Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, icon

Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Скачати 124.99 Kb.
НазваНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Дата17.10.2012
Розмір124.99 Kb.
ТипНаказ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова


НАКАЗ


«____» _________ 2011 р. № _____ м. Миколаїв


З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах


НАКАЗУЮ:


 1. Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

 2. Директорам і деканам відповідних інститутів і факультетів забезпечити участь студентів і подачу сформованих студентських наукових робіт для участі у конкурсі. Роботи подаються до 26 грудня 2011 року (головний корпус НУК, кімната 455; тел. (0512) 709105,

email: olena.riabych@nuos.edu.ua)

 • Форма подачі документів для учасника та анкети (Додаток 1).

 • Напрямки конкурсу (Додаток 2)

 1. НДЧ здійснити розсилку запрошень стороннім учасникам конкурсу.

 2. Провести презентації студентських робіт 27 грудня 2011 року.

 • План заходів для проведення презентацій (Додаток 3).

 1. Студентські роботи першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук надіслати у відповідні базові навчальні заклади до 20 січня 2011 року.

 2. Призначити відповідальною за своєчасну розсилку робіт техніка III категорії НДЧ Рябич Олену Миколаївну.

 3. Для підведення підсумків створити конкурсну комісію у складі співробітників НУК та провідних фахівців за напрямом «Суднобудування та водний транспорт».

 • Склад конкурсної комісії (Додаток 4).

 1. НДЧ здійснити розсилку запрошень членам комісії.

 2. На базі другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук провести підсумкову студентську науково-технічну конференцію «Суднобудування та водний транспорт».


Секції конференції:

 • суднові енергетичні системи

 • екологічна безпека

 • суднобудування

 • океанотехніка

 • інформаційна безпека на водному транспорті

 1. НДЧ підготувати план заходів конференції.

 2. Розмістити інформацію на сайті НУК за адресою http://nuos.edu.ua/science

11. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з НР професора Блінцова В.С.


Ректор,

д.т.н., професор РИЖКОВ С.С.


Проект наказу підготував: Проект наказу узгоджено:

нач. НДЧ, к.т.н., доц. проректор з НР, д.т.н., проф.


______________ Рижков С.С. _____________ Блінцов В.С.


Головний бухгалтер

____________ Яковлева І.Г.


Додаток 1

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Науково-дослідна частина


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

^ Форма подачі документів для учасника


 • На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

 • На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

 • Наукові роботи виконуються державною мовою. (Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами).

 • Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

 • В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

 • На Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені , а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

 • До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

 • Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

 • Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).АНОТАЦІЯ


У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Заповнюється особисто автором та керівником

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”
АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище

1. Прізвище

2. Ім’я (повністю)

2. Ім’я (повністю)3. По батькові (повністю)

3. По батькові (повністю )4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор4. Місце роботи, тел., е-mail

5. Факультет

5. Посада

6. Курс (рік навчання)________________

6. Науковий ступінь7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання

(рік, місце, назва видання)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел.,


(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел., е-mailНауковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________


(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

^ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ________________________

_____________________________________________________________________________

(назва галузі науки)


Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.


Додаток 2

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Науково-дослідна частина


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Напрямки:

Інститут заочної та дистанційної освіти

- математичні науки;

- фізика;

- хімічні науки.

Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук

- інформатика та кібернетика;

- обробка матеріалів у машинобудуванні;

- металургія;

- інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;

- суднобудування та водний транспорт (науковий напрямок – управління проектами та програмами).

^ Кораблебудівний інститут

- транспорт;

- суднобудування та водний транспорт (наукові напрямки – механіка та конструювання суден, технологія суднобудування та судноремонту);

- транспортні технології (за видами транспорту);

- водопостачання та водовідведення;

Інститут автоматики та електротехніки

- електротехніка та електромеханіка;

- електроніка;

- електричні машини та апарати;

- інформатика і кібернетика;

- радіотехніка;

- інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;

- приладобудування;

- транспорт.

^ Машинобудівний інститут

- машинознавство;

- прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка;

- енергетика;

- двигуни та енергетичні установки;

- екологія та екологічна безпека;

- цивільна оборона та пожежна безпека;

- інформаційна безпека;

- безпека життєдіяльності;

- суднобудування та водний транспорт (наукові напрямки – суднові енергетичні системи, екологічна безпека).

Інженерно-економічний факультет

- кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання);

- фінанси, грошовий обіг і кредит;

- банківська справа;

- економіка підприємства та управління виробництвом;

- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

- маркетинг, управління персоналом і економіка праці;

- менеджмент.

^ Гуманітарний інститут

- романо-германські мови і літератури;

- соціолінгвістика;

- юридичні науки;

- філософські науки;

- мистецтвознавство (дизайн);

- переклад;

- фізичне виховання та спорт.

Додаток 3

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Науково-дослідна частина


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

^ План заходів для проведення презентацій студентів НУК


Презентації студентських досліджень проводяться 27 грудня 2011 року.


 • Відповідальна за проведення: Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ^ Гіржева Олена Леонідівна
 • Контроль за проведенням заходів: начальник НДЧ Рижков Сергій Сергійович


Секції доповідей відбуваються по структурним підрозділам згідно напрямкам конкурсу :


Інститут заочної та дистанційної освіти

Відповідальний

Мочалов Олександр Олександрович, д.т.н.

Секретар

Гайша Олександр Олександрович

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук

Відповідальний

Кошкін Костянтин Вікторович, д.т.н.

Секретар

Чубчик Тетяна Тимофіївна

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

^ Кораблебудівний інститут

Відповідальний

Король Юрій Михайлович, к.т.н.

Секретар

Слободян Сергій Олегович

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

Інститут автоматики та електротехніки

Відповідальний

Павлов Геннадій Вікторович, д.т.н.

Секретар

Бабкін Георгій Володимирович

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

^ Машинобудівний інститут

Відповідальний

Сербін Сергій іванович, д.т.н.

Секретар

Чередниченко Олександр Костянтинович

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

Інженерно-економічний факультет

Відповідальний

Парсяк Володимир Никифорович, д.е.н.

Секретар

Дибач Інна Леонідівна

Організатор НДЧ

Рябич Олена Миколаївна

^ Гуманітарний інститут

Відповідальний

Бобіна Олег Валерійович, к.і.н.

Секретар

Кувалдіна Ольга Вікторівна

Організатор НДЧ

Рябич Олена МиколаївнаДодаток 4

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Науково-дослідна частина


Склад конкурсної комісії:

Блінцов Володимир Степанович – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Гіржева Олена Леонідівна – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Рижков Сергій Сергійович – начальник Науково-дослідної частини, к.т.н., доцент

Сербін Сергій Іванович – директор Машинобудівного інституту, д.т.н., професор

Король Юрій Михайлович – директор Кораблебудівного інституту, к.т.н., професор

Парсяк Володимир Никифорович – декан інженерно-економічного факультету, д.е.н., професор

Бобіна Олег Валерійович – директор Гуманітарного інституту, к.і.н., доцент

Рижков Ростислав Сергійович – голова студентського парламенту

Рашковський Олександр Саулович – зав. Кафедрою технології суднобудування, д.т.н., професор

Рябич Олена Миколаївна – технік III категорії науково-організаційного сектору, секретар комісії

Руденко Сергій Васильович – проректор з наукової роботи Одеського національного морського університету, к.т.н., доцент

Схожі:

Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Наказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи