І. Загальні положення icon

І. Загальні положення
Скачати 153.45 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Дата01.08.2012
Розмір153.45 Kb.
ТипДокументи

І. Загальні положення

1.1. Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) створюється для проведення прийому студентів на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів, положення про Приймальну комісію та річного плану роботи.

1.2. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  НУК) затверджується ректором НУК та передбачає кількісний склад комісії, необхідний для прийняття рішень (не більше 30 осіб). Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є головою Приймальної комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник голови Приймальної комісії;

  • відповідальний секретар Приймальної комісії;

  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії (з організаційних питань, з прийому іноземних студентів, з інформаційного забезпечення, з прийому на контрактній основі, з питань організації та проведення вступних випробувань та творчих конкурсів, з питань координації роботи з обласним управлінням освіти і науки та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; з питань координації роботи з Центром агітаційно-профорієнтаційної роботи);

  • відповідальні особи з прийому до структурних підрозділів НУК;

  • члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії є проректор НУК.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників НУК.

Членами Приймальної комісії є директори інститутів (заступники директорів), декани факультетів (заступники деканів), керівники філій та комплексів при НУК, директор Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова.

До складу Приймальної комісії входять (за згодою) представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців, представники студентського самоуправління.

1.4. Наказом голови Приймальної комісії створюються функціональні підрозділи Приймальної комісії:

  • відбіркові комісії;

  • предметні екзаменаційні комісії;

  • комісії для проведення співбесід;

  • фахові атестаційні комісії;

  • апеляційні комісії.

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники НУК.

^ Відбіркові комісії створюються для профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників. В територіально відокремлених структурних підрозділах НУК (філіях, інститутах, навчально-консультаційних пунктах) створюються відбіркові комісії, які працюють під керівництвом Приймальної комісії. При необхідності можуть створюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять голова – директор інституту (директор філії, завідувач навчально-консультаційним пунктом) голова, відповідальний секретар відбіркової комісії, науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал, кількість яких встановлюється виходячи із потреби.

^ Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід створюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійними рівнями бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми творчих конкурсів розробляються випускними кафедрами і затверджуються ректором НУК не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

^ Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого (екзамен) затверджується ректором НУК. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається Положенням «Про організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра та за інтегрованими планами».

^ Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів НУК. При прийомі на навчання на основі повної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників НУК та вчителів системи загальної середньої освіти регіону (за рекомендаціями управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації), які не є членами предметних комісій НУК. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

Оплата праці членів апеляційної комісії за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

1.5. До складу Приймальної комісії НУК не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до НУК у поточному році.

1.6. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її функціональних підрозділів, затверджується наказом ректора
з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу НУК.

1.7. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором НУК
не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії, а відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційних комісій та інших підрозділів – не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до НУК.

1.8. Склад функціональних підрозділів Приймальної комісії за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов'язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила прийому до НУК (далі – Правила прийому), що затверджуються ректором НУК не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

2.2. Приймальна комісія:

2.2.1. забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до НУК;

2.2.2. організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (вступних випробуваннях);

2.2.3. організовує відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступають на напрям "Дизайн", та за його результатами приймає рішення про допуск учасників до участі у конкурсі;

2.2.4. координує діяльність усіх підрозділів НУК щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

2.2.5. організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

2.2.6. здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

2.2.7. організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

2.2.8. приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту НУК за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому до НУК. Реєстрація документів здійснюється у прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою приймальної комісії журналі НУК, в якому обов’язково записується:

– номер особистої справи та порядковий номер;

– прізвище, ім’я та по батькові;

– домашня адреса;

– стать;

– рік народження;

– документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;

– номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених Правилами прийому до НУК для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);

 середній бал документа про повну загальну середню освіту;

– причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів запідписом відповідального секретаря (його заступників), скріпленого печаткою Приймальної комісії НУК. Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, . крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії НУК та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія на своєму засіданні приймає рішення і повідомляє вступника за допомогою засобів наочної інформації, електронних (сайт НУК) засобів або в письмовій формі (за проханням абітурієнта) про його допуск до участі у конкурсі (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, співбесіди, за результатами вступних випробувань, що проводить НУК відповідно до Умов прийому, зарахування поза конкурсом тощо).

3.3. Для проведення вступних випробувань формуються екзаменаційні групи по 20-25 осіб у порядку надходження (реєстрації) документів. Напередодні проведення вступних випробувань абітурієнтам, які допущені до складання вступних випробувань, видається екзаменаційний лист, який разом з паспортом (свідоцтвом про народження) є перепусткою на вступне випробування.

3.4. Розклад вступних випробувань затверджується головою Приймальної комісії
і оприлюднюються на стенді Приймальної комісії не пізніше як за три дні до їх початку. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань, щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування (в тому числі співбесіда) при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться для відповідних категорій абітурієнтів на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Програми творчих конкурсів розробляються НУК і затверджуються ректором не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування з предметів спеціальностей мистецтва та фізичної культури у кожного вступника приймають не менше двох екзаменаторів.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом НУК. На аркушах не допускаються будь-які умовні помітки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом НУК зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену у необхідній кількості.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

– при тестуванні – згідно рекомендаціям Українського центру оцінювання якості освіти, що вміщено у пояснювальних записках до тестів;

– з інших предметів – 3 години.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4.8. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи разом з екзаменаційними листами абітурієнтів відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.9. Відповідальний секретар проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім екзаменатора, додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії.

Після шифрування титульні листки разом з екзаменаційними листами абітурієнтів зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з підписаною відомістю передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні НУК членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають за дозволом Приймальної комісії для перевірки роботи двох екзаменаторів.

4.11. Голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників та оцінки до екзаменаційних листів абітурієнтів.

4.13. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до НУК, зберігаються в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи та аркуші співбесід вступників знищуються за актом після першого семестру навчання.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня (менше, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою) (або менше, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні в НУК, (далі – апеляція) повинна подаватися особисто в день оголошення результатів.

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.


^ V. Зарахування до складу студентів

5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до Приймальної (відбіркової) комісії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, утрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у НУК протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та інше).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор НУК видає наказ про зарахування до складу студентів. Інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до НУК. Іногороднім студентам, за їх проханням, надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії закінчується звітом про результати прийому студентів на навчання та затверджується на засіданні Вченої Ради НУК.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Відповідальний секретар

приймальної комісії І.О. Ратушняк


Схожі:

І. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
І. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
І. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
І. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
І. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
І. Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
І. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
І. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
І. Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
І. Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи