Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення icon

Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення
Скачати 255.68 Kb.
НазваПоложення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення
Дата18.10.2012
Розмір255.68 Kb.
ТипПоложення


Проект 19.07.2010р


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

________ 2010 р. № _____
ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання

у закладах післядипломної освіти


 1. Загальні положення

  1. Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти (далі - Положення) визначає основні засади організації навчання за програмами післядипломної освіти за дистанційною формою у вищих навчальних закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладах, наукових і навчально-наукових установ, які надають післядипломну освіту (далі – ЗПО).

  2. Положення розроблено відповідно до вимог і з урахуванням:

Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III;

Проекту Закону України «Про вищу освіту» зареєстрований у Верховній Раді України від 16.03.2010 № 6194;

Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998 № 65;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004−2006 роки» від 23.09.2003 № 1494;

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 21.01.2004 № 40 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.04.2004 № 464/9063);

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 02.12.2004 № 903 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.01.2005 № 44/10324);

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» від 17.06.2008 № 537 (зареєстровано в Міністерстві юстиції від 10.07.2008

№ 628/15319).

  1. Визначення основних термінів і понять

У Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:

   1. Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

   2. Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – це система засобів, прийомів, кроків, послідовне виконання яких забезпечує гарантовану якість навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням особливостей слухачів (груп слухачів).

   3. Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальної програми (дисципліни), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою телекомунікаційного зв’язку.

   4. Веб-середовище дистанційного навчання – це системно організована сукупність програмного забезпечення управління веб-ресурсами, управління дистанційним навчанням та веб-ресурсів навчального призначення.

   5. Веб-ресурси навчальної програми (дисципліни)

це систематизоване повне зібрання інформації і засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальної програми (дисципліни), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) і може бути переглянутим через веб-браузер.

   1. Система управління веб-ресурсами – це програмне забезпечення для створення, збереження накопичення та передачі веб-ресурсів, а також авторизованого доступу користувачів (викладачів, адміністраторів, методистів, слухачів, розробників веб-ресурсів) до захищених веб-ресурсів.

   2. Система управління дистанційним навчанням – це програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за якістю навчання через Інтернет (локальну мережу).

  1. Мета та основні завдання дистанційного навчання у ЗПО

   1. Головною метою дистанційного навчання у ЗПО є надання слухачам можливості отримати якісні знання, уміння та навички відповідно до обраної навчальної програми без відриву від виконання ними професійних обов’язків за місцем їх проживання або тимчасового перебування.

   2. Основними завданнями ЗПО є:

розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до якісного навчання за програмами післядипломної освіти;

збільшення кількості фахівців, що проходять навчання за програмами післядипломної освіти, при зменшенні витрат на навчання, проїзд і проживання;

індивідуалізація процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей слухачів (груп слухачів);

підвищення ефективності навчання слухачів шляхом застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення контролю якості післядипломної освіти.

  1. Особливості організації дистанційного навчання у ЗПО

   1. Організація дистанційного навчання стосується двох форм післядипломної освіти: спеціалізації та підвищення кваліфікації, включаючи інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну ординатуру.

   2. Навчальний процес з використанням технологій дистанційного навчання може відбуватись за двома формами:

за дистанційною формою, коли всі види навчальних занять, підготовка випускної роботи, контрольні заходи здійснюються за дистанційною формою; при цьому захист випускної роботи і підсумковий контроль (залік, екзамен) можуть здійснюватися очно або дистанційно через засоби відеоконференцзв’язку;

за дистанційною, поєднаною з очною формою (далі – дистанційно-очною), коли лише частина навчальної програми вивчається дистанційно, а решта – очно.

   1. Перелік дисциплін (тем) навчальної програми, обсяги навчального часу та (або) види навчальних занять, які відбуваються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗПО.

   2. Навчання слухачів за дистанційною формою може відбуватись індивідуально і в групах (до 25 осіб), навчання за дистанційно-очною формою відбувається у групах (до 20 осіб).

   3. Дистанційне навчання можуть здійснювати ті вищі навчальні заклади післядипломної освіти, структурні підрозділи вищих навчальних закладів та відповідні підрозділи наукових і навчально-наукових установ, які надають післядипломну освіту відповідно до чинного законодавства та мають необхідне нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, кадрове, системотехнічне та фінансове забезпечення дистанційного навчання.

 1. Забезпечення дистанційного навчання у ЗПО

  1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення

   1. Рішення про впровадження дистанційної форми навчання у ЗПО приймається за процедурою, визначеною Статутом (наприклад, вченою радою), і затверджується наказом керівника ЗПО.

   2. ЗПО, що прийняв рішення щодо впровадження дистанційної форми навчання, розробляє власне Положення про організацію дистанційного навчання у ЗПО, в якому, зокрема, конкретизуються організаційна структура, всі види забезпечення дистанційного навчання, організація навчального процесу та система моніторингу його якості.

   3. Документи, що стосуються планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять) та містять дані про те, які дисципліни (теми), види навчальних занять, контрольні заходи здійснюються за дистанційною, а які − за очною формою, затверджуються керівником ЗПО.

   4. Навчання слухачів післядипломної освіти за дистанційною (дистанційно-очною) формою здійснюється за договорами між ЗПО та замовником (юридичною або фізичною особою) на умовах, визначених цими договорами.

   5. Основними підрозділами ЗПО, які забезпечують дистанційне навчання за програмами післядипломної освіти, є:

підрозділ, що забезпечує організацію навчального процесу, формування змісту навчання, здійснює науково-методичне, кадрове та фінансове забезпечення післядипломної освіти (наприклад, Центр або Інститут післядипломної освіти);

підрозділ, що забезпечує організаційно-технологічну та інформаційно-комунікаційну підтримку дистанційного навчання (наприклад, Центр або Інститут дистанційного навчання);

інші підрозділи, які беруть безпосередню участь у навчальному процесі, у розробленні та використанні веб-ресурсів, необхідних для реалізації дистанційного навчання (наприклад, факультет/кафедра).

   1. Для реалізації дистанційного навчання ЗПО може відкривати (використовувати) відокремлені підрозділи (філії, навчально-консультаційні пункти, локальні центри дистанційного навчання), у тому числі за кордоном, на підставі відповідних угод згідно із чинним законодавством.

2.2. Науково-методичне забезпечення

2.2.1. Науково-методичне забезпечення післядипломної освіти, яка надається за дистанційною (дистанційно-очною) формою навчання, включає:

теоретичні і практичні аспекти розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальної програми.

2.2.2. Науково-методичне забезпечення розробляється ЗПО, іншими вищими навчальними закладами, науковими та науково-методичними установами та організаціями, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, Академії педагогічних наук України та іншим центральним органам виконавчої влади.

2.3. Кадрове забезпечення

2.3.1. Реалізацію навчання за дистанційною (дистанційно-очною) формою забезпечують такі категорії фахівців ЗПО (відокремлених підрозділів):

науково-педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп, авторів дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів);

методисти, які беруть участь у організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами в синхронному та асинхронному режимах, надають методичну допомогу при розробленні веб-ресурсів навчальної програми;

адміністративно-керівний склад, який виконуює функції керівників підрозділів та (або) керівників окремих напрямів і видів забезпечення дистанційного навчання;

інженерно-технічний склад − фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, які виконують функції програмістів, веб-дизайнерів, системних адміністраторів;

допоміжний склад.

   1. Усі фахівці дистанційного навчання в ЗПО повинні бути атестованими і мати відповідні документи, які підтверджують рівень їх кваліфікації з дистанційного навчання.

   2. Усі фахівці дистанційного навчання в ЗПО повинні періодично (не рідше одного разу на три роки) підвищувати свою кваліфікацію за тематикою дистанційного навчання (обсягом не менше 72 академічних годин) у тих ЗПО, перелік яких визначається Міністерством освіти і науки України.

   3. Навчальні програми підвищення кваліфікації фахівців з дистанційного навчання мають бути типовими для всіх визначених ЗПО, розроблятись і реалізовуватись в межах спеціальностей «Педагогіка вищої школи» (8.000005) та «Управління навчальними закладами» (8.000009) та узгоджуватись Міністерством освіти і науки України.

   4. Фахівцями з дистанційного навчання в ЗПО (відокремлених підрозділах), можуть бути як штатні співробітники, так і сумісники. Кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки зазначених фахівців встановлюються посадовими інструкціями, затвердженими керівником ЗПО.

  1. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання

   1. Системотехнічне забезпечення ЗПО включає в себе апаратні засоби, телекомунікаційне забезпечення, програмне забезпечення, веб-ресурси навчальної програми.

   2. Апаратні засоби ЗПО (мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, персональні комп’ютери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо) мають забезпечувати розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом і всі види взаємодії між викладачами та слухачами у синхронному (on-line) і асинхронному (off-line) режимах.

   3. Телекомунікаційне забезпечення має бути достатнім для організації навчального процесу за всіма видами навчальної діяльності з безперебійним цілодобовим доступом до веб-ресурсів; кількість і пропускна здатність каналів телекомунікацій мають забезпечувати доступ всім слухачам (гранична чисельність слухачів визначається ліцензійним обсягом післядипломної освіти у ЗПО) до веб-ресурсів і веб-сервісів, необхідних для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах.

   4. Програмне забезпечення як загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, організації роботи комп’ютерних мереж, захисту інформації, веб-сервер тощо), так і спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (для розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного спілкування слухачів і викладачів, тестування, управління навчальним процесом) має бути ліцензованим, включаючи програмні продукти з відкритими кодами.

   5. Рекомендованими міжнародними стандартами, яким має відповідати програмне забезпечення для дистанційного навчання, є: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IMS (Instructional Management Systems), SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

   6. Веб-ресурси навчальної програми можуть складатись із:

методичних рекомендацій для слухачів щодо сценарію навчання, використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей тестування у реальному режимі часу тощо;

документів планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

електронних бібліотек;

відео- та аудіо-записів лекцій, семінарів (дискусій);

мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом;

термінологічного словника;

практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальних тренажерів із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

пакетів тестових завдань для:

самоконтролю;

тестування із автоматизованою перевіркою результатів;

тестування із перевіркою викладачем;

ділових ігор із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

бібліографії;

дистанційного курсу, який об’єднує вище зазначені веб-ресурси навчальної програми єдиним педагогічним сценарієм.

   1. Веб-ресурси навчальної програми створюються, накопичуються, зберігаються і передаються у текстовому, графічному, аудіо- та відео-форматі.

   2. Веб-ресурси навчальної програми відповідно до педагогічного сценарію викладача можуть об’єднуватись у дистанційні курси або використовуватись як окремі елементи. Склад веб-ресурсів кожної навчальної програми визначає ЗПО.

   3. Для забезпечення навчання слухачів за дистанційною формою ЗПО може створювати власні веб-ресурси або використовувати веб-ресурси сторонніх розробників (юридичних або фізичних осіб) на договірній основі.

   4. При використанні веб-ресурсів у навчальному процесі ЗПО має забезпечувати умови для захисту авторських і майнових прав розробників цих ресурсів відповідно до підписаних авторських договорів.

   5. ЗПО має забезпечити захист веб-ресурсів від несанкціонованого доступу штатними засобами операційних систем та спеціалізованим серверним програмним забезпеченням, а також надійне збереження веб-ресурсів шляхом дублювання всієї інформації з обраною періодичністю.

   6. Вимоги до веб-ресурсів, порядок їх створення, оновлення, використання захисту і зберігання мають відображатись у документі ЗПО «Положення про створення, оновлення, використання захисту і зберігання веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни)».

   7. Веб-ресурси навчальної програми, які розробляються у програмному забезпеченні спеціального призначення (платформі дистанційного навчання) фахівцями ЗПО, мають проходити процедуру сертифікування у даному ЗПО, яка включає науково-методичну експертизу дидактичного та методичного наповнення. У разі використання у ЗПО веб-ресурсів стороннього розробника, ці ресурси мають проходити додаткову науково-методичну експертизу у даному ЗПО.

   8. Порядок сертифікування власних веб-ресурсів та науково-методичної експертизи веб-ресурсів сторонніх розробників має відображатись у документі ЗПО «Положення про науково-методичну експертизу та сертифікування веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни)».

   9. Доступ до веб-ресурсів навчальної програми має бути авторизованим, що передбачає процедуру аутентифікації користувачів і їх авторизацію. Рівні доступу до веб-ресурсів визначаються ролями користувачів у навчальному процесі (слухачі, науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський, інженерно-технічний, допоміжний персонал).

   10. Авторизований доступ до веб-ресурсів здійснюється за допомогою стандартного Інтернет-браузера, при цьому веб-ресурси мають бути доступними як через локальну мережу ЗПО, так і через Інтернет.

  1. Фінансове забезпечення

   1. Навчання слухачів ЗПО здійснюється за рахунок коштів:

замовника освітніх послуг (фізичної або юридичної особи);

грантів національних та міжнародних організацій;

добровільних внесків і пожертв;

інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

   1. Фінансові відносини між ЗПО та іншими установами, організаціями, підприємствами, які є замовниками освітніх послуг за програмами післядипломної освіти для їх персоналу, здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

 1. Учасники навчального процесу

3.1. Учасники навчального процесу в ЗПО, що відбувається за дистанційною (дистанційно-очною) формою навчання, є:

слухачі;

науково-педагогічні (педагогічні) працівники;

адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал.

3.2. Слухачі

3.2.1. Слухачами, які навчаються у ЗПО за дистанційною (дистанційно-очною) формою, можуть бути громадянами України, іноземні громадяни і особи без громадянства з вищою освітою, які проживають (тимчасово знаходяться) у будь-якому місці України або за її межами.

3.2.2. Зарахування слухачів у ЗПО на дистанційну (дистанційно-очну) форму навчання здійснюється за наказом керівника ЗПО на підставі договору про надання освітніх послуг, за наявності паспорту та диплому про вищу освіту (або їх завірених копій).

3.2.3. Додатковими вимогами до слухачів, які навчаються за дистанційною (дистанційно-очною) формою, є:

наявність постійного доступу до Інтернет та веб-сервісів, які забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному і асинхронному режимах;

вміння користуватись сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність навчання за дистанційною формою.

3.2.4. Слухачам дистанційної (дистанційно-очної) форми, що навчались за програмою обсягом не менше 72 академічних годин, виконали навчальну програму у повному обсязі та пройшли всі передбачені форми контролю знань, умінь і навичок, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. За бажанням слухача йому може видаватись сертифікат ЗПО, який містить додаткові дані про навчальну програму.

3.2.5. Слухачам, що успішно пройшли навчання за програмою обсягом менше 72 академічних годин, видається відповідний сертифікат (довідка) встановленого у ЗПО зразка.

3.3. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники

3.3.1. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники відповідно до своїх функціональних обов’язків забезпечують:

розроблення документів планування навчального процесу;

розроблення і своєчасне оновлення дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми;

реалізацію навчальних заходів, передбачених навчальною програмою, включаючи консультації, семінари, дискусії, рольові ігри, лекції тощо, як в синхронному, так і асинхронному режимах з використанням графічного, аудіо- та відео-форматів;

індивідуалізацію навчального процесу шляхом вчасної адаптації педагогічного сценарію та підвищення мотивації слухача;

проведення контрольних заходів;

консультування слухачів під час навчання та підготовки випускних робіт;

надання аналітичних звітів щодо результатів виконання слухачами навчальних програм керівників ЗПО.

3.3.2. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть за згодою ЗПО забезпечувати навчальний процес за технологіями дистанційного навчання в частині своїх функціональних обов’язків, перебуваючи у будь-якому місці України або за її межами, у разі наявності надійного безперебійного якісного телекомунікаційного зв’язку як з підрозділами ЗПО, так і слухачами.

3.3.3. Обсяги методичної, навчальної та організаційної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес за дистанційною (дистанційно-очною) визначаються ЗПО.

3.3.4. Облік методичної та навчальної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) працівники при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання, здійснюється відповідно до документу «Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЗПО при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання», який є додатком до цього Положення.

3.3.5. За складність методичної та навчальної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції науково-педагогічним (педагогічним) працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною (дистанційно-очною) формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються ЗПО.

3.4. Адміністративно-управлінський персонал

3.4.1. Адміністративно-управлінський персонал в межах своїх функціональних обов’язків забезпечує:

координування дій всіх структурних підрозділів ЗПО, включаючи відокремлені підрозділи щодо якісного, своєчасного надання замовникам навчальних послуг за програмами післядипломної освіти за дистанційною або дистанційно-очною формою;

моніторинг якості організації навчального процесу за дистанційною (дистанційно-очною) формою навчання та результатів навчання слухачів;

контроль за рівнем нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення дистанційного навчання у ЗПО та відокремлених підрозділах;

організацію сертифікування та науково-методичної експертизи веб-ресурсів кожної навчальної програми (дисципліни);

участь у національних і міжнародних проектах, націлених на розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до якісного навчання за програмами післядипломної освіти;

контроль за надходженням і цільовим використанням коштів.

3.5. Інженерно-технічний персонал

3.5.1. Інженерно-технічний персонал в межах функціональних обов’язків забезпечує:

безперебійне функціонування апаратних засобів, телекомунікаційного і програмного забезпечення;

розроблення і оновлення веб-ресурсів у програмному забезпеченні спеціального призначення (платформі дистанційного навчання);

розроблення додаткових елементів програмного забезпечення;

підтримку високої якості інформаційно-комунікаційної складової веб-ресурсів навчальних програм, цілодобовий доступ до всіх веб-ресурсів та відповідних веб-сервісів;

своєчасне надання доступу учасникам навчального процесу до веб-серверів, що забезпечують проведення навчальних занять у синхронному режимі;

консультування слухачів і науково-педагогічних (педагогічних) працівників щодо технологічних аспектів їх участі в навчальних заходах у синхронному та асинхронному режимах;

консультування всіх учасників навчального процесу щодо використання автоматизованої системи управління навчальним процесом;

заходи щодо надійного захисту і збереження всіх інформаційних ресурсів, які містяться на серверах ЗПО;

інші заходи, яких вимагає постійна технологічна підтримка дистанційного навчання.

3.6. Допоміжний персонал

3.6.1. Допоміжний персонал в межах своїх функціональних обов’язків забезпечує:

ведення документації, необхідної для нормативно-правового та організаційного забезпечення дистанційного навчання в ЗПО;

своєчасну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними (педагогічними) працівниками;

ведення бази даних слухачів та науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

ведення листування із слухачами та надання їм необхідної документації, організаційної допомоги;

контроль за участю слухача у навчальному процесі;

участь у наборі слухачів, проведенні маркетингових досліджень та PR-заходів.

3.7. Оплата праці науково-педагогічних (педагогічних) працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу здійснюється за рахунок коштів, отриманих ЗПО із будь-яких джерел фінансування, зазначених у п.п. 2.5. даного Положення.

4. Організація навчального процесу в ЗПО за дистанційною (дистанційно-очною) формою навчання

4.1. Форми навчального процесу і режими їх реалізації

4.1.1. Навчальний процес за дистанційною (дистанційно-очною) формою у ЗПО здійснюється відповідно до навчальних програм післядипломної освіти та навчально-тематичних планів, що визначають, які форми навчального процесу, та види навчальних занять проводяться за дистанційною, а які за очною формою навчання.

4.1.2. Навчальний процес за дистанційною формою навчання в ЗПО здійснюється у таких формах:

навчальні заняття;

виконання випускної роботи;

контрольні заходи.

4.1.3. Навчальні заняття при здійсненні навчального процесу за дистанційною або дистанційно-очною формою розподіляються за такими видами:

лекція;

самостійне вивчення навчальних матеріалів програми;

консультація;

семінар (дискусія);

практичні заняття;

лабораторні заняття;

інші види навчальних занять.

4.1.4. Лекція як вид навчального заняття може проводитись дистанційно або очно (визначається навчальною програмою та розкладом занять).

4.1.5. Спілкування між викладачем і слухачами під час лекції, яка проводиться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудео-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Лекція може бути записана і використовуватись слухачами у асинхронному режимі в якості навчальних матеріалів для самостійної роботи.

4.1.6. Самостійне вивчення навчальних матеріалів забезпечується наданням слухачу доступу до веб-ресурсів навчальної програми в асинхронному режимі. Додатково слухачу можуть надаватись навчальні матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Рекомендації щодо самостійного вивчення навчального матеріалу програми (дисципліни) містяться у інструкціях, завданнях і методичних вказівках відповідних веб-ресурсів навчальної програми.

4.1.7. Консультація, під час якої слухачі отримують від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи практичних аспектів, може відбуватись як дистанційно, так і очно (визначається навчальною програмою та розкладом занять).

4.1.8. Консультація, яка проводиться дистанційно, може відбуватись в асинхронному режимі (електронною поштою, в форумі) або у синхронному режимі (чат, аудео-, відео-конференція).

4.1.9. Семінар (дискусія), під час якого обговорюється частина вивченої навчальної програми (тема, модуль, дисципліна) та/або проблемні питання, що виникли у слухачів чи сформульовані викладачем, може відбуватись як дистанційно, так і очно (визначається навчальною програмою або за пропозицією викладача чи слухачів).

4.1.10. Спілкування між викладачем і слухачами під час семінару (дискусії), у разі проведення його дистанційно, так, як і під час лекції здійснюється у синхронному режимі і забезпечується передачею відео-, аудео-, графічної та текстової інформації.

4.1.11. Практичне заняття, під час якого формуються вміння і навички за тематикою навчальної програми шляхом індивідуального виконання слухачами завдань, відбувається дистанційно, в основному , в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, якщо це передбачено педагогічним сценарієм.

4.1.12. Лабораторні заняття, під час яких слухачі проводять натуральні або імітаційні експерименти, набувають практичних навичок роботи з устаткуванням, обладнанням, апаратурою за відповідними методиками експериментальних досліджень, може проводитись очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно − з використанням відповідних емуляторів, віртуальних тренажерів і лабораторій (визначається наявністю лабораторій і рівнем їх матеріально-технічної оснащеності; можливістю створення і наявністю відповідних веб-ресурсів; навчальною програмою).

4.1.13. За дистанційною формою лабораторні роботи можуть проводитись як у синхронному, так і асинхронному режимах, в залежності від педагогічного сценарію навчальної програми.

4.1.14. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись як очно, так і дистанційно (у синхронному або асинхронному режимах), що визначається навчальною програмою та педагогічним сценарієм викладача.

4.1.15. Випускна робота виконується слухачем самостійно з отриманням необхідних консультацій викладача.

Консультації викладача можуть відбуватись як дистанційно, так і очно. При дистанційній формі надання консультацій можуть використовуватись синхронний та асинхронний режими взаємодії.

4.1.16. Випускна робота слухача надсилається викладачу електронною поштою чи засобами системи управління навчальним процесом або надається на електронному носії.

4.1.17. Захист випускної роботи слухача може відбуватись в ЗПО (відокремленому підрозділі) очно або дистанційно в режимі відео-конференції за наявності відеконференцзв’язку відповідної якості.

4.1.18. Випускні роботи слухачів післядипломної освіти , які навчались за дистанційною (дистанційно-очною) формою, зберігаються на сервері ЗПО або на електронних носіях протягом одного року.

4.1.19. Контрольні заходи включають самоконтроль, вхідний, поточний і підсумковий контроль знань, умінь і навичок слухача, який навчається в ЗПО за дистанційною (дистанційно-очною) формою.

4.1.20. Самоконтроль, який є первинною формою контролю знань слухача, забезпечується автоматизованою системою тестування і відповідними веб-ресурсами – пакетами тестових завдань для самотестування.

4.1.21. Вхідний контроль знань, умінь і навичок слухача, який здійснюється на початку його навчання з метою коригування та індивідуалізації навчального процесу, може забезпечуватись системою тестування із автоматизованою перевіркою результатів (або перевіркою результатів викладачем) у синхронному або асинхронному режимі.

4.1.22. Поточний контроль успіхів слухача щодо засвоєння навчальної програми може здійснюватись у форматі тестування, оцінювання виконання практичних, лабораторних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових іграх тощо.

4.1.23. Підсумковий контроль знань, умінь і навичок, набутих слухачем у процесі навчання за програмою післядипломної освіти, може здійснюватись у форматі тестування (із автоматизованою перевіркою результатів або із перевіркою результатів викладачем), або усного заліку (екзамену).

Тестування може відбуватись дистанційно через телекомунікаційну мережу у синхронному режимі або на комп’ютері у приміщенні ЗПО (відокремленого підрозділу).

Залік (екзамен) може відбуватись очно у приміщенні ЗПО (відокремленого підрозділу) або дистанційно в режимі відео-конференції за наявності відеоконференцзв’язку відповідної якості.

4.2. Етапи реалізації навчального процесу в ЗПО за дистанційною (дистанційно-очною) формою навчання

4.2.1. Організація навчального процесу за програмами післядипломного навчання обсягом не менше 72 академічних годин може забезпечуватись за наступними етапами:

І етап – зарахування слухача;

ІІ етап – організація і проведення вхідного тестування;

коригування (за необхідності) окремих елементів навчальної програми та педагогічною сценарію викладача;

надання доступа слухачу до веб-ресурсів навчальної програми;

ІІІ етап – самостійне вивчення навчальних матеріалів із консультативною підтримкою викладачем;

проведення лекцій, семінарів (дискусій), ділових ігор;

виконання практичних завдань та (або) лабораторних робіт;

проведення поточного тестування.

IV етап – підготовка випускної роботи із консультативною підтримкою викладача;

захист випускної роботи;

проведення підсумкового тестування або заліку (екзамену).

V етап – у разі успішного завершення IV етапу підготовка і видавання свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка, а також сертифікату ЗПО (за бажанням слухача).

4.2.2. Навчальний процес за короткостроковими програмами післядипломної освіти обсягом менше 72 академічних годин може не містити окремих заходів зазначених у п. 4.2.1. етапів, наприклад, вхідного тестування, підготовки і захисту випускної роботи. V етап полягає у підготовці і видаванні сертифікату або довідки ЗПО у разі успішного завершення слухачем навчання за відповідною програмою.

4.3. Строки навчання за програмами післядипломної освіти

4.3.1. Початок і кінець навчання за програмами післядипломної освіти (за дистанційною (дистанційно-очною) формою не обмежується рамками навчального року (навчальних семестрів) вищих навчальних закладів.

4.3.2. Початок навчання залежить від готовності всіх видів забезпечення дистанційного навчання у ЗПО та набору слухачів.

4.3.3. Тривалість навчання залежить від обсягу навчальної програми і вираховується, виходячи із наступних вимог: кількість навчальних годин для слухачів, що навчаються із відривом від виробничої діяльності, не має перевищувати 54 академічні години на тиждень, а для слухачів, що навчаються без відриву від виробничої діяльності – 20 академічних годин на тиждень.

5. Забезпечення якості дистанційного навчання в ЗПО

5.1. За якість післядипломної освіти, яка надається слухачам за дистанційною (дистанційно-очною) формою несе відповідальність керівник ЗПО.

5.2. Контроль за якістю дистанційного навчання в ЗПО здійснює Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, а також інші центральні органи виконавчої влади у підпорядкуванні яких знаходяться заклади післядипломної освіти.

5.3. Якість дистанційного навчання в ЗПО за програмами післядипломної освіти залежить від:

5.3.1. сформованості і дотримання нормативно-правового забезпечення;

5.3.2. чіткої організації і з координованості діяльності всіх підрозділів, що забезпечують навчальний процес за дистанційною та дистанційно-очною формами навчвання;

5.3.3. якості науково-методичного забезпечення навчального процесу;

5.3.4. правильного підбору та якісної підготовки кадрового складу;

5.3.5. сформованості сучасного та перспективного бачення і дотримання його щодо матеріально-технічного та програмного забезпечення ЗПО;

5.3.6. якості та доступності веб-ресурсів навчальних програм;

5.3.7. залучення надійних джерел фінансування, участі ЗПО у національних та міжнародних проектах;

5.3.8. якості організації навчального процесу із застосуванням сучасних технологій дистанційного навчання;

5.3.9. наявності системи моніторингу у ЗПО щодо якості дистанційного навчання за програмами післядипломної освіти.

5.4. Гарантована якість дистанційного навчання в ЗПО забезпечується:

5.4.1. систематичним підвищенням кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу;

5.4.2. проведенням науково-методичної експертизи дидактичного і методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни);

5.4.3. обов’язковим сертифікуванням веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни);

5.4.4. використанням ліцензованого програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення спеціального призначення для організації і підтримки дистанційного навчання, яке відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;

5.4.5. здійсненням контрольних заходів щодо рівня знань, умінь та навичок, набутих слухачами під час навчання у ЗПО;

5.4.6. анкетуванням всіх слухачів щодо оцінювання ними якості отриманої освітньої послуги та висвітленням результатів анкетування на веб-сайті ЗПО.

6. Заключні положення

6.1. Дане Положення набирає чинності після затвердження його наказом Міністерства освіти і науки України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6.2. На основі даного Положення кожний ЗПО, який прийняв рішення про запровадження дистанційної (дистанційно-очної) форми навчання за програмами післядипломної освіти, є розробити власні Положення, які враховують особливості організації дистанційного навчання у ЗПО та регламентують його діяльність за цим напрямом.Схожі:

Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconЗатверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти
move to 1045-17937
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconЗатверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти
Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» від 09. 01. 2007 року №537-V
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconДистанционное обучение в заведениях последипломного образования
Нтуу “кпи” и мон украины провели совещание-семинар, участники которого обсудили проект “Положення про дистанційне навчання у закладах...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання, а також враховуючи пропозиції міністерств та відомств, наказую
Міністерства освіти І науки України від 04. 12. 03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного...
Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення iconПоложення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогіної освіти імені к. Д. Ушинського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи