Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую icon

Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую
Скачати 206.07 Kb.
НазваНаказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую
Дата11.08.2012
Розмір206.07 Kb.
ТипНаказ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова


НАКАЗ


«09» листопада 2010 р. № НДЧ - 19 м. Миколаїв


З метою підготовки Звіту про наукову діяльність НУК у 2010 р.


НАКАЗУЮ:


1. Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до 20 грудня 2010 р. надати до НДЧ (кімн.455 ГК) річні звіти по науковій діяльності за формою, наведеною у Додатку 1.

2. Керівникам науково-виробничих колективів надати до НДЧ (кім.455 ГК) у термін до 20.12.2010 р. наступні документи:

- за кожною закінченою у 2010 році науково-дослідною роботою, що виконувалась згідно з тематичним планом НУК за рахунок коштів держбюджету, анотовані звіти за формою МОН України (Додаток 2), презентації у вигляді слайдів, описи найбільш ефективних розробок (Додаток 3), макети, зразки тощо, та заключні звіти, акти впровадження на підприємствах та у навчальному процесі,пропозиції НДР для її включення до Катологу Південного наукового Центру НАНУ і МОНУ «Інновації – Південному регіону»(Додаток 8), облікові картки – до сектору науково-технічної інформації (кімн.456). Всі матеріали до Звіту надаються у паперовому варіанті та на електронних носіях;

- за кожною перехідною темою, що виконувалась за рахунок коштів держбюджету, надати анотовані звіти (Додаток 4) та презентації у вигляді слайдів;

- за кожною закінченою науково-дослідною роботою, що виконувалась за рахунок позабюджетних (госпрозрахункових) коштів, надати інформацію за формою, наведеною у Додатку 5.

3. НДЧ підготувати звітні матеріали про наукову та науково-технічну діяльність НУК у 2010 році і підготувати відповідний звіт на для МОН України (відповідальний – начальник НДЧ Рижков С.С.).

4. Науково-технічній раді НУК (проф. Блінцов В.С.) розглянути результати наукової діяльності НУК у 2010 р. і підготувати відповідний звіт на вченій раді НУК у лютому 2011 р.

7. Зразки документів для звіту НУК розміщені за адресою: www.nuos.edu.ua.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НР професора Блінцова В.С.


Ректор НУК ім. адмірала Макарова

д. т. н., професор С.С. Рижков


Проект наказу підготував Проект наказу узгоджено

Начальник НДЧ, к. т. н. Проректор з НР , д. т. н., проф.


_______________Рижков С.С. ______________Блінцов В.С.


Додаток 1


№№

ПОКАЗНИКИ

2010

^ 1. Наукові, науково-педагогічні кадри
1.1

Чисельність науково-педагогічних працівників:Всьогоз них:докторів науккандидатів наук
1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР з врахуванням 2-ї половини дня / всьогоз них:докторів наук/ з оплатоюкандидатів наук/ з оплатою
1.3.

Кількість фахівців:

академіків, член-кор., заслужених діячів

ПІБ
^ 2. Підготовка наукових кадрів
2.1.

Кількість докторантів ( ПІБ )


2.2.

Кількість аспірантів (ПІБ, рік навчання)


2.3.

Кількість захищених кандидатських дисертацій
2.4.

Кількість захищених докторських дисертацій^ 3. Результативні показники виконання НДДКР
3.1.

Кількість відкриттів
3.2.

Кількість НДДКР , в тому числі :

бюдж. / господарчі договори
3.3.

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

бюдж. / господарчі договори
3.4.

Впроваджено результатів розробок : всього, в т.ч. : у виробництводо навчального процесу
3.5.

Кількість проданих ліцензій

3.6.

Кількість отриманих патентів / кількість поданих заявокз них в інших країнах
3.7.

Отримані гранти, назва програми /обсяг фінан., тис. грн.^ 4. Публікації, конференції, виставки
4.1.

Видано: монографій

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк (Форма 1-10)
Підручників

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)
Навчальні посібники - всього

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)

З них навчальних посібників з грифом МОНУ

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)
методичні розробки

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)

4.2

Кількість публікацій в наукових виданнях: статті

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)

тези доповідей

ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк(Форма 1-10)
з них у зарубіжних


ПІБ авторів, назва, рік, де видано, др.арк. (Форма 1-10)

4.3

Кількість проведених наукових конференцій/ семінарів кафедрою

Назва, термін проведення(Форма 1-10)

4.4

Кількість наукових працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо
4.5

Кількість виставок та число експонатів, які демонструвалися на них

Назва виставки, експонату;

термін проведення

4.6

Кількість науковців, що отримують премії та стипендії держадміністрацій, ВНЗ, КМУ тощо
4.7

Кількість лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки ( за останні 3 роки )^ 5. Наукова-дослідна та інноваційна робота студентів, молодих вчених
5.1.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР

ПІБ, участь у патентуванні наукових розробок із зазначенням назви та співавторів.
Всьогоз них:з оплатою праці
5.2.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах (1/2 тури) та конференціях

Найменування заходу, термін проведення, ПІБ учасників.

5.3

Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру
5.4

Кількість опублікованих статей /тез доповідей за участю студентів

ПІБ авторів, назва, видання, друковані аркуші
з них самостійно статей / тез.
5.5.

Кількість студентів – магістрів
5.6.

Кількість науковців, що отримають Стипендії Президента України та КМУ для молодих вчених
5.7.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії^ 6. Матеріально-технічне забезпечення
6.1.

Загальна площа власних приміщень,( м. кв. ):

в тому числі на яких виконуються НДДКР
6.2.

Перелік основного обладнання та приладів (спеціалізовані лабораторії, центри)
6.3.

Залучено коштів на ремонт та обладнання7.Інформація про науково-технічну діяльність підрозділу
7.1

Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня


до 10 рядків7.2

Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

до 10 рядків

7.3

Опис найбільш ефективних розробок, відкриттів та робіт зі значним економічним та соціальним ефектом

до 10 рядків

7.4

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

до 10 рядків


7.5

Інформація про заходи, що здійснюються спільно з науковими установами НАНУ та інших академій наук України, з підприємствами

до 10 рядків

7.6

Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності здійснені спільно з державними обласними адміністраціями

до 10 рядків

7.7

Інформація про наукову роботу викладачів у межах другої половини робочого дня

окремим аркушем

7.8.

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій

до 10 рядків

7.9.

Перелік наукових шкіл із зазначенням наукового напряму та висвітленням доробку останніх 3-х років.

окремим аркушем

Керівник

структурного підрозділу / НВК___________________Підпис (П.І.Б.)
Додаток 2
^

Секція (згідно з наказом МОН від 27.11.08 № 1075 - додаток 7)
Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за __________ роки


^ 1. Тема НДР:

2. Номер державної реєстрації теми:

3. Номер облікової картки заключного звіту:

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи, державного підприємства

5. Характер НДР:

- фундаментальне дослідження;

- прикладне дослідження,

- прикладна розробка (вибрати необхідне)

^ 6. Назва бюджетної програми:

- "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" (КПКВ 2201020);

- "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ" (КПКВ 2201040) (вибрати необхідне).

^ 7. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період ________________ грн.

9. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

10. Короткий зміст викладу запиту: предмет та об'єкт дослідження, мета та основне завдання, задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект, заплановані очікувані наукові результати (відповідно до запиту, який пройшов конкурсний відбір) (25 - 30 рядків тексту)

____________________________________________

^ 11. Опис процесу наукового дослідження: (коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті; найважливіші результати етапів (відповідно до технічного завдання) (50 - 60 рядків тексту)

___________________________

^ 12. Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна та значимість (формулювати відповідно до вимог ВАК) (15 - 20 рядків тексту)

^ 13. Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція (15 - 20 рядків тексту)

14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (45 - 50 рядків тексту)

_________________________________________________

^ 15. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження)

^ 16. Використання результатів (продукції) у навчальному процесі (нові спеціальності, спеціалізації, курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження)


__________________________

^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

___________________________________________________

^ 18. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР _________________________________

^ 19. Обґрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

________________________________________________________

^ 20. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ____________ протокол № _________ про закінчення роботиКерівник роботи


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МПДодаток 3


Анотований звіт по перехідній темі


1.Назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації.

2.Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.

 1. Керівник науково-дослідної роботи (п.і.б., наук. ступінь, вчене звання, посада)

 2. Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вчене звання, посада, членство в академії);

- доктори наук, кандидати наук;

- докторанти, аспіранти, студенти.

5. Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік: (тис. грн).

 1. Анотація

 2. Основні наукові результати. Розкрити зміст одержаних наукових результатів, в т.ч. зі створення :

методів, наукових методик і засобів, теорій, технологій, моделей, нових видів техніки, приладів, речовин, матеріалів, автоматизованих комплексів та систем, баз даних та баз знань; програмних продуктів; сортів рослин; лікарських препаратів; методик, законодавчих та нормативних документів, стандартів.

8.Практична цінність. Визначити та обгрунтувати патенто- і ліцензійно-спроможні результати; інвестиційну привабливість; обгрунтувати економічний, соціальний та інший ефект результатів роботи; підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати, шляхи просування на ринок.

9. Захисти дисертацій. Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені на базі науково-дослідної роботи (найменування дисертації, докторська чи кандидатська, автор, науковий керівник або консультант, дата захисту).

10. Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях.

11. Основні висновки.

11. Презентація з висвітленням основних результатів у вигляді слайдів та фотографій.


Науковий керівник теми 

_____________
^
підпис , датаДодаток 4

Описи найбільш ефективних розробок

(надаються у електронній версії та надруковані на одному аркуші)

Назва розробки

^

Автори


Основні характеристики, суть розробки

Патенто-, конкурентоспроможні результати


Порівняння із світовими аналогами

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки
^

Стан готовності розробок


Результати впровадження

Адреса:

Тпрямая соединительная линия 1прямая соединительная линия 2прямая соединительная линия 3елефон: , Факс: , E-mail:


Додаток 5


Інформація по НДР, що виконувались

за рахунок позабюджетних(госпрозрахункових) коштів


1.Назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації.

2.Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.

3.Керівник науково-дослідної роботи (п.і.б., наук. ступінь, вчене звання, посада)

4..Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вчене звання, посада, членство в академії);

- доктори наук, кандидати наук;

- докторанти, аспіранти, студенти.

6. Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік: (тис. грн).

7. Анотація

8. Конкурентоспроможні розробки та новітні технології, вказати чим закінчилась робота, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування та які можуть бути зацікавлені у їх використанні.

9. Впровадження у виробництво та до навчального процесу.

10. Перспектива подальшого співробітництва із Замовниками.


Науковий керівник теми 

_____________
^
підпис , датаДодаток 6

Міжнародне співробітництво
Код рядка

Усього

у т.ч. працювали за контрактом

до 3-х місяців

3 місяці – 1 рік

1-2 роки

більше 2 років

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість виїздів наукових працівників за межі України, осіб

401
У тому числі з метою:стажування, навчання, підвищення кваліфікації

402
викладацької роботи

403
проведення наукових досліджень

404
Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях тощо, одиниць

405
х

х

х

х

Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, проведених організацією (установою), одиниць

406
х

х

х

хДодаток 7


Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН:

згідно з наказом МОН від 27.11.08 № 1075


 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки

 20. Філософія та історія

 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

22. Дослідження з проблем природничих наук


Додаток 8


Пропозиція науково-технічної розробки для її включення в Каталог Південного наукового центру НАН України і МОН України «Інновації - Південному регіону» (2011 рік)

 1. Назва розробки(проекту)

 2. Виконавець(найменування, місцезнаходження, номери телефонів установи(організації)

 3. Керівники розробки та відповідальні виконавці (ШБ, посада, контактні телефони, е-таіі)

 4. Партнер(и) (найменування, місцезнаходження, номери телефонів установи(організації)

 5. Науковий напрям(и) ) б.Основні державні пріоритети )
 1. Мета розробки (стисло)

 2. Стисле обґрунтування необхідності здійснення розробки (проекту)

 3. Зміст розробки(проекту)
  10.Характеристика науково-технічної продукції об'єктів права інтелектуальної
  власності
  11.Наявність ринку збуту на створюваний продукт
  12.Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги розробки та основні переваги її кінцевого продукту, що буде запропоновано


^ 13. Наявний науково-технічний доробок та найважливіші публікації учасників
розробки з її напряму
14.Форма участі партнера у створенні розробки
(навести необхідне: 1) фінансова; 2) матеріальна; 3) послуги; 4) інше

і конкретизувати:

для 1) - обсяг фінансування, млн. грн.;

для 2,3,4) - назва і загальний фінансовий еквівалент, млн. грн.)
^ 15.Час і місце впровадження розробки
Назва організації, де буде впроваджено розробку

Адреса організації

Приблизний час впровадження (місць, рік)

Прогнозований економічний ефект
 1. Обсяг необхідного фінансування, млн. грн.

 2. Джерела фінансування

 3. Інвестори:

а) наявні

б) можливі

Примітки:

*) відповідно до основних державних пріоритетів соціально-економічного розвитку на 2009-2012 р.р., www.innovations.nas.gov.ua


**) відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року», та Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» - зміни внесено 27.09.2010р.


Текст пропозиції заповнювати 12 шрифтом. Загальний об'єм пропозиції не більше 3-х сторінок

Схожі:

Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconНаказ № ндч 23 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2012 р. Наказую
Директорам інститутів, декану інженерно-економічного факультету, директорам відокремлених структурних підрозділів університету до...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconРозпорядження м. Чернівці "01" листопада 2011р. №34-р Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу (5-й корпус, каб. 102) згідно графіку
Для підготовки звіту про наукову діяльність університету за 2011 рік завідувачам кафедр подати до науково-організаційного відділу...
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Наказ № ндч 19 м. Миколаїв з метою підготовки Звіту про наукову діяльність нук у 2010 р. Наказую iconПро затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» та з метою виявлення та підтримки студентської молоді, створення умов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи