Наказ №07- ндч м. Миколаїв icon

Наказ №07- ндч м. Миколаїв
Скачати 119.5 Kb.
НазваНаказ №07- ндч м. Миколаїв
Дата17.10.2012
Розмір119.5 Kb.
ТипНаказ

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

НАКАЗ


" 10 " червня 2011 року № _07- НДЧ____ м. Миколаїв


У зв’язку з оголошенням Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2012 ріку та згідно наказу від 07.06. 2011 р. № 536,


Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок серед наукових колективів НУК за державним замовленням на 2012 рік.

Необхідну інформацію про умови конкурсу та форми запиту можна отримати в науково-організаційному секторі НДЧ (кім. 455, тел. 709-105, 3-550) та на http://nuos.edu.ua/category/news-type/novini-ndch.

2. Призначити кінцевий термін подачі запитів на виконання робіт – 18.06.11р.

Запити (додаток 1 і 2) подаються до НДЧ ( кім. 455).

3.Розглянути подані запити на науково-експертній та науково-технічній радах, підвести підсумки конкурсу та затверджені проекти подати до МОН України у термін до 21.06.11р.

4.Тематика науково-технічних розробок, представлених на конкурс повинна відповідати затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та розробок на 2012 -2015 рр. ( додаток 3).

5. Всі матеріали подаються в паперовому варіанті (2 прим.) та на електронному носієві у редакторі Word-1997, шрифт Times New Roman, розмір 12, поля: верхнє та нижнє – 1,5, ліве – 2,5, праве – 1,5.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НР Блінцова В.С.


Ректор Рижков С.С.


Проект наказу вносить: Проект наказу узгоджено:


Начальник сектору організації НДР Проректор з наукової роботи


_____________ О. О. Самохіна ____________________В. С. Блінцов


Начальник науково-дослідної частини

______________________С. С. Рижков


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

__________ 2011 № ___________


^ Форма


Секція


Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи _______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання _______


Місце основної роботи


Посада


Робоч.тел., факс: дом. тел. E-mail:


^ Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «_____» 2011р., протокол № .^ Керiвник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету


Назва проекту: (не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

^ Строки виконання (3 роки): з по

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2012 рiк:


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.


^ 4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.^ 5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.
 • ^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років ___________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти , студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

_____________ 2011 № ___________


^ Форма


Секція


Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи ______________________________________________________________________


Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:


Назва наукового проекту:


^ АВТОРИ ПРОЕКТУ:


Керівник проекту (П.І.Б.)


Науковий ступінь учене звання


Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:

Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)


Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «____»___________2011 р., протокол №_______ .^ Керівник проекту


________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)


_______________________________

(підпис)


" "____________200__ р.

(підпис)


" "____________200__ р.

М.П.^ Секція


ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)


Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»


^ Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________


Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2012 рік: _____________.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)


^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • предмет дослідження (розробки);

 • проблема, що вирішується


^ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем


^ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту


^ 5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

 • відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню


^ 7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • при продажу ліцензії;

 • при отриманні документів щодо використання результатів у виробничій чи суспільній сферах, проектах нормативних документів, інноваційних проектах, на виставках тощо.


^ 8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • технічні рішення (офіційно затверджені);

 • ліцензії, охоронні документи за тематикою досліджень і розробок на об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності.


^ 10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :


^ 11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.Додаток 3
Назва пріоритетного напряму та код відповідно до Закону України «ОНФД»

Назва і код пріоритетного тематичного напряму НУК


2201020 «Фундаментального дослідження»


1

1.6 Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.1.Металеві конструкційні матеріали

1.6.3.Керамічні,

композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення

2

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3.Енергетична ефективність та енергозбереження

3

1.7.Фізико-технічні проблеми енергетики


1.7.12.Екологічні проблеми в енергетиці


2201040 «Прикладні дослідження»


1

2. Інформаційні та комутаційні технології

Управління проектами та програмами

2

2. Інформаційні та комутаційні технології

Аналіз і синтез систем керування технічними та екологічними процесами, зокрема з невизначеністю

3

3. Енергетика та енергоефективність

Енергоефективні перетворювачі електроенергії

4

3. Енергетика та енергоефективність

Дослідження морехідних якостей, умов та методів їх забезпечення на етапі проектування суден та інших плавучих спорудДодаток 4

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна техніка

Схожі:

Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ №7 ндч м. Миколаїв у зв’язку з оголошенням Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок,
У зв’язку з оголошенням Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України конкурсного відбору проектів наукових досліджень І...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconДокументи
1. /2012/НДЧ _нформує ь31.doc
2. /2012/НДЧ...

Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconМіністерство освіти І науки України
Начальник науково-дослідної частини (ндч) призначається наказом ректора університету з числа професорсько-викладацького складу кду...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ №763-уч м. Миколаїв від " 18 " серпня 2011 р. Оголошую склад академічних груп кораблебудівний інститут
Спеціальність: Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconДокументи
1. /НДЧ _нформує ь1.doc
2. /НДЧ _нформує ь10.doc
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconБібліотека (інформаційний бюлетень) Миколаїв, 2010 Природознавчі науки
Професійна освіта", 100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна,...
Наказ №07- ндч м. Миколаїв iconНаказ №803 -уч м. Миколаїв від " 25 " серпня 2011 р. § 1
На підставі Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році та рішення приймальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи