«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon

«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Скачати 97.16 Kb.
Назва«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Дата01.08.2012
Розмір97.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності

7.04030302 - «Системи і методи прийняття рішень»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»


КИЇВ - 2012


Концепцію програми вступного іспиту в КНЕУ на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” розроблено творчою групою у складі:

керівник творчої групи Павленко А.Ф. – ректор КНЕУ, д-р екон. наук, проф., акад. АПН України.

заступник керівника творчої групи Олексик О.І. – проректор КНЕУ, док. екон.наук, проф.; Лук’яненко Д.Г., д-р екон. наук, проф.; Наливайко А.П., д-р екон. наук.; Коцупатрий М.М., канд. екон. наук, проф.


Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 7.04030302 – “Системи і методи прийняття рішень” на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”:

Шарапов А.Д., канд.техн.наук, професор;

Устенко С.В., док.економ.наук, професор;

Галузинский Г.П., канд. техн.наук, доцент;

Іванченко Г.Ф., канд.техн.наук, доцент.

Вітлінський В.В. док.економ.наук, професор

Галіцин В.К., д-р екон. наук, проф.;

Науковий редактор Данюк В.М., канд.екон.наук, проф.


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………

5

ПРОГРАМА………………………………………………………………

6

Модуль 1.

Проектування та супроводження систем штучного інтелекту (СШІ)……………………………

6

Модуль 2.

Теоретико-методологічні засади моделювання систем ……………….…………………

7

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА……………………….

8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ……………………………………………………………………...

9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………

11


ВСТУП


Метою Програми вступного іспиту зі спеціальності 7.04030302 "Системи і методи прийняття рішень" є встановлення переліку питань, що складають професійну базу знань бакалаврів з напряму «Комп’ютерні науки»

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми спеціаліста 7.04030302 "Системи і методи прийняття рішень" абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю (бакалавр, спеціаліст) та здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навиками в галузі природничо-наукових, загальнотехнічних, комп’ютерних та інформаційних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною та англійською мовами.

^ Характеристика змісту програми

Програма іспиту має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до таких модулів професійних знань:

 1. Проектування та супроводження систем штучного інтелекту (СШІ)

 2. Теоретико-методологічні засади моделювання систем

Порядок проведення іспиту визначається "Положенням про приймальну комісію КНЕУ".


ПРОГРАМА


Модуль 1. Проектування та супроводження систем штучного інтелекту (СШІ)

Характеристика області автоматизації задач, які дотепер вважаються прерогативою людини. Алгоритмізація способів мислення людини, а також методи їхньої реалізації на комп'ютері.

Проектування засобів імітації розумових здібностей людини та їх реалізації в інформаційних системах(СШІ). Формування фундаментальних теоретичних знань щодо концепції та засобів СШІ. Практичне використання теоретичних положень та програмних продуктів СШІ при проектуванні інтелектуальних систем оброблення інформації, систем підтримки прийняття рішень та окремих компонент таких систем з метою підвищення ефективності прийняття рішень в економіці та підприємництві.

Методи накопичення знань в інтелектуальних системах та їх використання при проектування елементів систем придбання знань СШІ;

Проектування та практична розробка СШІ управління економічною інформацією. Особливості проектування основних компонентів СШІ.

Інструментальні засоби для проектування інтелектуальних систем та мов логічного візуального програмування. Технології об'єктно-орієнтованого програмування СШІ. Проектування елементів інтелектуального інтерфейсу для систем штучного інтелекту.

Адаптування та супроводження дорадчих систем, які можуть використовуватися в сучасних бізнесових структурах. Досвід використання інтелектуальних агентів в економіці і підприємництві їх наявність в технологічних процесах оброблення інформації в інформаційних системах.

Пошук помилок у структурі СШІ. Адаптування і налаштування прикладних СШІ та програмних комплексів до конкретних умов експлуатації на робочому місці кінцевою користувача. Супровід прикладного програмного комплексу протягом його життєвого циклу.

^ Модуль 2. Теоретико-методологічні засади моделювання систем

Моделювання та його використання в науці і техніці. Види моделювання та основні напрями його використання. Застосування моделювання в інформаційних системах. Схема застосування машинної імітації в інтелектуальних системах. Методи машинної імітації в науковій роботі, в практиці й управлінській роботі на підприємствах.

Сутність імітаційного моделювання. Поняття імітаційного моделювання та машинної імітації. Переваги методу машинної імітації. Головні вади методу. Умови доцільності використання машинної імітації. Цілі машинної імітації. Мови машинного моделювання. Приклади моделювання систем.

Основні етапи побудови моделі. Види робіт під час реалізації імітаційної моделі. Встановлення основного змісту моделі. Опис концептуальної моделі та перевірка її вірогідності. Порядок перевірки вірогідності концептуальної моделі. Побудова логічної структурної схеми імітаційної моделі і її перевірка

Імітаційна модель керування запасами. Суть оптимального керування запасами. Характеристика параметрів моделі. Стратегії (політики) керування запасами. Статичні детерміновані моделі керування запасами. Формула оптимального розміру партії замовлення (формула Вільсона). Керування багатопродуктовими запасами. Концептуальна імітаційна модель керування запасами і її блок-схема. Реалізації моделей керування запасами.

Поняття про метод Монте-Карло. Приклади застосування методу для розв'язування детермінованих задач. Рівномірна випадкова послідовність чисел РВП [0,1]. Квазірівномірні числа. Генерування РВП [0, 1]. Перевірка якості псевдо-випадкових чисел.

Генерування випадкових подій і величин. Імітація випадкових подій. Стандартний і спеціальні метод імітації дискретно розподілених випадкових величин. Генерування неперервних випадкових величин.

Планування імітаційних експериментів Основні поняття планування експериментів. Апроксимуючий поліном. Рівняння регресії. Основні вимоги регресійного аналізу. Одержання апроксимуючих поліномів. Статистична перевірка результатів імітаційних експериментів.

.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Екзаменаційний білет складається з 10 питань у межах навчальних програм, що виносяться на іспит. Екзаменаційний білет складається із 5 питань першого модуля та 5 питань другого модуля. Питання складаються з теоретичних завдань, прикладних практичних та алгоритмічної задачі – відповідного алгоритму СШІ.

Теоретичний рівень завдань передбачає розуміння студентом теоретико-методологічних засад змісту СШІ та методів моделювання систем

Прикладний рівень завдань вимагає розуміння студентом змісту та знання побудови математичних моделей представлення знань. моделей отримання висновку. машинного навчання, заснованого на символьному уявленні інформації, обробка природної мови, комп'ютерному моделюванні складних технічних систем.


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 1. Організація інформаційних масивів в АСУ підприємством.

 2. Підсистема технічно підготовлення виробництва (ТПВ), склад і характеристика основних комплексів задач ТПВ.

 3. Переваги та недоліки семантичної мережі

 4. Моделі подання знань СШІ

 5. Класифікація Саймона проблем прийняття рішень в організаційному управлінні.

 6. Оцінка програмного забезпечення СППР: моделі багатоатрибутної корисності.

 7. Поняття і характеристики рівномірної випадкової послідовність чисел

 8. Аналітичне моделювання. Основна задача аналітичного моделювання.

 9. Правила побудови схеми реляційної бази даних.

 10. ЗАДАЧА

Є реляційне відношення АВТОГОСПОДАРСТВО в 1НФ, яке потрібно привести до 3НФ(4НФ). Побудувати схему БД.

До складу цього відношення входять наступні атрибути:

код автогосподарства, назва автогосподарства, адреса, телефон, прізвище начальника, табельний номер водія, прізвище водія, номер шляхового листа, дата поїздки, час в поїздці, залишок горючого при виїзді, залишок горючого при поверненні, показ спідометра при виїзді (км), показ спідометра при поверненні (км), номер автомобіля, марка автомобіля, норма витрат горючого на 1км пробігу.
^
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта ( на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів - абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади та правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів - абітурієнт у цілому відповів на поставлене запитання , але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, допустив незначну помилку у використанні понятійного апарату, показав в цілому задовільні знання літературних джерел та припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів - абітурієнт дав неправильно або неповну відповідь на запитання, не дав відповідну аргументацію, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів та не розв’язав задачу (ситуацію).


Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-бальної шкали оцінювання переводиться в 4-бальну та у шкалу за системою ECTS наступним чином:


^ Оцінка за бальною шкалою, що використовується вКНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

85 – 100

5 (відмінно)

A

80

4 (добре)

B

65 – 75

C

60

3 (задовільно)

D

50 – 55

E

0 – 45

2 (незадовільно)

FX; F^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник за редакцією Ситника В.Ф.– К.,КНЕУ, 1997.,250с.

 2. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник за редакцією Ситника В.Ф. – друге видання; К.,КНЕУ, 2001.,420с. Конспект лекцій.

 3. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998. – 232 с.

 4. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. диск..- К.: КНЕУ, 1998. – 208 с.

 5. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Комп'ютерні науки" та "Прикладна математика". - К.:Вид.дім "КМ Академія", 2002. - 366 с.

 6. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. - М.:Изд.дом "Вильямс", 2003. - 864 с.

 7. Бондарев В.Н., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект. Учебное пособие для вузов. -Севастополь, Изд-во СевНТУ, 2002. -615 с.

 8. Искусственный интеллект. Справочник. - В 3-х томах. - М.: Радио и связь, 1990.

 9. Уинстон П. Искусственный интеллект. - М.:Мир, 1980. - 520 с.

 10. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию. /Тейз А., Грибомон П., Луи Ж. и др. - М.:Мир, 1990. - 432 с.

 11. Джексон П. Введение в экспертные системы. -М.:Изд.дом "Вильямс", 2001. - 624 с.

 12. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. - СПб:Питер, 2000. - 384 с.

 13. Глибовець М.М., Кравченко І.В., Олецький О.В., Терещенко В.М. Програмування в Пролозі. Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Київський університет", 1998. - 110 с.

 14. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. - М.:Мир, 1991.-568с.

 15. Адаменко А., Кучуков А. Логическое программирование и Visual Prolog. -СПб: БХВ-Петербург, 2003. - 992 с.

 16. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе. - М.:Финансы и статистика, 1994. -256 с.Схожі:

«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма icon«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма
Розробники програми вступного іспиту зі спеціальності 8404 «Системи І методи прийняття рішень» на освітньо-кваліфікаційний рівень...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconЗатверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програму підготували
Мета вступного іспиту на освітньо кваліфікацйний рівень «магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемон­стрували...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconМінстерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПротокол №17-оп (ВТ) від 17. 04. 2012 р
Комітет з конкурсних торгів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
«затверджено» Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол №6 від 23. 02. 2012 р. Програма iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи