Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма icon

Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма
Скачати 194.11 Kb.
НазваПогоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма
Дата01.08.2012
Розмір194.11 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету


Протокол № 6 від 23.02. 2012 p.


Погоджено:

Проректор з науково-

педагогічної роботи

А.М.Колот


ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності


Економіка підприємства”

Магістерська програма “Економіка підприємств АПК”

на освітньо – кваліфікаційний рівень “магістр”


УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри економіки

агропромислових формувань


Протокол № 8 від 26.03.2012 р.

Зав. кафедри економіки

агропромислових формувань С.І.Дем’яненко


^

Київ КНЕУ 2012Програма вступного іспиту зі спеціальності – “Економіка підприємства” магістерська програма “Економіка підприємств АПК” на освітньо – кваліфікаційний рівень “магістр”.


Концепцію програми вступного іспиту в КНЕУ на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» розроблено творчою групою у складі:

керівник творчої групи А.Ф. Павленко – ректор КНЕУ, д-р екон. наук, проф., акад. АПН України;

заступник керівника творчої групи С.В. Степаненко – проректор КНЕУ, канд. екон. наук, проф.;

Д.Г. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф.;

А.П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.;

М.М. Коцупатрий, канд. екон. наук, проф.


Програму вступного іспиту зі спеціальності 8.050107 – “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка агропромислових формувань” на освітньо – кваліфікаційний рівень “магістр” підготували:

С.І. Дем’яненко, д-р екон. наук, професор,

А.М.Судеркін, канд. екон. наук, доцент

О.В. Садовник, канд. екон. наук, доцент,

В.Г. Чабан канд. екон. наук, доцент,

О.Ю. Ничипорук, канд. екон. наук, доцент

О.Ю.Старіков, канд. екон. наук, доцент

П.В. Коваль, старший викладач.

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………………..4

ПРОГРАМА…………………………………………………………………………….….5


МОДУЛЬ 1. Аналіз діяльності підприємства та його підрозділів……………………….…5


1.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства…………………………..…..5

1.2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства………………………. 5

1.3. Аналіз результатів діяльності підприємства………………………………………. 5


МОДУЛЬ 2. Планування діяльності підприємства………………………………………….6


2.1 Розробка загальних і функціональних стратегій підприємства…………………… 6

2.2.Розроблення довгострокових і поточних планів підприємства…………………….6

2.3.Обґрунтування проектів розвитку підприємства……………………………………7


МОДУЛЬ 3. Організація діяльності АПФ……………………………………………………..8


3.1.Організація функціонування підприємства та його підсистем……………………..8

3.2. Економіка та організація інноваційної діяльності …………………………………8

3.3. Організація процесів управління, прийняття господарських рішень……………...8


МОДУЛЬ 4. Контроль витрат і результатів …………………………………………………9


4.1. Поточний контроль за виконанням установлених планів, процедур,

запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства
та його підрозділів……………………………… ……………………9

4.2.Підготовка первинних і зведених звітів про діяльність підприємства і його підрозділів . …………………………………………… ……….9

МОДУЛЬ 5. Інтеграційні аспекти розвитку і функціонування підприємств АПК ……..105.1.Агропромислові формування в системі АПК……………………………………….10

5.2. Інфраструктура функціонування АПФ…………………………………………… ..11


СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА ………………………………………………. .12


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ………………… ….14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………… ….15ВСТУП


Мета вступного іспиту – зі спеціальності 8.050107 – “Економіка підприємства” магістерської програми “Економіка підприємств АПК” на освітньо – кваліфікаційний рівень “магістр” – виявлення та відбір осіб, які мають рівень знань, умінь, навичок, що відповідає вимогам освітньо – кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства та достатній для освоєння магістерської програми.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо – професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо – наукових, загальнонаукових та конкретно - економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економіки підприємства, передбачених освітньо – професійною програмою підготовки бакалавра напряму 8.050107 – “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка агропромислових формувань”. Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної підготовки, зокрема “Економічна теорія”, “Бухгалтерський облік”, “Мікроекономіка” та ін.

Програма вступного іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у магістратурі КНЕУ з метою здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.050107 – “Економіка підприємства” магістерської програми “Економіка підприємств АПК”.

Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. У кожному модулі програми інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


Модуль 1. Аналіз діяльності підприємства та його підрозділів.


1.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства


Ос­об­ли­в­ості ­ф­ун­кціонув­ан­ня­ ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ управлінських р­і­шень.

Методологічні основи та інструментарій діагностики зовнішнього середовища підприємства. Зовнішнє середовище підприємства, його структура. Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства. SWОТ - аналіз підприємства та його підрозділів.

Стратегічні аспекти аналізу конкурентного середовища. Особливості та критерії визначення окремих СЗГ та оцінка перспектив їх розвитку. Аналіз стратегічної позиції підприємства та його підрозділів. Ідентифікація ключових факторів успіху в галузі та конкурентних переваг підприємства. Модель аналізу конкуренції за М. Портером. Дослідження перспектив розвитку галузі. Визначення та аналіз ринкових сегментів, на яких функціонує підприємство; аналіз платоспроможного попиту на продукцію підприємства.


^ 1.2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства


Види виробничих ресурсів. Матеріальні і нематеріальні ресурси підприємства, їх зміст, структура і методичні підходи щодо якісної і кількісної оцінки.

Розрахунок та аналіз показників ефективності використання основного і оборотного капіталу та нематеріальних активів. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Потенціал підприємства, його класифікація і показники використання. Методика визначення продуктивності праці в агропромисловому виробництві. аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Ефективність використання земельних ресурсів. Оренда землі. Ціна землі.

Авансований капітал підприємства, його структура і вартісна оцінка. Методика визначення ефективності використання авансованого капіталу. Власний капітал підприємства, його структура. формування і показники ефективності використання. Позичковий капітал, його структура та економіко-математичне обґрунтування критерію доцільності залучення.

Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань. Витрати на утримання техніки і методичні підходи до визначення доцільності її купівлі чи підряду, заміни старої техніки новою.


^ 1.3. Аналіз результатів діяльності підприємства

Оцінка ефективності діяльності підприємства та його підрозділів. Використання правил максимізації прибутку та мінімізації збитку при аналізі діяльності підприємства та його підрозділів. Контроль в менеджменті. Суть контролю в менеджменті. Форми контролю. Внутрігосподарський контроль.


Кінцеві результати діяльності підприємства та їх загальна характеристика. Вартісна оцінка і структура валової, товарної, реалізованої і чистої продукції. Методика визначення прибутку на різних стадіях його формування. Розподіл валового продукту та його вплив на економіку підприємства.

Види ефективності діяльності агропромислових формувань. Методика визначення показників технологічної ефективності. Економічна ефективність та розрахунок її показників. Склад і методика визначення показників інвестиційної та фінансової діяльності. Аналіз показників продуктивності і рентабельності виробництва.


^ Модуль 2. Планування діяльності підприємства


2.1 Розробка загальних і функціональних стратегій підприємства

Поняття стратегії та системи стратегічних планів і програм АПФ. Еволюція цілей, завдань та системних рішень підприємств. Планування та етапи вибору стратегічної позиції АПФ. Види стратегій і їх класифікація. Стратегічне планування діяльності АПФ. Реформування власності в АПК і стратегія підприємства. Організаційне забезпечення стратегічного управління АПФ. Розробка стратегії підприємства з врахуванням особливостей фінансового і цінового механізму в АПК.


^ 2.2.Розроблення довгострокових і поточних планів підприємства.

Система планових показників. Взаємозв'язок стратегічного, поточного та оперативного планування. Суспільно-змістовна характеристика та класифікація системи планових показників діяльності підприємства.

Поточне планування і бюджетування на підприємстві. Поточні (річні) плани підприємства: суть, завдання, зміст. Послідовність розробки поточних планів підприємства, етапи розробки.

Поточні плани внутрішньогосподарських підрозділів; оцінні показники діяльності підрозділів. Система бюджетів на підприємстві. Методичні основи розробки бюджетів. Бюджетне планування в менеджменті. Виробничі бюджети в рослинництві та тваринництві. Часткові бюджети. Загальний бюджет. Бюджет руху готівки. Бюджетний контроль. Оперативне планування. Зміст і завдання календарного планування і диспетчерського регулювання. Особливості оперативного планування в рослинництві, тваринництві і виробничих підприємств та методичні основи їх розробки.

Планування виробництва і збуту продукції. Визначення місткості ринку, на якому діє підприємство, та його сегментів. Прогноз розвитку ринку та обсягів продажу підприємства. Прогнозування змін у виторгу підприємства з урахуванням характеристик попиту на продукцію. Обґрунтування виробничої програми з рослинництва, тваринництва і промислових виробництв в натуральних і вартісних показниках. Планування оптимальної галузевої структури підприємства. Розрахунок виробничої потужності підприємства (підрозділів та дільниць).

Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначення потреби персоналу різних категорій. Планування продуктивності праці. Планування оплати праці. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах: насінні, добривах, засобах захисту рослин і тварин , пально-мастильних матеріалах, кормах і т.п. Обґрунтування планових норм витрат праці та її оплати, сировини і матеріалів. оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів. Планування постачань.

Фінансове планування. Зміст і завдання фінансового плану. Планування витрат і собівартості продукції рослинництва, тваринництва і промислових виробництв. Калькулювання собівартості продукції. Складання зведеного кошторису витрат і доходів підприємства. Кредитний план підприємств.


^ 2.3. Обґрунтування проектів розвитку підприємства

Інвестиційна стратегія. Інвестиційна привабливість. Регулювання інвестиційної діяльності. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні. Суть проекту та основи інвестування. Поняття і структура проектного аналізу. Технічний аналіз. Фінансовий і економічний аналіз. Організаційний (інституційний) аналіз. Аналіз ризиків проекту. Взаємозв’язок ризику і дохідності. Процес прийняття інвестиційних рішень. Проблеми та обмеження проведення проектного аналізу.

Маркетингова оцінка проекту. Оцінка технічної і організаційної сторін проекту. Поняття і етапи технічного аналізу. Організаційна структура проекту. Основні підходи до оцінки управління реалізацією проекту. Побудова організаційної структури управління проектом.

Фінансово-математичні основи проектного аналізу. Концепція вартості грошей в часі. Поняття грошових потоків. Альтернативні можливості вкладення коштів. Визначення інвестиційних потреб проекту і вартості капіталу.

Методи оцінки економічної ефективності проекту. Порівняння методів оцінки ефективності проекту. Основні суперечності результатів оцінки.

Фінансове моделювання проекту. Структура прогнозної фінансової звітності. Прогнозування і оптимізація структури капіталу підприємства.

Використання програмного забезпечення (MS Excel). Програмування у Visual Basic. Спеціалізоване програмне забезпечення з аналізу проектів (Prime Expert, Project Expert, MS Project).

Оцінка ризиків проекту. Управління реалізацією проекту і залученням фінансування. Поняття проектного фінансування. Залучення портфельного фінансування. Залучення стратегічного інвестора.


Модуль 3. Організація діяльності АПФ


3.1.Організація функціонування підприємства та його підсистем

Організація виробництва як функція управління. Особливості організаційного процесу в АПФ. Виробничі системи як об’єкт організації виробництва. Методи і методика, що застосовується в процесі досліджень і здійснення практичних розробок по організації, сфери їх застосування. Суть та принципи функціонування аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту.

Організаційні основи створення, функціонування і принципи діяльності підприємств. АПФ як організаційна форма виробничої системи. Особливості аграрного менеджменту при різних організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств. Виробничий процес і його організація. Принципи організації виробничих процесів. Технологічні процеси. Технологічні операції.

Галузева і організаційна структура підприємства. Спеціалізація, диверсифікація та концентрація виробництва в АПФ. Організація операційних систем та підсистем забезпечення в АПФ.

Організаційні аспекти використання земельних ресурсів. Землеустрій. Матеріально - технічне постачання та енергетичне забезпечення підприємства. Організація кругообігу основних засобів підприємства. Організація транспортного і складського господарства. Організаційні основи ведення виробництва в окремих галузях АПФ.


^ 3.2. Економіка та організація інноваційної діяльності
Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності.^ 3.3. Організація процесів управління, прийняття господарських рішень

Основні типи управлінських рішень. Етапи прийняття рішень. Визначення цілей та проблем підприємства. Процес прийняття рішень, як основа правління. Чинники часу, ризику та невизначеності при прийнятті управлінських рішень. Планування та контроль в управлінні.

Структуризація виробничої системи підприємства. Структуризація управління підприємством. Внутрігосподарський економічний механізм підприємства. Внутрігосподарські підрозділи та управління в них. Розробка бюджетів за їх видами. Управління залученням та використанням ресурсів. Суть та завдання системи управління витратами. Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності діяльності підприємства. Принципи системи управління витратами. Особливості впровадження системи управління витратами в центрах витрат.

Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємства. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів та зміст внутрішньогосподарського договору. Організація стимулювання праці у внутрігосподарських підрозділах. Управління ефективністю в менеджменті.


^ Модуль 4. Контроль витрат і результатів


4.1 Поточний контроль за виконанням установлених планів,
процедур, запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства
та його підрозділів


Контроль як функція управління. Форми контролю діяльності підприємств. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. Оцінювання діяльності в процесі контролю. Критерії оцінювання діяльності та оцінні показники. Сфера застосування різних критеріїв і показників оцінювання. Комплексне оцінювання діяльності. Оцінювання виробничої діяльності та її ефективності на основі показників витрат і прибутковості


^ 4.2. Підготовка первинних і зведених звітів
про діяльність підприємства і його підрозділів


Системи управлінської звітності. Структура управлінської звітності. Види управлінських звітів. Відмінність управлінської (внутрішньої) звітності від зовнішньої. Специфіка розроблення управлінської звітності для різних підрозділів підприємства. Механізм впровадження управлінської звітності

^

Модуль 5. Інтеграційні аспекти розвитку і функціонування

підприємств АПК5.1.Агропромислові формування в системі АПК

Агропромислові формування: суть, передумови і теоретичні засади створення. Класифікація агропромислових формувань та їх переваги. Організаційно-економічні засади створення агропромислових формувань: вибір моделі, механізм створення, алгоритм розробки проекту та його реалізації.

Обґрунтування ресурсного, фінансового та управлінського забезпечення агропромислового формування. Рух продукції, ресурсів і коштів як основи відтворення виробничого процесу.

Економічний механізм функціонування агропромислових формувань.

Агропромислова інтеграція, її суть, функції і завдання. Галузі і види діяльності, їх функціональна роль в інтеграційному процесі. Принципи і критерії віднесення галузей до складу АПК. Рівні інтеграції і специфіка їх завдань. Агропромислове виробництво. Технологічний процес агропромислового виробництва і роль галузей, що утворюють АПК, у його здійсненні. Досільськогосподарська, сільськогосподарська і після сільськогосподарська ланки агропромислового виробництва та технологічні способи їх поєднання. Основні риси, переваги і протиріччя агропромислового виробництва.

Організаційно-господарські структури і агропромислові формування як продукт інтеграції. Народногосподарський і регіональні АПК, особливості їх побудови і функціонування. Чинники, критерії і показники ефективності народногосподарського АПК. АПК у системі інших міжгалузевих комплексів. Вхідні і вихідні зв’язки АПК з іншими міжгалузевими комплексами. Місце АПК в єдиному народногосподарському комплексі.

Чинники, що зумовили центральне положення сільського господарства в структурі АПК. Вимоги сільського господарства до забезпечуючих та обслуговуючих галузей АПК. Роль сільського господарства в розвитку переробних галузей. Критерії і показники ефективності функціонування АПК.


^ 5.2. Інфраструктура функціонування АПФ


Суть і особливості інфраструктури. Види інфраструктури та їх класифікація. Виробнича інфраструктура та її функціональна роль. Поняття про соціальну інфраструктуру. Функціональна роль соціальної інфраструктури. Сучасний стан і завдання соціальної інфраструктури.

Організаційні основи створення та функціонування продуктових підкомплексів. Роль продуктових вертикалей у формуванні АПФ. Економічний механізм АПК.

Торгівля, розвиток товарно-грошових відносин та аграрного ринку як завершальної ланки 3-ї сфери АПК. Нові напрямки інтеграційних процесів у заготівлі, переробці й реалізації продуктів сільськогосподарського походження.

Аграрний ринок – середовище реалізації продукції АПФ. Складові аграрного ринку. Аграрні товарні біржі. Агроторгові доми і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Оптова і роздрібна торгівля в системі інфраструктури аграрного ринку. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку. Державна політика розвитку інфраструктури аграрного ринку.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки агропромислових формувань

Дисципліна Вступний іспит зі спеціальності

на освітньо кваліфікаційний рівень “Магістр”


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

 1. Методичні основи кількісної оцінки ризиків

 2. Планування витрат і собівартості автотранспортних робіт

 3. Методи визначення потреби в кормах.

 4. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва

 5. Поняття ризику і невизначеності. Аналіз проектів в умовах ризику і невизначеності.

 6. Функціонально-вартісний аналіз та його застосування для вартісної оцінки функцій управління.

 7. Визначити ринкову вартість трактора. Існує два аналоги тракторів: вартість першого - 17000 грн., другого - 15500 грн. Індекс цін на промислову продукцію за період між датою оцінки і датою визначення ринкових цін аналогів склав 1,1. Техніко-економічні показники за даними аналогами мають наступний вигляд:
Показники

Трактори

Вага показника, коефіцієнт

Об’єкт оцінки

Аналог 1

Аналог 2

Тягова потужність, к.с.

77

90

59

0,25

Ресурс до першого капітального ремонту

6000

7500

8000

0,4

Витрати палива

240

320

350

0,25

Маса, кг

7800

8000

7100

0,1

Поправка на технічні параметри

--

Поправка на метричні показники

-

0,95

0,95

-

 1. Визначити план внесення мінеральних добрив у діючій речовині (NPK) на 1 га цукрових буряків за умови, що на 300 га передбачено внести 1000 ц каїніту, 300 ц калійної солі, 800 ц фосфорного борошна, 1000 ц суперфосфату і 1200 ц аміачної селітри. Вміст поживних речовин у добривах: каїніт — 10%, калійна сіль — 41,6%, фосфорне борошно — 19%, суперфосфат — 19,5%, аміачна селітра — 34,6%.

 2. Визначити кількість приміщень для утримання основного стада ВРХ на фермі потужністю 1000 т молока в рік при умові: планова продуктивність корів – 3000 кг на одну корову, тривалість сухостійного періоду – 60 днів, кількість скотомісць в приміщенні доїння 200 , в приміщені для сухостійних корів – 100.

 3. Фермер планує зайнятися виробництвом молока. Необхідні складення в необоротні активи, включаючи закупівлю худоби становитимуть 2 млн. грн. Створення запасу кормів і необхідних оборотних матеріалів – 300 тис. грн. В четвертому році проекту потрібні будуть додаткові інвестиції в необоротні активи в сумі 150 тис. грн. Через 6 років ліквідаційна вартість придбаних необоротних активів становитиме 60% від їх початкової вартості і тоді буде прийматися рішення щодо продовження даної діяльності.

Фермер очікує щорічні доходи від продажу молока в розмірі 950 тис. грн., починаючи з першого року проекту. Поточні виробничі витрати складатимуть 460 тис. грн.

Для створення ферми фермер має власні кошти в сумі 800 тис. грн. Решту витрат планує профінансувати за рахунок кредиту. З урахуванням компенсації процентів по кредиту урядом, вартість кредиту для фермера становитиме 6% річних. Строк кредиту 6 років із щорічним погашенням рівними платежами в кінці року.

Побудуйте прогнозний звіт про рух грошових коштів проекту з виділенням операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Визначте строк окупності проекту.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів – абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навіть приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел, припустився незначної помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100 – балової шкали оцінювання переводиться в 4 – балову та шкалу ECTS у такий спосіб:Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85-100

5 (відмінно)

65-80

4 (добре)

40-60

3 (задовільно)

0-35

2 (незадовільно)^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємства. Підручник.- К.: КНЕУ, 2005.

    2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємства. . Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ,2001.

    3. Боброва О.Г.“Організація і стимулювання праці. Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. Частина 2.-К.: КНЕУ,2004.-175 с.

    4. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств. – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.

    5. Медвецький О.О. Організація і стимулювання праці. Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. Частина 1- К.: КНЕУ, 2002.-180 с.

    6. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві (друге видання, перероблене і доповнене) - К.: КНЕУ, 2004. - 496 с.

    7. Організація виробництва в с/г підприємствах / Практикум / за ред. Тарасенка Г. С. – К.: Урожай, 1993. – 224 с.

    8. Організація виробництва. - під ред. Азізова О. П. – К:2000. - 827 с.

    9. Савчук В.П., С.И.Прилипко, Е.Г.Величко. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. – К.: Абсолют –В, Эльга, 1999. – 304 с.

    10. Хорунжий М.Й. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К., 2005, с.10-61, 201-283.

    11. Хорунжий М.Й.. Організація агропромислового комплексу. К:., 2001, с.5-63, 270-373

    12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. -К.: КНЕУ, 2005.

    13. Шкільов О. В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. – К.:Урожай, 1997. – 336 с.До програми вступного іспиту в магістратуру.


Екзаменаційні білети для вступу в магістратуру побудовані на основі питань і задач наступних дисциплін:

 1. Стратегія підприємства

 2. Прийняття рішень і ризик

 3. Організація виробництва

 4. Планування і контроль на підприємстві.

 5. Економіка і організація інноваційної діяльності

 6. Проектний аналіз

 7. Потенціал підприємства


Білет складається з 10 питань, чотири з них - задачіСхожі:

Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconПогоджено проректор з навчальної та Науково-педагогічної роботи Тюхтенко Н. А. Розклад
Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconПрограма комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів спеціальності
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconНавчальна програма дисципліни математичне програмування та дослідження операцій
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconНавчальна програма дисципліни Основи теорії прийняття рішень в системах управління
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Погоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи