Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 79.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата01.08.2012
Розмір79.34 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ

«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

протокол № 8 від 25.03.2010р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС НА НАВЧАННЯ ДО

ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Державного вищого навчального закладу

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

^ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Київ – 2010

Пояснювальна записка.


Програма призначена для вступних випробувань з української мови для вступу на перший курс навчання до Економічного коледжу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на основі базової загальної середньої освіти.

Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів.

Програма містить 30 варіантів екзаменаційних робіт.

Кожен варіант екзаменаційної роботи складається з трьох частин:

 1. диктант;

 2. тестова частина;

 3. практична частина.

Диктант є основною формою перевірки орфографічної (уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила й словникові слова, визначені для запам’ятовування) та пунктуаційної (уміння використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації) грамотності вступників.

^ Тестова частина складається з 4 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тесту подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один правильний.

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо позначена тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

^ Практична частина передбачає застосування на практиці одержаних знань з мови (синтаксичний розбір речення, словотвірний розбір, редагування, створення певних синтаксичних конструкцій, розбір за будовою, фонетичний розбір і т.п.)

Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт повністю дотримався порядку розбору, виконав усе в повному обсязі.


^ Критерії оцінювання робіт. 1. Диктант оцінюється чотирма балами на підставі таких критеріїв:

а) орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оцінюються однаково;

б) за кожну помилку знімається 1 бал;

в) за наявності в диктанті більше трьох виправлень оцінка знижується на один бал.

 1. ^ Тестова частина оцінюється чотирма балами: кожне тестове завдання оцінюється по 1 балу за правильну відповідь.

 2. Практична частина оцінюється чотирма балами, враховується повнота і правильність виконання завдання. Половина виконаного завдання оцінюється двома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані абітурієнтом завдання, складає 12 балів.


ПРОГРАМА з української мови


(на основі базової загальної середньої освіти)


Українська мова – державна мова українського народу

Розділи науки про мову. Алфавіт. Буква ґ. Правила переносу частини слова. Значущі частини слова.

Фонетика. Ненаголошені голосні. Чергування голосних і приголосних звуків

Співвідношення між буквами і звуками. Ненаголошені голосні. Чергування голосних і приголосних звуків.

Вживання м’якого знака
^

Повторення та закріплення правила вживання м’якого знака


Вживання апострофа

Повторення і закріплення правила вживання апострофа. Сполучення йо, ьо

Подвоєння і подовження приголосних

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. Написання слів з подовженими м’якими приголосними.

Уподібнення приголосних. Зміни приголосних

Зміни приголосних звуків при словотворенні. Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння.

Спрощення в групах приголосних

Закріплення правила вживання спрощення в групах приголосних.

Правопис префіксів

Написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

Написання слів іншомовного походження

Букви и, і в словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження

Написання прізвищ і географічних назв іншомовного походження

Закріплення правил написання прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

Написання складних і складноскорочених слів

Повторення і закріплення написання складних і складноскорочених слів.

Морфологія. Самостійні та службові частини мови

Поділ частин мови на самостійні, службові та вигук. Повторення і закріплення матеріалу.

Іменник

Поділ іменників на відміни та групи. Написання не з іменниками. Н та нн у іменниках.

Написання власних іменників

Повторення та закріплення вивчених правил.

Написання відмінкових закінчень іменників

Особливості відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ та ІV відмін. Написання суфіксів іменників. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен, по батькові.

Написання складних іменників

Закріплення правил вживання складних іменників.

Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники. Правопис відмінкових закінчень прикметників. ^ Не з прикметниками. Н, нн у прикметниках.

Написання складних прикметників

Повторення і закріплення правила написання складних прикметників.

Числівник

Числівники кількісні (на позначення цілих, дробових та збірних чисел) і порядкові. Прості і складні числівники.

Основні орфограми у числівниках

Правила вживання непрямих відмінків кількісних числівників. М’який знак у числівниках. Особливості відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Займенник

Розряди займенників. Особливості відмінювання займенників. Способи творення займенників.

Написання займенників

Буква н у особових займенниках. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках. Вживання займенників.

Дієслово

Неозначена форма дієслова. Доконаний і недоконаний вид дієслів. Часи дієслів. Способи творення дієслів.

Основні орфограми у дієсловах

Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Дієвідміни дієслів.

Форма дієслова: дієприкметник

Дієприкметниковий зворот. Не з дієприкметниками.

Форма дієслова: дієприслівник

Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. ^ Не з дієприслівниками.

Прислівник

Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників. Н, нн у прислівниках. Не з прислівниками.

Написання прислівників

Закріплення правил написання прислівників разом, окремо і через дефіс. Прислівники та спільнокореневі прикметники, займенники, іменники, числівники.

Службові частини мови

Службові частини мови, їх роль у мові. Вміння розрізняти прийменники, сполучники та частки.

Написання прийменників

Непохідні і похідні прийменники. Вживання прийменників у-в, з-зі-із. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Написання сполучників

Сполучники сурядності і підрядності. Вживання сполучників і-й.

Написання часток. Дефіс у вигуках

Групи часток. Написання часток. Вигук. Дефіс у вигуках. Розділові знаки при вигуках.

Написання часток не і ні з різними частинами мови

Закріплення правил написання часток не і ні з різними частинами мови.

Синтаксис і пунктуація. Просте речення

Словосполучення. Загальні відомості про речення та розділові знаки. Головні та другорядні члени речення. Порівняльний зворот.

Тире між підметом і присудком

Простий дієслівний, складний дієслівний та складний іменний присудок.

Повні і неповні речення

Тире на місці пропущеного члена в неповному реченні.

Однорідні члени речення. Однорідні і неоднорідні означення

Поняття про однорідні члени речення. Кілька рядів у реченні. Поширені та непоширені члени речення.

Розділові знаки при однорідних членах речення

Узагальнюючі слова і розділові знаки при них.

Звертання. Розділові знаки при звертанні

Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки при звертаннях.

Вставні слова. Розділові знаки при вставних словах

Найуживаніші вставні слова і сполучення слів. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях.

Відокремлені члени речення. Відокремлені означення

Відокремленні означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.
^

Відокремлені приклади


Закріплення правил про відокремлені приклади.

Відокремлені обставини. Відокремлені уточнюючі члени речення

Відокремлені уточнюючі члени речення.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

Пряма мова. Непряма мова. Способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

Діалог. Цитата

Розділові знаки при діалогах. Розділові знаки при цитатах.

Складне речення

Види складних речень. Способи розпізнавання складних речень.

Складносурядні та складнопідрядні речення

Основні види складнопідрядних речень. Розділові знаки в складносурядному та складнопідрядному реченнях.

Безсполучникові складні речення

Кома та крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. Двокрапка та тире у безсполучниковому складному реченні.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Беляєв О.М. та ін. Українська мова. Освіта, 1998 р.

 2. Олійник О.Б. Українська мова. Вікторія, 1999р.

 3. Ломакович С.В. та ін. Українська мова. Світ дитинства 2000р.;

 4. Скуратівський Л.В. та ін. Українська мова. Форум, 2001р.

 5. Ладоня І.О. Українська мова. Вища школа, 1993р.

 6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. Освіта, 1997р.

 7. Олійник О.Б. Рідна мова. Вікторія, 1999р.

 8. Ладоня В.О. Українська мова, посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. Вища школа, 2001р.

 9. Лобода В.В., Скуратівський В.Л. Українська мова в таблиця: довідник. - К., 1993р.

 10. Орфографічний словник української мови. – К., 1999р.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» жупаненко віктор миколайович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бусарєва тетяна геннадіївна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» столярчук ярослава михайлівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад “київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” бронська аліса миколаївна
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз “Київський національний економічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи