україні.

Народовладдя: поняття, ознаки та форми вияву. Концепція народного суверенітету. Нормативне закріплення державного, народного й національного суверенітету в Україні. Громадянське суспільство як загальна база організації народовладдя. Міжнародні стандарти та основи виборчого права в Україні.

Форми державного правління: поняття і види. Конституційна форма державного правління, державного устрою та політичного режиму в Україні, їх розвиток у сучасних умовах. Політична система та держава. Механізм держави та його роль в здійсненні
функцій і завдань держави. Функції держави, їх співвідношення з цілями, завданнями і принципами держави. Форми здійснення функцій держави.

Поняття та структура державного механізму та державного апарату. Державна влада як особливий різновид соціальної влади.
^

1.2. Система органів державної влади
в Україні та їх компетенція


Основні завдання законодавчої влади в Україні. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України. Порядок проходження законопроектів у Верховній Раді України. Питання, які регулюються виключно законами України. Порядок та умови обрання й припинення повноважень Президента України. Правовий статус Президента України. Порядок формування уряду в Україні. Склад Кабінету Міністрів України та його компетенція. Система органів виконавчої влади в Україні. Завдання судової влади в Україні. Судова система України. Порядок формування та компетенція Конституційного Суду України.

Система правоохоронних органів в Україні. Генеральна прокуратура України, її компетенція та роль у забезпеченні законності. Система, компетенція та основні завдання органів внутрішніх справ в Україні. Система податкових органів України та їх компетенція. Органи юстиції в Україні, їх завдання та повноваження.

Форми управлінської діяльності. Акти державного управління: поняття, види, порядок і підстави зміни, зупинення, скасування. Методи державного управління. Сутність, функції та завдання державного управління економікою.
^

1.3. Право в системі соціально-політичних явищ,
цінностей та матеріальних відносин


Проблеми співвідношення і взаємодії економіки («базису») та права, політики («надбудови»). Сучасні пріоритети української правової політики. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія.

Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура. Система права та система законодавства: поняття, зміст і співвідношення. Форми реалізації норм права. Застосування права як особлива форма його реалізації. Механізм правового регулювання: поняття та структура. Законність, правопорядок, дисципліна. Правопорушення: поняття та склад. Поняття, види та підстави юридичної відповідальності.

Модуль 2. Захист прав
і свобод людини в Україні

^

2.1. Правовий статус особи
в Україні та його основні елементи


Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Класифікація основних прав та свобод людини та громадянина. Природні права людини. Політичні права громадянина. Економічні права людини та громадянина. Соціальні права людини та громадянина. Культурні права людини та громадянина. Гарантії основних прав та свобод людини та громадянина. Види гарантій. Організаційно-правові інститути забезпечення гарантій основних прав і свобод громадян.

Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичної особи. Цивільна правосуб’єктність фізичної особи. Зміст та здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб. Захист цивільних прав та інтересів. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних осіб. Особливості окремих видів об’єктів цивільних прав. Представництво: поняття, підстави виникнення, види; повноваження представника. Здійснення права власності та його цивільно-правовий захист. Поняття і види прав на чуже майно (речі). Майнові та особисті немайнові права автора. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.
^

2.2. Юридична відповідальність
за порушення прав і свобод людини та громадянина


Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення, в галузі житлових та інших прав громадян. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; за злочини проти свободи, життя, здоров’я і гідності особи; за злочини проти власності. Цивільно-правова відповідальність за посягання на права та інтереси особи.
^

2.3. Форми правового захисту особи
та порядок їх реалізації


Судовий захист конституційних прав громадян. Система судів загальної юрисдикції. Компетенція місцевих судів. Компетенція Верховного Суду України. Правовий статус судді в Україні. Інститут адвокатури та його роль в охороні прав та законних інтересів особи. Загальні засади адвокатської діяльності.

Порядок проваджень, пов’язаних із захистом порушених конституційних прав громадян. Органи, що мають право порушити справу. Приводи та підстави до порушення справ. Порядок порушення та відмови в порушенні адміністративного провадження чи кримінальної справи. Процесуальне оформлення матеріалів адміністративного провадження. Процесуальне оформлення матеріалів кримінальної справи. Судовий розгляд матеріалів справи про адміністративні правопорушення конституційних прав громадян. Судовий розгляд кримінальних справ щодо злочинів, пов’язаних із порушеннями конституційних прав громадян. Оскарження рішень судів у адміністративних, кримінальних та цивільних справах щодо захисту конституційних прав громадян.

Порядок реалізації права особи на судовий захист цивільних прав та інтересів. Захист прав та інтересів особи в порядку позовного провадження. Захист прав та інтересів особи в порядку окремого провадження. Апеляційне та касаційне провадження як гарантія реалізації права особи на судовий захист суб’єктивних прав та інтересів особи.

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини. Європейський суд з прав людини, його завдання, компетенція. Правила звернення громадян України до Європейського суду з прав людини.

^ Модуль 3. Правові засади участі України
в міжнародних відносинах


Міжнародна система. Міжнародні відносини як предмет правового регулювання. Методи та система міжнародного права. Джерела міжнародного права. Способи реалізації норм міжнародного права. Процес створення норм міжнародного права. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Основні принципи міжнародного права.

Суб’єкти міжнародного права. Міжнародно-правове визнання. Форми і способи визнання в міжнародному праві. Види визнання в міжнародному праві.

Територія та інші простори в міжнародному праві. Складові частини державної території. Способи зміни території. Юрисдикція держави.

Населення в міжнародному праві. Міжнародно-правові питання захисту прав людини.

Відповідальність в міжнародному праві. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності. Елементи міжнародного правопорушення. Форми реалізації міжнародно-правової відповідальності. Види міжнародно-правових санкцій.

Право міжнародних договорів. Класифікація міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних організацій. ООН. Структура та значення. Принципи діяльності. Регіональні міжнародні організації. Організація Північноатлантичного договору. Міжнародне морське право.

Колізійне регулювання порядку укладення та виконання договорів. Спадкування в міжнародному приватному праві. Оподаткування резидентів та нерезидентів. Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Порядок легалізації документів іноземного походження.

Загальні і спеціальні принципи міжнародного економічного права. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів. Міжнародний арбітраж, або третейський суд. ООН та мирне вирішення спорів. Міжнародне право в період збройних конфліктів.

Міжнародне економічне право. Міжнародні організації в галузі економічного співробітництва та участь у них України.

Організаційно-правові засади управління закордонними справами в Україні. Основні засади зовнішньої політики України та їх нормативне закріплення. Поняття та правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України. Органи зовнішніх зносин держави. Компетенція Міністерства закордонних справ України.

Загальні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні. Поняття та види митно-правового режиму. Юридична відповідальність за порушення митного режиму.


Модуль 4. Правове забезпечення
господарської діяльності

^

4.1. Правовий статус суб’єктів
господарської діяльності


Поняття та джерела господарського права. Система господарського законодавства. Господарські правовідносини. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Обмеження у підприємницькій діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

Суб’єкти господарського права. Юридична особа як суб’єкт права. Правоздатність юридичної особи в праві України. Види юридичних осіб за новітнім законодавством України. Поняття підприємства в цивільному та господарському праві. Правовий статус державних підприємств. Правовий статус комунальних підприємств. Правовий статус приватних підприємств. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус повного товариства. Правовий статус командитного товариства. Особливості правового статусу філій, представництв та до-
чірніх підприємств. Правовий статус об’єднань підприємств. Правовий статус Національного Банку України. Комерційні банки як суб’єкти господарської діяльності. Легалізація діяльності підприємства. Припинення діяльності підприємства. Правовий режим майна підприємств. Правові засади діяльності фізичної особи — підприємця.
^

4.2. Нормативно-правове регулювання
господарських відносин


Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Юридичні наслідки недійсності правочинів.

Система зобов’язального права. Поняття та структура зобов’язання. Види господарських зобов’язань. Багатоосібність у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні. Поняття та значення договору. Стадії укладення договору. Зміст та форма договору. Поняття та особливості господарського договору. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у тимчасове користування. Договори про надання послуг. Поняття, види та особливості способів забезпечення господарських зобов’язань. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. Поняття та види недоговірних зобов’язань. Умови недоговірної відповідальності суб’єкта господарю-
вання.

Поняття кредитних та розрахункових відносин. Види розрахунків між суб’єктами господарської діяльності. Загальні засади податкової політики в Україні. Поняття і види податків. Основні принципи оподаткування суб’єктів господарської діяльності.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з банкрутством. Поняття та суб’єкти банкрутства. Процедура ліквідації при банкрутстві. Правовий режим вільних економічних зон. Правовий режим технологічних парків.

Поняття економічної конкуренції та монопольного становища на ринку. Поняття недобросовісної конкуренції.

^ Модуль 5. Захист прав та інтересів
суб’єктів господарської діяльності


Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності. Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Право на звернення до господарського суду.

Система господарських судів в Україні. Правовий статус судді господарського суду. Компетенція Вищого господарського суду України. Учасники господарського процесу. Докази, судові витрати, процесуальні строки в господарському процесі. Порядок подання позову до господарського суду. Порушення провадження у справі господарським судом. Вирішення господарського спору в першій інстанції. Акти господарського суду. Перегляд судових рішень господарського суду в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами. Виконання рішень господарських судів в Україні.

Загальні засади виконання рішень іноземних судів та арбітражу в Україні.

Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою. Заходи примусового виконання рішень господарських судів. Обов’язки і права державних виконав­ців щодо реалізації рішень господарських судів. Виконавчі документи. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження. Черговість задоволення вимог кредиторів. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника. Звернення стягнення на грошові кошти боржника — юридичної особи. Виконання рішень щодо іноземних юридичних осіб. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої
служби.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


 1. Системно-функціональний аналіз державного апарату.

 2. Порівняльна характеристика актів застосування права та актів тлумачення права у сфері державного управління .

 3. Чи має право суд у разі смерті позивача допустити до участі в процесі його дружину як позивача у цій справі? Якщо так, то в якому порядку? Обґрунтуйте відповідь.

 4. Громадянин України незаконно був затриманий нарядом міліції і супроводжений до РУВС, де перебував чотири доби. Дії працівників міліції громадянин оскаржив у суді. Яке право, надане йому Конституцією, використав громадянин? Яке право громадянина було порушено працівниками міліції? Обґрунтуйте відповідь.

 5. Дайте характеристику і порівняйте кримінальну та цивільну юрисдикцію держави над такими категоріями суден, що пребувають у внутрішньому морі та територіальному морі:  державні морські торгові судна;  недержавні морські торгові судна;  державні морські судна, що експлуатуються в некомерційних цілях;  державні військові судна.

 6. У США 12 березня 1996 р. набув чинності закон Хелмса-Бертона, згідно з яким, якщо буде встановлено, що громадяни третіх держав причетні до комерційних операцій в США з використанням раніше націоналізованої власності громадян США, то їх можна передати суду США або обмежити їх право на в’їзд до США. Чи порушує даний закон норми міжнародного права? Якщо так, то які? Відповідь обґрунтуйте.

 7. Проаналізуйте основні проблеми сучасного господарського законодавства, запропонуйте способи його вдосконалення.

 8. Громадянин К. одноосібно заснував підприємство А. Через 3 роки він прийняв громадянство іншої держави. Чи має цей факт правові наслідки для заснованого ним підприємства? Відповідь обґрунтуйте.

 9. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту відповідача у господарському процесі.

 10. Право та суб’єкти апеляційного та касаційного оскарження господарського процесу.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІПриймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:


^ Оцінювання відповіді на теоретичне питання


10 балів — абітурієнт дав відповідь, яка: є правильною, пов­ною та обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретич-
них знань вступника, його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, визначати їх характерні риси та особливості; містить правильні та чіткі визначення теоретико-правових понять і категорій; демонструє наявність належних знань щодо змісту основних нормативно-правових актів, їх назв та сфери застосування (для найважливіших необхідно вказати рік ухвалення); містить власний аналіз
проблеми, порівняння різних поглядів та наукових течій (у разі їх наявності), самостійні висновки та аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно.

5 балів абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних інститутів та явищ; містить неправильні назви нормативно-правових актів, помилки в розкритті їх змісту; є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності) та інші джерела; дещо порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, грубі стилістичні помилки або значну кількість виправлень.

0 балів абітурієнт не дав відповіді на питання або вона містить хоча б один з таких недоліків: є неправильною; не розкриває сутності питання; в ній допущені грубі змістові помилки, які свід­чать про відсутність знань у вступника щодо конкретного пи­тання або щодо основних положень правової науки, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним порушенням логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, виправлень.

^ Оцінювання відповіді
на практичне питання10 балів абітурієнт правильно розв’язав ситуацію (дав правильну відповідь по суті) на основі чинного законодавства та при цьому: обґрунтував відповідь з посиланням на відповідні норми законодавчих актів (зазначати конкретні номери статей не потрібно); продемонстрував здатність правильно їх тлумачити та застосовувати до конкретних практичних ситуацій; логічно і послідовно виклав свою думку та аргументував її, аргументація відповіді має переконливий характер і наповнена відповідними коментарями, поясненнями, тлумаченнями правових норм та категорій; виявив високий рівень теоретичних знань та вміння застосовувати їх під час розв’язання практичних завдань.

5 балів — абітурієнт надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення немає посилань на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилки припущено в назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту; містить граматичні, грубі стилістичні помилки та/або виправлення.

0 балів — абітурієнт не дав відповіді на питання або відповідь містить хоча б один з таких недоліків: завдання не розв’язано по суті або розв’язано неправильно, або з посиланням на нечинні нормативно-правові акти; припущено грубих змістових поми-
лок, які свідчать про відсутність у вступника належної теоретичної підготовки або невміння застосовувати теоретичні знання під час вирішення практичних ситуацій; вступник неправильно обґрунтував своє рішення або обґрунтування немає, або відповідь свідчить про неспроможність вступника аргументувати свою позицію.


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб:

Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F^
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. з дальшими змінами і доповненнями.

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

 6. Цивільний процесуальний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р. з даль­шими змінами і доповненнями.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

 8. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпа­ков, О. В. Кузьменко. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

 9. Господарське право: Підручник (нормативні акти подано на 1.03.03) / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

 10. Господарсько-процесуальне право України: Навч. посіб. (курс лек­цій) / Н. А. Абрамов. — 2-ге видання, перероб. та доп. — Х.: Одисей,
  2003.

 11. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов. — К.: Юрінком Інтер, 2000

 12. Міжнародне приватне право / Л. С. Фединяк, Г. С. Фединяк. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

 13. Цивільне право. Академічний курс / За ред. Я. М. Шевченко. — К., 2003.

 14. Господарське право: підручник: - Ч.1 [В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

 15. Договірне право: навч. посіб./ С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011 – 584 с.

 16. Теорія держави і права [Електронний ресурс]:підручник/ Г.О. Федоренко, Ф.П. Шульженко. – К.: КНЕУ, 2011. – 315 с.

 17. Міжнародне економічне право: підручник / В.Ф. Опришко, А. Коста, К. Квінто та ін.; за заг. ред. В.Ф. Опришка. – К.: КНЕУ, 2006. – 496 с.

 18. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008 р. -224 с.

 19. Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підручник./ О.В. Скрипнюк; відп. ред. Шемшученко Ю.С.:– К.: Ін Юре, 2010 – 669с.

 20. Верема Р.В. Кримінальне право України: заг. частина / навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Верема – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 319 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» лавріненко олена валеріївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук вікторія михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» троян ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи